Kritiky.cz > Články > REŽISÉR JOSS WHEDON A HVĚZDNÝ HERECKÝ TÝM PŘI NATÁČENÍ SNÍMKU THE AVENGERS SPOLEČNOSTI MARVEL

REŽISÉR JOSS WHEDON A HVĚZDNÝ HERECKÝ TÝM PŘI NATÁČENÍ SNÍMKU THE AVENGERS SPOLEČNOSTI MARVEL

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

První, čeho si při vstu­pu do ate­li­é­ru v Albuquerque v Novém Mexiku, kde se natá­čí film Avengers spo­leč­nos­ti Marvel všim­ne­te, je úžas­ná atmo­sfé­ra. Všichni se zda­jí být uvol­ně­ní, šťast­ní a sou­stře­dě­ní, zatím­co sce­náris­ta a reži­sér Joss Whedon při­pra­vu­je v kuli­sách obří­ho Helicarrieru dal­ší záběr.
S ohle­dem na lás­ku ke komik­sům spo­leč­nos­ti Marvel a zástu­pům odda­ných fanouš­ků, kte­ré zís­kal svý­mi úspě­chy s tak tvůr­čí­mi pro­jek­ty, jaký­mi byly seri­á­ly Buffy, pře­mo­ži­tel­ka upí­rů, Angel, Firefly či film Serenity byl Whedon ide­ál­ním kan­di­dá­tem na pozi­ci reži­sé­ra tako­vé­ho akč­ní­ho trhá­ku, jakým Avengers jsou.
Film, ve kte­rém se setká­vá hned něko­lik věhlas­ných super­hr­di­nů, má poten­ci­ál stát se super­hr­din­ským sním­kem, jaký tu dosud nebyl. Neočekávaný nepří­tel ohro­žu­je svě­to­vé bez­pe­čí a mír a Nick Fury (Samuel L. Jackson), vedou­cí mezi­ná­rod­ní míro­vé agen­tu­ry, zná­mé pod názvem S.H.I.E.L.D., sto­jí před nevy­hnu­tel­ným úko­lem sesta­vit tým, kte­rý svět zachrá­ní před zká­zou. V sou­la­du se svý­mi odváž­ný­mi plá­ny se poku­sí oslo­vit nej­zá­sad­něj­ší posta­vy super­hr­din­ské­ho svě­ta a poda­ří se mu posta­vit ved­le sebe bok po boku Iron Mana (Robert Downey Jr.), Kapitána Ameriku (Chris Evans), Thora (Chris Hemsworth), Hulka (Mark Ruffalo), Hawkeyeho (Jeremy Renner) a Black Widow (Scarlett Johansson).
Když se ho zeptá­te, jak k natá­če­ní tak roz­sáh­lé­ho fil­mu při­stu­po­val, říká Whedon, že ve spo­leč­nos­ti Marvel měli veli­ce jas­nou před­sta­vu o tom, jaký má být výsle­dek, což mu poskyt­lo zákla­dy, na kte­rých mohl sta­vět. Ale prá­vě otáz­ka „jak toho docí­lit?“ Whedona nej­ví­ce zau­ja­la a pro­bu­di­la v něm potřeb­nou tvůr­čí akti­vi­tu. „Jakým způ­so­bem nám akce, vel­ko­le­pá podí­va­ná, může něco pro­zra­dit o posta­vách, kte­ré nezná­me?“ ptá se. „To je pro mě veli­ce důle­ži­té, pro­to­že nechci, aby z toho­hle fil­mu divá­ci odchá­ze­li s poci­tem, že vidě­li dal­ší tuc­to­vou akč­ní podí­va­nou. Chci, aby si odnes­li i pocit, že vidě­li film se zají­ma­vým pří­bě­hem. Takže jedi­né, oč jsem doo­prav­dy musel usi­lo­vat, bylo zaří­dit, abych tako­vé­to divá­ky zau­jal. Jedinou mož­nos­tí, jak toho docí­lit, je tím, že divá­ka při­mě­je­te, aby si k posta­vám vytvo­řil něja­ký vztah.“
