Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mystifikace a Marketing: Kazma a jeho ONEMANSHOW: The Movie – 20 %

Mystifikace a Marketing: Kazma a jeho ONEMANSHOW: The Movie – 20 %

Photo © Bontonfilm
Photo © Bontonfilm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (4 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Moderátor Kamil Bartošek ali­as Kazma pro­slul na inter­ne­tu svým pořa­dem One Man Show, jenž byl během let z původ­ní­ho for­má­tu své­ráz­ně poja­té talk show pře­tvo­řen ve vel­ko­le­pou rea­li­ty show, v níž divá­ci moh­li nahléd­nout do záku­li­sí růz­ných medi­ál­ních kauz a náklad­ných mysti­fi­ka­cí ini­ci­o­va­ných prá­vě Kazmou a jeho týmem (napří­klad když infil­tro­va­li pře­dá­vá­ní cen Český lev s faleš­ným Jimem Carreym nebo nastr­či­li do pořa­du Prostřeno! her­ce ser­ví­ru­jí­cí­ho jíd­la taj­ně při­pra­ve­ná v restau­ra­ci). Kazmu, kte­rý v kaž­dé epi­zo­dě vystu­pu­je jako vypra­věč a prů­vod­ce, je nut­no oce­nit pro jeho zna­los­ti toho, jak fun­gu­jí mar­ke­ting a média, ale záro­veň mu kvů­li pod­vod­ným žer­tům a pro­jek­tům slou­ží­cím jako vějič­ky nebo zástěr­ky pro růz­né jiné věci nejde věřit nos mezi oči­ma.

ONEMANSHOW: The Movie – Recenze – 20%
Photo © Bontonfilm

Kolem jeho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu ONEMANSHOW: The Movie byla vytvo­ře­na aura tajem­na a neo­pa­ko­va­tel­né udá­los­ti, kte­rá se v kinech dočka­la díky Kazmovým fanouškům a zvě­dav­cům masiv­ních před­pro­dejů. Objevovaly se též názo­ry, že ve sku­teč­nos­ti jde jen o dal­ší mysti­fi­ka­ci a že žád­ný film nee­xis­tu­je. To při­ži­vi­ly i nedáv­né udá­los­ti z fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Karlových Varech, kde měla pro­běh­nout tis­kov­ka chys­ta­né­ho hvězd­ně obsa­ze­né­ho váleč­né­ho fil­mu Tajný zákop. Že žád­ný tako­vý sní­mek nevznik­ne, došlo všem pří­tom­ným nej­poz­dě­ji ve chví­li, kdy namís­to avi­zo­va­né hvězd­né herec­ké dele­ga­ce od Bartošky po Langmajera dora­zil na faleš­nou tis­kov­ku prá­vě Kazma.

Film ONEMANSHOW: The Movie kaž­do­pád­ně exis­tu­je, není to pod­vod. Je ale nut­né brát s vel­kou rezer­vou reklam­ní slo­ga­ny láka­jí­cí na „uni­kát­ní film, kte­rý mění pra­vi­dla kine­ma­to­gra­fie“, pro­to­že sku­teč­nost je mno­hem nud­něj­ší a oby­čej­něj­ší. Tématem fil­mu je pře­de­vším něko­lik let sta­rá a medi­ál­ně zná­má Kazmova sou­těž spo­čí­va­jí­cí v tom, že kde­si na úze­mí České repub­li­ky zako­pal auto s mili­o­nem korun v kuf­ru a nechal lidi jej hle­dat. Formálně tudíž film ale­spoň čás­teč­ně při­po­mí­ná stan­dard­ní epi­zo­du One Man Show, až na to, že napros­tá vět­ši­na fil­mu je zce­la smyš­le­ná a hra­ná (při­čemž Kazma hra­je sám sebe) a ani se nesna­ží tvá­řit, že hra­ná není. Snímek sice vyu­ží­vá někte­ré aspek­ty rea­li­ty (Kazmovy pro­jek­ty a jeho vztah s ex-přítelkyní, epi­de­mie Covidu, sku­teč­ná sáz­ko­vá kan­ce­lář), ale jinak má zce­la fik­tiv­ní děj, spa­da­jí­cí do žán­ru krimi-komedie ve sty­lu Dannyho par­ťá­ků. Děj, jenž je úpl­ně absurd­ní a dement­ní a kte­rý ani v jed­not­li­vos­tech nedá­vá smy­sl.

