Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hooligans - West Hame, my jsme s tebou...

Hooligans - West Hame, my jsme s tebou...

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

No… není tomu dáv­no, co jsme se s kama­rá­dy roz­hod­li ušet­řit za MHD a namís­to poho­dl­né pře­pra­vy upřed­nost­nit nevy­zpy­ta­tel­nou ces­tu napříč potem­ně­lým měst­ským lesem. Samo sebou, že došlo na slo­va mé mat­ky, kte­rá mi byla vtlou­ká­na do hla­vy kaž­dý víkend. V lese jsme se střet­li se sku­pin­kou fot­ba­lo­vých fanouš­ků a ti – jak už to tak cho­dí - nevá­ha­li a vyu­ži­li počet­něj­ší­ho množ­ství k úto­ku (a samo­zřej­mě neo­pod­stat­ně­né­mu). Asi není nut­né dodá­vat, že se nejed­na­lo o nic pří­jem­né­ho. Ostatně když na jed­no­ho člo­vě­ka vlít­ne hned něko­lik vygu­mo­va­ných pra­sat, byl by opač­ný úsu­dek dost nelo­gic­ký. Toho veče­ra jsme měli obrov­ské štěs­tí v neštěs­tí. Vyvázli jsme s něko­li­ka málo mod­ři­na­mi a pohmož­dě­ni­na­mi – a hlav­ně u kama­rá­da se nepro­ká­za­lo žád­né poru­še­ní lebeč­ní kos­ti.

Ačkoliv se mezi námi najdou jedin­ci, kte­ří si tuto udá­lost doká­ží obke­cat slo­vy „No tak se pro­hrál zápas no…“, za svým názo­rem si pev­ně sto­jím, a i kdy­by mě bičem řeza­li, stá­le budu tato indi­vi­dua nazý­vat tak jako ve větě z před­cho­zí­ho odstav­ce. Opovažuji se tvr­dit, že lidi, kte­ří necho­dí na fot­bal kvů­li hře, ale kvů­li potře­bě pro­vo­ko­vat a konat fyzic­kou tyra­nii (pokud jde o potyč­ky s lid­mi, kte­ří se nechtě­ně při­ple­tou do ces­ty, a o niče­ní majet­ku cizích), si ani žád­né jiné při­rov­ná­ní neza­slou­ží.

Britsko-americké dra­ma Hooligans jsem tak pro­ží­val dva­krát tolik než jaký­ko­liv jiný sní­mek násil­nic­ké­ho rázu. Maje v pamě­ti poměr­ně čer­stvou zku­še­nost, děla­lo mi zpr­vu vel­ké potí­že pocho­pit ale­spoň okra­jo­vě ide­o­lo­gii fot­ba­lo­vých rváčů-fandů. Film Lexi Alexandrové se totiž neza­mě­řu­je na zřej­mý kon­trast mezi kul­ti­vo­va­nou spo­leč­nos­tí a tou­to sku­pin­kou lidí, ale nao­pak… snad ve sna­ze pood­ha­lit veš­ke­rá úska­lí člen­ství v par­tě „pra­vých fanouš­ků“, sym­pa­ti­zu­je (ale­spoň co se zapl­ně­ných oké­nek týče) výhrad­ně se stra­nou, pro níž je skó­re zápa­su dru­ho­řa­dé.

Hooligans jsou vůbec sním­kem mno­ha para­do­xů. A neje­nom z toho důvo­du, že si reži­sér­skou sto­lič­ku při­vlast­ni­la žena (jin­dy stvo­ře­ní křeh­ké a nená­sil­nic­ké). V pří­bě­hu o stu­den­to­vi vyso­ké ško­ly, kte­rý se z nena­dá­ní pře­trans­for­mu­je do podo­by „Vrby Mlátičky“, zvlášť pře­kva­pí obsa­ze­ní tako­vé­ho her­ce, jakým je Elijah Wood. Vzrůstem malin­ký „hobit“ by se zajis­té vyjí­mal v jakém­ko­li jiném titu­lu, ale tady…?