„Mám moc rád akč­ní fil­my a rád akci točím a jsem rád, když je veli­ce spe­ci­fic­ká,“ pokra­ču­je. „Ale na samém počát­ku mi jde o jedi­né, totiž o to, co jsou ti lidé vlast­ně zač. Proč si spo­lu nero­zu­mě­jí a kolik úsi­lí je sto­jí pohy­bo­vat se ve vzá­jem­né blíz­kos­ti? A nako­lik je to pro ně vlast­ně pří­no­sem?“
Producent Kevin Feige, kte­rý na plát­na kin při­ve­dl také sním­ky Captain America, Thor, Neuvěřitelný Hulk a série Iron Man a X-Men dodá­vá, že Whedonův cit pro posta­vy a pří­běh dodá­vá ori­gi­nál­nos­ti fil­mu dal­ší úro­veň. „Joss [Whedon] umí skvě­le pra­co­vat s posta­va­mi a s pří­bě­hem a nikdy nedo­vo­lí, aby byly posta­vy zatla­če­ny vizu­ál­ní­mi efek­ty do poza­dí jako podruž­né,“ míní Feige. „Když se podí­vá­te na tele­viz­ní seri­á­ly, kte­ré nato­čil, a podí­vá­te se na všech­no, co reží­ro­val, pak uvi­dí­te, že posta­vy jsou vždy tím nej­vý­raz­něj­ším.“
Whedon při­pouš­tí, že obsa­ze­ní fil­mu hrá­lo pro jeho roz­hod­nu­tí reží­ro­vat ho veli­ce důle­ži­tou roli. „Jedním z hlav­ních důvo­dů, kte­ré mě při­mě­ly tuto nabíd­ku při­jmout, bylo obsa­ze­ní. Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Chris Evans a Samuel L. Jackson už byli pev­ně daní,“ vysvět­lu­je. „To jsou všech­no her­ci, kte­ré divá­ci vidě­li v jejich vlast­ních fil­mech. V Avengers je budou mít mož­nost vidět pohro­ma­dě. Všichni jsou tak skvě­lí, že stří­hat tenhle film bude peklo.“
Pokud se někdo snad obá­val toho, že budou natá­če­ní pro­vá­zet nesho­dy mezi hvězda­mi a sna­ha zís­kat co nej­ví­ce scén pro sebe, vyvra­cí Whedon tako­vé oba­vy kon­sta­to­vá­ním, že podob­né úva­hy padly hned v prů­bě­hu dne, kdy se všich­ni sešli na natá­če­ní. „Všichni her­ci nastou­pi­li s ohrom­ně pozi­tiv­ním posto­jem,“ říká. „Nejen co se fil­mu týče, ale i k sobě navzá­jem. Všechny kon­flik­ty, kte­ré mezi čle­ny Avengers vytvá­ří­me, jsou čiré herec­tví, pro­to­že tihle lidé ve sku­teč­nos­ti jeden dru­hé­mu fan­dí a pomá­ha­ji si.“
Co se kolek­tiv­ní spo­lu­prá­ce Whedona coby reži­sé­ra a sce­náris­ty s ostat­ní­mi týče, říká, že „měl mož­nost s her­ci dis­ku­to­vat už během psa­ní scé­ná­ře a mys­lím, že vědě­li, že vychá­zím z nuly. Sešel jsem se s kaž­dým z nich a řekl jsem jim, co si v pří­pa­dě jejich postav před­sta­vu­ji a jak si mys­lím, že by to moh­li zahrát, a zeptal se, zda se chtě­jí něče­mu spe­ci­fic­ké­mu vyhnout nebo zda mají pocit, že jejich posta­va něco potře­bu­je nebo chce. Všichni měli mož­nost se vyjá­d­řit do té míry, že tak ochot­ně čini­li a od samé­ho počát­ku se jed­ná o kolek­tiv­ní pro­ces. Myslím, že díky tomu jsme hned od počát­ku nasta­vi­li způ­sob, jakým bude­me spo­lu­pra­co­vat. Věděl jsem od začát­ku úpl­ně přes­ně, co si před­sta­vu­ji, ale her­ci měli na pamě­ti, že pokud by za mnou při­šli s něja­kým vlast­ním nápa­dem, prav­dě­po­dob­ně zku­sí­me obě vari­an­ty.“
