Kritiky.cz > Herní aktuality > Akce Rainbow Six Extraction Spillover Crisis je nyní k dispozici

Akce Rainbow Six Extraction Spillover Crisis je nyní k dispozici

Raibow
Raibow
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je čas povo­lat své­ho oblí­be­né­ho ope­rá­to­ra, pro­to­že prv­ní kri­zo­vá akce Rainbow Six Extraction je již ofi­ci­ál­ně k dis­po­zi­ci. Spillover způ­so­bil spoušť v zadr­žo­va­cích zónách REACT, kte­ré byly obsa­ze­ny kolo­ni­e­mi Archaean Sprawl. Úkol je jed­no­du­chý: Operátoři musí stra­te­gic­ky roz­mís­tit kanystry s roz­klad­ným čini­dlem ve Sprawl kolo­nii a poté brá­nit oblast před úto­čí­cí­mi hor­da­mi Archeanů. Nemusíte se bát - REACT vyro­bil smr­tí­cí auto­ma­tic­kou věž, kte­rou lze ode­mknout pro­střed­nic­tvím Spilloverových stu­dií.

Hráči budou mít k dis­po­zi­ci nejen auto­ma­tic­kou věž, kte­rá jim bude krýt záda, ale na pomoc jed­not­ce REACT při­bu­de nový ope­rá­tor: Zofia, star­ší sest­ra Ely, je nyní k dis­po­zi­ci zdar­ma. Zofia dis­po­nu­je sil­ným gra­ná­to­me­tem, je také odol­ná vůči osle­pu­jí­cím účin­kům a doká­že se sama oži­vit, což z ní dělá ide­ál­ní­ho čle­na druž­stva tvá­ří v tvář Rozpětí. Je to prv­ní nová ope­rá­tor­ka při­da­ná na sou­pis­ku Extraction od její­ho uve­de­ní na trh a zůsta­ne zde ješ­tě dlou­ho poté, co budou kolo­nie Sprawlu zkro­ce­ny.

Nečekejte, až se zapo­jí­te do boje - Spillover je tu jen po ome­ze­nou dobu a hrá­či by měli vyu­žít kaž­dou minu­tu k dokon­če­ní misí spe­ci­fic­kých pro danou akci a ode­mknu­tí nové­ho vyba­ve­ní. Určitě si nene­chá­te ujít oble­če­ní Desert Kingsnake, bojo­vý suve­nýr v podo­bě pří­věs­ku a skin pro zbraň Swift Bushwack. Stejně jako Zofia budou po ode­mče­ní dokon­če­ním stu­dií Spillover sou­čás­tí vaší sbír­ky i po skon­če­ní Spilloveru.


Foto: © 2021 Ubisoft Entertainment.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00398 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72368 KB. | 22.05.2024 - 03:33:58