Kritiky.cz > Herní aktuality > ETS 2 & ATS - 1.44 - Průzkum neoznačených cest

ETS 2 & ATS - 1.44 - Průzkum neoznačených cest

img 621295bccb961
img 621295bccb961
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zatímco u náklad­ní dopra­vy by mělo jít pře­de­vším o sna­hu dosáh­nout vyni­ka­jí­cích výko­nů a řád­ně odvést prá­ci, veli­kost map našich her má ten­den­ci vyvo­lá­vat tou­hu pro­zkou­mat kaž­dý kout kaž­dé dostup­né oblas­ti. A v nad­chá­ze­jí­cí aktu­a­li­za­ci 1.44 se ten­to aspekt hry dočká vel­mi důle­ži­té změ­ny!

Ti nej­po­zor­něj­ší z vás si mož­ná uvě­do­mu­jí, že během své­ho puto­vá­ní může­te občas nara­zit na prů­chod, kte­rý není zob­ra­zen na mapě a kte­rý vede k něče­mu... zají­ma­vé­mu. Poté, co oblast opus­tí­te, není neo­zna­če­ný prů­chod na mapě stá­le vidět. V budouc­nu to však bude tro­chu jinak!

S aktu­a­li­za­cí 1.44 při­ná­ší­me do ATS a ETS2 novou funk­ci; jakmi­le vje­de­te na neo­zna­če­nou ces­tu, bude­te na to upo­zor­ně­ni zprá­vou v porad­ci tra­sy a pro­zkou­ma­ná ces­ta se na mapě zob­ra­zí jako oran­žo­vá pře­ru­šo­va­ná čára, při­čemž pří­pad­ná nepro­zkou­ma­ná část před vámi bude zob­ra­ze­na šedě. To jed­nak zajis­tí, že bude­te oka­mži­tě vědět o tom, že jste našli něco zají­ma­vé­ho, a jed­nak, pokud se někdy roz­hod­ne­te skry­tou zónu zno­vu navští­vit, bude­te vědět, kam se vydat.

No, vypa­dá to, že jakmi­le bude k dis­po­zi­ci nová aktu­a­li­za­ce, bude ide­ál­ní čas pro­bu­dit v sobě prů­zkum­ní­ka a mít se vždy na pozo­ru před pode­zře­lý­mi odbočka­mi, kte­ré by moh­ly vést k něče­mu uni­kát­ní­mu. Jakmile se vám naše hry s tou­to novin­kou dosta­nou do rukou, neza­po­meň­te nám dát pro­střed­nic­tvím soci­ál­ních sítí nebo na fóru vědět, co zají­ma­vé­ho se vám poda­ři­lo najít!


Foto © SCS Software.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,08817 s | počet dotazů: 289 | paměť: 72101 KB. | 21.02.2024 - 09:42:19