Kritiky.cz > Knihovnička > Caroline Mitchell, Tiras Verey: Poselství draků

Caroline Mitchell, Tiras Verey: Poselství draků

IMG 20221018 154153
IMG 20221018 154153
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

U autor­ky Poselství dra­ků se snou­bí něko­lik tvůr­čích vli­vů, kte­ré roz­hod­ně sto­jí za pozor­nost. K téma­tu, kte­rý tak­to zpra­co­va­la do kníž­ky i inspi­ra­tiv­ních karet nepři­šla dob­ro­vol­ně, při­čemž se dokon­ce téma­tu vyhý­ba­la. Ale s dra­čí fan­ta­zií pak zaži­la inspi­ru­jí­cí zku­še­nost a při­šlo jí osu­do­vé, že to, co k ní při­šlo, pros­tě zpra­cu­je. A poda­ři­lo se jí to!

Pak se pus­ti­la do díla a řek­ně­me, že z celé­ho Poselství dra­ků nej­ví­ce vystu­pu­je:

- parád­ní sou­hra s ilu­strá­to­rem, ten švih a vyob­ra­ze­ný  pohyb činí obráz­ky až plas­tic­ké

- pro­pra­co­va­nost celé­ho sys­té­mu dra­ků (živly, téma­ta, arche­ty­py)

- duchov­ní vhle­dy, až inspi­ra­ce k medi­ta­ci, k vlast­ní­mu pře­mýš­le­ní a nachá­ze­ní svých odpo­vě­dí na otáz­ky

Vlastně bych tyto kar­ty nazva­la klid­ně ATMOSFÉRICKÉ

Tvoří atmo­sfé­ru. Budí myš­len­ky. Dělají nála­du, ze kte­ré se může­te odra­zit k vlast­ní­mu bádá­ní. Je doce­la zají­ma­vé i sle­do­vat hie­rar­chii dra­ků a sym­bo­lik, kte­rou autor­ka posklá­da­la do dra­čích kla­nů. Léčení, pod­po­ra, uči­te­lé, moud­rost…

S čím nám kar­ty pomo­hou?

Někdy sku­teč­ně pomo­hou i vel­mi ráz­ně a výraz­ně, čas­to tu najde­te oka­mži­tou úlev­nou radu. To když je sdě­le­ní dra­čí­ho nala­dě­ní tak zřej­mé a jas­né; sko­ro až do jed­no­znač­né­ho ano – ne. Jindy nás kar­ty jen nabá­da­jí k vlast­ní­mu pře­mýš­le­ní a odvá­dí pozor­nost někam, kde máme pro­blém; a pro­to nevi­dí­me řeše­ní aktu­ál­ní situ­a­ce. A teh­dy jsou výkla­dy nejdel­ší, ale nej­za­jí­ma­věj­ší.

Karty nám mají pomo­ci dle autor­ky s puš­tě­ním se minu­los­ti, sta­rých boles­tí, abychom lépe při­ja­li sami sebe, pečo­va­li o sebe a ote­vře­li se  živo­tu a mož­ná i duchov­ní­mu pro­bu­ze­ní.

Možná až tak, jak se to sta­lo autor­ce.

Ale pro prak­tic­ký život jsou to kar­ty výji­meč­né svý­mi ilu­stra­ce­mi i téma­tem a zpra­co­vá­ním. Těch dra­čích karet mno­ho nemá­me, namát­kou tře­ba ješ­tě Tarot kelt­ských dra­ků, kte­rý je tře­ba jako sou­put­ník těch­to karet do výkla­dů, per­fekt­ní.

draku
dra­ku
DRAKY
DRAKY
IMG 20221018 154153
IMG 20221018 154153

O auto­rech: Text napsa­la Caroline Mitchell, tlu­moč­ni­ce dra­čích posel­ství a prů­vod­ky­ní, taro­to­vou mágy­ní, pra­cu­je s rei­ki a posled­ních pat­náct let se nej­ví­ce věnu­je zkou­má­ní dra­čích ener­gií.

Ilustrace karet vytvo­řil Tiras Verey, vystu­do­va­ný gra­fik a mísil v nich mno­ho umě­lec­kých metod a tech­nik, od rea­lis­tic­ké­ho por­trétu tuž­kou po digi­tál­ní fan­ta­sy umě­ní.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie, 2022, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21498 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72057 KB. | 18.04.2024 - 02:46:54