Kritiky.cz > Herní aktuality > American Truck Simulator: 1.47 Open Beta

American Truck Simulator: 1.47 Open Beta

Foto: © SCS Software
Foto: © SCS Software
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnes vám s rados­tí ozna­mu­je­me, že je k dis­po­zi­ci ote­vře­ná beta­ver­ze 1.47 pro hru American Truck Simulator, kte­rou si může­te vyzkou­šet. Pokud máte v plá­nu se této ote­vře­né beta­ver­ze zúčast­nit, pro­sí­me vás, abys­te nám pomoh­li a pří­pad­né chy­by, na kte­ré nara­zí­te, nahlá­si­li v pří­sluš­né sek­ci (sek­cích) naše­ho ofi­ci­ál­ní­ho fóra.

Vaše zpět­ná vaz­ba a zprá­vy jsou pro náš tým nesmír­ně cen­né a pře­dem děku­je­me, že nám věnu­je­te svůj čas. Pojďme se tedy bez dal­ších okol­ků podí­vat, co nás čeká v ote­vře­né beta­ver­zi 1.47.

Vlastní cis­ter­ny na plyn

Jste při­pra­ve­ni tahat v American Truck Simulatoru vlast­ní cis­ter­ny na plyn? Jak jsme psa­li v před­cho­zím pří­spěv­ku na blo­gu, v této aktu­a­li­za­ci jsou k dis­po­zi­ci Vlastní ply­no­vé cis­ter­ny! Tyto návěsy budou k dis­po­zi­ci v růz­ných dél­kách, s růz­ný­mi pod­voz­ky a mož­nost­mi při­způ­so­be­ní. Tyto cis­ter­ny jsou urče­ny k pře­pra­vě nebez­peč­ných a vyso­ce hoř­la­vých ply­nů, jako je ethan, pro­pan a LPG (zka­pal­ně­ný rop­ný plyn).

Mějte však pro­sím na pamě­ti, že od této chví­le je her­ní eko­no­mi­ka těch­to pří­vě­sů a také seznam dostup­ných nákla­dů pro ně stá­le ve sta­vu roz­pra­co­va­nos­ti a může se změ­nit.

Vlastní cis­ter­na na plyn pro American Truck Simulator bude k dis­po­zi­ci jako jed­no­du­chý nebo dvo­ji­tý pří­věs B. Bude také obsa­ho­vat 5 typů pod­voz­ků: 32ft, 43ft & 48ft 2-nápravový, 53ft 3-nápravový a 4-nápravový 53ft s řidi­tel­nou zad­ní nápra­vou. Každá ply­no­vá cis­ter­na se dodá­vá s více než 50 kusy pří­slu­šen­ství, kte­ré zahr­nu­jí (ale neo­me­zu­jí se pou­ze na ně):

 • Barvitelné/chromované schrán­ky
 • Barvitelné/chromované kry­ty ven­ti­lů
 • Přizpůsobitelné boč­ní sví­til­ny
 • Barvitelné kří­d­lo
 • A širo­ká šká­la hadic
 • růz­né zad­ní blat­ní­ky a svět­la zad­ní­ho náraz­ní­ku
 • růz­né laky pří­vě­sů
 • a mno­hem více!
Těšíme se na to, jak vám tyto nové Vlastní ply­no­vé cis­ter­ny dodá­me a jak si je při­způ­so­bí­te. Nezapomeňte se o svou prv­ní jízdu s nimi podě­lit na našich soci­ál­ních sítích.

Okolní zvu­ky svě­ta

Jak pokra­ču­je­me ve zlep­šo­vá­ní pohl­cu­jí­cích zvu­ků v našem svě­tě simu­lá­to­rů náklad­ních vozi­del, jed­nou z vel­kých změn, kte­ré jsme pro tuto aktu­a­li­za­ci pro­ved­li, je zave­de­ní tech­no­lo­gie roz­pty­lu zvu­ku pro­střed­nic­tvím FMOD pro naše vir­tu­ál­ní pro­stře­dí. Co to pro hrá­če zna­me­ná?

To zna­me­ná, že si nyní všim­ne­te růz­ných SFX při­chá­ze­jí­cích z růz­ných smě­rů a vzdá­le­nos­tí, a to nad naší základ­ní zvu­ko­vou vrst­vou 5.1, kte­rá má exis­tu­jí­cí základ­ní smyč­ku pro­stře­dí pro kon­krét­ní mís­to. Můžete napří­klad sedět na odpo­čí­va­dle na tichých texaských plá­ních a sly­šet cvr­kot cvrč­ků, ale usly­ší­te je z růz­ných vzdá­le­nos­tí, někte­ré dál, jiné blíž!

Další změ­nou, kte­rou zavá­dí­me, je smě­ro­vý fil­tr pro náklad­ní vozi­dla. Tam, kde je to mož­né, jsme do zvu­ko­vé­ho sys­té­mu zahr­nu­li ekva­li­za­ci zvu­ko­vé­ho moto­ru, kte­rá fun­gu­je pod­le aktu­ál­ní­ho pohle­du kame­ry. Pokud napří­klad pou­ží­vá­te kame­ru za kami­o­nem, usly­ší­te změ­nu zvu­ku pod­le toho­to pohle­du. Tento efekt je nej­ví­ce sly­ši­tel­ný, když může­te sle­do­vat, jak kami­on pro­jíž­dí kolem, zatím­co kame­ra zůstá­vá nehyb­ná.

