Kritiky.cz > 101 nejlepších hororů > #97 - Noc s nabroušenou břitvou (2003)

#97 - Noc s nabroušenou břitvou (2003)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Že by prá­vě tohle byl ten film, kte­rým zača­la nová fran­couz­ská vlna? Rozhodně to byl jeden z prv­ních. Když jsem se k němu vra­cel poté, co jsem upra­vo­val recen­zi, musím říct, že na mě udě­lal vět­ší dojem, než jsem si prve při­pus­til.

Noc s nabrou­še­nou břitvou

Haute Tension

Francie, 2003, 90 minut

Režie: Alexandre Aja

Scénář: Alexandre Aja a Grégory Levasseur

Hrají:

Cécile De France (Marie)

Maïwenn (Alexia)

Philippe Nahon (Vrah)

Alexandre Aja a jeho film, kte­rý mu ote­vřel dve­ře rov­nou do ame­ric­ké­ho horo­ro­vé­ho pek­la. Tady si může natá­čet rema­ke sta­rých horo­rů jako „Hory mají oči“ nebo „Piraňa 3D“. Co nejde Ajovi roz­hod­ně zazlí­vat je fil­mař­ská tech­ni­ka, kte­rou zvlá­dá dob­ře, stej­ně jako gore, kte­ré je ve vět­ši­ně jeho fil­mů vel­mi pře­svěd­či­vé, vel­mi krva­vé a vel­mi čas­to vyu­ží­va­né. Nutno říct, že prá­vě „Noc s nabrou­še­nou břitvou“ (to je váž­ně jeden z nej­pri­gi­nál­něj­ších čes­kých názvů fil­mů) je Ajovým dopo­sud nej­lep­ším fil­mem, a to i přes­to, že pro mě osob­ně je tro­chu zkla­má­ním.

„Noc s nabrou­še­nou břitvou“ je název, kte­rý do jis­té míry hovo­ří sám za sebe. „Haute Tension“ už tak sdíl­né není. Ale nech­me názvy názvům a zaměř­me se na samot­ný pří­běh. Není špat­ný. Vlastně vůbec není špat­ný a dává pro­stor pro parád­ní sla­sher. A sla­sher se pove­dl. Sice je vět­ši­na postav zabi­ta hned v prv­ní půl­ho­di­ně, ale to nic nemě­ní na tom, že je tato část pro­ve­de­na napros­to pre­ciz­ně, se zna­los­tí žán­ru a s lás­kou k němu. Aja se nebo­jí postup­ně vyvraž­dit celou rodi­nu a malé­ho syn­ka si nechat na konec. Nevidíme zde scé­nu, kte­rá by pří­mo zabí­ra­la, jak je hoch zasa­žen, ale sko­ro mám pocit, že Aja ješ­tě věděl, co uká­zat a co nechat divá­ka domys­let. V tako­vém fil­mu „Piraňa 3D“ už něco podob­né­ho nevi­dí­me, i když je prav­da, že „Piraňa 3D“ je horor roz­hod­ně jiný a vede­ný jiným smě­rem. Tam se pře­ce jen víc dba­lo na zába­vu. „Noc s nabrou­še­nou břitvou“ je psy­cho­lo­gic­kým dra­ma­tem, i když něja­ká ta „zvrh­lá legrác­ka“ se tu taky najde. První scé­na s Vrahem je jed­nou z tako­vých.

Příběh se odví­jí a my čeká­me, jest­li Marie Alex zachrá­ní. Skoro to vypa­dá, že jí vrah dosta­ne, ale nako­nec jej Marie pře­mů­že a Alex pře­ži­je. Ale ne! Ono je všech­no vlast­ně úpl­ně jinak. V tomhle ohle­du pro mě film selhá­vá. Ne úpl­ně, ale jsou zde nelo­gič­nos­ti, kte­ré mi pros­tě nese­dí. Proč tam byla ona zmi­ňo­va­ná prv­ní scé­na s Vrahem, kde si ho nechá vykou­řit odříz­nu­tou hla­vou? Měla hlub­ší význam, ane­bo chtěl Aja pros­tě pou­ze divá­ka pobavit/šokovat? Volím dru­hou vari­an­tu a v tako­vém pří­pa­dě mi při­jde vyzně­ní scé­ny laci­né. Ale budiž. Ono to pře­ce jen všech­no zapa­dá do sebe, jen s tím, že je to více schi­zofre­nic­ké, a my jsme celou dobu sle­do­va­li něco úpl­ně jiné­ho, než se ve sku­teč­nos­ti dělo.

Řešení poin­ty mi nepři­jde tak leh­ké a sil­né jako v pří­pa­dě fil­mu „Šestý smy­sl“, na kte­rý „Noc s nabrou­še­nou břitvou“ do jis­té míry odka­zu­je. V „Šestém smys­lu“ všech­no zapa­dá skvě­le do sebe, podob­ně jako v horo­ru „Ti dru­zí“. „Noc s nabrou­še­nou břitvou“ je o něco šíle­něj­ší, a tak tro­chu nedo­la­dě­ná. Ale když při­stou­pí­me na Ajovy myš­len­ko­vé hry, vlast­ně před sebou máme doce­la dob­ré sla­sher horo­ro­vé psy­cho­lo­gic­ké – ane­bo psy­cho­pa­tic­ké? – dra­ma. Aja si zaslou­žil, aby se o něj více zají­ma­la ame­ric­ká stu­dia. Teď by měl jenom ješ­tě pře­svěd­čit o tom, že doká­že nato­čit ješ­tě více nad­prů­měr­né fil­my. Osobně si stá­le mys­lím, že na to má, ale že nás ješ­tě tro­chu šet­ří. Udělá ješ­tě jeden film podob­ný „Piraňa 3D“ a pro mě osob­ně se dosta­ne na úro­veň Eli Rotha, což nepo­va­žu­ji za lichot­ku.

