Kritiky.cz > Recenze knih > ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI

ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI

339463807 510944417718784 9094244379389905770 n
339463807 510944417718784 9094244379389905770 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

I když je před­sta­va lás­ky z Osvětimi tak tro­chu nepřed­sta­vi­tel­ná, tak o to víc je oprav­do­věj­ší, neboť lás­ka si v sku­teč­ném živo­tě nevy­bí­rá svůj čas a mís­to. Máte-li chuť si pře­číst sku­teč­ný pří­běh dvou mla­dých lidí na poza­dí vyhla­zo­va­cí­ho kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra, navíc pod­lo­že­ný his­to­ric­ký­mi fak­ty, je kni­ha Romeo a Julie z Osvětimi od spi­so­va­tel­ky Francescy Paci to správ­né čte­ní.

Hlavními hrdi­ny je krás­ná a mla­dič­ká Židovka Mala a pol­ský poli­tic­ký vězeň Edek, kte­ří se pro­ti vůli své­ho osu­du oci­ta­jí ve stej­ném vyhla­zo­va­cím kon­cen­t­rač­ním tábo­ře Osvětimo. Vzhledem ke svým doved­nos­tem a zna­los­tem oba zastá­va­jí „důle­ži­tou“ funk­ci pro správ­né fun­go­vá­ní tábo­ra, díky čemuž se jejich smrt ale­spoň na něja­kou dobu odklá­dá.

Edek je údrž­bář a Mala pro svou zna­lost něko­li­ka jazy­ků tlu­moč­ni­cí. Mala byla mezi vězeň­ky­ně­mi pro­slu­lá díky množ­ství živo­tů, kte­ré zachrá­ni­la a vše­mož­ný­mi způ­so­by se sna­ži­la pomá­hat všem, kdo pomoc potře­bo­val. Nosila napří­klad jíd­lo navíc, shá­ně­la boty, oble­če­ní, či při­ná­še­la důle­ži­té zprá­vy z němec­ké fron­ty, utě­šo­va­la a dodá­va­la všem ostat­ním odva­hu.

Edek, jež pomá­hal svý­ma ruka­ma sta­vit zdi Osvětimi a kre­ma­to­ria, pomá­hal podob­ným způ­so­bem v blo­ku pro muže. Oba byli doko­na­le sehra­ní v pomá­há­ní ostat­ním až nako­nec zača­li pomá­hat spo­leč­ně.

V mís­tě, kde nejsou pro lás­ku pří­z­ni­vé pod­mín­ky, se Edek s Malou do sebe zami­lu­jí. A jeli­kož se poma­lu a jis­tě blí­ží konec váleč­né­ho běs­ně­ní, je jen otáz­kou času, kdy se Němci začnou zba­vo­vat všech kom­pro­mi­tu­jí­cích důka­zů, a tím i věz­ňů ve vyhla­zo­va­cích tábo­rech.

Cesta za svo­bo­dou je sáz­ka na nejis­to­tu. Někdo ji vyhra­je a jiný nao­pak pro­hra­je. Male a Edkovi se sice poda­ři­lo opus­tit tábor pod faleš­nou zámin­kou a v přestro­je­ní, ale svo­bo­dy si moc dlou­ho neu­ži­li, jen pou­hých 13 dnů.

Útěk selhal a Mala s Edkem nakrá­če­li spo­leč­ně vstříc své smr­ti. A i když Edek mohl úté­ci, neu­dě­lal to, nao­pak se nechal sám dob­ro­vol­ně zatknout, neboť Male slí­bil, že zůsta­ne navždy s ní.....

Válka sice byla u kon­ce, ale tábor dál držel muže, ženy i děti.... Mučenství Maly Zimetbaumové je téměř zapo­me­nu­to. Male není věno­ván žád­ný památ­ník ani poš­tov­ní znám­ka, exis­tu­je jen malá pamět­ní deska na domě, kde v Antverpách byd­le­la....

Kniha mi poprav­dě nedě­la­la po psy­chic­ké strán­ce moc dob­ře, ale to jsou všech­ny kni­hy s tou­to obdob­nou téma­ti­kou, kde se ve vel­kém vyhla­zu­jí nevin­ní lidé, jež se nemů­žou nijak brá­nit, a člo­věk se tak blí­že sezna­mu­je s jejich živo­ty.

Zpočátku jsem měla pro­blém se do kni­hy začíst, neboť mi děj naru­šo­va­ly vsuv­ky a odboč­ky s fak­tic­kým úda­ji, kte­ré autor­ka našla v archi­vu nebo je dopl­ni­la o vyprá­vě­ní pře­ži­vších. Nakonec jsem ale muse­la uznat, že to kni­hu nejen oži­vi­lo, ale uká­za­lo „Malu a Edka“ oči­ma nej­růz­něj­ších lidí, a my si tak moh­li utvo­řit doko­na­lou před­sta­vu o tom, jací to ve sku­teč­nos­ti byli lidé, čím vším si muse­li pro­jít, a jaká těž­ká roz­hod­nu­tí muse­li v tábo­ře dělat, jen aby zachrá­ni­li něja­ké živo­ty.

