Kritiky.cz > Herní aktuality > American Truck Simulator - Montana DLC vyšlo

American Truck Simulator - Montana DLC vyšlo

Foto: © SCS Software
Foto: © SCS Software
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
A co přes­ně naše DLC Montana nabíd­ne řidi­čům kami­o­nů? Tohle je jen pár věcí, kte­ré si pod­le nás zami­lu­je­te:
  • Dodávejte do 15 měst a z 15 měst a objev­te 17 osad
  • Objevte a dodá­vej­te do důle­ži­tých prů­mys­lo­vých odvět­ví v Montaně, jako jsou cuk­ro­va­ry, továr­na na mas­tek, ply­nár­na na silan, ser­vis elek­tric­ké sítě a dal­ší!“
  • Jízda po sil­ni­ci Going-to-the-sun.
  • Poznejte paměti­hod­nos­ti, kte­ré jsou pro Montanu jedi­neč­né
  • Navštivte národ­ní park Glacier a část Yellowstonského národ­ní­ho par­ku a zís­kej­te výhled z pta­čí per­spek­ti­vy s mno­ha nový­mi vyhlíd­ko­vý­mi body.
  • Obdivujte přes­né zob­ra­ze­ní měst, jako jsou Helena, Bozeman, Missoula, Kalispell a dal­ší!
  • Navštivte a odpo­čiň­te si na zná­mých odpo­čí­va­dlech v Montaně & čer­pa­cích sta­ni­cích.
  • Odemkněte spe­ci­fic­ké úspě­chy pro Montanu ve služ­bě Steam
... a mno­hem více!

Budeme mít také World of Trucks event pro ty, kte­ří se vyda­jí na ces­tu napříč Státem pokla­dů, s jedi­neč­ný­mi odmě­na­mi, kte­ré zís­ká­te po dokon­če­ní dodáv­ky do nebo z 12 růz­ných měst Montany a uje­tí urči­té­ho počtu kilo­me­t­rů. Více infor­ma­cí o pra­vi­dlech se dozví­te ve vče­rej­ším pří­spěv­ku na blo­gu a může­te se zúčast­nit #CruisingMontana na strán­kách WorldofTrucks.com, kde si může­te zdar­ma zare­gis­tro­vat účet. Nemůžeme se dočkat, až uvi­dí­me vaše foto­gra­fie a kli­py na našich kaná­lech soci­ál­ních médií s pou­ži­tím hash­ta­gu (nevá­hej­te ozna­čit naše ofi­ci­ál­ní účty - Twitter, Instagram, Facebook, TikTok)!
Ukončení akce pro­běh­ne V nedě­li 25. září ve 23:59 UTC. Protože nechce­me, aby někdo cítil tlak na co nej­rych­lej­ší pro­ji­tí DLC, dou­fá­me, že ten­to časo­vý rámec poskyt­ne kaž­dé­mu dosta­tek vol­nos­ti, aby si ten­to úžas­ný stát pro­jel svým vlast­ním tem­pem a ješ­tě zís­kal odmě­nu za to, že se stal včas­ným uži­va­te­lem roz­ší­ře­ní mapy.
Aha, a máme pro vás také ješ­tě jed­nu spe­ci­ál­ní odmě­nu. Pokud si vez­me­te jaký­ko­li Práci na exter­ní smlou­vu nebo exter­ní trh do nebo z měs­ta Kalispell, zís­ká­te jako dopl­něk k cha­tě ply­šo­vou hrač­ku Horská koza! Tito „horo­lez­ci“ sice nejsou uve­de­ni jako stát­ní sym­bol, ale jsou poměr­ně čas­to k vidě­ní na vyvý­še­ných skal­na­tých mís­tech nad sil­ni­ce­mi, a nás napadlo, že když je Kalispell nej­blí­že horám, moh­li bys­te mít chuť vzít si tyto zají­ma­vé chla­pí­ky na výlet po celých Spojených stá­tech ve svém mohut­ném nákla­ďá­ku.
Rádi bychom vás také pozva­li na spe­ci­ál­ní živý pře­nos vydá­ní Montany na našem ofi­ci­ál­ním Twitch kaná­lu, kte­rý začí­ná v 17:00 SELČ. Nenechte si toto vysí­lá­ní ujít, pro­to­že si bude­me poví­dat s Davidem (vedou­cím DLC) PLUS se spe­ci­ál­ním hos­tem Pavlem Šeborem, gene­rál­ním ředi­te­lem spo­leč­nos­ti SCS Software! Budeme odpo­ví­dat na otáz­ky komu­ni­ty, podrob­ně si popo­ví­dá­me o DLC, roz­dá­me zdar­ma klí­če Montana Steam a samo­zřej­mě LIVE ve vysí­lá­ní vydá­me oče­ká­va­né roz­ší­ře­ní map!
Doufáme, že se vám bude líbit pro­zkou­má­vat, co Montana nabí­zí! Uvidíme se na sil­ni­cích!

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
Gangy v Night City budou hrát stěžejní roli Gangy v Night City budou hrát stěžejní roli...
Joey - Jedině Tribbiani pokračoval ve svém seriálu. Joey Tribbiani. Kdo by ho neznal, neodolatelný svůdce žen, který sice inteligencí tak úplně n...
25. ročník Českých lvů - Odhalení sošky Českého lva - 5 ...
Arina. Lidské i vlčí přátelství v nádherném příběhu... „Nastal čas, aby ses osamostatnil!“ Nějak tak začíná příběh Adama, kterého jako znetvo...
Jo a ještě... ...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,29463 s | počet dotazů: 298 | paměť: 69789 KB. | 04.12.2023 - 20:41:44