Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hooligans - West Hame, my jsme s tebou...

Hooligans - West Hame, my jsme s tebou...

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

No… není tomu dáv­no, co jsme se s kama­rá­dy roz­hod­li ušet­řit za MHD a namís­to poho­dl­né pře­pra­vy upřed­nost­nit nevy­zpy­ta­tel­nou ces­tu napříč potem­ně­lým měst­ským lesem. Samo sebou, že došlo na slo­va mé mat­ky, kte­rá mi byla vtlou­ká­na do hla­vy kaž­dý víkend. V lese jsme se střet­li se sku­pin­kou fot­ba­lo­vých fanouš­ků a ti – jak už to tak cho­dí - nevá­ha­li a vyu­ži­li počet­něj­ší­ho množ­ství k úto­ku (a samo­zřej­mě neo­pod­stat­ně­né­mu). Asi není nut­né dodá­vat, že se nejed­na­lo o nic pří­jem­né­ho. Ostatně když na jed­no­ho člo­vě­ka vlít­ne hned něko­lik vygu­mo­va­ných pra­sat, byl by opač­ný úsu­dek dost nelo­gic­ký. Toho veče­ra jsme měli obrov­ské štěs­tí v neštěs­tí. Vyvázli jsme s něko­li­ka málo mod­ři­na­mi a pohmož­dě­ni­na­mi – a hlav­ně u kama­rá­da se nepro­ká­za­lo žád­né poru­še­ní lebeč­ní kos­ti.

Ačkoliv se mezi námi najdou jedin­ci, kte­ří si tuto udá­lost doká­ží obke­cat slo­vy „No tak se pro­hrál zápas no…“, za svým názo­rem si pev­ně sto­jím, a i kdy­by mě bičem řeza­li, stá­le budu tato indi­vi­dua nazý­vat tak jako ve větě z před­cho­zí­ho odstav­ce. Opovažuji se tvr­dit, že lidi, kte­ří necho­dí na fot­bal kvů­li hře, ale kvů­li potře­bě pro­vo­ko­vat a konat fyzic­kou tyra­nii (pokud jde o potyč­ky s lid­mi, kte­ří se nechtě­ně při­ple­tou do ces­ty, a o niče­ní majet­ku cizích), si ani žád­né jiné při­rov­ná­ní neza­slou­ží.

Britsko-americké dra­ma Hooligans jsem tak pro­ží­val dva­krát tolik než jaký­ko­liv jiný sní­mek násil­nic­ké­ho rázu. Maje v pamě­ti poměr­ně čer­stvou zku­še­nost, děla­lo mi zpr­vu vel­ké potí­že pocho­pit ale­spoň okra­jo­vě ide­o­lo­gii fot­ba­lo­vých rváčů-fandů. Film Lexi Alexandrové se totiž neza­mě­řu­je na zřej­mý kon­trast mezi kul­ti­vo­va­nou spo­leč­nos­tí a tou­to sku­pin­kou lidí, ale nao­pak… snad ve sna­ze pood­ha­lit veš­ke­rá úska­lí člen­ství v par­tě „pra­vých fanouš­ků“, sym­pa­ti­zu­je (ale­spoň co se zapl­ně­ných oké­nek týče) výhrad­ně se stra­nou, pro níž je skó­re zápa­su dru­ho­řa­dé.

Hooligans jsou vůbec sním­kem mno­ha para­do­xů. A neje­nom z toho důvo­du, že si reži­sér­skou sto­lič­ku při­vlast­ni­la žena (jin­dy stvo­ře­ní křeh­ké a nená­sil­nic­ké). V pří­bě­hu o stu­den­to­vi vyso­ké ško­ly, kte­rý se z nena­dá­ní pře­trans­for­mu­je do podo­by „Vrby Mlátičky“, zvlášť pře­kva­pí obsa­ze­ní tako­vé­ho her­ce, jakým je Elijah Wood. Vzrůstem malin­ký „hobit“ by se zajis­té vyjí­mal v jakém­ko­li jiném titu­lu, ale tady…?