„Noc s nabrou­še­nou břitvou“ je ukáz­kou toho, že Evropa (hlav­ně Francie) má horo­ro­vý poten­ci­ál, což si ješ­tě doká­že­me, a záro­veň ukáz­kou toho, jak snad­no může být ten­to poten­ci­ál pře­ne­sen za moře, kde je pře­ce jen tro­chu víc peněz. Co si bude­me nalhá­vat, na „Noci s nabrou­še­nou břitvou“ je pro Američany při­taž­li­vé pře­de­vším to, že se jed­ná o film for­mou v pod­sta­tě ame­ric­ký. Kdyby se tam nemlu­vi­lo fran­couz­sky, klid­ně by se to někde v Americe moh­lo ode­hrá­vat. Možná i pro­to, aby tomu reži­sér při­dal punc Francie, vybral si pro hlav­ní roli skvě­lou hereč­ku, kte­rá se jme­nu­je Cecile De France.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Aju uzná­vám a stá­le je pod­le mě jed­ním z nej­lep­ších mlad­ších reži­sé­rů, ale v pod­sta­tě s kaž­dým dal­ším fil­mem čekám, jest­li bude scho­pen něče­ho seri­óz­něj­ší­ho, něče­ho, co se sku­teč­ně vry­je do pamě­ti. Taková „Piraňa 3D“ poba­ví, ale to je všech­no. „Noc s nabrou­še­nou břitvou“ je pře­ce jen na vyš­ší úrov­ni, tak proč nezku­sit zase něco podob­né­ho?

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Snaha o poin­tu je mož­ná až pří­liš vel­ká, odha­le­ní přes prů­mys­lo­vou kame­ru... ale jo, vlast­ně proč ne. Jen kdy­by se scé­nář ješ­tě malin­ko vychy­tal, moh­lo to všech­no do sebe zapad­nout doko­na­le­ji.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 18.1.2021


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Podívejte se na hodnocení Noc s nabroušenou břitvou na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Holky z červeného gauče (2021) (seriál)21. března 2021 Holky z červeného gauče (2021) (seriál) La Casa de Puta!!3 hodinová pánská erekce a Jízda jak Prase!Tvůrci stojící za La Casa de Papel vyměňili banku a lupiče za bordel a štětky a je to výborný, byť nic pro feministky, jelikož z […] Posted in Krátké recenze
  • Bungie a Riot Games žalují prodejce GatorCheats. Obě...15. ledna 2021 Bungie a Riot Games žalují prodejce GatorCheats. Obě... Bungie a Riot Games žalují prodejce GatorCheats. Obě společnosti díky této stránce poskytující cheaty ve formě předplatného měli přijít o miliony dolarů. Žaloba poputuje až ke […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Westworld - S02E02: Reunion - 85 %30. dubna 2018 Westworld - S02E02: Reunion - 85 % Druhý díl druhé sezóny je pro mě překvapením. Konečně jsme se dozvěděli další věci ohledně historie Williama a Dolores a úplně mě to překvapuje, co všechno pro nás tvůrci vymysleli. Druhá […] Posted in TV Recenze
  • Soubory Epic Games Store odhalily, že CD Projekt Red v...29. března 2021 Soubory Epic Games Store odhalily, že CD Projekt Red v... Soubory Epic Games Store odhalily, že CD Projekt Red v následujících letech vydá 10 bezplatných DLC, z toho 3 placená. Posted in Krátké herní aktuality
  • Virus (1999)29. prosince 2018 Virus (1999) Zdánlivě opuštěným lodím se raději vyhýbejte velkým obloukem! Mohlo by se totiž stát, že skončíte jako náhradní díly… Posádka lodi Sea Star se dostane ve vodách jižního […] Posted in Horory
  • Vampire: The Masquerade - Bloodhunt14. září 2021 Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Původně jsem vůbec nevěděl, jestli dát palec nahoru, nebo dolu...Ale vzhledem k lehkému patriotismu jsem se nakonec rozhodl pro ten palec nahoru. Možná bych se i rozepsal ke hře víc, kdyby […] Posted in Recenze her
  • MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne25. září 2014 MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne Vaše úspěšná kniha Andělé všedního dne se objeví na podzim tohoto roku pod stejným názvem v kinech. Charakterizujte pro neznalé čtenáře ve stručnosti příběh a jak jste přišel na téma […] Posted in Rozhovory
  • WINSTON DUKE15. února 2018 WINSTON DUKE WINSTON DUKE (M'Baku) je rodákem z Trinidadu a Tobaga, který získal bakalářský titul v divaelním umění a herectví na Univerzitě v Buffalu a magisterský titul v oboru výtvarných umění na  […] Posted in Profily osob
  • Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 2: Kmeny Tatooinu17. června 2022 Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 2: Kmeny Tatooinu Boba Fett (Temuera Morrison) na Tatooineu čelí novým vyzyvatelům.....Druhá epizoda seriálu The Book of Boba Fett dokazuje, že to ikonický bývalý námezdní lovec a současný kriminální lord […] Posted in TV Recenze
  • Puppet Master vs. Demonic Toys (2004)26. února 2012 Puppet Master vs. Demonic Toys (2004) Vražedné loutky čeká poslední souboj. Tentokrát se jim do cesty postaví ďábelské hračky, které jim budou rozhodně vyrovnaným protivníkem. Tento díl musíte brát s velkým nadhledem, […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35151 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72245 KB. | 18.05.2024 - 09:05:22