Kritiky.cz > Články > Avengers - POPIS POSTAV

Avengers - POPIS POSTAV

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


CAPTAIN AMERICA / Steve Rogers

Poté, co byl v rám­ci přís­ně taj­né­ho vojen­ské­ho pro­gra­mu sla­boch Steve
Rogers (Chris Evans) pro­mě­něn v moc­né­ho a hrdin­né­ho super­vo­já­ka, z něj
jeho výji­meč­né činy za dru­hé svě­to­vé vál­ky uči­ni­ly živou­cí legen­du.
Steve Captain America zachrá­nil New York a zvrá­til vývoj celé vál­ky,
ale při své posled­ní misi hava­ro­val v Arktidě. Když byl v naší
sou­čas­nos­ti obje­ven a oži­ven, zjis­til, že v ledo­vém svě­tě zamr­zl na
celá dese­ti­le­tí. Teď se Steve Rogers oci­tá v moder­ním svě­tě, kte­rý
téměř nepo­zná­vá. Jakmile ale Rogerse oslo­ví Nick Fury (Samuel L.
Jackson), ředi­tel mezi­ná­rod­ní míro­vé orga­ni­za­ce S.H.I.E.L.D., s žádos­tí
o pomoc se záchra­nou svě­ta, oblék­ne Steve bez váhá­ní svůj kos­tým
Captain America, cho­pí se iko­nic­ké­ho ští­tu a při­spě­je týmu Avengers
svou silou, veli­tel­ský­mi schop­nost­mi i prag­ma­tic­kým pří­stu­pem k věci.

IRON MAN / Tony Stark

Tony Stark (Robert Downey Jr.) není pou­ze excen­t­ric­ký génius,
mili­ar­dář, pla­y­boy a filan­trop
, ale také obr­ně­ný super­hr­di­na, zná­mý
jako Iron Man. Poté, co se vypo­řá­dal s nepřá­te­li po celém svě­tě, Stark
s jis­tým váhá­ním při­jme nabíd­ku na roli porad­ce v přís­ně taj­né míro­vé a
špi­o­náž­ní orga­ni­za­ci Nicka Furyho (Samuel L. Jackson), zná­mé pod názvem
S.H.I.E.L.D. Na obzo­ru se obje­vu­je dal­ší hroz­ba a v sáz­ce je osud
celé­ho svě­ta. Stark musí zno­vu oblé­ci svůj oblek Iron Mana, zachrá­nit
svět a a stát se plno­hod­not­ným čle­nem Avengers.

THOR / Bůh hro­mu

Thor (Chris Hemsworth), aro­gant­ní princ ze vzdá­le­né­ho Asgardu, byl
poslán na Zemi do vyhnan­ství poté, co nezod­po­věd­ným cho­vá­ním ohro­zil
svůj domov. Během své­ho exi­lu na Zemi se Thor nau­čil poko­ře a pomohl
své nové přá­te­le zachrá­nit před niči­vou hroz­bou, kte­rou za ním vyslal
jeho bra­tr Loki. Svými činy si zís­kal odpuš­tě­ní své­ho otce Odina, krá­le
Asgardu. Poté, co byl v Asgardu zno­vu při­ví­tán jako hrdi­na, se Thor
musí zno­vu vrá­tit na Zem, aby zde zabrá­nil kata­stro­fě vesmír­ných
roz­mě­rů. Neohrožený hrdi­na, vyzbro­je­ný legen­dár­ním kla­di­vem
nepo­psa­tel­né moci, Mjolnirem, veli­ce záhy uza­ví­rá pře­kva­pi­vé
spo­je­nec­tví s taj­ným týmem Nicka Furyho Avengers, aby svý­mi schop­nost­mi
a silou při­spěl ke spo­leč­né­mu boji pro­ti své­mu zákeř­né­mu bra­t­ro­vi
Lokimu.

