Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Avengers - 90 %

Avengers - 90 %

avengers 7138 comics
avengers 7138 comics
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak jako kaž­dý rok, tak do kin jde film od spo­leč­nos­ti Marvel. Ano ten Marvel, kte­rý jse původ­ně komi­xo­vým nakla­da­tel­stvím, ano ten správ­ný Marvel. Od dob Hulka se hod­ně změ­ni­lo. Původně Marvel posky­to­val licen­ce pro Spider-mana, X-mena a dal­ší fil­my. Ale co Iron Man šel do kin, tak se zjis­ti­lo., že Marvel jde pro hod­ně peněz. Iron Man, Neuvěřitelný Hulk, Thor a Captain America byli fil­my, kte­ří před­po­ví­da­li film o všech Avengers. Češkým názvem „Mstitelé“ se mož­ná něco nazna­či­lo,. Ale díky tomu, že oprav­du posled­ní roz­hod­nu­tí čes­ké­ho dis­tri­bu­to­ra bylo rozum­né, že nechal původ­ní název z Ameriky jsme moh­li vidět v čes­kých kinech film Avengers.
Začneme tím, že ne kaž­dý film, kte­rý pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti se sna­ží dát do dob­rých čísel sku­teč­ně je úspěš­ný a vydě­lá pení­ze. Každá pro­dukč­ní spo­leč­nost chce být v dob­rých čís­lech a tak hle­dá dob­ré fil­my a dob­ré námě­ty. Nedařílo se to John Carterem, ale poda­ři­lo se to jiný­mi fli­my, Johna Carter sice děla­la jiná spo­leč­nos­ti, ale rekla­my se udě­la­lo oprav­du hodně,ale přes­to nebyl úspěš­ný.

Marvel nako­nec šel k pro­duk­ci fil­mů sám a zjis­til, že se mu daří mno­ho věcí. Dokáže si oprav­du sehnat dob­ré scé­náris­ty, kte­ří umí opra­vu vytvo­řit dob­rý při­bě­hl. Sežene sice her­ce, kte­ří do své posta­vy vlo­ží své já. A hlav­ně umí sehnat dob­ré reži­sé­ry, kte­ří pro ostat­ní stu­dia jsou neza­jí­ma­ví. Jon Favreau, kte­rý před tím nato­čil pou­ze dět­ské fil­my se pro­sla­vil pro Iron Mana. Thor, kte­rý je reží­ro­va­ný Kennethe Branaghem je prv­ním, oprav­du, fil­mem, kte­rý je dob­ře zahra­ným a je v něm vidět, že reži­sér je oprav­du dob­rým dra­ma­ti­kem, kte­rý v Anglii má svo­jí vlast­ní zába­vu, dra­ma­ta od Shakespeareho. Třetím reži­sé­rem, kte­ré­mu se poda­ři­lo, aby udě­lal úspěš­ný film je Joe Johnston, půvo­dem tri­ko­vý spe­ci­a­lis­ta, kte­rý ve film Captain America: První Avenger doká­zal, že umí retro fil­my, Není od věci, že reží­ro­val 3 Jurassic Park po Spielbergovi.

Posledním reži­sé­rem, kte­rý doká­zal oprav­du vnést život do komi­xu je je Joss Whedon. Joss Whedon je reži­sér, kte­rý se pro­sla­vil pro­duk­cí série o ame­ric­ké puber­tať­ce Buffy, pře­mo­ži­tel­ka upí­rů. Je dost mož­né, že postup­ně se začn pře­chá­zet v reži­sé­rech fil­mů na řeži­sé­ry, kte­rý doká­za­li vnést do seri­á­lů o hod­ně víc své duše a tak byli oslo­ve­ni, aby si pro­sla­vi­li svůj vel­ko­film. Joss Whedon je sice až dru­hý, kte­rý po úspěš­né seri­á­lo­vé pro­duk­ci (J.J. Abrams byl prv­ní – Star Trek), ale doká­zal si uzmout vel­ké sous­to, kte­ré doko­na­le vyu­žil. Dokázal spo­jit nejen dvě posta­vy, ale i více. Po Iron Manovi, po Thorovi a dal­ších spo­jil veš­ke­ré úspěš­né posta­vy comi­xu od Marvel a spo­jil je do spo­leč­né­ho fil­mu. Napsal nejen jeho scé­nář, ale i reží­ro­val film. Což se díky spo­je­ní úspěš­né­ho seri­á­lo­vé­ho tvůr­ce, ale i postav z komik­su poda­ři­lo.

Film Avenger se posta­ven o spo­je­ní všech mož­ných hrdi­nů, kte­ří měli své fil­my, ale ostat­ních, kte­ří měli své krát­ké pří­běhy. Joss Whedon tyto své hrdi­ny spo­jil a vhr­nul je pro­ti zápo­rá­ko­vi, kte­rý jedi­ný doká­zal spo­jit tyto indi­vi­du­a­li­ty do jed­no­ho cel­ku.

V rám­ci pří­bě­hu se uká­že, že hrdi­no­vé jsou hod­ně vel­ké indi­vi­du­a­li­ty. Celé 2/4 fil­mu jsou věno­vá­ny tomu, aby se kaž­dý z cha­rak­te­rů uká­zal, uká­zal svo­je sla­bi­ny a kla­dy, kte­ré nako­nec ve finá­le fil­mu vyu­ži­je a pou­ži­je pro­ti pora­že­ní nepří­te­le. Nejen Iron Man, kte­rý se svým mecha­nic­kým oble­kem, ale i Hulk, se svým nezra­ni­tel­ným tělem, ale i ostat­ní posta­vy, kte­ré mají své čás­ti fil­mu. Režisér doká­zal tyto indi­vi­dua spo­jit a v rám­ci fil­mu doká­zat, že kaž­dý je doko­na­lý a spo­je­ním těch­to indi­vi­du­a­lit doká­žou pora­zit koho­ko­liv. Každý pro­to vyu­ži­je veš­ke­ré­ho své­ho umu, vše­ho, co umí, ve všem, co je v něm nej­lep­ší.

Joss Whedon to spo­jil a doká­zal utvo­řil veli­ce dob­rý film, kte­rý oka­zu­je veš­ke­ré slav­né posta­vy a spo­jí je. Nejen si z nich dělá sran­du, ale doká­že si z nich navzá­jem mezi posta­va­mi udě­lat sran­du, aby lidé vidě­li, že je kaž­dá posta­va úpl­ně jiná, ale spo­je­ním těch­to indi­vi­du­a­lit vznik­ne nepo­ra­zi­tel­ný tým.
Na závěr je film Avenger od Josse Whedona, nej­lep­ší, pro­za­tím, film, se kte­rým sran­da a rád bych jej zno­vu viděl DVD a bonu­sy, kte­ré by uká­zal mno­ho ze vzni­ku fil­mu.


Podívejte se na hodnocení Avengers na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24536 s | počet dotazů: 248 | paměť: 72230 KB. | 23.04.2024 - 23:26:21