Kritiky.cz > Herní aktuality > American Truck Simulator 1.44: Nastavitelná výška zavěšení

American Truck Simulator 1.44: Nastavitelná výška zavěšení

03 1920x1080 1
03 1920x1080 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vždy se sna­ží­me vylep­šo­vat kaž­dý aspekt našich her a někdy ten­to pokrok ote­ví­rá ces­tu ke zce­la novým rea­lis­tic­kým funk­cím, kte­ré vyře­ší pří­pad­né pro­blémy. Jeden tako­vý pří­růs­tek při­chá­zí v aktu­a­li­za­ci 1.44 pro American Truck Simulator i Euro Truck Simulator 2. Nastavitelná výš­ka odpru­že­ní je na obzo­ru!

 

Proces tvor­by mode­lů pro naše hry se neu­stá­le zdo­ko­na­lu­je, pro­to­že v dneš­ní době dostá­vá­me extrém­ně podrob­né refe­renč­ní mate­ri­á­ly (někdy pří­mo sou­bo­ry CAD), a s tím při­chá­zí potře­ba zajis­tit, aby kom­bi­na­ce náklad­ních vozidel/podvozků/přívěsů fun­go­va­ly dohro­ma­dy bez jakých­ko­li pro­blé­mů, napří­klad vizu­ál­ních závad. Proto jsme se roz­hod­li zavést tuto novou funk­ci, kte­rá vychá­zí z reál­ných sys­té­mů odpru­že­ní, jež jsou důle­ži­té pro udr­že­ní sta­bi­li­ty a bez­peč­nos­ti vozi­dla. To vyře­ší pří­pad­né potí­že s při­po­jo­vá­ním pří­vě­sů v našich hrách tím, že hrá­či budou moci nasta­vit výš­ku pomo­cí spe­ci­ál­ní klá­ve­sy.

Mějte pro­sím na pamě­ti, že tato funk­ce je rea­lis­tic­kým doplň­kem, kte­rý hrá­či nemu­sí mít nut­ně zapnu­tý. Pokud ji však bude­te chtít vyzkou­šet a začít ten­to nový sys­tém pou­ží­vat, ujis­tě­te se, že jste v nasta­ve­ní vazeb při­řa­di­li klá­ve­so­vou zkrat­ku, pro­to­že ve výcho­zím nasta­ve­ní bude tato mož­nost nepři­řa­ze­ná.

Foto: © SCS Software.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84464 s | počet dotazů: 291 | paměť: 72519 KB. | 28.05.2024 - 04:19:33