Kritiky.cz > Články > Avengers - POPIS POSTAV

Avengers - POPIS POSTAV

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


CAPTAIN AMERICA / Steve Rogers

Poté, co byl v rám­ci přís­ně taj­né­ho vojen­ské­ho pro­gra­mu sla­boch Steve
Rogers (Chris Evans) pro­mě­něn v moc­né­ho a hrdin­né­ho super­vo­já­ka, z něj
jeho výji­meč­né činy za dru­hé svě­to­vé vál­ky uči­ni­ly živou­cí legen­du.
Steve Captain America zachrá­nil New York a zvrá­til vývoj celé vál­ky,
ale při své posled­ní misi hava­ro­val v Arktidě. Když byl v naší
sou­čas­nos­ti obje­ven a oži­ven, zjis­til, že v ledo­vém svě­tě zamr­zl na
celá dese­ti­le­tí. Teď se Steve Rogers oci­tá v moder­ním svě­tě, kte­rý
téměř nepo­zná­vá. Jakmile ale Rogerse oslo­ví Nick Fury (Samuel L.
Jackson), ředi­tel mezi­ná­rod­ní míro­vé orga­ni­za­ce S.H.I.E.L.D., s žádos­tí
o pomoc se záchra­nou svě­ta, oblék­ne Steve bez váhá­ní svůj kos­tým
Captain America, cho­pí se iko­nic­ké­ho ští­tu a při­spě­je týmu Avengers
svou silou, veli­tel­ský­mi schop­nost­mi i prag­ma­tic­kým pří­stu­pem k věci.

IRON MAN / Tony Stark

Tony Stark (Robert Downey Jr.) není pou­ze excen­t­ric­ký génius,
mili­ar­dář, pla­y­boy a filan­trop
, ale také obr­ně­ný super­hr­di­na, zná­mý
jako Iron Man. Poté, co se vypo­řá­dal s nepřá­te­li po celém svě­tě, Stark
s jis­tým váhá­ním při­jme nabíd­ku na roli porad­ce v přís­ně taj­né míro­vé a
špi­o­náž­ní orga­ni­za­ci Nicka Furyho (Samuel L. Jackson), zná­mé pod názvem
S.H.I.E.L.D. Na obzo­ru se obje­vu­je dal­ší hroz­ba a v sáz­ce je osud
celé­ho svě­ta. Stark musí zno­vu oblé­ci svůj oblek Iron Mana, zachrá­nit
svět a a stát se plno­hod­not­ným čle­nem Avengers.

THOR / Bůh hro­mu

Thor (Chris Hemsworth), aro­gant­ní princ ze vzdá­le­né­ho Asgardu, byl
poslán na Zemi do vyhnan­ství poté, co nezod­po­věd­ným cho­vá­ním ohro­zil
svůj domov. Během své­ho exi­lu na Zemi se Thor nau­čil poko­ře a pomohl
své nové přá­te­le zachrá­nit před niči­vou hroz­bou, kte­rou za ním vyslal
jeho bra­tr Loki. Svými činy si zís­kal odpuš­tě­ní své­ho otce Odina, krá­le
Asgardu. Poté, co byl v Asgardu zno­vu při­ví­tán jako hrdi­na, se Thor
musí zno­vu vrá­tit na Zem, aby zde zabrá­nil kata­stro­fě vesmír­ných
roz­mě­rů. Neohrožený hrdi­na, vyzbro­je­ný legen­dár­ním kla­di­vem
nepo­psa­tel­né moci, Mjolnirem, veli­ce záhy uza­ví­rá pře­kva­pi­vé
spo­je­nec­tví s taj­ným týmem Nicka Furyho Avengers, aby svý­mi schop­nost­mi
a silou při­spěl ke spo­leč­né­mu boji pro­ti své­mu zákeř­né­mu bra­t­ro­vi
Lokimu.

Více na Kritiky.cz
Škola jednorožců - Kouzelný tým - pomůže Viki Troyovi, aby neprovedl nějakou hloupost než bude pozdě? Ve Škole jednorožců se ještě spalo. Bylo totiž ještě strašně brzo. Viky však ve stáji ...
Jak účinně zhubnout v nohou? Pokud jde o hubnutí, ženy často touží zhubnout na nohou a v bocích. V přítomnosti nadváhy j...
Studio The Coalition stojící za sérií Gears of War bude definitivně hry vyvíjet na technologii Unreal Engine 5, oznámilo kanadsk... Studio The Coalition stojící za sérií Gears of War bude definitivně hry vyvíjet na technologii...
Redeem Team: Návrat Dream Teamu Basketbal je americký sport a Američané v něm neberou nic jiného, než vítězství. Ostatně, ...
Povedený soulslike titul Mortal Shell míří na next-gen... Povedený soulslike titul Mortal Shell míří na next-gen konzole ve vylepšené verzi. Na PS5 a Xb...

