Kritiky.cz > Herní aktuality > American Truck Simulator: Vydání updatu 1.44

American Truck Simulator: Vydání updatu 1.44

© SCS Software.
© SCS Software.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S rados­tí se s vámi dělí­me o aktu­a­li­za­ci 1.44, kte­rá byla vydá­na pro hru American Truck Simulator. Tato aktu­a­li­za­ce je plná nových funk­cí a změn, tak­že dopo­ru­ču­je­me si je všech­ny pře­číst.

Rádi bychom podě­ko­va­li všem, kte­ří se zúčast­ni­li, poskyt­li zpět­nou vazbu a nahlá­si­li chy­by během ote­vře­né beta­ver­ze ver­ze 1.44. Vaše cen­né pod­ně­ty nám pomoh­ly pro­vést vylep­še­ní, změ­ny a roz­bít někte­ré chy­by, kte­ré jsme mož­ná napo­pr­vé pře­hléd­li. Doufáme, že si nyní může­te začít napl­no uží­vat růz­né nové funk­ce, kte­ré jsou sou­čás­tí této aktu­a­li­za­ce.

Kalifornské pře­pra­co­vá­ní: V rám­ci této bez­plat­né aktu­a­li­za­ce pro všech­ny maji­te­le hry American Truck Simulator při­ná­ší­me dru­hou fázi pře­pra­co­vá­ní Kalifornie.

V cen­t­ru pozor­nos­ti těch­to pro­jek­tů jsou měs­ta Eureka, Ukiah, Sacramento, Redding a Truckee, kte­rá byla od zákla­du pře­sta­vě­na, spo­lu s míst­ní­mi paměti­hod­nost­mi, archi­tek­tu­rou a okol­ní sil­nič­ní sítí.

Rozloučíme se také s měs­tem San Rafael. Vzhledem k měřít­ku mapy jsme muse­li uči­nit těž­ké roz­hod­nu­tí odstra­nit měs­to z her­ní eko­no­mi­ky. Abychom vám to vyna­hra­di­li, před­sta­ví­me ve 3. fázi naše­ho pro­bí­ha­jí­cí­ho pro­jek­tu zce­la nové měs­to, kte­ré bude vět­ší a bude mít mno­hem vět­ší význam v sil­nič­ní síti Kalifornie! Tušíte, kte­ré by to moh­lo být?“

Zavedena byla také nová odpo­čí­va­dla a zastáv­ky pro kami­o­ny, ale to není vše! Najdete zde také nové pro­střed­ky, vege­ta­ci a tex­tu­ry, kte­ré dodá­va­jí oblas­ti zce­la nový vzhled. Nemůžeme se dočkat, až si ji sami pro­zkou­má­te. Vše o pře­pra­co­vá­ní si může­te pře­číst v před­cho­zích blo­gpostech, kte­ré upo­zor­ni­ly na měs­ta a dal­ší, kte­rá byla pře­pra­co­vá­na.

Funkce vra­ce­ní modi­fi­ka­cí

Od zave­de­ní pod­po­ry modi­fi­ka­cí tře­tích stran v našem reži­mu kon­vo­jů se náš tým sna­ží vylep­šit zku­še­nos­ti s pod­po­rou modi­fi­ka­cí. V této aktu­a­li­za­ci se s vámi rádi podě­lí­me o novou funk­ci, kte­rá, jak dou­fá­me, ješ­tě více zlep­ší hra­tel­nost hrá­čů při hra­ní s modi­fi­ka­ce­mi.

Tuto novin­ku bychom rádi nazva­li funk­cí „Mod Refund“. Zjednodušeně řeče­no, poté, co si hráč stáh­ne modi­fi­ka­ci tře­tí stra­ny a pou­ží­vá ji na svém voze, může ji v budouc­nu chtít odstra­nit (nebo se dokon­ce může stát nekom­pa­ti­bil­ní). Tato nová funk­ce načte a roz­po­zná data z modi­fi­ka­ce, i když byla odstra­ně­na, a vrá­tí hrá­či roz­díl za her­ní měnu. Tím se odstra­ní pro­blém, kdy hrá­či po pou­ži­tí modi­fi­ka­ce při­jdou o pení­ze.