Bizarní je už úvod, v němž Kazma pří­mo do kame­ry vysvět­lí divá­kům, že není pří­z­niv­cem fil­mů děla­ných pod­le scé­ná­ře, kte­ré pokaž­dé skon­čí se závě­reč­ný­mi titul­ky, pro­to­že mno­hem víc pre­fe­ru­je rea­li­tu. Následně ale ser­ví­ru­je přes­ně ten typ fil­mu udě­la­né­ho pod­le scé­ná­ře, kte­rým na počát­ku opo­vr­ho­val. Odvolává se na ame­ric­ký styl kine­ma­to­gra­fie, tak­že hned v jed­né z prv­ních scén s paro­dic­kým pomr­ká­vá­ním bru­tál­ně zastře­lí kom­par­zis­tu a cizím hla­sem si stě­žu­je na debil­ní dabing, ale tato sty­li­za­ce jej hned vzá­pě­tí opus­tí a pak se již jen spo­ra­dic­ky tu a tam vyno­ří ve for­mě zci­zu­jí­cích prv­ků, jako je pro­la­mo­vá­ní čtvr­té stě­ny nebo záměr­né vystu­po­vá­ní z role při potře­bě něco oko­men­to­vat. Navzdory tomu ale sní­mek stej­ně vypa­dá jako typic­ké čes­ké béč­ko, kte­ré pra­cu­je s rám­cem heist fil­mu šab­lo­no­vi­tě a cel­ko­vě půso­bí upachtě­ně a navzdo­ry nema­lé­mu roz­počtu a sna­ze o naleš­tě­ný povrch i laci­ně.

Hrané pasá­že jsou totiž na úrov­ni polo-amatérského nad­še­nec­ké­ho fil­mu, a to včet­ně ochot­nic­kých herec­kých výko­nů. Což se bohu­žel týká i samot­né­ho Kazmy v hlav­ní roli, jehož posta­vou je nepří­liš sym­pa­tic­ký a sebestřed­ný cool borec (tak jako vždyc­ky), kolem nějž krou­ží ved­lej­ší posta­vič­ky jako „bílej cikán“ nebo „ner­dov­ský počí­ta­čo­vý hac­ker s pře­zdív­kou Linux“. Události spja­té z Kazmovými akce­mi, jako je ono zako­pa­né auto nebo natá­če­ní Tajného záko­pu, fun­gu­jí vel­mi podob­ně jako před­cho­zí epi­zo­dy One Man Show (až na to, že se ve sku­teč­nos­ti jis­tě neo­de­hrá­ly tak, jak je ve fil­mu pre­zen­to­vá­no), zatím­co hra­ný děj vysta­vě­ný oko­lo nich nefun­gu­je vůbec.

Nejbolestnější jsou melod­ra­ma­tic­ké scé­ny, v nichž se Kazma opa­ko­va­ně usmi­řu­je se svou fil­mo­vou pří­tel­ky­ní (a vyu­ží­vá k tomu archiv­ní mate­ri­á­ly ze vzta­hu s reál­nou býva­lou pří­tel­ky­ní), nebo když pou­če­ně pro­mlou­vá pří­mo k divá­kům o tom, že „život může bejt někdy šíle­nej“. Těsně za tím jsou zábě­ry, v nichž pou­lí oči drs­ně pře­hrá­va­jí­cí pro­ta­go­nis­ta Kazmova nej­lep­ší­ho kama­rá­da, a trap­ně vyzní­va­jí­cí otře­pa­né vtíp­ky (schůz­ka hrdi­nů s gan­gs­te­rem, kte­rý jim po žádosti o dvou­mi­li­o­no­vou půjč­ku podá­vá roz­kro­je­ný meloun s vysvět­le­ním, že jim může nabíd­nout jen půl melou­nu, ha ha). Vtipy jinak těží zejmé­na z vul­gár­ních prů­po­ví­dek, zatím­co jiný typ humo­ru se ve fil­mu vysky­tu­je jen zříd­ka.

Žádný Hollywood se neko­ná, ani žád­ný „nový Český sen“. Tahle veli­káš­ská mar­ke­tingo­vá bub­li­na splask­la rych­le. Film přes­to bude jis­tě úspěš­ný, naba­lí na sebe řadu fana­tic­kých pří­vr­žen­ců a někte­ří na něj mož­ná zaví­ta­jí do kina i opa­ko­va­ně, přes­to­že se Kazma dob­ro­vol­ným účast­ní­kům svých pro­jek­tů pří­mo ve fil­mu vysmí­vá. A v závě­ru sním­ku je ješ­tě tako­vé láka­dlo, u nějž není jas­né, jakou bude mít dohru. Ale mož­ná o tom pak Kazma někdy nato­čí stej­ně spo­třeb­ní a nabubře­lé pokra­čo­vá­ní.

 


Podívejte se na hodnocení ONEMANSHOW: The Movie na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,80050 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72024 KB. | 23.07.2024 - 11:09:32