Chris Evans, kte­rý opa­ku­je roli Kapitána Ameriky, to potvr­zu­je. „Pokud pra­cu­je­te na obří scé­ně se spous­tou her­ců, je těž­ké kaž­dé­ho uspo­ko­jit, ale Joss si s kaž­dým z her­ců pro­mlu­ví. Pokud má jeden z nás něja­ký pro­blém, aktiv­ně se sna­ží zjis­tit, oč nám jde. Pokud jde o pro­blém s dia­lo­gy, nee­xis­tu­je nikdo, kdo by se Jossovi vyrov­nal v jejich pře­pi­so­vá­ní. Díky své­mu skvě­lé­mu talen­tu umí pat­řič­ně zamí­chat kar­ta­mi a pro­há­zet tu a tam pár slov, aby byl výsle­dek odliš­ný, ale lep­ší.“
Robert Downey Jr., kte­rý před­sta­vu­je Tonyho Starka aneb Iron Mana, dodá­vá: „Jedním z důvo­dů, proč byl Joss [Whedon] doko­na­lou vol­bou pro režii Avengers je sku­teč­nost, že ten film sám i napsal. V prů­bě­hu scé­ny se ho mohu klid­ně zeptat, zda to oprav­du půso­bí tak, jak chtěl, a on pro­hlá­sí, že si není jis­tý a že mi dá za chvil­ku vědět. A o deset minut poz­dě­ji za mnou při­jde se tře­mi strán­ka­mi alter­na­tiv, kte­ré mohu vyzkou­šet.“
Mark Ruffalo (Hulk) kon­sta­tu­je, že je Joss Whedon veli­ce vní­ma­vý a vstříc­ný. „Joss se nebo­jí nápa­dů, pro­to­že se je nebo­jí odmít­nout,“ komen­tu­je. „Protože se je nebo­jí odmít­nout, může je i při­jí­mat. A pro­to se jed­ná o kon­stant­ní dis­ku­si. Přišel na natá­če­ní s finál­ním scé­ná­řem, kte­rý se nám všem zamlou­val, tak­že se jed­na­lo o skvě­lou spo­lu­prá­ci. Udělal na mě oprav­du obrov­ský dojem.“
Scarlett Johansson je evi­dent­ně vel­kou fanyn­kou Whedonových sce­náris­tic­kých schop­nos­tí. „Jossovy [Whedonovy] dia­lo­gy jsou tak vtip­né, plné suché­ho humo­ru, a tak inte­li­gent­ní, že se domní­vám, že do kaž­dé z postav vlo­žil oprav­du maxi­mum. V jeho dia­lo­zích si může­te všim­nout drob­ných „Whedonismů“ – je v nich spous­ta pop­kul­tur­ních odka­zů a posta­vy mají sku­teč­ně srd­ce. Myslím, že divá­ky posta­vy fil­mu oslo­ví, pro­to­že navzdo­ry nad­lid­ským schop­nos­tem jsou veli­ce lid­ské. A Joss je jakož­to fanou­šek komik­su odhod­la­ný tako­vé věci dotáh­nout do doko­na­los­ti.“
Tom Hiddleston, kte­rý ztvár­nil padou­cha Lokiho, se nemohl ubrá­nit úva­hám o tom, „jak či zda vůbec by si někdo jiný kro­mě Whedona doká­zal pora­dit se vším, co bylo tře­ba k tomu, aby se všich­ni tihle super­hr­di­no­vé se super­schop­nost­mi, sil­né osob­nos­ti a roz­díl­né atmo­sfé­ry jed­not­li­vých pří­bě­hů moh­ly sejít v jedi­ném fil­mu. Například Iron Man má urči­tou atmo­sfé­ru díky tomu, jak si s ním pora­di­li Robert Downey Jr. a Jon Favreau. Je plný nad­sáz­ky a hra­vos­ti. Thor půso­bí veli­ce kla­sic­kým dojmem, je to výprav­ný a roman­tic­ký film, což jed­no­znač­ně kore­spon­du­je s tím, jak ho Kenneth Branagh reží­ro­val. Captain America je