Kritiky.cz > Herní aktuality > American Truck Simulator: Vydána aktualizace 1.47

American Truck Simulator: Vydána aktualizace 1.47

Foto:© SCS Software
Foto:© SCS Software
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S potě­še­ním ozna­mu­je­me, že byla vydá­na aktu­a­li­za­ce 1.47 pro hru American Truck Simulator, kte­rá je nyní k dis­po­zi­ci ve služ­bě Steam. Tato aktu­a­li­za­ce obsa­hu­je opra­vy chyb, změ­ny a nový obsah, kte­ré jsou uve­de­ny níže, tak­že dopo­ru­ču­je­me si je pře­číst!

Rádi bychom tou­to ces­tou podě­ko­va­li všem, kte­ří se zúčast­ni­li, poskyt­li zpět­nou vazbu a nahlá­si­li chy­by během ote­vře­né beta ver­ze 1.47. Vaše cen­né pod­ně­ty nám pomoh­ly pro­vést vylep­še­ní, změ­ny a odstra­nit někte­ré chy­by, kte­ré jsme mož­ná napo­pr­vé pře­hléd­li. Doufáme, že si nyní může­te začít plně uží­vat plo­dů vaší prá­ce.

Vlastní ply­no­vé cis­ter­ny

Jste při­pra­ve­ni pře­vá­žet vlast­ní ply­no­vé cis­ter­ny ve hře American Truck Simulator? Jak jsme psa­li v před­cho­zím pří­spěv­ku na blo­gu, v této aktu­a­li­za­ci jsou k dis­po­zi­ci Vlastní ply­no­vé cis­ter­ny! Tyto návěsy budou k dis­po­zi­ci v růz­ných dél­kách, s růz­ný­mi pod­voz­ky a mož­nost­mi při­způ­so­be­ní. Tyto cis­ter­ny jsou urče­ny k pře­pra­vě nebez­peč­ných a vyso­ce hoř­la­vých ply­nů, jako je ethan, pro­pan a LPG (zka­pal­ně­ný rop­ný plyn).

Vlastní ply­no­vá cis­ter­na pro American Truck Simulator bude k dis­po­zi­ci jako jed­no­du­chý nebo dvo­ji­tý pří­věs B. V pří­pa­dě, že se jed­ná o pří­věs B, je mož­né jej objed­nat. Bude také obsa­ho­vat 5 typů pod­voz­ků: 32ft, 43ft & 48ft 2-nápravový, 53ft 3-nápravový a 4-nápravový 53ft s řidi­tel­nou zad­ní nápra­vou. Každá ply­no­vá cis­ter­na se dodá­vá s více než 50 kusy pří­slu­šen­ství, kte­ré zahr­nu­jí (ale neo­me­zu­jí se pou­ze na ně):

 • Barvitelné/chromované schrán­ky
 • Barvitelné/chromované kry­ty ven­ti­lů
 • Přizpůsobitelné boč­ní sví­til­ny
 • Barvitelné kří­d­lo
 • A širo­ká šká­la hadic
 • růz­né zad­ní blat­ní­ky a svět­la zad­ní­ho náraz­ní­ku
 • růz­né laky pří­vě­sů
 • a mno­hem více!

Těšíme se na to, jak vám tyto nové Vlastní ply­no­vé cis­ter­ny dodá­me a jak si je při­způ­so­bí­te. Nezapomeňte se o svou prv­ní jízdu s nimi podě­lit na našich soci­ál­ních sítích.

Okolní zvu­ky svě­ta

Jak pokra­ču­je­me ve zlep­šo­vá­ní pohl­cu­jí­cích zvu­ků v našem svě­tě simu­lá­to­rů náklad­ních vozi­del, jed­nou z vel­kých změn, kte­ré jsme pro tuto aktu­a­li­za­ci pro­ved­li, je zave­de­ní tech­no­lo­gie roz­pty­lu zvu­ku pro­střed­nic­tvím FMOD pro naše vir­tu­ál­ní pro­stře­dí. Co to pro hrá­če zna­me­ná?

To zna­me­ná, že si nyní všim­ne­te růz­ných SFX při­chá­ze­jí­cích z růz­ných smě­rů a vzdá­le­nos­tí, a to nad naší základ­ní zvu­ko­vou vrst­vou 5.1, kte­rá má exis­tu­jí­cí základ­ní smyč­ku pro­stře­dí pro kon­krét­ní mís­to. Můžete napří­klad sedět na odpo­čí­va­dle na tichých texaských plá­ních a sly­šet cvr­kot cvrč­ků, ale usly­ší­te je z růz­ných vzdá­le­nos­tí, někte­ré dál, jiné blíž!

