Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Avengers: Age of Ultron - 70 %

Avengers: Age of Ultron - 70 %

Aveng4
Aveng4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když si tak sedím na novi­nář­ské pro­jek­ci Avengers 2 (ve spo­leč­nos­ti F.F. a A.P.), tak si říkám, bude to lep­ší nebo hor­ší než prv­ní díl, kdy se slav­ný tým hrdi­nů, IT vše­u­mě­la, boha, 120. leté­ho sta­ří­ka, zele­né hrou­dy sva­lů atd.. spo­jil? Vyřešení toho­to rébu­su nechám na konec této recen­ze.

Avengers 2 jsou posled­ním fil­mo­vým dílem  tzv. fáze 2 ve fil­mech Marvelu. Co od něj oče­ká­vát? Všechny důle­ži­té posta­vy se zno­vu spo­jí pro­ti vel­ké­mu pro­tiv­ní­ko­vi. Zachrání zemi a zachrá­ní sebe. Každý z nich má svůj život, svo­je tem­né můry a tak jejich spo­lu­prá­ce je těž­ká.

Jak asi už víte, tak pro­ti nim nebu­de stát žád­ný mimo­zem­ský nepří­tel, ale výtvor Tonyho Starka, kte­rý se vzbou­ří pro­ti své­mu tvůr­ci. Robot Vision, kte­rý má o míru na zemi vlast­ní před­sta­vy.

Do toho nově zaple­tou dvoj­ča­ta Pietro a Wanda Maximoffovi. Znáte je také pod jejich pře­zdív­ka­mi Quicksilver a Scarlet Witch. Pietro umí rych­le běhat a Wanda je tele­pa­t­ka a umí pohy­bo­vat s věc­mi.

Očekávání fil­mu se spl­ni­lo. Všichni z týmu Avengers pokra­ču­jí ve svých zave­de­ných schop­nos­tech a vlast­nos­tech. Více do sebe rejpa­jí a více se pro­hlu­bu­jí jejich vlast­nos­ti, jak dob­ré, tak i zlé.  A tak je film více zábav­ný a akč­ní. Joss Whedon pokra­ču­je ve svém režij­ním sty­lu. Herci už jsou ve svých posta­vách vel­mi zaži­tí a tak se dočká­me oprav­du zají­ma­vých ftíp­ků na téma Iron Man, War Machine ... A samo­zřej­mě nesmí­me zapo­me­nout i na vel­mi vtip­né­ho Stana Lee. To ale nezna­me­ná, že her­ci hra­jí výteč­ně, bohu­žel si reži­sér své her­ce kočí­ru­je tak, aby hrá­li jenom svůj stan­dard, ne víc, co by více zau­ja­la. Vyjma akce, kte­ré je v celém fil­mu dost.

Velkolepá akce stří­dá akci. Chvilka oddech a rela­xuj a zno­vu návrat do akce, kde se zno­vu jed­ná o záchra­nu lid­stva. Je to kla­sic­ký prů­běh akč­ní­ho fil­mu. Jako u Jamese Bonda. Úvodní akce, kte­rá nás při­ve­de do fik­tiv­ní země. Úvodní titul­ky a relax a zno­va akce až do kon­ce.

Tím, že jsoAveng4u Avengers 2 posled­ní fil­mem 2. fáze, tak urči­tě počí­tá­te s tím, že se obje­ví i camea a nejen Stana Lee. Objeví se Heimdall, Peggy, Falcon i Erik Selvig. Kdy a jak Vám samo­zřej­mě neřek­nu, to bylo moc spo­i­le­rů, ale mají ve fil­mu své opod­stat­ně­ní a jsou důle­ži­tí. Není to jenom mrk, mrk, jsem tady a fanouš­ci se zbláz­ní.

Nové posta­vy Quicksilver a Scarlet Witch jsou sice ze začát­ku na tem­né stra­ně, kdy jsou stvo­ře­ni ze zbyt­ků Hydry majo­rem Struckerem. Naštěstí pro­hléd­nou. To, že jejich rodi­na byla zabi­ta zbra­ně­mi Tonyho Starka, jejich cha­rak­ter nepo­zna­me­ná. Dostanou se na dobrou stra­nu po boku „Starého“ týmu Avengers. Jejich gene­tic­ké vlas­nos­ti se ve fil­mu obje­ví v plné síle. I když Quicksilver od Marvelu nemá na Quicksilvera z posled­ní­ho X-men fil­mu.