Asi jsem nebyl sám, kdo si před pre­mi­é­rou trousil pod nos: „To už tam moh­li rov­nou vrz­nout Vojtu Kotka…“

Castingové osa­zen­stvo se však vůbec „neseklo“ a při výbě­ru před­sta­vi­te­le hlav­ní role pro­je­vi­lo not­nou dáv­ku chyt­ros­ti. Při absen­ci výše zmí­ně­né­ho kon­tras­tu se tvůr­ci roz­hod­li „vyhlou­bit“ pro­past­nou roz­díl­nost někde jin­de a prá­vě posta­va men­ší­ho a štíh­lej­ší­ho Wooda jim k tomu při­šla více než vhod. Nedostatečné fyzic­ké pro­por­ce se tak vlast­ně stá­va­jí hlav­ním razí­cím pro­střed­kem vstříc dosa­že­ní suges­tiv­ní­ho pro­žit­ku. Někdejší před­sta­vi­tel Froda je zpr­vu vykres­len coby pří­klad­ný typ slušňá­ka, kte­rý nosí pod sve­trem koši­li a jenž je prů­raz­ný jako tan­ko­vá stře­la z poly­sty­re­nu - pak ale nade­jde zlom, Matt Buckner (neplést s Brűcknerem) dostá­vá padá­ka, násle­du­je ces­ta do Anglie a poté…

…a poté při­chá­zí to, na co se všich­ni tolik těší: návště­va fot­ba­lo­vé­ho stán­ku klu­bu West Ham United, setká­ní s výtrž­ní­ky a konec­kon­ců i záro­dek prv­ní váž­něj­ší potyč­ky.

O něko­lik desí­tek minut poz­dě­ji už sle­du­je­me Wooda Nasraného, kte­rý roz­dá­vá jed­nu rachej­t­li za dru­hou a kte­rý to i sem tam pěk­ně schy­tá (což mu - jak sám říká - při­ná­ší jis­té uspo­ko­je­ní). Zpomalené zábě­ry stří­da­jí rych­lé, vzdu­chem cáká krev, občas se plát­nem pro­že­ne vyra­že­ná sto­lič­ka (v hos­po­dě i žid­lič­ky)…

Příznivci natu­ra­lis­tic­ky nato­če­ných pěst­ních sou­bo­jů si zkrát­ka při­jdou na své.

Na své si nao­pak nepři­jdou nor­mál­ní fot­ba­lo­ví fanouš­ci. Jen blá­zen by se na Hooligans vypra­vil v oče­ká­vá­ní, že se nahl­tá krás­ných (ne)gólových akcí a chyt­rých při­hrá­vek. Samotná hra je ve fil­mu ved­lej­ší, čemuž odpo­ví­dá i její obra­zo­vé zastou­pe­ní (snad jen 1%). Scénář tro­ji­ce Shelow&Brimson&Alexandrová zohled­ňu­je pře­de­vším bez­per­spek­tiv­ní život fot­ba­lo­vých hoo­li­ga­nů, jejich flá­ká­ní, vyse­dá­vá­ní po hos­po­dách, hulá­ká­ní v uli­cích… a hlav­ně sys­tém, jakým smýš­le­jí a jakým si opod­stat­ňu­jí to, co prak­ti­ku­jí po zápa­se (a někdy i při něm). To vše je pak při­způ­so­be­no nor­mám sou­čas­né­ho dra­ma­tu – nechy­bí zauz­lo­va­né mezi­lid­ské vzta­hy a nevy­hnu­tel­né tra­gic­ké vyvr­cho­le­ní (samo­zřej­mě v osno­vách nezbyt­né­ho mora­li­zo­vá­ní).

Hooligans jsou vlast­ně jakým­si prů­zkum­ní­kem do zříd­kakdy navští­ve­né­ho svě­ta. Průzkumníkem hod­ně tvr­dým a krva­vým, prů­zkum­ní­kem sluš­ně ztvár­ně­ným a vcel­ku pří­stup­ným i pro divá­ky fot­ba­lu nezna­lé. Na dru­hou stra­nu… abys­te neby­li ve výsled­ku zkla­má­ni… nejed­ná se o nic extrém­ně vel­ko­le­pé­ho, o nic, co by vás sra­zi­lo do kolen a zpře­lá­ma­lo vám pár žeber. Hooligans jsou „jenom“ dob­rým fil­mem. Na víc si konec­kon­ců ani nehra­jí a co říci mají, to řek­nou.