Funguje to tak, že roz­po­zná, že chy­bí něja­ká důle­ži­tá sou­část (napří­klad pod­vo­zek, motor atd.) a nahra­dí ji výcho­zí sou­čás­tí. Hráči se zob­ra­zí vyska­ko­va­cí okno s infor­ma­cí, že někte­ré díly jsou nahra­ze­ny, a budou mít mož­nost tuto náhra­du při­jmout nebo odmít­nout. Pokud se roz­hod­ne­te refun­da­ci odmít­nout a mís­to toho modi­fi­ka­ci zno­vu akti­vo­vat, kami­on se nyní vrá­tí do své původ­ní krá­sy, i když jste mezi­tím hru ulo­ži­li.

Ať už tedy jede­te s kama­rá­dy v kon­vo­ji s modi­fi­ka­ce­mi, nebo chce­te urči­tou modi­fi­ka­ci po pou­ži­tí odstra­nit, tato nová funk­ce se posta­rá o to, abys­te nepři­šli zkrát­ka!

Licencované vs. doda­teč­ně pro­dá­va­né mož­nos­ti úprav v uži­va­tel­ském roz­hra­ní

Hráči, kte­ří si upra­vu­jí svůj vůz nebo si pro­hlí­že­jí nové díly v gará­ži, si mohou všim­nout, že se v sezna­mu obje­vu­jí nové iko­ny. Celkem jsme při­da­li 4 nové iko­ny, kte­ré před­sta­vu­jí, o jaký typ pří­slu­šen­ství se jed­ná. Po naje­tí na ně se zob­ra­zí, zda jsou kla­si­fi­ko­vá­ny jako:

 • Tovární díl - Skladový díl pro­dá­va­ný výrob­cem (včet­ně inte­ri­é­rů)
 • Licencovaný díl - Cokoli, co je ofi­ci­ál­ně licen­co­vá­no a není vyrá­bě­no továr­nou náklad­ní­ho vozu
 • Díl pro doda­teč­ný trh - Jakékoli dal­ší pří­slu­šen­ství, kte­ré nesou­vi­sí se znač­kou.
 • Neznámý díl - Díl, kte­rý není uzná­va­ný, nebo v někte­rých pří­pa­dech úpra­va tře­tí stra­ny.

To by mělo řidi­čům pomo­ci při při­způ­so­be­ní, pokud chtě­jí zůstat v rám­ci mož­nos­tí při­způ­so­be­ní od výrob­ce, nebo si svůj vůz dále vyla­dit pomo­cí dílů z after­mar­ke­tu. Doufáme, že se vám tato malá, ale uži­teč­ná funk­ce bude líbit!

Prozkoumávání neo­zna­če­ných sil­nic

S aktu­a­li­za­cí 1.44 při­ná­ší­me do sys­té­mů ATS a ETS2 novou funk­ci; jakmi­le vje­de­te na neo­zna­če­nou sil­ni­ci, bude­te na to upo­zor­ně­ni zprá­vou v porad­ci tra­sy a pro­zkou­ma­ná sil­ni­ce se na mapě zob­ra­zí jako oran­žo­vá pře­ru­šo­va­ná čára, při­čemž nepro­zkou­ma­ná část před vámi bude zob­ra­ze­na šedě.

Na jed­né stra­ně tím zajis­tí­te, že se oka­mži­tě dozví­te, že jste našli něco zají­ma­vé­ho, a na dru­hé stra­ně, pokud se někdy roz­hod­ne­te skry­tou zónu zno­vu navští­vit, bude­te vědět, kam jít.

Znalci map, nepa­ni­kař­te! Tyto neo­zna­če­né ces­ty nepři­spí­va­jí k pro­cen­tu­ál­ní­mu podí­lu obje­vů na mapě, ale pokud na ně nara­zí­te, pří­jem­ně dopl­ní vaši GPS. Více infor­ma­cí o této nové funk­ci si může­te pře­číst zde.

