Kritiky.cz > Herní aktuality > American Truck Simulator: DLC Montana - Zastávky kamionů

American Truck Simulator: DLC Montana - Zastávky kamionů

img 621508eabdcf7
img 621508eabdcf7
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Montana je sice domo­vem nád­her­né pří­ro­dy a zají­ma­vé his­to­rie, ale nabí­zí také řadu prak­tic­kých zaří­ze­ní, kte­rá jsou pro řidi­če kami­o­nů nesmír­ně důle­ži­tá. Ať už tedy bude­te potře­bo­vat jen rych­le dopl­nit pali­vo, nebo nastal čas na pře­stáv­ku, zastáv­ky pro kami­o­ny vám poskyt­nou obo­jí. Dnes vám před­sta­ví­me čer­pa­cí sta­ni­ce a odpo­čí­va­dla, kte­rá se obje­ví v při­pra­vo­va­ném DLC Montana pro hru American Truck Simulator.

Plynové sta­ni­ce v Montaně mají his­to­rii saha­jí­cí až do počát­ku 40. let 20. sto­le­tí a dodnes je k dis­po­zi­ci spous­ta his­to­ric­kých sním­ků, kte­ré zob­ra­zu­jí spí­še malou budo­vu s jed­nou nebo dvě­ma čer­pa­cí­mi sta­ni­ce­mi. Tato zaří­ze­ní však v prů­bě­hu let zazna­me­na­la neu­vě­ři­tel­ný roz­voj a dnes se obvykle nachá­ze­jí na výhod­něj­ším mís­tě s mno­hem ote­vře­něj­ším pro­sto­rem. A pro­to­že ten­to pokrok šel ruku v ruce se zvý­še­ným počtem návštěv­ní­ků, sta­ly se tyto pro­sto­ry poměr­ně pře­pl­ně­né.

Alternativou pro ty, kte­ří dáva­jí před­nost tro­chu vět­ší­mu kli­du, při­čemž oblast je poměr­ně čas­to obklo­pe­na krás­nou pří­ro­dou, jsou odpo­čí­va­dla. Jedná se o mno­hem vět­ší zaří­ze­ní s dosta­teč­ným pro­sto­rem pro hlav­ní posky­to­va­nou služ­bu - tolik důle­ži­tý odpo­či­nek.


Foto: © SCS Software


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36426 s | počet dotazů: 289 | paměť: 72190 KB. | 13.04.2024 - 08:00:29