HULK / Bruce Banner

Nezdařený expe­ri­ment s gama záře­ním měl na život tiché­ho a
míru­mi­lov­né­ho věd­ce dok­to­ra Bruce Bannera (Mark Ruffalo) veli­ce
neo­če­ká­va­ný vliv. Pokud se rozzlo­bí nebo se cítí ohro­žen, pro­mě­ňu­je se
v neo­vla­da­tel­nou stvů­ru se zele­nou kůží, zná­mou pod jmé­nem Hulk. Doktor
Banner, kte­rý se obá­vá škod, jež by Hulk mohl způ­so­bit, se roz­hod­ne
vést poklid­ný život v odleh­lých čás­tech svě­ta, kde pomá­há chudým a léčí
nemoc­né, zatím­co se sna­ží uni­kat před těmi, kte­ří by jeho schop­nos­ti
pro­mě­ny v obří­ho zele­né­ho niči­te­le rádi vyu­ži­li. Když se obje­ví
nebez­pe­čí, kte­ré si vyža­du­je Bannerových odbor­ných zna­los­tí, roz­hod­ne
se Banner pro spo­lu­prá­ci s ředi­te­lem S.H.I.E.L.D.u Nickem Furym, kte­rý
si veli­ce dob­ře uvě­do­mu­je, jak pří­nos­ná by neu­vě­ři­tel­ná síla Bannerova
alter ega, Hulka, byla pro tým Avengers.

HAWKEYE / Clint Barton

Jeden z nej­lep­ších agen­tů orga­ni­za­ce S.H.I.E.L.D., Clint Barton (Jeremy
Renner), kry­cí jmé­no Hawkeye, je sou­čas­ně nej­lep­ším žijí­cím
lukostřel­cem na svě­tě. Pro svůj oblí­be­ný recur­ve luk vlast­ní Hawkeye
celou řadu spe­ci­ál­ních šípů, urče­ných pro nej­růz­něj­ší pří­le­ži­tos­ti,
kte­ré za cílem vysí­lá s doko­na­lou přes­nos­tí. Jakmile se na obzo­ru
obje­ví hroz­ba celo­svě­to­vé kata­stro­fy, nabíd­ne své ohro­mu­jí­cí schop­nos­ti
týmu Avengers.

BLACK WIDOW / Nataša Romanoff

Agentka orga­ni­za­ce S.H.I.E.L.D. Nataša Romanoff aneb Black Widow
(Scarlett Johansson) je jed­ním z nej­lep­ších špi­o­nů na svě­tě a dost
mož­ná nej­lep­ším nájem­ným vra­hem. Se svou roz­sáh­lou výba­vou
spe­ci­a­li­zo­va­ných zbra­ní, jaký­mi jsou jedo­va­té šip­ky či kaze­to­vé bom­by,
ale také širo­ký­mi zna­lost­mi bojo­vých umě­ní, je Romanoff jed­ním z
nej­cen­něj­ších agen­tů ředi­te­le Furyho a její oje­di­ně­lé doved­nos­ti jsou
pro tým Avengers zce­la klí­čo­vé.

LOKI

Poté, co byl jeho plán na ovlád­nu­tí Asgardu zma­řen jeho bra­t­rem Thorem
(Chris Hemsworth), se zlý Loki (Tom Hiddleston) stá­hl do nezná­mých
kon­čin, aby zde chys­tal pomstu. Nechce se pomstít pou­ze své­mu bra­t­ro­vi,
ale i Zemi jako tako­vé, jejíž oby­va­te­le nyní Thor ochra­ňu­je. Loki se
teď vra­cí se zákeř­ným plá­nem na doby­tí Země a před jeho rea­li­za­cí ho
nedo­ká­že nic zasta­vit. Když svou mocí ve služ­bách zla začne ohro­žo­vat
celou pla­ne­tu, nastá­vá otáz­ka, zda ho Avengers sami vůbec doká­ží
zasta­vit.

NICK FURY / Ředitel S.H.I.E.L.D.

Jakožto legen­dár­ní ředi­tel mezi­ná­rod­ní míro­vé orga­ni­za­ce S.H.I.E.L.D.
sto­jí Nick Fury (Samuel L. Jackson) v prv­ní obran­né linii lid­stva před
nej­vět­ší­mi svě­to­vý­mi hroz­ba­mi. Jakmile se S.H.I.E.L.D. dozví o
exis­ten­ci zla, kte­ré ohro­žu­je bez­peč­nost celé­ho svě­ta, oslo­ví Fury
nej­moc­něj­ší lidi a bytos­ti této pla­ne­ty a zalo­ží s nimi tým Avengers.

Zdroj: FALCON a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,95199 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72072 KB. | 13.04.2024 - 15:50:40