Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Noc v muzeu 2

Noc v muzeu 2

NocVMuzeu2
NocVMuzeu2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ben Stiller, mimo jiné hlav­ní posta­va této kome­die, nemá za sebou pří­liš úspěš­né obdo­bí, co se týče kasov­ních titu­lů. Snímek Těsně ved­le 2007 od reži­sé­ru Farellových, na kte­rý se celý štáb včet­ně Bena při­pra­vo­val. Bezduchá kome­die s prů­měr­ným scé­ná­řem byla pod­le tržeb spí­še men­ším pro­pa­dá­kem. Následoval kome­di­ál­ní sní­mek Tropická bou­ře, kde Ben dostal uka­zo­vát­ko a pod jeho vede­ním s hvězd­ným obsa­ze­ním vznik­la zábav­ná zále­ži­tost bláz­ni­vé tro­ji­ce kde­si ve Vietnamu.

Bohužel ani ten­to titul pří­liš nenadchl. Ne že by to Beník roz­hod­ně neměl na chle­ba, ale po dlou­hých třech letech radě­ji na sta­rá kole­na nato­čil se svým kama­rá­dem Shawnem Levym pokra­čo­vá­ní takří­ka­jíc kasov­ní­ho trhá­ku Noc v muzeu, kte­rý se stá­vá záru­kou výděl­ku a tím i spo­ko­je­nos­ti Stillera, jenž by rád pích­nul ten pra­vý med do her­co­vy nena­syt­né kapsy. Mně osob­ně se jed­nič­ka líbi­la. To je přes­ně ten tip fil­mu, u kte­ré­ho nemu­sí­te pří­liš pře­mýš­let a sta­čí vám sle­do­vat zají­ma­vé kous­ky ode­hrá­va­jí­cí se před vámi na plát­ně.

Dá se říct, že je cel­kem ori­gi­nál­ní nápad nechat po uza­vře­ní budo­vy ožít celé muze­um včet­ně Tyranosaura Rexe a hlí­da­če pone­chat jeho nepří­jem­né­mu osu­du. Druhý díl už nic nové­ho nepři­ne­se a ani při­nést nemohl. Noční hlí­dač Larry Daley (Ben Stiller) pově­sil svou vzru­šu­jí­cí a nebez­peč­nou prá­ci na hře­bík. V sou­čas­né době žije jako vyná­lez­ce, ale je vidět, že se mu po jeho býva­lé prá­ci, kde zažil vel­mi bizar­ní noc, oprav­du stýská.

Zatímco Larry mar­ní čas ve své nové prá­ci, jeho nej­lep­ší přá­te­lé se mezi­tím jako sta­ré haram­pá­dí zaba­le­né v kra­bi­cích vydá­va­jí do depo­zi­tá­řů nej­vět­ší­ho Smithsonova muzea na svě­tě ve Washingtonu, D. C. Kromě toho je ve vel­kém nebez­pe­čí zákeř­ný egypt­ský vlád­ce Kamhunrah a jeho tři stou­pen­ci, a to car Ivan Host, císař a gene­rál Napoleon Bonaparte (Alain Chabat) a mafi­án Al Capon (Jon Bernthal).

Po 3. tisí­ci­le­tí spán­ku se egypt­ský vlád­ce pro­bou­zí a vstá­vá levou nohou, což má za násle­dek jeho nevy­sy­cha­jí­cí chout­ky na ovlád­nu­tí celé­ho muzea a násled­ně celé­ho svě­ta. Starý dob­rý kov­boj Jedediah (Owen Wilson) nele­ní a zavo­lá Larrymu na pomoc a my se dosta­ne­me tam, kam potře­bu­je­me. Larry nevá­há a nebez­peč­nou nabíd­ku zachrá­nit vše, na čem mu zále­ží, tak oka­mži­tě při­jí­má.

Objeví se zde sta­ří zná­mí Teddy Roosevelt (Robin Williams), Octavius (Steve Coogan), Sacajawea (Mizuo Peck), Attila Hun (Patrick Gallagher), tak­že se máme na co těšit. Ben si ale najde i nové přá­te­le. Těšit se může­te napří­klad na Alberta Einsteina nebo Abrahama Lincolna, kte­ří budou nedíl­nou sou­čás­tí boje pro­ti zlu. Film Noc v muzeu 2 má výbor­né herec­ké obsa­ze­ní a skvě­lou výpra­vu, kte­rá poskyt­ne pří­jem­nou zába­vu pro celou rodi­nu. Dostaneme od něj to, co jsme díky prv­ní­mu dílu oče­ká­va­li, a mys­lím, že ten­to film pat­ří k tomu lep­ší­mu, co nám může kine­ma­to­gra­fie v jar­ní sezó­ně nabíd­nout. Konečně žád­ná bru­ta­li­ta, krev, spros­tá slo­va, ale pohád­ka, kte­rá neu­ra­zí ani dospě­lé­ho, ba nao­pak.

Myslím, že ten­to druh zába­vy niko­ho neu­ra­zí, skvě­lé herec­ké výko­ny v kome­di­ál­ní pohád­ce, s akč­ní­mi prv­ky se stá­va­jí skvě­lou vol­bou pro celou rodi­nu.


Photo © Twentieth Century-Fox Film Corporation


Podívejte se na hodnocení Noc v muzeu 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Noc v muzeu


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70170 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71852 KB. | 29.02.2024 - 22:27:25