A řek­nou toho roz­hod­ně víc než čes­ký počin Non Plus Ultras (výtvor, u nějž by myš­len­ku hle­dal i noto­ric­ký hulič trá­vy).

Olé!


Podívejte se na hodnocení Hooligans na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Debbie Reynoldsová29. prosince 2016 Debbie Reynoldsová Debbie Reynoldsová, narozená jako Mary Frances Reynoldsová (1. dubna 1932 El Paso - 28. prosince 2016 Los Angeles) byla americká herečka, zpěvačka a tanečnice. Proslavila se roku 1952 v […] Posted in Profily osob
  • Klan Gucci (House of Gucci) – Recenze – 60 %1. prosince 2021 Klan Gucci (House of Gucci) – Recenze – 60 % V důsledku pandemie a protahovaného dokončování filmových projektů došlo k tomu, že ani ne dva měsíce poté, co nás čtyřiaosmdesátiletý režisér Ridley Scott oblažil výborným historickým […] Posted in Filmové recenze
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - … A TECHNOLOGIE9. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - … A TECHNOLOGIE Umění a technologie se ve společnosti DreamWorks Animation setkávají ve velkém stylu. Technologie zde vždy slouží umělcům a animaci. „Do technologického vývoje zapojujeme umělce a koncové […] Posted in Články
  • Co je důležité a co naopak není?1. září 2010 Co je důležité a co naopak není? Než dosáhneme padesátky, naučíme se nejtěžší lekce. Přijdeme na to, že jen málo věcí je opravdu důležitých. Naučíme se brát vážně život, ale nikdy sebe. (Marie Dressler) Život se často […] Posted in Domácí rady
  • Nguoi Bat Tu (2018)26. února 2021 Nguoi Bat Tu (2018) Šílená směs žánrů z Vietnamu a je z toho velmi působivá podívaná.Takhle měnit žánry v jednom filmu jsem snad ještě neviděl. Chvílemi je film Haunted Hause, v zápětí Torture, následuje […] Posted in Krátké recenze
  • Navy Seals vs. Zombies (2015)29. srpna 2017 Navy Seals vs. Zombies (2015) Pětičlenná jednotka Navy Seals je vyslána na záchranou misi viceprezidenta, který se ocitl v epicentru nakažených zákeřným virem… Viceprezident spojených států […] Posted in Horory
  • Nichelle Nichols - 1932 - 202231. července 2022 Nichelle Nichols - 1932 - 2022 Nichelle Nichols (/nɪˈʃɛl/ narozená jako Grace Dell Nichols; 28. prosince 1932 - 30. července 2022) byla americká herečka, zpěvačka a tanečnice, známá především díky roli Nyoty Uhury v […] Posted in Profily osob
  • Dickinson - Wild Nights14. března 2022 Dickinson - Wild Nights Euphoria meets Miracle Workers. Posted in Krátké recenze
  • Nové Město nad Metují zámek - Zámecké trhy s přehlídkou auto a moto veteránů (KHV Metuje)3. května 2017 Nové Město nad Metují zámek - Zámecké trhy s přehlídkou auto a moto veteránů (KHV Metuje) Během víkendové dovolené (22. 4.) ve městě Nové Město nad Metují jsme se zúčastnili akce Zámecké trhy s přehlídkou auto a moto veteránů (KHV Metuje). Pro čtenáře našeho webu Kritiky.cz […] Posted in Oslavy
  • Susan Kleinerová: Fitness výživa, Power eating program - 90 %6. prosince 2016 Susan Kleinerová: Fitness výživa, Power eating program - 90 % Už první vydání této knížky bylo opravdu úžasné a po světě velmi úspěšné mezi skupinou lidí zabývající se stravováním a fitness tématikou obecně, ale nedávno vyšlo již druhé vydání této […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50660 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71655 KB. | 18.06.2024 - 00:36:26