Vylepšení zpět­né vaz­by síly

Tato aktu­a­li­za­ce také obsa­hu­je něko­lik nových vylep­še­ní zpět­né vaz­by síly při hra­ní ATS nebo ETS2. Tyto změ­ny byly pro­ve­de­ny s cílem před­sta­vit rea­lis­tič­těj­ší záži­tek z jízdy, kte­rý zahr­nu­je:

 • Nový efekt skří­pá­ní pře­vo­dov­ky simu­lu­jí­cí vib­ra­ce vyne­cha­né­ho pře­vo­do­vé­ho stup­ně při pou­ži­tí manu­ál­ní­ho řaze­ní.
 • Nový efekt nedo­tá­či­vé­ho pro­klu­zu simu­lu­jí­cí pro­kluz pne­u­ma­tik při nedo­tá­či­vém říze­ní vozi­dla
 • Přepracované křiv­ky posi­lo­va­če říze­ní a zvý­še­ní tla­ku efek­tu samo­stře­dě­ní pro zlep­še­ní poci­tu z říze­ní.
 • Revidovaná síla vnitř­ní­ho tře­ní posky­tu­jí­cí lep­ší zpět­nou vazbu v závis­los­ti na rych­los­ti říze­ní.

Jelikož byly aktu­a­li­zo­vá­ny funk­ce samo­stře­dě­ní a vnitř­ní­ho tře­ní, důraz­ně dopo­ru­ču­je­me zno­vu obno­vit výcho­zí nasta­ve­ní FFB.

Chytré sek­venč­ní řaze­ní

Chytré sek­venč­ní řaze­ní je nyní k dis­po­zi­ci řidi­čům náklad­ních vozi­del, pokud si jej pře­jí povo­lit pro­střed­nic­tvím mož­nos­tí. K čemu tedy slou­ží? Zjednodušeně řeče­no, při sek­venč­ním řaze­ní naho­ru nebo dolů auto­ma­tic­ky pře­řa­dí o více rych­lost­ních stup­ňů najed­nou na zákla­dě aktu­ál­ní­ho toči­vé­ho momen­tu nebo rych­los­ti.

Pro fun­go­vá­ní této funk­ce budou muset řidi­či stá­le spouš­tět pro­ces řaze­ní, ale po zpro­voz­ně­ní by měl vyža­do­vat méně vstu­pů od řidi­če.

Vnitřní hori­zon­tál­ní zámek kame­ry

Tato nová mož­nost umož­ňu­je řidi­čům náklad­ních vozi­del jedou­cím v pohle­du prv­ní oso­by (v kabi­ně) uzamknout pohled kame­ry na hori­zont, tak­že se bude pohy­bo­vat nezá­vis­le­ji na polo­ze kabi­ny.

Po zave­de­ní této nové funk­ce najdou hrá­či v mož­nos­tech posuv­ník, kte­rý urču­je fak­tor uzamče­ní; při­čemž posuv­ník vle­vo vypí­ná uzamče­ní a vpra­vo zna­me­ná nej­sil­něj­ší mož­nost uzamče­ní.

Nastavitelná výš­ka odpru­že­ní

Někdy, když řídí­te vel­kou náklad­ní soupra­vu, může být zve­dá­ní pří­vě­su tro­chu slo­ži­té. Nastavitelná výš­ka odpru­že­ní by měla řidi­čům pomo­ci odstra­nit pro­blém s při­po­je­ním k někdy pro­ble­ma­tic­kým pří­vě­sům nebo v obtíž­né oblas­ti vyzvednutí/dodání.

Řidiči nyní mohou sní­žit odpru­že­ní své­ho náklad­ní­ho vozi­dla, aby zís­ka­li správ­nou výš­ku pro při­po­je­ní pří­vě­su, aniž by jej poško­di­li. Hráči budou moci najít vstu­py pro toto nové nasta­vi­tel­né odpru­že­ní v mož­nos­tech. Jeho vstu­py jsou před­ní nahoru/dolů a zad­ní nahoru/dolů.

Zařadili jsme také novou výzvu uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní, kte­rá se zob­ra­zí, když mají řidi­či po něko­li­ka poku­sech pro­blémy s při­po­je­ním pří­vě­su. Doufáme, že to v budouc­nu usnad­ní vyzve­dá­vá­ní dodá­vek jaké­ko­li veli­kos­ti!

Vlastní pří­věsy se sklá­da­cí plo­ši­nou

V této aktu­a­li­za­ci s potě­še­ním před­sta­vu­je­me také zce­la nový typ vlast­ní­ho pří­vě­su - pří­věs se sklá­da­cí plo­ši­nou! Tento pří­věs je výji­meč­ný tím, že má niž­ší těžiš­tě a kom­bi­nu­je výho­dy pří­vě­sů flat­bed a low­boy, což má za násle­dek rov­nou plo­chu a vyso­kou nos­nost.