HULK / Bruce Banner

Nezdařený expe­ri­ment s gama záře­ním měl na život tiché­ho a
míru­mi­lov­né­ho věd­ce dok­to­ra Bruce Bannera (Mark Ruffalo) veli­ce
neo­če­ká­va­ný vliv. Pokud se rozzlo­bí nebo se cítí ohro­žen, pro­mě­ňu­je se
v neo­vla­da­tel­nou stvů­ru se zele­nou kůží, zná­mou pod jmé­nem Hulk. Doktor
Banner, kte­rý se obá­vá škod, jež by Hulk mohl způ­so­bit, se roz­hod­ne
vést poklid­ný život v odleh­lých čás­tech svě­ta, kde pomá­há chudým a léčí
nemoc­né, zatím­co se sna­ží uni­kat před těmi, kte­ří by jeho schop­nos­ti
pro­mě­ny v obří­ho zele­né­ho niči­te­le rádi vyu­ži­li. Když se obje­ví
nebez­pe­čí, kte­ré si vyža­du­je Bannerových odbor­ných zna­los­tí, roz­hod­ne
se Banner pro spo­lu­prá­ci s ředi­te­lem S.H.I.E.L.D.u Nickem Furym, kte­rý
si veli­ce dob­ře uvě­do­mu­je, jak pří­nos­ná by neu­vě­ři­tel­ná síla Bannerova
alter ega, Hulka, byla pro tým Avengers.

HAWKEYE / Clint Barton

Jeden z nej­lep­ších agen­tů orga­ni­za­ce S.H.I.E.L.D., Clint Barton (Jeremy
Renner), kry­cí jmé­no Hawkeye, je sou­čas­ně nej­lep­ším žijí­cím
lukostřel­cem na svě­tě. Pro svůj oblí­be­ný recur­ve luk vlast­ní Hawkeye
celou řadu spe­ci­ál­ních šípů, urče­ných pro nej­růz­něj­ší pří­le­ži­tos­ti,
kte­ré za cílem vysí­lá s doko­na­lou přes­nos­tí. Jakmile se na obzo­ru
obje­ví hroz­ba celo­svě­to­vé kata­stro­fy, nabíd­ne své ohro­mu­jí­cí schop­nos­ti
týmu Avengers.

BLACK WIDOW / Nataša Romanoff

Agentka orga­ni­za­ce S.H.I.E.L.D. Nataša Romanoff aneb Black Widow
(Scarlett Johansson) je jed­ním z nej­lep­ších špi­o­nů na svě­tě a dost
mož­ná nej­lep­ším nájem­ným vra­hem. Se svou roz­sáh­lou výba­vou
spe­ci­a­li­zo­va­ných zbra­ní, jaký­mi jsou jedo­va­té šip­ky či kaze­to­vé bom­by,
ale také širo­ký­mi zna­lost­mi bojo­vých umě­ní, je Romanoff jed­ním z
nej­cen­něj­ších agen­tů ředi­te­le Furyho a její oje­di­ně­lé doved­nos­ti jsou
pro tým Avengers zce­la klí­čo­vé.

LOKI

Poté, co byl jeho plán na ovlád­nu­tí Asgardu zma­řen jeho bra­t­rem Thorem
(Chris Hemsworth), se zlý Loki (Tom Hiddleston) stá­hl do nezná­mých
kon­čin, aby zde chys­tal pomstu. Nechce se pomstít pou­ze své­mu bra­t­ro­vi,
ale i Zemi jako tako­vé, jejíž oby­va­te­le nyní Thor ochra­ňu­je. Loki se
teď vra­cí se zákeř­ným plá­nem na doby­tí Země a před jeho rea­li­za­cí ho
nedo­ká­že nic zasta­vit. Když svou mocí ve služ­bách zla začne ohro­žo­vat
celou pla­ne­tu, nastá­vá otáz­ka, zda ho Avengers sami vůbec doká­ží
zasta­vit.

Více na Kritiky.cz
Jen vraždy v budově: Meryl Streep se objeví v nové řadě Během ceremoniálu udílení Oscarů byla odvysílána první ukázka třetí série komediálního...
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) – Recenze – 50% Filmová série Fantastická zvířatamapuje dění v kouzelnickém světě několik desítek let p...
V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl...
Vernisáž 19.4. 2018 - 07 ...
Tlumočnice - poslední film Sydney Pollacka Silvia Broom (Nicole Kidman coby tlumočnice v OSN) měla jednu výhodu (nebo nevýhodu?): jako dít...

NICK FURY / Ředitel S.H.I.E.L.D.

Jakožto legen­dár­ní ředi­tel mezi­ná­rod­ní míro­vé orga­ni­za­ce S.H.I.E.L.D.
sto­jí Nick Fury (Samuel L. Jackson) v prv­ní obran­né linii lid­stva před
nej­vět­ší­mi svě­to­vý­mi hroz­ba­mi. Jakmile se S.H.I.E.L.D. dozví o
exis­ten­ci zla, kte­ré ohro­žu­je bez­peč­nost celé­ho svě­ta, oslo­ví Fury
nej­moc­něj­ší lidi a bytos­ti této pla­ne­ty a zalo­ží s nimi tým Avengers.

Zdroj: FALCON a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,13797 s | počet dotazů: 289 | paměť: 70177 KB. | 29.11.2023 - 19:56:47