Autorka doko­na­le popsa­la obdo­bí před nuce­ným odjez­dem do kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra, čím vším si muse­li Židé pro­chá­zet, jaké nespra­ve­dl­nos­ti se na nich díky reži­mu pode­pi­so­va­li, a jak jed­not­li­vé rodi­ny trpě­li nejen odlou­če­ním a odtrh­nu­tím od svých blíz­kých, ale i nad samot­nou ztrá­tou svých nej­bliž­ších.

Ať už doba před odjez­dem do kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra, nebo pře­sun do něj, či pře­ží­vá­ní na jeho nehos­tin­né půdě, vše Francesca Paci doko­na­le zpra­co­va­la a vykres­li­la atmo­sfé­ru a tíži­vé emo­ce hýří­cí ve vzdu­chu, jež dopa­da­jí i na samot­né­ho čte­ná­ře.

V kni­ze je na jed­nu stra­nu cítit bez­na­děj, zou­fal­ství, bolest, a na stra­ně dru­hé odva­ha, síla a odhod­lá­ní pomá­hat, sna­ha pře­dat posel­ství svě­tu o tom, jak hrůz­né činy se v Osvětimi ode­hrá­ly...

„Mami, tohle je věze­ní?“

„Ano, než ses naro­di­la, bylo to věze­ní.“

„Je veli­kán­ské. To tu bylo tolik zlých lidí, než jsem se naro­di­la?“

„Tohle věze­ní fun­go­va­lo opač­ně, uvnitř byli ti hod­ní a ti zlí byli ven­ku, na svo­bo­dě.“

„Ale jest­li ti zlí byli ven­ku na svo­bo­dě, proč je někdo nechy­til?“

Eleonora, čty­ři roky

ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI

Napsala: Francesca Paci

Vydalo Vydavatelství VÍKEND s.r.o.

Přeložila: Sára Flemrová

Rok vydá­ní: 2021

Počet stran: 206

ISBN: 978-80-7433-316-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ÚNIK Z OSVĚTIMI1. srpna 2023 ÚNIK Z OSVĚTIMI Mám ráda příběhy, které napsal sám život a skutečně se staly, nebo alespoň částečně vycházejí ze vzpomínek hlavních protagonistů. I tahle kniha Únik z Osvětimi od Jonathana Freedlanda není […] Posted in Recenze knih
  • Múzy za ostnatým drátem3. března 2023 Múzy za ostnatým drátem Čas od času ráda zabloudím ke knihám, které se odehrávají v období druhé světové války, a výjimkou není ani kniha s příznačným názvem Múzy za ostnatým drátem od skvělého spisovatele J. C. […] Posted in Recenze knih
  • SNOUBENKY SMRTI4. prosince 2022 SNOUBENKY SMRTI Toužíte-li si přečíst knihu, jejíž ústředním tématem je šílenství, které nezná hranic a odehrává se na pozadí nacistického Německa před vypuknutím druhé světové války, určitě sáhněte po […] Posted in Recenze knih
  • BLÍZKO OBZORU od Jessicy Koch14. srpna 2021 BLÍZKO OBZORU od Jessicy Koch Máte-li chuť sáhnout po pravdivém příběhu o velké lásce, odvaze, důvěře, ale i velké bolesti, odhodlání a velké moci odpouštět, je kniha od Jessicy Koch "Blízko obzoru", tou pravou pro […] Posted in Recenze knih
  • Nová naděje21. ledna 2024 Nová naděje S knihou "Nová naděje", jež je volným pokračováním knihy "Nové nebe", máme možnost sledovat další osudy oblíbených hrdinů, a to devět let po hrůzostrašném válečném běsnění. Samotný děj […] Posted in Recenze knih
  • Vůbec o nic nejde28. března 2023 Vůbec o nic nejde Nenáročné čtení pro knihomoly, co nemají moc času a neopovrhnou kvalitně napsanými, krátkými povídkami, tak taková je zbrusu nová kniha Barbory Vajsejtlové "Vůbec o nic nejde", kterou […] Posted in Recenze knih
  • Obřad8. března 2023 Obřad Máte-li chuť si přečíst skvělou detektivku, u které se rozhodně nebudete nudit, určitě sáhněte do knihovničky po knize Obřad od autorky Carmen Mola, určitě nezklame Vaše očekávání. Příběh […] Posted in Recenze knih
  • Tanec za odpuštění6. března 2023 Tanec za odpuštění Čas od času není vůbec na škodu si přečíst nějakou tu oddechovku v podobě romantického čtení s dobrý koncem, jako je tomu například i u knihy "TANEC ZA ODPUŠTĚNÍ" od autorky M.K.Hardy, jež […] Posted in Recenze knih
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • Únik z Osvětimi-Skutečný příběh československého Žida, který uprchl z tábora smrti.23. června 2024 Únik z Osvětimi-Skutečný příběh československého Žida, který uprchl z tábora smrti. Máte rádi romány týkající se války? Chcete se dozvědět, kdo byl Rudolf Vrba? Johathan Freedland je autorem knihy s názvem Únik z Osvětimi.  V roce 1944 se Rudolfovi Vrbovi podařilo utéct […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85412 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71993 KB. | 20.07.2024 - 16:00:14