Další změ­nou, kte­rou zavá­dí­me, je smě­ro­vý fil­tr pro náklad­ní vozi­dla. Tam, kde je to mož­né, jsme do zvu­ko­vé­ho sys­té­mu zahr­nu­li ekva­li­za­ci zvu­ko­vé­ho moto­ru, kte­rá fun­gu­je pod­le aktu­ál­ní­ho pohle­du kame­ry. Pokud napří­klad pou­ží­vá­te kame­ru za kami­o­nem, usly­ší­te změ­nu zvu­ku pod­le toho­to pohle­du. Tento efekt je nej­ví­ce sly­ši­tel­ný, když může­te sle­do­vat, jak kami­on pro­jíž­dí kolem, zatím­co kame­ra zůstá­vá nehyb­ná.

Podrobněji se o této změ­ně okol­ních zvu­ků naše­ho svě­ta a dal­ších infor­ma­cích může­te dočíst v našem před­cho­zím blo­gpo­stu na toto téma.

Adaptivní tem­po­mat & sys­tém nou­zo­vé­ho brz­dě­ní

Původně vyda­ná jako skry­tá expe­ri­men­tál­ní funk­ce již ve ver­zi 1.44, jsme rádi, že může­me ten­to vel­mi žáda­ný dopl­něk při­nést v aktu­a­li­za­ci 1.47. Adaptivní tem­po­mat auto­ma­tic­ky upra­vu­je vzdá­le­nost a rych­lost od vozi­dla jedou­cí­ho před vámi, pokud je v reži­mu tem­po­ma­tu. To se hodí zejmé­na při setká­ní s ruš­nou dál­ni­cí, kde se může stát, že se pro­voz čas­to zařa­dí do meze­ry před vámi, nebo v situ­a­cích, kdy se rych­lost pro­vo­zu neu­stá­le mění.

S sys­té­mem ACC je spo­jen sys­tém nou­zo­vé­ho brz­dě­ní, kte­rý akti­vu­je brz­dy, kdy­ko­li hro­zí koli­ze s vozi­dlem vpře­du, aby se zabrá­ni­lo ško­dám nebo se mini­ma­li­zo­va­ly. Tato tech­no­lo­gie v reál­ném svě­tě zachrá­ni­la nespo­čet živo­tů a nachá­zí se ve vět­ši­ně moder­ních náklad­ních vozi­del.

Na těch­to funk­cích se pra­cu­je již del­ší dobu a díky vaší zpět­né vaz­bě jsme pro­ved­li poměr­ně dost inter­ních změn. Plánujeme tuto funk­ci do budouc­na nadá­le dola­ďo­vat.

Vlastní úvo­dy měst (Utah & Idaho)

V návaz­nos­ti na naši před­cho­zí aktu­a­li­za­ci, kte­rá zaved­la vlast­ní úvo­dy měst pro Colorado & Wyoming, jsme nyní tyto úvo­dy roz­ší­ři­li na DLC Utah a Idaho pro American Truck Simulator!

Tyto spe­ci­ál­ní cut­scé­ny se obje­ví, když si hráč při vytvá­ře­ní nové­ho pro­fi­lu vybe­re star­tov­ní měs­to. Doufáme, že se novým hrá­čům (nebo těm, kte­ří si zno­vu zaklá­da­jí nový pro­fil) budou tyto nové doplň­ky líbit a před­sta­ví oblast, ve kte­ré jste se roz­hod­li začít!

Simulace nerov­né­ho povrchu

Jsme nad­še­ni, že může­me do ver­ze 1.47 zavést simu­la­ci nerov­né­ho povrchu! Tyto malé nerov­nos­ti jsou pro­cedu­rál­ně gene­ro­vá­ny, aby sil­ni­ce a dal­ší teré­ny půso­bi­ly nedo­ko­na­lým dojmem. Ačkoli nemu­sí být pro řidi­če vidi­tel­né, bude­te moci tyto jem­né nerov­nos­ti cítit a v někte­rých pří­pa­dech i sly­šet, jak ovliv­ňu­jí vaše vozi­dlo během jízdy.

Těšíme se, že v budouc­nu bude­me pra­co­vat na roz­ší­ře­ní této funk­ce, ale pro­za­tím nám dej­te vědět, co si o ní mys­lí­te!

Přepracování uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní Historie kari­é­ry

 

Tato aktu­a­li­za­ce zahr­nu­je také obno­ve­ní uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní Historie kari­é­ry! Pro ty, kte­ří tuto funk­ci nezna­jí, je pří­stup­ná přes hlav­ní nabíd­ku hry American Truck Simulator nebo Euro Truck Simulator 2. Zobrazuje graf vaše­ho postu­pu ve zku­še­nos­tech a někte­ré sta­tis­ti­ky.