pro­stou­pe­ný atmo­sfé­rou ame­ric­kých dob­ro­dru­hů ve sty­lu Indiana Jonese. Výzvou pro Josse bylo spo­jit všech­ny tyto prv­ky v jedi­ný film a dopl­nit Hulka, Black Widow, Hawkeyeho a Nicka Furyho v podá­ní Samuela L. Jacksona. To, co se mu poda­ři­lo doká­zat, je oprav­du pozo­ru­hod­né. Scénář je veli­ce zda­ři­lý a roz­hod­ně nepů­so­bí dojmem, že by někte­rá z postav určo­va­la atmo­sfé­ru celé­ho fil­mu. Opravdu před Jossem a jeho výteč­nou sce­náris­tic­kou pra­cí sme­kám.“
Jeremy Renner (Hawkeye) svůj pra­cov­ní vztah s Whedonem popi­su­je veli­ce struč­ně: „Joss hovo­ří jas­ně a bez zby­teč­né­ho klič­ko­vá­ní. Zastává názor, že buď něco sdě­lí­te jed­nou větou, nebo to nesdě­luj­te vůbec, a to se mi na něm líbí.“
Pro Whedona byla dal­ším důle­ži­tým prv­kem při prá­ci na Avengers mož­nost vytvo­řit zce­la oje­di­ně­lý styl. „Nechtěl jsem kopí­ro­vat žád­ný ze sty­lů před­cho­zích mar­ve­lov­ských fil­mů. Každý z nich je veli­ce spe­ci­fic­ký a kdy­bych něco tako­vé­ho udě­lal, bylo by to jako vytrh­nout z nich hudeb­ní dopro­vod a posklá­dat z něj nový. Prostě by to nefun­go­va­lo.“
Whedon při­zná­vá, že jeho režij­ní styl se inspi­ru­je komiksy. „Za své vní­má­ní vizu­ál­ní­ho vypra­věč­ství vdě­čím komik­so­vé­mu médiu s jeho oddě­le­ný­mi okén­ky. Komiksy jsem v dět­ství četl mno­hem čas­tě­ji, než jsem cho­dil do kina,“ při­pouš­tí. „V tom­to smys­lu jsem měl urči­tý náskok, když jsem si začal před­sta­vo­vat vizu­ál­ní podo­bu toho­to fil­mu. Po sty­lis­tic­ké strán­ce mám rád širo­ko­úh­lé objek­ti­vy a dojem pro­sto­ru. Rád si s kame­rou pohrá­vám a uží­vám ji veli­ce spe­ci­fic­ky, tak­že jsou divá­ko­vy oči vede­ny správ­ným smě­rem a pohy­bu­jí se s dějem tak, jako by byl sou­čás­tí děje. Mám rád, když vní­má­me pro­sto­ry, ve kte­rých se scé­ny ode­hrá­va­jí.“
Vedoucí výro­by Jeremy Latcham potvr­zu­je Whedonovu tou­hu po vizu­ál­ní kre­a­ti­vi­tě a svě­ží podo­bě celé­ho fil­mu. „Joss je obrov­ský fanou­šek komik­sů od Marvelu a má zdro­jo­vý mate­ri­ál tak rád, že má na pří­běh veli­ce jas­ný pohled. Chtěl zaměst­nat vlast­ní spo­lu­pra­cov­ní­ky a tro­chu expe­ri­men­to­vat, aby tenhle film půso­bil odliš­ným dojmem.“
Když se po ate­li­é­ru roz­hlí­ží­te, nelze se ubrá­nit ohro­me­ní z vel­ko­le­posti, s jakou jsou kuli­sy pro Avengers vyro­be­ny. Místo toho, aby byly inte­ri­é­ry poz­dě­ji dopl­ně­ny pomo­cí digi­tál­ních efek­tů, se Whedon a Marvel roz­hod­li vytvo­řit pro­stře­dí, ve kte­rém mohou her­ci exis­to­vat spo­leč­ně. „Pokud pra­cu­je­te s takhle roz­sáh­lý­mi kuli­sa­mi a s ohle­dem na to, co všech­no se tu ode­hrá­vá, dáva­lo napros­tý smy­sl vše sku­teč­ně posta­vit,“ říká Latcham. „Hercům to pomá­há se do scén vžít a svě­tu, kte­rý tvo­ří­me, to dodá­vá na reál­nos­ti. Pro kva­li­tu vyprá­vě­ní je něco tako­vé­ho potře­ba.“