Je ide­ál­ní pro pře­pra­vu před­mě­tů a mate­ri­á­lů, jako jsou letec­ké moto­ry, rypadlo­na­kla­da­če, vyso­kozdviž­né vozí­ky a mno­ho dal­ší­ho. Také pro­to, že pada­cí palu­by jsou níz­ké, muse­li jsme spe­ci­ál­ně pro ten­to typ pří­vě­su navrh­nout nové malé pne­u­ma­ti­ky, ráf­ky, mati­ce a nábo­je.

Kromě toho, že máte k dis­po­zi­ci 3 při­způ­so­bi­tel­né typy karo­se­rie (dře­vě­ná pod­la­ha, hli­ní­ko­vá pod­la­ha, posuv­ná plach­ta) a 2 růz­né dél­ky pod­voz­ku (48ft nebo 53ft) s mož­nos­tí vol­by dvou, tří nebo čtyř náprav, zde je podrob­ný seznam vše­ho, co si bude­te moci při­způ­so­bit:

 • Přední stě­ny
 • Deflektor vět­ru
 • Výstražné pra­por­ky
 • Hliníkové boxy
 • Chromové boxy
 • Boční znač­ky
 • Zadní pra­por­ky (dlou­hý náklad, nadroz­měr­ný náklad, širo­ký náklad)
 • Zadní náraz­ní­ky
 • Blatníky

Doufáme, že se vám bude s tím­to robust­ním, spo­leh­li­vým a prak­tic­kým typem pří­vě­su dob­ře jez­dit v 1.44 aktu­a­li­za­ce.

Varianty inte­ri­é­ru vozu Cascadia MY2022

Mezi dal­ší­mi změ­na­mi, kte­ré v aktu­a­li­za­ci 1.44 dora­zí do hry American Truck Simulator, se obje­ví také poměr­ně malý pří­růs­tek, kte­rý je tech­nic­ky vlast­ně vět­ší, než by se moh­lo zdát. S rados­tí vám ozna­mu­je­me, že při­ná­ší­me nové mož­nos­ti inte­ri­é­ru pro náklad­ní vozy Freightliner Cascadia!

Celkem budou při­dá­ny 3 nové výba­vy inte­ri­é­ru pro Freightliner Cascadia, aby odpo­ví­da­ly tomu, co se nyní nabí­zí v reál­ném pro­vo­zu. Zcela nové výba­vy budou k dis­po­zi­ci ve všech 4 typech kabin. U ver­zí se 72″ kabi­nou jsme však udě­la­li ješ­tě dal­ší krok, pro­to­že tyto výba­vy budou obsa­ho­vat i stůl se seda­dly vza­du!

Doufáme, že se vám bude s těmi­to nový­mi mož­nost­mi inte­ri­é­ru mode­lu Cascadia dob­ře jez­dit. Více infor­ma­cí o pří­cho­du těch­to nových úprav si může­te pře­číst v před­cho­zím spe­ci­a­li­zo­va­ném blo­gpo­stu zde.

Nové spe­ci­ál­ní doprav­ní tra­sy

Od nadroz­měr­né­ho nákla­du až po nároč­né tra­sy - spe­ci­ál­ní doprav­ní DLC nabí­zí hrá­čům jedi­neč­ný záži­tek z náklad­ní dopra­vy; a dnes se s vámi rádi podě­lí­me o to, že v této aktu­a­li­za­ci dora­zí na sil­ni­ce American Truck Simulator 8 nových tras.

Stejně jako jsme před­tím při­da­li do Euro Truck Simulatoru 2 nové spe­ci­ál­ní doprav­ní tra­sy, chtěl náš tým při­nést nový doda­teč­ný obsah pro naše řidi­če i v ATS! Tyto nové zakáz­ky najde­te mezi:

Lewiston - Sandpoint
Burlington - Lamar
Salina - Cedar City
Omak -  Yakima
Dalles - Salem
Santa Fe -  Socorro
Cheyenne - Rock Springs
Winnemucca - Carson City

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46867 s | počet dotazů: 286 | paměť: 72317 KB. | 25.02.2024 - 23:35:29