Kritiky.cz > Recenze knih > ÚNIK Z OSVĚTIMI

ÚNIK Z OSVĚTIMI

358560039 10222132794540963 957646704494741094 n
358560039 10222132794540963 957646704494741094 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mám ráda pří­běhy, kte­ré napsal sám život a sku­teč­ně se sta­ly, nebo ale­spoň čás­teč­ně vychá­ze­jí ze vzpo­mí­nek hlav­ních pro­ta­go­nis­tů. I tahle kni­ha Únik z Osvětimi od Jonathana Freedlanda není výjim­kou, pro­to­že je to pří­běh Žida Rudolfa Vrby, jedi­né­ho muže, kte­rý ute­kl z Osvětimi, aby varo­val celý svět.

Rudolf Vrba byl prá­vem nazý­ván krá­lem útě­ků a jeho sku­tek pat­ří k nej­vět­ším hrdin­ským činům toho­to sto­le­tí. Tím, že ute­kl z Osvětimi, doká­zal to, co se žád­né­mu Židovi před ním nepo­da­ři­lo. A pak svě­tu řekl, co tam viděl. Ačkoli nikdy neu­ni­kl stí­nu Osvětimi, žil život napl­no, jako oprav­do­vý muž. Stal se věd­cem, učen­cem, man­že­lem, otcem i dědeč­kem. Pomáhal svě­tu i his­to­ri­kům říct prav­du o holo­caus­tu. Díky němu stov­ky tisíc dal­ších lidí moh­ly žít dlou­hé a boha­té živo­ty. A stej­ně tak i jejich děti, vnou­ča­ta a prav­nou­ča­ta - bylo jich tolik, že ani on je nedo­ká­zal spo­čí­tat....

Hlavním hrdi­nou kni­hy je nác­ti­le­tý mla­dí­ček Rudolf Vrba, kte­rý i když se vše­mož­ně sna­žil uté­ci před samot­ným trans­por­tem do Osvětimi, tak mu nako­nec stej­ně neu­ni­kl. Jsme tichý­mi svěd­ky jeho stras­tipl­né a poma­lé ces­ty dobytčá­kem až k bra­nám Osvětimi, kde nacis­té vybu­do­va­li továr­nu na smrt, až po jeho zda­ři­lý únik z Osvětimi.

Krok za kro­kem sle­du­je­me nejen osud samot­né­ho Rudy, ale i osu­dy jed­not­li­vých Židů při­jíž­dě­jí­cích trans­por­ty to osvě­tim­ské­ho tábo­ra. Chudáci si byli jis­tí, že ať už doje­li kam­ko­li, musí to tu být zce­la urči­tě lep­ší než to, co prá­vě zaži­li. To se však vel­mi mýli­li, neboť na ně čeka­la tvr­dá selek­ce. Na jed­né stra­ně číha­la oka­mži­tá smrt a na dru­hé otro­kář­ská dři­na vykou­pe­ná bíd­nou smr­tí.

Osvětim - Březinka byla mís­tem, kde doká­za­la lid­ská rasa zhmot­nit své před­sta­vy o pekle do rea­li­ty. Bylo to mís­to plné stra­chu, zou­fal­ství, bez­na­dě­je, boles­ti a všu­dypří­tom­né smr­ti. Jedinou záru­kou na život byla prá­ce, a to doslo­va těž­ká prá­ce, a kdo ji nezvlá­dal, byl ihned odstra­něn a nahra­zen někým jiným.

Ruda tohle všech­no moc dob­ře věděl, a i když byl něko­li­krát sra­žen na nohy, vždy doká­zal vstát a zachrá­nit se před jis­tou smr­tí, někdy sám za sebe, jin­dy nao­pak s pomo­cí svých nej­bliž­ších spo­jen­ců.

Ostatně byl mla­dým mužem, kte­rý pře­žil víc než mno­ho jiných, plyn­ně hovo­ří­cí čes­ky, slo­ven­sky, němec­ky, pol­sky, rus­ky a tro­chu maďar­sky... mož­ná prá­vě pro­to byl tak cen­nou deví­zou, kte­rou bylo potře­ba chrá­nit.

V dub­nu roku 1944 se mu nako­nec poda­ři­lo z Osvětimi uprch­nout a pře­dat své hrůz­né svě­dec­tví na vyš­ší mís­ta, aby tak odha­lil sku­teč­nou prav­du o tábo­ře smr­ti a varo­val posled­ní Židy v Evropě míří­cích do tábo­rů smr­ti.