Asi jsem nebyl sám, kdo si před pre­mi­é­rou trousil pod nos: „To už tam moh­li rov­nou vrz­nout Vojtu Kotka…“

Castingové osa­zen­stvo se však vůbec „neseklo“ a při výbě­ru před­sta­vi­te­le hlav­ní role pro­je­vi­lo not­nou dáv­ku chyt­ros­ti. Při absen­ci výše zmí­ně­né­ho kon­tras­tu se tvůr­ci roz­hod­li „vyhlou­bit“ pro­past­nou roz­díl­nost někde jin­de a prá­vě posta­va men­ší­ho a štíh­lej­ší­ho Wooda jim k tomu při­šla více než vhod. Nedostatečné fyzic­ké pro­por­ce se tak vlast­ně stá­va­jí hlav­ním razí­cím pro­střed­kem vstříc dosa­že­ní suges­tiv­ní­ho pro­žit­ku. Někdejší před­sta­vi­tel Froda je zpr­vu vykres­len coby pří­klad­ný typ slušňá­ka, kte­rý nosí pod sve­trem koši­li a jenž je prů­raz­ný jako tan­ko­vá stře­la z poly­sty­re­nu - pak ale nade­jde zlom, Matt Buckner (neplést s Brűcknerem) dostá­vá padá­ka, násle­du­je ces­ta do Anglie a poté…

Více na Kritiky.cz
Assassin’s Creed - O PRODUKCI Připravte se na vizionářské nové uchopení dobrodružného akčního žánru. ASSASSIN’S CREE...
Westworld - Passed Pawn (S03E07) Jsem zvědavý, jestli nám v krizi nového viru z Číny pomuže Dolores, ale asi ne. Je to přeci ...
LEGO Marvel Avengers Kdo by nechtěl vidět všechny nejlepší komiksové hrdiny světa ve hře jako je lego. Na dlouh...
Základní instinkt Díky rostoucímu zájmu bulvárních plátků o kulturní vzdělává...
Deo Killeo: Jugeodo Doeneun Ai Korejskéj John Wick aneb variace na korejský Man from Nowhere. Korea letní sezónu docelá p...

…a poté při­chá­zí to, na co se všich­ni tolik těší: návště­va fot­ba­lo­vé­ho stán­ku klu­bu West Ham United, setká­ní s výtrž­ní­ky a konec­kon­ců i záro­dek prv­ní váž­něj­ší potyč­ky.

O něko­lik desí­tek minut poz­dě­ji už sle­du­je­me Wooda Nasraného, kte­rý roz­dá­vá jed­nu rachej­t­li za dru­hou a kte­rý to i sem tam pěk­ně schy­tá (což mu - jak sám říká - při­ná­ší jis­té uspo­ko­je­ní). Zpomalené zábě­ry stří­da­jí rych­lé, vzdu­chem cáká krev, občas se plát­nem pro­že­ne vyra­že­ná sto­lič­ka (v hos­po­dě i žid­lič­ky)…

Příznivci natu­ra­lis­tic­ky nato­če­ných pěst­ních sou­bo­jů si zkrát­ka při­jdou na své.

Na své si nao­pak nepři­jdou nor­mál­ní fot­ba­lo­ví fanouš­ci. Jen blá­zen by se na Hooligans vypra­vil v oče­ká­vá­ní, že se nahl­tá krás­ných (ne)gólových akcí a chyt­rých při­hrá­vek. Samotná hra je ve fil­mu ved­lej­ší, čemuž odpo­ví­dá i její obra­zo­vé zastou­pe­ní (snad jen 1%). Scénář tro­ji­ce Shelow&Brimson&Alexandrová zohled­ňu­je pře­de­vším bez­per­spek­tiv­ní život fot­ba­lo­vých hoo­li­ga­nů, jejich flá­ká­ní, vyse­dá­vá­ní po hos­po­dách, hulá­ká­ní v uli­cích… a hlav­ně sys­tém, jakým smýš­le­jí a jakým si opod­stat­ňu­jí to, co prak­ti­ku­jí po zápa­se (a někdy i při něm). To vše je pak při­způ­so­be­no nor­mám sou­čas­né­ho dra­ma­tu – nechy­bí zauz­lo­va­né mezi­lid­ské vzta­hy a nevy­hnu­tel­né tra­gic­ké vyvr­cho­le­ní (samo­zřej­mě v osno­vách nezbyt­né­ho mora­li­zo­vá­ní).

Hooligans jsou vlast­ně jakým­si prů­zkum­ní­kem do zříd­kakdy navští­ve­né­ho svě­ta. Průzkumníkem hod­ně tvr­dým a krva­vým, prů­zkum­ní­kem sluš­ně ztvár­ně­ným a vcel­ku pří­stup­ným i pro divá­ky fot­ba­lu nezna­lé. Na dru­hou stra­nu… abys­te neby­li ve výsled­ku zkla­má­ni… nejed­ná se o nic extrém­ně vel­ko­le­pé­ho, o nic, co by vás sra­zi­lo do kolen a zpře­lá­ma­lo vám pár žeber. Hooligans jsou „jenom“ dob­rým fil­mem. Na víc si konec­kon­ců ani nehra­jí a co říci mají, to řek­nou.

A řek­nou toho roz­hod­ně víc než čes­ký počin Non Plus Ultras (výtvor, u nějž by myš­len­ku hle­dal i noto­ric­ký hulič trá­vy).

