Kritiky.cz > Herní aktuality > American Truck Simulator - DLC Texas - Zastávky kamionů

American Truck Simulator - DLC Texas - Zastávky kamionů

Texas
Texas
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Stále zno­vu a zno­vu dochá­zí­me k nevy­hnu­tel­né­mu závě­ru, že v Texasu je sku­teč­ně všech­no vět­ší. Dnes se toto slav­né rče­ní uplat­ní na zastáv­kách kami­o­nů, kte­ré se obje­ví v při­pra­vo­va­ném DLC Texas pro hru American Truck Simulator!

S ros­tou­cí­mi zku­še­nost­mi a kapa­ci­tou týmu vidí­me, že se v Texasu rýsu­je spous­ta věcí, kte­ré jsou poměr­ně vel­ké, což se týká i míst­ních zastá­vek pro kami­o­ny. Kromě veli­kos­ti obec­ně bude vyš­ší i počet dostup­ných čer­pa­cích sta­nic a odpo­čí­va­del. Naším cílem je mít zastáv­ku pro kami­o­ny téměř u kaž­dé­ho měs­ta, kte­rým bude­te pro­jíž­dět, tak­že pří­le­ži­tos­tí k pře­stáv­ce na ces­tě bude hod­ně!

Důležité je také upo­zor­nit na fakt, že kvan­ti­ta nezna­me­ná men­ší kva­li­tu. Řada z těch­to zastá­vek pro kami­o­ny bude mít domi­nant­ní hlav­ní budo­vu a bude­te mít také jedi­neč­nou pří­le­ži­tost podí­vat se na nej­vět­ší čer­pa­cí sta­ni­ci na svě­tě, kte­rá se nachá­zí neda­le­ko San Antonia.

Doufáme, že se vám líbi­lo „malič­ké“ (chce to více uvo­zo­vek) nahléd­nu­tí do toho, co pro vás tato důle­ži­tá zaří­ze­ní pro náklad­ní dopra­vu v novém texaském DLC chys­ta­jí. Mějte pro­sím na pamě­ti, že vše, co jste vidě­li, je stá­le ve stá­diu roz­pra­co­va­nos­ti, ale pokud vás to přes­to doká­za­lo nadchnout, neza­po­meň­te si roz­ší­ře­ní při­dat na svůj seznam přá­ní služ­by Steam a nako­nec může­te být jed­ním z prv­ních hrá­čů, kte­ří všech­ny tyto loka­ce pro­zkou­ma­jí v plné krá­se.

A na závěr vám rádi sdě­lu­je­me, že jsme vytvo­ři­li mik­rostrán­ku věno­va­nou roz­ší­ře­ní mapy Texasu. Tato strán­ka bude slou­žit jako cen­t­rum sestá­va­jí­cí ze všech důle­ži­tých infor­ma­cí o obsa­hu DLC a bude to mís­to, kde budou moci všich­ni fanouš­ci toho­to nové­ho pří­růst­ku do ATS snad­no najít všech­ny obráz­ky a videa, kte­ré vytvo­ří­me. Doufáme, že to bude doko­na­lý způ­sob, díky kte­ré­mu hrá­či, kte­ří nás nesle­du­jí nikde jin­de, nepři­jdou o žád­né důle­ži­té infor­ma­ce.

Na micro­si­te plá­nu­je­me umís­tit také exklu­ziv­ní obsah, jako jsou poznám­ky z vývo­je, con­cept arty a dal­ší! Proto by si všich­ni, kte­ří jsou na texaské DLC extrém­ně natě­še­ní, měli tuto strán­ku roz­hod­ně při­dat do zálo­žek a čas od času ji navští­vit.


Foto: © SCS Software.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,65447 s | počet dotazů: 287 | paměť: 71834 KB. | 13.06.2024 - 21:49:44