Obří kuli­sy Helicarrieru jsou doko­na­lým pří­kla­dem detai­lů a pro­myš­le­nos­ti, kte­ré byly při vytvá­ře­ní rea­lis­tic­ké­ho pra­cov­ní­ho pro­stře­dí pro her­ce uplat­ně­ny. Helicarrier je cen­t­rá­lou S.H.I.E.L.D.u pod vede­ním Nicka Furyho (Samuel L. Jackson) a je důle­ži­tou sou­čás­tí komik­so­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel. Tento mul­ti­funkč­ní letoun, kte­rý při­po­mí­ná leta­dlo­vou loď, tvo­ří srd­ce celé­ho ate­li­é­ru. „V Marvelu Helicarrier vyža­do­va­li, pro­to­že z S.H.I.E.L.D.u dělá cosi víc než pár chláp­ků s pis­to­le­mi někde v jes­ky­ni, a já jim to neměl v plá­nu vymlou­vat,“ vzpo­mí­ná Whedon. „Vypadá úžas­ně. Drželi jsme se spí­še tra­dič­něj­ší­ho návr­hu leta­dlo­vé lodi, zčás­ti i pro­to, že v komik­su půso­bí Helicarrier hod­ně nevy­vá­že­ně. Čistý design, se kte­rým gra­fi­ci při­šli, byl nád­her­ný. Stojí na roz­hra­ní rea­li­ty a fan­ta­zie.“
Producent Kevin Feige vysvět­lu­je, jak je Helicarrier ve fil­mu vizu­ál­ně před­sta­ven. „Není spo­ru o tom, že se jed­ná o léta­jí­cí leta­dlo­vou loď. Když ho ve fil­mu vidí­te popr­vé, vypa­dá jako leta­dlo­vá loď upro­střed oce­á­nu. Najednou začne voda vřít a bublat a vy nemá­te úpl­ně jas­no v tom, co se vlast­ně děje, a pak se nad hla­di­nou obje­ví čty­ři obří moto­ry a celá ta věc začne stou­pat k oblo­ze. Nechtěli jsme se tomu vyhý­bat. Chtěli jsme tenhle klí­čo­vý prvek S.H.I.E.L.D.u a Avengers jako tako­vých uká­zat v celé krá­se. A před tím se nedá utí­kat a upřím­ně, jed­ná­me s ním ve fil­mu prak­tic­ky jako s dal­ší posta­vou.“
„Když tam popr­vé vstou­pí Kapitán America a Bruce Banner, vidí­te jim to na očích,“ dodá­vá vedou­cí výro­by Louis D’Esposito. „Udělalo to na ně dojem. Udělalo to dojem na kaž­dé­ho, kdo sem do ate­li­é­ru při­šel a uvi­děl to. Poprvé je sem při­ve­de­te a uká­že­te jim ten zázrak. A před­sta­va, že se tahle věc vzná­ší ve výš­ce deví­ti kilo­me­t­rů, je neu­vě­ři­tel­ná.“
Mark Ruffalo coby Bruce Banner potvr­zu­je, že D’Esposito jeho reak­ci na Helicarrier popsal veli­ce tref­ně. „Nikdy jsem nic podob­né­ho nevi­děl. Bylo to obří a děsi­vé a já si pomys­lel, že teď jde oprav­du do tuhé­ho, že jsem se váž­ně oci­tl na natá­če­ní fil­mu s vel­kým roz­poč­tem.“
Výtvarník James Chinlind (Requiem za sen, Fontána) také navr­hl skle­ně­nou „izo­lač­ní celu“, kte­rá se skrý­vá v útro­bách Helicarrieru. Jejím úče­lem je zadr­žet Bruce Bannera, pokud by se začal měnit na Hulka. Jde o to, že tuto celu je mož­né za letu z Helicarrieru vystře­lit. Tak se může posád­ka zba­vit poten­ci­ál­ní hroz­by dří­ve, než jí způ­so­bí sku­teč­né pro­blémy.