Podrobněji se o této změ­ně okol­ních zvu­ků naše­ho svě­ta a dal­ších infor­ma­cích může­te dočíst v našem před­cho­zím blo­gpo­stu na toto téma.

Adaptivní tem­po­mat & sys­tém nou­zo­vé­ho brz­dě­ní

Původně vyda­ná jako skry­tá expe­ri­men­tál­ní funk­ce již ve ver­zi 1.44, jsme rádi, že může­me ten­to vel­mi žáda­ný dopl­něk při­nést v aktu­a­li­za­ci 1.47. Adaptivní tem­po­mat auto­ma­tic­ky upra­vu­je vzdá­le­nost a rych­lost od vozi­dla jedou­cí­ho před vámi, pokud je v reži­mu tem­po­ma­tu. To se hodí zejmé­na při setká­ní s ruš­nou dál­ni­cí, kde se může stát, že se pro­voz čas­to zařa­dí do meze­ry před vámi, nebo v situ­a­cích, kdy se rych­lost pro­vo­zu neu­stá­le mění.

 

S sys­té­mem ACC je spo­jen sys­tém nou­zo­vé­ho brz­dě­ní, kte­rý akti­vu­je brz­dy, kdy­ko­li hro­zí koli­ze s vozi­dlem vpře­du, aby se zabrá­ni­lo ško­dám nebo se mini­ma­li­zo­va­ly. Tato tech­no­lo­gie v reál­ném svě­tě zachrá­ni­la nespo­čet živo­tů a nachá­zí se ve vět­ši­ně moder­ních náklad­ních vozi­del.

 

Vlastní úvo­dy měst (Utah & Idaho)

V návaz­nos­ti na naši před­cho­zí aktu­a­li­za­ci, kte­rá před­sta­vi­la vlast­ní úvo­dy měst pro Colorado & Wyoming, jsme nyní tyto úvo­dy roz­ší­ři­li na DLC Utah a Idaho pro American Truck Simulator!

Tyto spe­ci­ál­ní cut­scé­ny se obje­ví, když si hráč při vytvá­ře­ní nové­ho pro­fi­lu vybe­re star­tov­ní měs­to. Doufáme, že nové hrá­če (nebo ty, kte­ří si zno­vu zaklá­da­jí nový pro­fil) tyto nové doplň­ky potě­ší a před­sta­ví oblast, ve kte­ré jste se roz­hod­li začít!

 

Náhodné sil­nič­ní nerov­nos­ti

Jsme nad­še­ni, že může­me do ver­ze 1.47 zavést náhod­né sil­nič­ní nerov­nos­ti! Tyto malé hrbo­ly jsou pro­cedu­rál­ně gene­ro­vá­ny, aby sil­ni­ce půso­bi­ly nedo­ko­na­lým dojmem. Ačkoli nemu­sí být pro řidi­če vidi­tel­né, bude­te moci tyto jem­né nerov­nos­ti cítit a v někte­rých pří­pa­dech i sly­šet, jak ovliv­ňu­jí vaše vozi­dlo během jízdy.

Přepracování uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní Historie kari­é­ry

 

Tato aktu­a­li­za­ce zahr­nu­je také obno­ve­ní uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní Historie kari­é­ry! Pro ty, kte­ří tuto funk­ci nezna­jí, je pří­stup­ná přes hlav­ní nabíd­ku hry American Truck Simulator nebo Euro Truck Simulator 2. Zobrazuje graf vaše­ho postu­pu ve zku­še­nos­tech a někte­ré sta­tis­ti­ky.
V novém rede­sig­nu nyní najde­te mno­hem podrob­něj­ší pohled na vaše sta­tis­ti­ky a před­cho­zí dodáv­ky. Uživatelské roz­hra­ní nyní zob­ra­zu­je 4 sek­ce, kte­rý­mi jsou: Doručení, Průzkum, Zkušenosti řidi­čů a Pokuty. Každá z těch­to sek­cí zob­ra­zu­je růz­né sta­tis­ti­ky, kte­ré vám poskyt­nou podrob­něj­ší pře­hled o vaší dosa­vad­ní ces­tě řidi­če kami­o­nu, včet­ně cel­ko­vé­ho počtu doru­če­ní, hod­no­ce­ní vašich dosa­vad­ních doru­če­ní, kolik z vašich doru­če­ní bylo včas, prů­zku­mu mapy, navští­ve­ných spo­leč­nos­tí, úda­jů o kami­o­nech a obje­vech.
Zařadili jsme také sek­ci, kte­rá vám uká­že, jaké tres­ty jste obdr­že­li za posled­ní 2 týd­ny vaší kari­é­ry. Měli jsme pocit, že tako­vé drob­nos­ti, jako je nará­že­ní do doprav­ních zna­ček nebo usí­ná­ní za volan­tem, nemu­sí být ve vašem trva­lém zázna­mu.
Přepracovali jsme také deník doru­če­ní, ve kte­rém jsou pře­hled­ně zob­ra­ze­ny vaše před­cho­zí zakáz­ky, náklad, den, kdy jste doru­če­ní pro­ved­li, pří­jem, XP, strá­ve­ný čas atd. Chápeme, že tyto sta­tis­ti­ky jsou pro řidi­če důle­ži­té, aby se na ně moh­li zpět­ně podí­vat, zejmé­na pokud jste sou­čás­tí VTC, kde může­te potře­bo­vat záznam o svých před­cho­zích zakáz­kách pro čin­nost řidi­če.