Nesmíme zapo­me­nout na Gluma Andy Serkise. Z něho se stá­vá vel­ká hvězda. Po páno­vi prs­te­nů se z něho stal spe­ci­a­lis­ta na digi­tál­ní posta­vy. Je neprav­dě­po­dob­né, že by hlav­ní­ho zápo­rá­ka Ultrona hrál, ne dabo­val, James Spader. Od dob Gluma sle­du­ji vývoj počí­ta­čo­vých postav, jak jsou reál­ní, jak jsou jejich pohy­by roz­po­hy­bo­vá­ny. Andy Serkis přes­ně ví, jak pomo­cí Motion cap­tu­re dodat digi­tál­ní posta­vě život. Nejen, že se obje­ví v Avengers, kde dostal i důle­ži­tou roli Ulyssese Klaue - pro­dej­ce Vibrania, nej­cen­něj­ší­ho mate­ri­á­lu na zemi, ze kte­ré­ho má štít Kapitán Amerika, ale obje­ví se i v nových Star Wars, kde bude s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí mít na sta­rost CGI mimo­zemš­ťa­ny a samo­zřej­mě dosta­ne i cameo roli, něja­ké­ho vesmír­né­ho pirá­ta, kde nebu­de mít pro­blém, aby si zahrál pěk­ně trhlou posta­vu.

O zvu­ko­vý dopro­vod se ten­to­krát posta­ral Danny Elfman. Jo ČSFD to má dneska špat­ně. Ale je vel­ká ško­da, že už i Elfmana změ­ni­ly pení­ze a pro­du­cen­ti fil­mu. Kdybych si to nepře­če­tl na kon­ci titul­ků, kdo sklá­dal hud­bu, tak bych tomu ani sám nevě­řil. Nevím, kolik pro­cent ve fil­mu slo­žil, ale kopí­ru­je Briana Tylera a tak celá hud­ba je ve fil­mu jako v ostat­ních fil­mech. Nevýrazná, ani jed­no z témat si nepa­ma­tu­ji. Je to asi už doba, kdy si kaž­dý fil­mo­vý soun­d­track je už podob­ný. Jediné skla­da­te­le, kte­ré snad poznám je Zimmer a Horner. A samo­zřej­mě  John Williams (Star Wars,Harry Potter.. fan­da).

Někdy se oprav­du těším na to, až mně hud­ba zaujme nato­lik, až si kou­pím soun­d­track. Zatím nic a nikde. Ve své sbír­ce MP3 mám pou­ze Star Wars, Harryho Pottera a něko­lik ani­mo­va­ných fil­mu s hud­bou Elfmana ve spo­je­ní s reži­sé­rem Timem Burtonem.

Na digi­tál­ní kame­ry pro­ten­to­krát nadá­vat nebu­du. Není to o Imaxu. Je lep­ší, když se jed­ná o sci-fi film, natá­čet na digi­tal. Snadno se pra­cu­je s tri­ky, opra­vu­jí se bar­vy. A taky se snad­ně­ji natá­čí. Pokud se s digi­tál­ní tech­no­lo­gií umí pra­co­vat, tak to vůbec neva­dí. Čas od času svět tech­ni­ky a fil­ma­ři při­ne­sou nové kame­ry, nové tech­no­lo­gie, kte­ré se neu­chy­tí. Peter Jackson by mohl vyprá­vět. Prozatím to vidím, že pře­vod na digi­tal se pove­dl. Filmy může „lev­ně­ji“ pouš­tět kaž­dé kino. Je snad­ný pře­vod na Blu-ray a na inter­net. Odbude mno­ho prac­ných pře­vo­dů z analog/digital a zpět. A hlav­ně se stav kopie zane­chá 100 % kva­li­ty ori­gi­ná­lu a bez stár­nu­tí.

Aveng5A co s posled­ním odstav­cem. Avengers 2 je fil­mem, kte­rý je moder­ní akč­ní, má pří­běh, nemá moc vel­kou myš­len­ku. Lidé budou urči­tě na film cho­dit, když se už nato­či­lo hod­ně fil­mů před ním. Je to ale posled­ní??? film s aktu­ál­ní herec­kou sesta­vou, a tak oče­ká­vej­te něko­lik cameí (pár odstav­ců výše..) a něko­lik smut­ných roz­lou­če­ní s hlav­ní­mi posta­va­mi. Možná, že se vrá­tí? Ale kdo ví, na kon­ci dílu na vás počká něko­lik pře­kva­pe­ní, na kte­ré bude kou­kat s ote­vře­nou pusou. A co na to Thanos?.....A je film lep­ší než prv­ní díl? To bohu­žel není.


Podívejte se na hodnocení Avengers: Age of Ultron na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24322 s | počet dotazů: 244 | paměť: 72480 KB. | 18.05.2024 - 08:50:27