Na dal­ší zastáv­ce naší pro­hlíd­ky se setká­vá­me s Jeremym Rennerem (Hawkeye) a Scarlett Johansson (Black Widow), kte­ří natá­če­jí scé­nu v kok­pi­tu Quinjetu – oje­di­ně­lé­ho moder­ní­ho letou­nu orga­ni­za­ce S.H.I.E.L.D. „Quinjet také pochá­zí z komik­su,“ vysvět­lu­je Whedon. „Všem se nám líbil a potře­bo­va­li jsme něja­ký doprav­ní pro­stře­dek, kte­rým budou hrdi­no­vé ces­to­vat a nepů­jde při­tom o Helicarrier. Výtvarníci vychá­ze­li při návr­hu z vojen­ských doprav­ních letou­nů, což se mi moc líbi­lo. Členové týmu mohou v uza­vře­něj­ších pro­sto­rách mimo S.H.I.E.L.D. navá­zat užší kon­takt, ačko­liv letoun samo­zřej­mě S.H.I.E.L.D. zkon­stru­o­val.“
Když sle­du­je­me Rennera s Johansson, jak mezi jed­not­li­vý­mi zábě­ry bez­sta­rost­ně vtip­ku­jí, je napros­to evi­dent­ní, že Johansson nemá nejmen­ší pro­blém se sku­teč­nos­tí, že je v Avengers jedi­nou ženou. „Nikdy jsem nemě­la dojem, jako bych mezi ostat­ní nepa­t­ři­la, ani jsem nevní­ma­la sku­teč­nost, že jsem tu jedi­ná žena,“ říká. „Všichni jsme tvr­dě pra­co­va­li, abychom svou prá­ci odved­li co nej­lé­pe. Působí to veli­ce rov­no­práv­ně.“
Tento pocit rov­no­práv­nos­ti a kama­rád­ství se pře­ná­ší i do oka­mži­ků mimo kame­ry. Na Latchama udě­la­lo dojem, jak se celý herec­ký tým od prv­ní schůz­ky v Albuquerque semknul. „Scarlett zrov­na vče­ra pozva­la všech­ny ostat­ní her­ce domů na tacos. Všechny ty úžas­né hvězdy odlo­ži­ly své ego před vcho­dem do stu­dia a upřím­ně se sna­ží dát tomuhle fil­mu vše. Je to ohrom­né.“
Robert Downey Jr. o herec­kém týmu jako cel­ku říká: „Nejzajímavější sku­teč­nos­tí při prá­ci na Avengers je to, že všich­ni jsou hroz­ně milí. Někdy mě to až pře­kva­pí a oko­men­tu­ji to. Teď, když jsem star­ší, umím tyhle věci oce­nit.“
„Když natá­čí­te v exte­ri­é­rech, vždyc­ky to půso­bí jako na něja­kém tábo­ře,“ říká Chris Hemsworth, kte­rý se vra­cí v roli Thora. „Nikoho jiné­ho tam nezná­te, tak­že se drží­te pohro­ma­dě. Je to doce­la zvlášt­ní, vidět nás bez kos­tý­mů, jak se pro­chá­zí­me po uli­ci. Pořád jsme Avengers, ale už to nepů­so­bí zda­le­ka tak ohro­mu­jí­cím dojmem jako při natá­če­ní se zbra­ně­mi a v kos­tý­mech.“
Když se ale her­ci ocit­nou v kos­tý­mech před kame­ra­mi, půso­bí to tak, že to vedou­cí výro­by Louis D’Esposito shr­ne v jedi­né větě: „Sledovat, jak naši super­hr­di­no­vé oží­va­jí coby jedi­ný tým, je neu­vě­ři­tel­ně vzru­šu­jí­cí.“
Jak se naše návště­va chý­lí ke kon­ci, pozna­me­ná­vá pro­du­cent Kevin Feige: „Vždycky jsme byli veli­ce sebe­vě­do­mí, co se týče toho, jak divá­ky na tenhle film při­pra­vu­je­me. Chtěli jsme, aby byl kaž­dý z fil­mů skvě­lý sám o sobě a chtě­li jsme zajis­tit, abys­te si na tenhle moh­li kou­pit lís­tek, posa­dit se a výbor­ně se bavit i v pří­pa­dě, že jste žád­ný z před­cho­zích fil­mů od Marvelu nevi­dě­li. Myslím, že se nám to sku­teč­ně poda­ří.“

Zdroj: Tisková zprá­va FALCON a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45733 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72059 KB. | 22.02.2024 - 00:59:14