Kritiky.cz > Recenze her > American Truck Simulator: Oregon - další povedené DLC na východ USA

American Truck Simulator: Oregon - další povedené DLC na východ USA

american truck simulator oregon 8211 dal poveden dlc na v chod usa h h JknxNQY
american truck simulator oregon 8211 dal poveden dlc na v chod usa h h JknxNQY
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vloni při­šlo nové DLC do American Truck Simulator – Nové Mexiko. Už něko­lik týd­nu si lze kou­pit a stáh­nout dal­ší DLC pro čes­kou hru v ame­ric­kém pro­stře­dí. Je to DLC - Oregon.

Oregon je dal­ším mís­tem, kte­ré Vás pře­kva­pí a při­ná­ší hod­ně dal­ších zají­ma­vých míst. Mezi prv­ní­mi zají­ma­vý­mi mís­ty musím vyzdvih­nout vel­ké měs­to Portland, ve kte­rém si uži­je­me pěk­ně,  něko­lik desí­tek kilo­me­t­rů, dlou­hý obchvat, potom malé sil­nič­ky na výcho­dě mapy, kte­ré při­nes­li jed­ny s nej­krás­něj­ších sce­né­rií malé­ho měs­teč­ka mezi kop­ci a samo­zřej­mě mno­ho detai­lů, na kte­rých tvůr­ci neu­stá­le pra­cu­jí.

Chválím tvůr­ce, že nepři­ná­ší do hry DLC jako na běží­cím pásu, ale na kaž­dém si dají hod­ně zále­žet, aby cha­rak­te­ri­zo­va­li oblast, kte­ré se věnu­je nové DLC.

Oproti evrop­ským taha­čům lze Ameriku pro­jet a pochut­nat si na vše­mož­ných změ­nách mapy, sce­né­rie a drob­ných detai­lů, kte­ré v Euro Truck Simulator 2 nena­jde­te.

Když kaž­dým rokem do hry vyjde jeden stát, tak asi půjdu i já do důcho­du, až bude celá Amerika, ale oprav­du se čeká­ní vypla­tí. Jedná se sice o hru o men­ší roz­lo­ze, než její evrop­ský brat­ří­ček, ale díky tomu, že se mapy tvo­ři­li od začát­ku, tak je to hez­čí hra a hlav­ně zábav­něj­ší.

Nesmíme zapo­me­nout i na nové „pří­vě­so­vé“ DLC – Special Trasport, kte­rý zas umí zaba­vit ješ­tě více, i když nákla­dy ze spe­ci­ál­ních trans­por­tů v novém mapo­vém DLC (Oregon), zatím,  nena­jde­te.

Oregon je ti správ­ným pří­dav­kem, kte­rý při­ná­ší do mapy dal­ší část, kte­rou baví pro­jíž­dět.

A co obsa­hu­je celá nová mapa?

  • Přes 8 tisíc kilo­me­t­rů nových her­ních cest
  • 14 vel­kých měst včet­ně Portlandu, Salemu a Eugene
  • 13 vel­kých odpo­čí­va­del pro par­ko­vá­ní a tan­ko­vá­ní
  • Spousta malých odpo­čí­va­del a mote­lů podél sil­nic
  • 700+ zce­la nových 3D prv­ků
  • 25 jedi­neč­ných, kom­plex­ních a rea­lis­tic­kých kři­žo­va­tek a dál­nič­ních kří­že­ní
  • 17 nových míst­ních spo­leč­nos­tí a firem
  • Proslulé pří­rod­ní i lid­mi vytvo­ře­né paměti­hod­nos­ti – Mount Hood, Thorova stud­na, Kráterové jeze­ro, údo­lí Crooked River, maják Yaquina Head, Youngs Bay Bridge…
  • Trofeje kon­krét­ně pro Oregon

Hodnocení: Jako před­cho­zí DLC pro American Truck Simulator 95 %

Balíček DLC - American Truck Simulator: Oregon si lze kou­pit pou­ze pro PC a je potře­ba mít ori­gi­nál hru American Truck Simulator.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42637 s | počet dotazů: 277 | paměť: 71822 KB. | 16.06.2024 - 05:05:47