 

Deník aktu­a­li­za­cí ve hře

Do her American Truck Simulator i Euro Truck Simulator 2 jsme nyní při­da­li novou funk­ci uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní, kte­rá uži­va­te­lům zob­ra­zí seznam změn hlav­ní aktu­a­li­za­ce nebo před­sta­ví funk­ce vydá­ní DLC.
Tato funk­ce se zob­ra­zí ve for­mě vyska­ko­va­cí­ho okna buď při spuš­tě­ní hry po aktu­a­li­za­ci, nebo během hry v hlav­ní nabíd­ce, pokud byla aktu­a­li­za­ce pro­ve­de­na během vaší ces­ty. Nejen to, ale může­te se také dostat k his­to­rii před­cho­zích změn, pokud jste jich něko­lik pře­hléd­li, a najít všech­ny naše ofi­ci­ál­ní odka­zy na soci­ál­ní sítě.
Doufáme, že vám to pomů­že zůstat infor­mo­va­ní o nej­no­věj­ších změ­nách a aktu­a­li­za­cích pro­ve­de­ných v našich titu­lech, ať už jste kde­ko­li.

 

Teleport pro rese­to­vá­ní eko­no­mi­ky

 

Kdykoli se během načí­tá­ní hry rese­to­va­la eko­no­mi­ka hrá­če, bylo pra­vi­dlem, že jste byli tele­por­to­vá­ni do gará­že své­ho veli­tel­ství. Dnes jsme rádi, že může­me pro­vést malou změ­nu, kte­rá vám umož­ní roz­hod­nout se, zda chce­te být tele­por­to­vá­ni do zvo­le­né­ho veli­tel­ství, nebo zdar­ma rych­le ces­to­vat do libo­vol­né ser­vis­ní sta­ni­ce dle vaše­ho výbě­ru.

 

Changelog

Mapa

 • Přidání svě­to­vých ambi­ent­ních zvu­ků
 • Náhodné sil­nič­ní nerov­nos­ti

Vozidla

 • Vlastní ply­no­vé cis­ter­ny
 • Adaptivní tem­po­mat & Systém nou­zo­vé­ho brz­dě­ní  

Kenworth W900

 • Vrácené mož­nos­ti pali­vo­vé nádr­že pro urči­té typy moto­rů (150, 220 & 300 gal)
 • Znovu zave­de­ný uka­za­tel rych­los­ti tem­po­ma­tu na pří­stro­jo­vé des­ce

Hra

 

 • Vlastní úvo­dy měst Utah a Idaho
 • Přidání fil­tru smě­ru zvu­ku
 • Vylepšení výko­nu (noc, špat­né poča­sí, hus­tý pro­voz)
UI
 • Přepracování uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní his­to­rie kari­é­ry
 • Deník aktu­a­li­za­cí ve hře
 • Teleport pro rese­to­vá­ní eko­no­mi­ky

Takže si užij­te všech­ny novin­ky, ale neza­po­meň­te: Jedná se pou­ze o ote­vře­nou beta ver­zi, niko­li o sta­bil­ní veřej­nou ver­zi - může­te se tedy setkat s chy­ba­mi, nesta­bi­li­tou nebo pády. Je zce­la v pořád­ku, pokud chce­te počkat na finál­ní ver­zi. Pokud nám však chce­te pomo­ci, abychom se k němu dosta­li rych­le­ji, oce­ní­me veš­ke­rou vaši zpět­nou vazbu na našem fóru a hlá­še­ní chyb v této sek­ci.

Prosím, podí­vej­te se na naši modi­fi­kač­ní wiki, kde najde­te podrob­nos­ti týka­jí­cí se modů pro tuto hru.

Pokud se chce­te zúčast­nit ote­vře­né beta­ver­ze, najde­te tuto ver­zi ve vět­vi public_beta na Steamu. Přístup k ní zís­ká­te násle­du­jí­cím způ­so­bem: Klient služ­by Steam → KNIHOVNA → klik­ně­te pra­vým tla­čít­kem myši na American Truck Simulator → Vlastnosti → kar­ta Betas → public_beta → 1.47. Heslo není vyža­do­vá­no. Někdy je tře­ba restar­to­vat kli­en­ta služ­by Steam, aby se tam zob­ra­zil správ­ný název vět­ve.

Fotky: © SCS Software


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03215 s | počet dotazů: 288 | paměť: 72181 KB. | 22.07.2024 - 06:54:27