Tento nový rede­sign bude nyní obsa­ho­vat mno­hem podrob­něj­ší pohled na vaše sta­tis­ti­ky a před­cho­zí dodáv­ky. Uživatelské roz­hra­ní nyní zob­ra­zu­je 4 sek­ce, kte­rý­mi jsou: Doručení, Průzkum, Zkušenosti řidi­čů a Tresty. Každá z těch­to sek­cí zob­ra­zu­je růz­né sta­tis­ti­ky, kte­ré vám poskyt­nou podrob­něj­ší pře­hled o vaší dosa­vad­ní ces­tě řidi­če kami­o­nu, včet­ně cel­ko­vé­ho počtu doru­če­ní, hod­no­ce­ní vašich dosa­vad­ních doru­če­ní, kolik z vašich doru­če­ní bylo včas, prů­zku­mu mapy, navští­ve­ných spo­leč­nos­tí, úda­jů o kami­o­nech a obje­vech.

Zařadili jsme také sek­ci, kte­rá vám uká­že, jaké tres­ty jste obdr­že­li za posled­ní 2 týd­ny vaší kari­é­ry. Měli jsme pocit, že tako­vé drob­nos­ti, jako je nará­že­ní do doprav­ních zna­ček nebo usí­ná­ní za volan­tem, nemu­sí být ve vašem trva­lém zázna­mu.

Přepracovali jsme také deník doru­če­ní, ve kte­rém jsou pře­hled­ně zob­ra­ze­ny vaše před­cho­zí zakáz­ky, náklad, den, kdy jste doru­če­ní pro­ved­li, pří­jem, XP, strá­ve­ný čas atd. Chápeme, že tyto sta­tis­ti­ky jsou pro řidi­če důle­ži­té pro zpět­ný pohled, zejmé­na pokud jste sou­čás­tí VTC, kde může­te potře­bo­vat zazna­me­ná­vat své před­cho­zí zakáz­ky pro čin­nost řidi­če.

Pravdu dou­fá­me, že se vám ten­to rede­sign líbí, a dou­fá­me, že ho bude­me moci v budouc­nu roz­ší­řit.

 

Deník aktu­a­li­za­cí ve hře

Do her American Truck Simulator i Euro Truck Simulator 2 jsme nyní při­da­li novou funk­ci uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní, kte­rá uži­va­te­lům zob­ra­zí seznam změn hlav­ní aktu­a­li­za­ce nebo před­sta­ví funk­ce vydá­ní DLC.

Tato funk­ce se zob­ra­zí ve for­mě vyska­ko­va­cí­ho okna buď při spuš­tě­ní hry po aktu­a­li­za­ci, nebo během hry v hlav­ní nabíd­ce, pokud byla aktu­a­li­za­ce pro­ve­de­na během vaší ces­ty. Nejen to, ale může­te také zís­kat pří­stup k his­to­rii před­cho­zích změn, pro pří­pad, že jste jich něko­lik pře­hléd­li, a najít všech­ny naše ofi­ci­ál­ní odka­zy na soci­ál­ní média.

Doufáme, že vám to pomů­že zůstat v obra­ze bez ohle­du na to, kde se nachá­zí­te, pokud jde o nej­no­věj­ší změ­ny a aktu­a­li­za­ce pro­ve­de­né v našich titu­lech.

 

Teleport pro rese­to­vá­ní eko­no­mi­ky

Kdykoli se během načí­tá­ní hry rese­to­va­la eko­no­mi­ka hrá­če, bylo pra­vi­dlem, že jste byli tele­por­to­vá­ni do gará­že své­ho veli­tel­ství. Dnes vám s rados­tí při­ná­ší­me malou změ­nu, kte­rá vám po zjiš­tě­ní změ­ny hry umož­ní bez­plat­nou rych­lou ces­tu do libo­vol­né ser­vis­ní sta­ni­ce dle vaše­ho výbě­ru. Doufáme, že vám tato funk­ce pomů­že snad­no a rych­le pokra­čo­vat v ces­tě!

Changelog

Mapa

 • Světové ambi­ent­ní zvu­ky
 • Trivision bill­bo­ar­dy

Vozidla

 • Vlastní ply­no­vé cis­ter­ny
 • Adaptivní tem­po­mat & Systém nou­zo­vé­ho brz­dě­ní

Kenworth W900

 • Vráceny mož­nos­ti pali­vo­vé nádr­že bez DEF pro urči­té typy moto­rů (150, 220 & 300 gal)
 • Znovu insta­lo­ván uka­za­tel rych­los­ti tem­po­ma­tu na pří­stro­jo­vé des­ce

Hra

 • Vlastní úvo­dy měst Utah a Idaho
 • Filtr smě­ru zvu­ku
 • Vylepšení výko­nu (noc, špat­né poča­sí, hus­tý pro­voz)
 • Simulace nerov­né­ho povrchu

UI

 • Přepracování uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní his­to­rie kari­é­ry
 • Záznam o aktu­a­li­za­cích ve hře
 • Teleport pro rese­to­vá­ní eko­no­mi­ky

Foto © SCS Software


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47762 s | počet dotazů: 288 | paměť: 71930 KB. | 14.07.2024 - 22:49:20