Kritiky.cz > Herní aktuality > Podpora her Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator herního zařízení Steam Deck

Podpora her Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator herního zařízení Steam Deck

ETS2
ETS2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do vydá­ní Steam Decku od spo­leč­nos­ti Valve zbý­vá pou­hý den, což zna­me­ná, že je ide­ál­ní čas, abychom vás infor­mo­va­li o pod­po­ře her Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator v tom­to novém her­ním sys­té­mu.

Naši vývo­já­ři se do prá­ce na tom­to zají­ma­vém pro­jek­tu pus­ti­li s obrov­ským nad­še­ním a udě­la­li vše pro to, aby si hrá­či uži­li co nej­ply­nu­lej­ší záži­tek. Kromě toho, že jsme pro­ved­li něko­lik úprav nezbyt­ných pro pod­po­ru toho­to kapes­ní­ho her­ní­ho počí­ta­če, budou naše hry obsa­ho­vat něko­lik spe­ci­ál­ních vazeb spo­lu se základ­ní ver­zí pod­po­ry doty­ko­vé obra­zov­ky (klik­nu­tí na obra­zov­ku pro výběr tla­čí­tek nabíd­ky). Kromě toho bychom rádi zdů­raz­ni­li, že vol­bou hry na Steam Decku nezů­sta­ne­te poza­du, když bude­te chtít jet spo­leč­ně s kama­rá­dem v reži­mu Convoy, pro­to­že bude pod­po­ro­vá­no hra­ní „napříč plat­for­ma­mi“.

Vývoj pod­po­ry Steam Decku šel ruku v ruce s cel­ko­vou pod­po­rou game­pa­du, což kro­mě obec­ných drob­ných vylep­še­ní při­ná­ší do našich her novou mini­funk­ci - popis mapo­vá­ní game­pa­du. Zjednodušeně řeče­no to zna­me­ná, že na obra­zov­ce bude­te mít k dis­po­zi­ci popi­sek vazeb, abys­te si vždy byli jis­ti, kte­ré tla­čít­ko má jaký účel. Tento dopl­něk před­sta­vu­je dal­ší krok vpřed v naší neu­stá­lé pod­po­ře game­pa­dů a volan­tů a dou­fá­me, že se nám ji v budouc­nu poda­ří ješ­tě více posu­nout.

Doufáme, že si hra­ní ETS2 nebo ATS na Steam Decku uži­je­te a nemů­že­me se dočkat vašich ohla­sů na vaše zku­še­nos­ti. Pokud se vám toto zaří­ze­ní dosta­ne do rukou, neza­po­meň­te nám dát vědět o tom, jak vaše ces­ty kami­o­nem pro­bí­ha­ly, a to ozna­če­ním našich účtů na soci­ál­ních sítích (Twitter, Instagram, Facebook). A pokud najde­te něco, co by ješ­tě potře­bo­va­lo tro­chu vylep­šit, zanech­te nám zprá­vu na našem fóru. A nako­nec, pokud si po této aktu­a­li­za­ci bude­te hra­ní s game­pa­dem mno­hem více uží­vat, zanech­te nám pozi­tiv­ní hod­no­ce­ní na ETS2 nebo ATS strán­ce služ­by Steam.


Foto: © SCS Software.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32134 s | počet dotazů: 290 | paměť: 72208 KB. | 19.04.2024 - 10:44:56