Olé!


Podívejte se na hodnocení Hooligans na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
Zrodila se hvězda - herecký koncert Lady Gaga Hvězda americké country hudby, zpěvák Jackson Maine, je na vrcholu své kariéry a jeho fanoušc...
S úsměvem - kniha - recenze - 100 % Tato mini knížečka obsahuje v drtivé většině básničky, avšak najde se zde i několik poh...
#2112: Komiksový výběr Spider-Man 12: Svatba Komiksový výběr Spider-Man 12: SvatbaVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Půvo...
Vězení umění - 45 % Film zachycuje průběh netradičního projektu, kdy pět předních českých výtvarníků (Pavel ...
Psí vojáci (Dog Soldiers) Žánr werewolf-movies (tedy filmy o vlkodlacích) prostě nemá štěstí. Ne že by takových film...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha20. března 2016 Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha Potraviny, speciální potraviny, energie. Tři malé obrázky, které v symbolech výborně ukazují to, co najdete v knize. Autor patří  mezi přední české psychotroniky, léčitele a jeho […] Posted in Recenze knih
  • Zvonokosy - Gabriel Chevallier19. září 2020 Zvonokosy - Gabriel Chevallier Když se porůznu pořádají všelijaké ty ankety o nejvipnější knihu všech dob (pomineme-li pitomost oněch anket), tak na čelních místech se pravidelně objevují přibližně ty samé tituly. V […] Posted in Recenze knih
  • Tři muži se opět toulají bez manželek a bez dětí15. listopadu 2018 Tři muži se opět toulají bez manželek a bez dětí Uplynulo už více než sto let od doby, kdy světlo světa spatřila první kniha, kde se na pánskou jízdu vydali Tři muži  ve člunu (o psu nemluvě), která zaznamenala nebývalý úspěch nejen u […] Posted in Recenze knih
  • Dědečkovy povídačky - zábavné vyprávění dědečka Zdeňka21. března 2020 Dědečkovy povídačky - zábavné vyprávění dědečka Zdeňka Hledáte krátké příběhy pro své děti? Chcete se pobavit, zažít příjemné chvíle při společném čtení s dětmi? Zuzana Pospíšilová je autorkou novinky Dědečkovy povídačky. Dozvíte se, jaké […] Posted in Recenze knih
  • Titulky k The Endgame S01E08 - All That Glitters5. května 2022 Titulky k The Endgame S01E08 - All That Glitters V dnešním díle není zcela jisté, kdo je cílem Fedorové a co má tentokrát Elena za lubem. FBI už dochází trpělivost. Prozradím vám, že se vrátíme do banky federálních rezerv, kde se […] Posted in Titulky
  • Uzdravte svou duši - Cesta k vnitřní svobodě a zdravým vztahům2. listopadu 2018 Uzdravte svou duši - Cesta k vnitřní svobodě a zdravým vztahům „Sebeúcta je osvobození se od strachu z hodnocení naší osobnosti druhými lidmi.“ (str. 23) Kniha, která by měla být vaším průvodcem na cestě k vnitřní svobodě a zdravým vztahům. Během […] Posted in Recenze knih
  • Titulky k The InBetween S01E09 - The Devil's Refugee16. srpna 2019 Titulky k The InBetween S01E09 - The Devil's Refugee Cassie, Tom a Damien vyšetřují odložený případ ztracené dívky Millie. Cassie si brzy uvědomí, že v jejím zmizení může mít prsty její starý známý otrava. Titulky pro vás přeložila […] Posted in Titulky
  • Creed [75%]4. ledna 2016 Creed [75%] Zatímco Rocky pověsil už svoje boxerské rukavice na hřebík a užívá si zaslouženého odpočinku a zbytků svojí předešlé slávy, přichází další generace boxerů. A právě na osudy […] Posted in Filmové recenze
  • Filmstalker24. srpna 2022 Filmstalker 8/10 – Spousta filmů, a jak nám Obi-Wan Kenobi nadutě dokázal tak i seriálů, má svoje mouchy, lépe řečeno stojí úplně za hovno. Bohužel však leckdy ruku v ruce s nehorázným množstvím […] Posted in Krátké recenze
  • #1842: DC komiksový komplet 48: DC Nová hranice, kniha první - 80 %6. listopadu 2018 #1842: DC komiksový komplet 48: DC Nová hranice, kniha první - 80 % DC komiksový komplet 48: DC Nová hranice, kniha první (DC: The New Frontier)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 1 až 3 minisérie "DC: The New […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80464 s | počet dotazů: 299 | paměť: 70082 KB. | 03.12.2023 - 08:38:09