Kritiky.cz > Speciály > Avengers: Endgame - O filmu

Avengers: Endgame - O filmu

AvegnersSpec
AvegnersSpec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

2.května 2008 se pre­mi­é­rou fil­mu Iron Man zro­dil fil­mo­vý svět spo­leč­nos­ti Marvel. Jednalo se o celo­svě­to­vý hit, kte­rý sklí­zel úspě­chy u divá­ků i kri­ti­ky a i řadu let poté byl pova­žo­ván za základ­ní kámen, na kte­rém spo­leč­nost Marvel Studios vybu­do­va­la impé­ri­um, jež od té doby dalo vznik­nout mno­ha nej­ú­spěš­něj­ším fil­mům všech dob.

Za 11 let od jeho pre­mi­é­ry spo­leč­nost Marvel Studios uved­la do kin cel­kem šest fil­mů, z nichž kaž­dý utr­žil přes mili­ar­du dola­rů, s cel­ko­vý­mi celo­svě­to­vý­mi trž­ba­mi více než 19 mili­ard dola­rů za cel­kem 21 fil­mů. Filmy z fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel dosáh­ly v prů­bě­hu let také vel­ké­ho úspě­chu u kri­ti­ky, a v roce 2019 byly sním­ky Avengers: Infinity War a Black Panther spo­leč­nos­ti Marvel Studios nomi­no­vá­ny na Oscara, při­čemž dru­hý jme­no­va­ný film se stal prv­ním super­hr­din­ským fil­mem nomi­no­va­ným v kate­go­rii Nejlepší film a zís­kal cel­kem tři Oscary, a to za kos­týmy, pro své­ho výtvar­ní­ka a také za nej­lep­ší původ­ní soun­d­track.

Na kon­ci dub­na 2018 skli­dil bouř­li­vé úspě­chy sní­mek Avengers: Infinity War, kte­rý zazna­me­nal rekord­ní trž­by během své­ho úvod­ní­ho víken­du s cel­kem 620 mili­o­ny dola­rů. Film nad­še­ně při­ja­li divá­ci i kri­ti­ka a zazna­me­nal ješ­tě celou řadu dal­ších komerč­ních úspě­chů, včet­ně toho, že se stal nej­ú­spěš­něj­ších super­hr­din­ským fil­mem všech dob a násled­ně s trž­ba­mi cel­kem 2,048 mili­ar­dy dola­rů také čtvr­tým nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem v his­to­rii kine­ma­to­gra­fie. Závěrečná scé­na fil­mu divá­ky nalá­ka­la na chys­ta­ný sní­mek Captain Marvel, kte­rý měl pre­mi­é­ru v břez­nu 2019. Tento sní­mek debu­to­val na prv­ní příč­ce žeb­říč­ku návštěv­nos­ti, utr­žil během své­ho pre­mi­é­ro­vé­ho víken­du 455 mili­o­nů dola­rů a je na dob­ré ces­tě stát se sed­mým sním­kem spo­leč­nos­ti Marvel s trž­ba­mi přes 1 mili­ar­du dola­rů.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67483 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72006 KB. | 13.07.2024 - 02:58:17