Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Big Brother: Za zavřenými dveřmi do světa reality show

Big Brother: Za zavřenými dveřmi do světa reality show

Photo © Archiv TV Markíza
Photo © Archiv TV Markíza
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Reality show Big Brother, kte­rá má původ v Nizozemsku, se sta­la jed­ním z nej­zná­měj­ších for­má­tů tele­viz­ní­ho zábav­ní­ho prů­mys­lu a baví divá­ky po celém svě­tě. Od své­ho vzni­ku v roce 1999 se tato neob­vyk­lá tele­viz­ní sou­těž sta­la syno­ny­mem pro sle­do­vá­ní lidí v uza­vře­ném pro­sto­ru, kde jsou vysta­ve­ni růz­ným výzvám, intri­kám a emo­cím.

Základní kon­cep­ce:

Základní myš­len­kou Big Brother je umís­tit sku­pi­nu lidí do domu, kde jsou sle­do­vá­ni kame­ra­mi 24 hodin den­ně, 7 dní v týd­nu. Tito účast­ní­ci, nazý­va­ní „obý­vá­ci“ nebo „domá­cí“, jsou odříz­nu­ti od vněj­ší­ho svě­ta a nema­jí žád­ný kon­takt s vněj­ším svě­tem. Jejich jedi­ným spo­je­ním s rea­li­tou je tele­viz­ní obra­zov­ka a komu­ni­ka­ce s divá­ky, kte­ří roz­ho­du­jí o jejich osu­dech.

Soutěžní prv­ky:

Během své­ho poby­tu v domě jsou účast­ní­ci vysta­ve­ni růz­ným sou­tě­žím, úko­lům a hla­so­vá­ním, kte­rá ovliv­ňu­jí jejich šan­ce na výhru. V prů­bě­hu sou­tě­že mohou být odstra­ně­ni ze hry divác­kým hla­so­vá­ním, kte­ré je základ­ním mecha­nis­mem pro eli­mi­na­ci sou­tě­ží­cích. Některé úko­ly jsou navr­že­ny tak, aby vyvo­la­ly kon­flik­ty a emo­ci­o­nál­ní reak­ce, což zvy­šu­je atrak­ti­vi­tu sle­do­vá­ní.

Dopady na účast­ní­ky:

Jedním z klí­čo­vých prv­ků rea­li­ty show je zkou­má­ní lid­ské psy­chi­ky za extrém­ních pod­mí­nek. Účastníci jsou vysta­ve­ni stre­su, izo­la­ci, tla­ku a neu­stá­lé­mu dohle­du. To může vyvo­lat inten­ziv­ní emo­ce a může odha­lit skry­té strán­ky jejich osob­nos­ti. Někteří účast­ní­ci se stá­va­jí celebri­ta­mi a nachá­ze­jí novou kari­é­ru v médi­ích, zatím­co pro jiné to může být výzva, kte­rou těž­ko pře­ko­na­jí.

Kritika a kon­tro­ver­ze:

Big Brother není bez kri­ti­ky. Někteří lidé tvr­dí, že sou­těž vytvá­ří nezdra­vé pro­stře­dí a vysta­vu­je účast­ní­ky emo­ci­o­nál­ní­mu utr­pe­ní. Kontroverze jsou také spo­je­ny s tím, jak jsou účast­ní­ci pre­zen­to­vá­ni ve veřej­ném vysí­lá­ní a jak jsou někte­ré situ­a­ce záměr­ně mani­pu­lo­vá­ny pro­du­cen­ty za úče­lem zvý­še­ní sle­do­va­nos­ti.

Globální feno­mén:

Navzdory kri­ti­ce si Big Brother udr­žu­je svou popu­la­ri­tu a byl adap­to­ván ve více než 70 zemích po celém svě­tě. Různé ver­ze této rea­li­ty show mají spe­ci­fic­ké rysy a odchyl­ky pod­le kul­tur a tra­di­cí kaž­dé země.

V závě­ru lze říci, že Big Brother zůstá­vá fas­ci­nu­jí­cím pohle­dem do lid­ské psy­chi­ky a záro­veň vytvá­ří zábav­ný a napí­na­vý obsah pro mili­o­ny divá­ků po celém svě­tě. Jeho uni­kát­ní kon­cept, kom­bi­no­va­ný s neu­stá­lým vývo­jem for­má­tu, zajis­til jeho dlou­ho­vě­kost v rám­ci tele­viz­ní­ho prů­mys­lu.


Zdroj: Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,38600 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71668 KB. | 25.06.2024 - 18:34:19