Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 %

Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 %

Buct03
Buct03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Všude na svě­tě jsou obcho­dy, kte­ré nabí­ze­jí své zbo­ží zákaz­ní­kům. V Americe mají hlav­ně hypar­mer­ke­ty, kde jsou při­pra­ve­ny nejen potra­vi­ny, ale také dal­ší spo­třeb­ní věci k pro­de­ji. V jed­nou z nich, Shopwellu, se ode­hra­je oprav­du nevšed­ní pří­běh.

Jako kaž­dý den se i 3.července těší všech­ny potra­vi­ny na to, až bude obchod ote­vřen, vstou­pí zákaz­ní­ci, „boho­vé“, a odne­sou je z obcho­du do Příštího svě­ta, kde je pro ně při­pra­ven ráj. Být vyvo­le­ným je jejich cílem, a pro­to se sna­ží dostat za kaž­dou cenu k zákaz­ní­ko­vi a chtě­jí skon­čit u něj v nákup­ním koší­ku. Jedním z nich je i párek Frank, kte­rý je se svý­mi kama­rá­dy Barrym a Carlem v uza­vře­ném bale­ní pár­ků. Vedle nich jsou zaba­le­né žemle a do jed­né z nich, Brendy, je Frank úpl­ně hoto­vý. V regá­lu se navzá­jem utě­šu­jí, že budou spo­leč­ně nakou­pe­ni, dosta­nou se do Příštího svě­ta, kde se dosta­nou ze svých pyt­lí­ků, aby se koneč­ně moh­li do sebe zasu­nout. Jejich přá­ní se může i spl­nit, ale okol­nos­ti jsou zce­la jiné­ho názo­ru. Zvláště poté, co jim medo­vá hoř­či­ce, kte­rou vra­cí zpět zákaz­ník do regá­lu, pro­zra­dí, co vlast­ně čeká na všech­ny potra­vi­ny ve svě­tě lidí. Nikdo mu ale nevě­ří, a pro­to se Frank, kte­ré­mu není jeho cho­vá­ní jed­no, odhod­lá vydat se do svě­ta lidí a dozvě­dět se celou prav­du, byť by byla sebe­hor­ší.

Buct01

Scénář k fil­mu napsa­li Kyle Hunter, Ariel Shaffir, Seth Rogen a Evan Goldberg. Roten a Goldberg jsou auto­ry mno­ha fil­mo­vých kome­dií (Travička zele­ná, Interview) a roz­hod­li se napsat scé­nář k celo­ve­čer­ní­mu fil­mu, kte­rý bude počí­ta­čo­vě ani­mo­va­ný a jen pro dospě­lé divá­ky. Společně s ostat­ní­mi se roz­hod­li vybrat hrdi­ny z oblas­ti potra­vin, kde kaž­dý má svůj cíl a smy­sl živo­ta. Stejně jako u lidí totiž nechtě­jí jenom čekat, co jim život při­ne­se, ale chtě­jí si sami uží­vat.

Buct02

Diváci ve fil­mu neu­vi­dí žád­né zná­mé herec­ké tvá­ře, ale zato je usly­ší v rolích jed­not­li­vých postav. Barryho namlu­vil Michael Cera (Mládí v hajzlu) a svým hla­sem dotvo­řil tuto posta­vu k doko­na­los­ti. Jeho žen­ský pro­těj­šek, Brendu, namlu­vi­la Kristen Wiig (Ženy sobě), kte­rá jí doda­la svým hla­sem sexap­peal. Mladého a malé­ho Franku zvlá­dl Seth Rogen, kte­rý mu dal počá­teč­ní chla­pec­ký výraz, aby se poz­dě­ji změ­nil v muž­ný hlas. Postavu mexi­čan­ky Terezy namlu­vi­la Salma Hayek a svou roli zvlád­la per­fekt­ně.

Režisérem fil­mu jsou Conrad Vernon a Greg Tiernan, kte­ří se sna­ži­li nato­čit zábav­ný film plný nará­žek hrub­ší­ho zrna. Nevím jak v Americe, ale mě pře­kva­pi­la úvod­ní pís­nič­ka, kdy se obje­vu­je víra v lep­ší budouc­nost. Ve fil­mu se obje­vu­jí i pro­blémy sou­čas­né kon­zum­ní spo­leč­nos­ti (nábo­žen­ství, sexu­a­li­ta, dro­go­vá závis­lost). Tvůrci tato téma­ta zpra­co­va­li  netra­dič­ně, aby vše kom­plet­ně pro­mí­cha­li v závě­reč­ných scé­nách.

Film je prv­ním celo­ve­čer­ním počí­ta­čo­vě ani­mo­va­ným mlá­de­ži nepří­stup­ným fil­mem, kte­rý nabíd­ne dospě­lým zába­vu ve for­mě koši­la­té kon­ver­za­ce, pís­ni­ček a scé­nek. Pro lep­ší vychut­ná­ní sním­ku bych dopo­ru­či­la před zhléd­nu­tím kon­zu­ma­ci alko­ho­lu a nedo­po­ru­či­la bych ho na prv­ní roman­tic­kou schůzku či prudér­ním divá­kům.


Podívejte se na hodnocení #N/A na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03228 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71977 KB. | 24.02.2024 - 23:23:24