Kritiky.cz > Články > JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Čím to je, že se dra­čí pří­běh dotkl srd­cí toli­ka lidí? Producentka Bonnie Arnoldová nazna­ču­je, že za tím je uni­ver­zál­ní při­taž­li­vost vzta­hu Škyťáka a Bezzubky.

Je to popr­vé, co jsem pra­co­va­la na fil­mu, jehož obli­ba neu­stá­le ros­te,“ říká. „Pořád dostá­vá­me milé dopi­sy od dospě­lých, kte­ří říka­jí, Měl bych se sty­dět za to, že mám tak rád Jak vycvi­čit draka a je mi 40 let?’ Je vzru­šu­jí­cí vědět, že lidé všech věko­vých kate­go­rií byli doja­tí pří­bě­hem a dob­ro­druž­stvím Škyťáka a Bezzubky.“

Je úžas­né a záro­veň děsi­vé být sou­čás­tí tak úspěš­né série, při­zná­vá Gil Zimmerman: „Je to fan­tas­tic­ké, pro­to­že jsme nesmír­ně hrdí na prv­ní díl fil­mu a záro­veň pokor­ní díky pozi­tiv­ní reak­ci fanouš­ků všech věko­vých kate­go­rií a kul­tur po celém svě­tě. Nahání to strach, pro­to­že všich­ni mají od sním­ku tak vel­ká oče­ká­vá­ní. Chceme, aby fanouš­ci byli stej­ně, ne-li více nad­še­ní i tím­to pří­bě­hem a dou­fej­me, že divá­ci budou opouš­tět kinosá­ly a těšit se na tře­tí část této tri­lo­gie.“

U kaž­dé­ho fil­mu, na kte­rém pra­cu­ji, dou­fám“ říká David Walvoord, „že divá­ci budou mít pocit, že prá­vě vidě­li něco, co ješ­tě nikdy před­tím nevi­dě­li; že si pomys­lí: stá­lo to za to, jít do kina a pro­žít pří­běh s ostat­ní­mi divá­ky.’ Doufám, že po dobu 90ti minut zapo­me­nou na všech­no ostat­ní a oprav­du uvě­ří, že někde ve vesmí­ru exis­tu­je mís­to, kde děti léta­jí na dra­cích. A pak, dou­fej­me, že se roz­hod­nou vidět ten­to film zno­vu!“

Jay Baruchel uza­ví­rá: „Být sou­čás­tí dra­čí tri­lo­gie je jed­na z nej­lep­ších věcí, kte­rá se mi kdy při­ho­di­la. Neměl jsem tuše­ní, když jsem se obje­vil na prv­ní nahrá­va­cí frek­ven­ci, na jak vel­ké dob­ro­druž­ství se vydá­vám. Hrál jsem jed­nu roli a pat­řil k tisí­cům lidí, kte­ří na tom­to fil­mu pra­co­va­li. Chci jen říct, že byla čest být sou­čás­tí toho­to fil­mu, kte­rý pro mě má stej­ně vel­ký význam, jako má Jak vycvi­čit draka pro divá­ky.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32052 s | počet dotazů: 246 | paměť: 72195 KB. | 12.04.2024 - 19:54:38