Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > PETER PAN A WENDY

PETER PAN A WENDY

393444903 901041788135614 3221087172386814460 n
393444903 901041788135614 3221087172386814460 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Všichni, ať už malí nebo vel­cí, zce­la urči­tě zna­jí kla­sic­kou pohád­ku o Petru Panovi, o chlap­ci, kte­rý nechtěl vyrůst. I já nejsem výjim­kou a poprav­dě je to jed­na z mála pohá­dek, na kte­rou se spo­lu se svý­mi dce­ra­mi kdy­ko­liv ráda podí­vám.

Hlavní hrdin­kou je Wendy Darlingová, mla­dá dospí­va­jí­cí dív­ka, co se kvů­li stu­di­ím chys­tá opus­tit svůj rod­ný domov a dva malé bra­t­ry. Bohužel se zdrá­há opus­tit tuto vidi­nu bez­pe­čí a mož­ná se i tak tro­chu obá­vá nové­ho začát­ku a vstu­pu do nové ško­ly dale­ko od domo­va.

Ovšem stej­ně jako Wendy, má své vlast­ní oba­vy a stra­chy i chla­pec jmé­nem Petr Pan, jež odmí­tá za kaž­dou cenu vyrůst a stát se koneč­ně oprav­do­vým mužem. Oba se spo­leč­ně setká­va­jí v pod­krov­ním poko­jíč­ku Wendy a jejich bra­trů.

Odtud se všech­ny děti pomo­cí malé­ho zázra­ku vydá­va­jí spo­lu s roz­pus­ti­lým Petrem Panem a malič­kou vílou Zvonilkou do Země Nezemě, do kou­zel­né­ho svě­ta, ve kte­rém děti navždy zůstá­va­jí dět­mi.

Všichni spo­leč­ně pro­ží­va­jí vel­mi láka­vá dob­ro­druž­ství, co se chtě nechtě pro­lí­na­jí i s pří­tom­nos­tí vel­mi zlé­ho kapi­tá­na Hooka, jež kdy­si byl nej­lep­ším pří­te­lem Petera Pana. Bohužel nej­vět­ším pro­hřeš­kem kapi­tá­na Hooka bylo, že vyros­tl až pří­liš rych­le a dospěl, což je nyní bodem jejich neu­stá­lé­ho sou­pe­ře­ní a boje.

Jsme svěd­ky vel­ko­le­pých dob­ro­druž­ství, síly přá­tel­ství, tou­hy zdo­lá­vat nové výzvy, ale i roz­pus­ti­los­ti a hra­vos­ti dět­ství, jež navždy změ­ní život nejen Wendy a bra­t­rům, ale i nahlí­že­ní Petera Pana na svůj dosa­vad­ní život a na budou­cí zítř­ky.

Moc se mi líbi­lo vizu­ál­ní ztvár­ně­ní pohád­ky, zejmé­na pak zob­ra­ze­ní Země Nezemě, a také kre­a­tiv­ní vyži­tí se v jed­not­li­vých kos­tý­mech pod­tr­hu­jí­cí nejen ducha, ale i kouz­lo vět­ši­ny postav.

Jediné, s čím jsem se nedo­ká­za­la v této nové adap­ta­ci sžít, byl kapi­tán Hook, kte­ré­ho ztvár­nil Jude Law. I když ten­to herec před­ve­dl bra­vur­ní herec­ký výkon a doslo­va se v této roli vyřá­dil, mě zde chy­bě­lo ono kou­zel­né cha­risma typic­ké pro pirá­ta Hooka tj. v podo­bě zlé­ho obli­če­je a čer­ných havra­ních vla­sů umoc­ňu­jí­cí jeho tem­né srd­ce.

Představa Zvonilky coby sně­dé dív­ky mi zas až tolik neva­di­la, spí­še nao­pak, více mi zapadla do této exo­tic­ké a mořem obklo­pe­né „Země Nezemě“. 

Za mě je to dob­ře zpra­co­va­ná nová adap­ta­ce kla­si­ky, kte­rá roz­hod­ně niko­ho neu­ra­zí a nao­pak zpří­jem­ní večer u rodin­né­ho krbu. Děti si zami­lu­jí nejen roz­pus­ti­lé a usmě­va­vé hlav­ní hrdi­ny, ale i kouz­le­ný pří­běh , kde není nou­ze o vel­ká přá­tel­ství a schop­nost navzá­jem si pomá­hat. 

 

PETER PAN A WENDY

Dobrodružný/Rodinný/Fantasy

USA, 2023

Stopáž: 106 minut

Režie: David Lowery

Předloha: J.M. Barrie

Scénář: Toby Halbrooks, David Lowery

Kamera: Bojan Bazelli

Hudba: Daniel Hart

Hrají: Alexander Molony, Ever Anderson, Jude Law, Alyssa Wapanatahk, Jim Gaffigan, Joshua Blue Piskering, Jacobi Jupe, Molly Parker, Alan Tudyk, Yara Shahidi a jiní.


Podívejte se na hodnocení Peter Pan a Wendy na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54345 s | počet dotazů: 266 | paměť: 73767 KB. | 29.02.2024 - 16:03:42