Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Interview: James Franco a Seth Rogen se pustili do severokorejského vůdce

Interview: James Franco a Seth Rogen se pustili do severokorejského vůdce

Photo © Columbia Pictures / Ed Araquel
Photo © Columbia Pictures / Ed Araquel
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Photo © Columbia Pictures / Ed Araquel

Dave Skylark (James Franco) pat­ří mezi nej­u­zná­va­něj­ší celebri­ty ame­ric­ké tele­vi­ze. Jeho talk show je jed­ním z nej­sle­do­va­něj­ších pořa­dů na obra­zov­kách, a to i přes­to, že se více­mé­ně zabý­vá skan­dá­ly celebrit. To se však změ­ní, když se spo­leč­ně se svým pro­du­cen­tem Aaronem Rapaportem (Seth Rogen) ulo­ví pro svůj pořad líd­ra Severní Koreje Kim Čong-Una (Randall Park). To se ovšem neo­be­jde bez zájmu vlád­ních bez­peč­nost­ních slo­žek, kte­ré chtě­jí této pří­le­ži­tos­ti vyu­žít a skr­ze Davea s Aaronem odstra­nit mili­tant­ní­ho vůd­ce země z ces­ty.

Je doce­la pře­kva­pi­vé, že tenhle sní­mek vlast­ně vzni­kl. Nejde tu o to, že by byl nějak výraz­ně kou­sa­věj­ší než někte­ré paro­dic­ké břeč­ky z ame­ric­ké video­pro­duk­ce, jen prá­vě sní­mek podob­né útoč­nos­ti není ničím zrov­na obvyk­lým v pro­duk­ci v řádech desí­tek mili­o­nů, s hvězda­mi jako Franco nebo Rogen v hlav­ních rolích. A prá­vě díky tomu si The Interview zís­ká­vá o to vět­ší sym­pa­tie. A to i přes fakt, že je film ve svém jádru jen doce­la oby­čej­ná, kou­sa­vá, mís­ty hlou­pá mís­ty zábav­ná kome­die, kte­rá vyu­ží­vá v pod­sta­tě tra­dič­ní repli­ky kome­dií s autor­ským zapo­je­ním Setha Rogena a par­ty kolem něj.

Photo © Columbia Pictures / Ed Araquel

Pokud vám tedy humor ala Apokalypsa v Hollywoodu, Sousedi či Travička zele­ná něco říká, je dost prav­dě­po­dob­né, že se bude­te bavit i ten­to­krát. Navíc James Franco tu ten­to­krát vyta­hu­je napros­to nesku­teč­nou herec­kou polo­hu, kte­rá zasti­ňu­je všech­ny ostat­ní kolem něj, včet­ně líd­ra asij­ské­ho stá­tu. Musím se při­znat, že ačko­liv jej a jeho tvor­bu mám cel­kem rád, jsou role, kde mi jeho pro­jev nese­dí nebo vylo­že­ně vadí. Jeho sym­paťák Skylark tu ovšem má něko­lik napros­to legen­dár­ních momen­tů, kte­ré pře­sa­hu­jí rámec samot­né­ho fil­mu. Když k tomu při­dá­te momen­ty jako vyjížď­ka tan­kem s vůd­cem Severní Koreje za dopro­vo­du sklad­by Firework od Katy Perry, člo­věk by až pře­hléd­nul fakt, že v cel­ko­vém pohle­du není The Interview vlast­ně nic moc.

Přílišné lpě­ní na kla­sic­kých momen­tech, kte­ré jste vidě­li už něko­li­krát, do extré­mu zahna­né a omí­la­né vtíp­ky a pře­de­vším tro­chu nevy­rov­na­né tem­po, to jsou pro­blémy kte­ré táh­nou The Interview nao­pak dolů. I přes­to a přes veš­ke­rý medi­ál­ní hum­buk jed­ná o do urči­té míry ori­gi­nál­ní a zábav­nou kome­dii z soci-politického pro­stře­dí, kde hlav­ní roli hra­je vlast­ně tako­vá malá bro­man­ce hla­sa­te­le kapi­ta­lis­tic­ké ide­o­lo­gie a mani­pu­la­tiv­ní­ho mega­lo­ma­ni­aka kte­rý vede jed­nu z nej­ne­bez­peč­něj­ších zemí v Asii. Pokud nemá­te pře­hna­ná oče­ká­vá­ní a hle­dá­te oddycho­vou zába­vu hruběj­ší­ho rázu, při kte­ré vám nebu­de vadit pár špat­ně míře­ných vti­pů, je asi nejdis­ku­to­va­něj­ší sní­mek posled­ní doby doce­la sluš­nou vol­bou.

Kapitalistická pra­sa­ta a jejich vzty­če­ný pro­střed­ní­ček pro­pa­gan­dě Severní Koreje. Komedie samot­ná má své svět­lé momen­ty i ty o něco méně vyda­ře­né, nicmé­ně přes­to vše nabí­zí něko­lik hod­ně památ­ných momen­tů, rozkoš­ně oso­bi­té­ho Jamese Franca a i přes recyk­la­ci snad vět­ši­ny kla­sic­kých pro­pri­et kome­dií kolem Setha Rogena, doce­la ori­gi­nál­ní podí­va­nou kte­rá se nebo­jí věci pře­pá­lit dale­ko přes extrém.  Minimálně za jed­no shléd­nu­tí to ovšem sto­jí.  

 Koktejl:

30% Propaganda
20% Politická likvi­da­ce
50% America, Fuck Yeah

The Interview

Akční / Komedie

USA, 2014, 112 min

 

Režie: Evan Goldberg, Seth Rogen

Scénář: Evan Goldberg, Seth Rogen

Kamera: Brandon Trost

Hudba: Henry Jackman

Hrají: James Franco, Lizzy Caplan, Seth Rogen, Timothy Simons, Jason Cox, Diana Bang, Mercy Malick, Eminem, Joseph Gordon-Levitt, Rob Lowe

 

 

http://www.csfd.cz/film/357422-interview-the/

http://www.imdb.com/title/tt2788710/


Podívejte se na hodnocení Interview na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21087 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71749 KB. | 14.07.2024 - 07:30:59