Kritiky.cz > Herní aktuality > American Truck Simulator: Dynamické billboardy ve hře

American Truck Simulator: Dynamické billboardy ve hře

Foto: © SCS Software
Foto: © SCS Software
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Někteří z vás si mož­ná všimli, že se na her­ních bill­bo­ar­dech obje­vi­ly sku­teč­né, reál­né pro­střed­ky nábo­ro­vé kam­pa­ně ve hře American Truck Simulator od spo­leč­nos­ti Schneider National, jed­né z nej­vět­ších logis­tic­kých spo­leč­nos­tí ve Spojených stá­tech. Přestože jsme již dří­ve pou­ží­va­li her­ní bill­bo­ar­dy k pre­zen­ta­ci růz­ných zají­ma­vých novi­nek, jako je pří­chod nových náklad­ních vozi­del Kenworth a pro­pa­gač­ní akce pro naši akci WoTr, ten­to nový dopl­něk je nyní ve fázi zkou­še­ní a věří­me, že sli­bu­je nabíd­nout něco hod­not­né­ho pro naše hry i auto­mo­bi­lo­vý prů­my­sl.

Náš pri­már­ní záměr pře­sa­hu­je pou­hou rekla­mu. Naším cílem je posky­to­vat pří­le­ži­tos­ti, kte­ré orga­nic­ky upo­zor­ňu­jí na zají­ma­vé detai­ly v našem her­ním svě­tě - věci, kte­ré mají hod­no­tu a hlub­ší význam. Představení nábo­ro­vé kam­pa­ně spo­leč­nos­ti Schneider National na tuto vizi dále nava­zu­je.

Proto když nás spo­leč­nost Schneider National oslo­vi­la s přá­ním, abychom jí pomoh­li s nábo­ro­vou kam­pa­ní, byli jsme spo­lu­pra­cí nad­še­ni, pro­to­že před­sta­vu­je něco nové­ho a záro­veň nám umož­ňu­je pomo­ci potře­bám odvět­ví náklad­ní dopra­vy obec­ně vzhle­dem k sou­čas­né­mu nedo­stat­ku kva­li­fi­ko­va­ných odbor­ní­ků. Schneider National má jako jed­na z před­ních logis­tic­kých spo­leč­nos­tí v USA nezpo­chyb­ni­tel­nou pověst a legi­ti­mi­tu. Toto part­ner­ství jsme vní­ma­li jako pří­le­ži­tost vydat se na novou ces­tu a pro­vá­dět expe­ri­men­ty, kte­ré by moh­ly mít poten­ci­ál­ně pozi­tiv­ní dopad, a jsme spo­leč­nos­ti Schneider National za tuto pří­le­ži­tost vděč­ní.

Respektujeme váš her­ní záži­tek a chce­me zajis­tit, aby zůstal pří­jem­ný a pohl­cu­jí­cí. Věříme, že uvá­dě­ní obsa­hu sou­vi­se­jí­cí­ho s odvět­vím ve hře může být rele­vant­ní a pří­nos­né. Ostatně, když kolem našich her­ních bill­bo­ar­dů pro­jde nespo­čet hrá­čů, kdo ví? Třeba někdo nara­zí na nábo­ro­vou cedu­li, kte­rá jej nebo jeho kama­rá­da při­mě­je k tomu, aby zvá­žil žádost o zaměst­ná­ní u spo­leč­nos­ti Schneider National nebo tře­ba uva­žo­val o kari­é­ře v obo­ru náklad­ní dopra­vy.

Prozatím jsme jako tes­to­va­cí terén pro tyto dyna­mic­ké bill­bo­ar­dy zvo­li­li ATS. Tím, že začne­me s obsa­hem pou­ze v ang­lič­ti­ně, se může­me sou­stře­dit na zdo­ko­na­lo­vá­ní expe­ri­men­tu bez slo­ži­tos­tí loka­li­za­ce.

Pozitivní zpět­ná vaz­ba, kte­rou jsme obdr­že­li od těch, kte­ří si této změ­ny všimli, nás inspi­ro­va­la k dal­ší­mu zkou­má­ní mož­nos­tí a posky­to­vá­ní smys­lu­pl­ných vizu­ál­ních pro­střed­ků, kte­ré pře­sa­hu­jí rámec tra­dič­ní rekla­my. Společně může­me ve hře vytvo­řit pohl­cu­jí­cí a účel­něj­ší svět a jsme nesmír­ně nad­še­ni, kam nás toto part­ner­ství v budouc­nu zave­de.

Fotky: © SCS Software


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58297 s | počet dotazů: 286 | paměť: 72434 KB. | 18.05.2024 - 08:33:29