Rudolfův popis Osvětimi se tak dostal až k Franklinu D. Rooseveltovi, Winstonu Churchillovi nebo pape­ži, kte­ří však nedo­ká­za­li nikterak zasáh­nout. V tom

oka­mži­ku jsem měla při čte­ní oprav­do­vý vztek, že i když jsou těmi nej­vyš­ší­mi hla­va­mi stá­tů a moc­nos­tí, přes­to mají nato­lik svá­za­né ruce, že nako­nec stej­ně nemů­žou nic udě­lat... mož­ná vět­ši­na z nich jeho slo­vům nevě­ři­la, jiní to nao­pak igno­ro­va­li či zaml­čo­va­li....

Kniha je napsá­na oči­ma hlav­ní­ho hrdi­ny, čímž máme mož­nost nahléd­nout do jeho vlast­ní­ho nit­ra, jeho myš­le­nek a sezná­mit se s jeho pří­pad­ný­mi plá­ny a cíly. do budouc­na.

Zároveň díky podrob­né­mu popi­su a plán­ku Osvětimi si může­me před­sta­vit, jak tako­vá zrůd­ná továr­na na smrt vypa­da­la a hlav­ně na jakém prin­ci­pu fun­go­va­la, a pood­krý­vá i ta nej­tem­něj­ší tajem­ství holo­caus­tu.

Celý pří­běh je o hou­žev­na­tos­ti a síle jed­no­ho mla­dé­ho muže, kte­rý se zapří­sa­hal, že pokud se mu poda­ří uté­ci, tak svě­tu sdě­lí prav­du o Osvětimi. Zároveň je to i o obrov­ské vytr­va­los­ti a sna­ze pře­žít i ty nej­hor­ší nelid­ské pod­mín­ky a zachá­ze­ní, a o tou­ze žít a dostat se na svo­bo­du.

Rozdíl mezi vědo­mím a nevě­do­mos­tí, mezi prav­dou a lží, je roz­dí­lem mezi živo­tem a smr­tí.

ÚNIK Z OSVĚTIMI

JONATHAN FREEDLAND

Přeložila: Olga Engelthaler Neumanová

Vydalo Nakladatelství XYZ v Praze roku 2023 ve Společnosti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 517

ISBN 978-80-7683-328-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI1. dubna 2023 ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI I když je představa lásky z Osvětimi tak trochu nepředstavitelná, tak o to víc je opravdovější, neboť láska si v skutečném životě nevybírá svůj čas a místo. Máte-li chuť si přečíst […] Posted in Recenze knih
  • Múzy za ostnatým drátem3. března 2023 Múzy za ostnatým drátem Čas od času ráda zabloudím ke knihám, které se odehrávají v období druhé světové války, a výjimkou není ani kniha s příznačným názvem Múzy za ostnatým drátem od skvělého spisovatele J. C. […] Posted in Recenze knih
  • Dívka v zeleném svetru23. dubna 2023 Dívka v zeleném svetru Miluji příběhy napsané podle skutečných událostí, které jsou navíc napsány na pozadí druhé světové války, a proto není divu, že se v mé knihovně zabydlela kniha s názvem, Dívka v zeleném […] Posted in Recenze knih
  • SNOUBENKY SMRTI4. prosince 2022 SNOUBENKY SMRTI Toužíte-li si přečíst knihu, jejíž ústředním tématem je šílenství, které nezná hranic a odehrává se na pozadí nacistického Německa před vypuknutím druhé světové války, určitě sáhněte po […] Posted in Recenze knih
  • Smrtící byznys5. listopadu 2022 Smrtící byznys Pokud se Vám zachtělo začíst se do strhujícího příběhu, který poukazuje na zásadní problémy s bojem falešných léků v rozvojových zemí, určitě si nenechte ujít knihu Smrtící byznys od Hanky […] Posted in Recenze knih
  • Rodina Karnovských1. listopadu 2023 Rodina Karnovských Máte-li chuť zabrousit do malinko jiného žánru a tématu, tak si určitě nenechte ujít výborný generační román jedné židovské rodiny, a to Rodina Karnovských od Jisroela ješaja Singera. V […] Posted in Recenze knih
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • Tisíc polibků-román o neskutečné lásce a oddanosti27. února 2024 Tisíc polibků-román o neskutečné lásce a oddanosti Hledáte román, při kterém vám bude příjemně mrazit v zádech, ale zároveň vám možná vyhrknou slzy? Chcete zažít velmi emotivní příběh o jedné lásce dvou mladých lidí? Tillie Coleová je […] Posted in Recenze knih
  • Pozoruhodně bystrá stvoření-dokonalý příběh o přátelství ženy a chobotnice5. února 2024 Pozoruhodně bystrá stvoření-dokonalý příběh o přátelství ženy a chobotnice Máte rádi laskavé příběhy o zvířatech? Chcete si přečíst neobvyklý příběh o přátelství ženy a chobotnice? Shelby Van Pelt je autorkou knihy s názvem Podivuhodně bystrá stvoření, která vás […] Posted in Recenze knih
  • Nová naděje21. ledna 2024 Nová naděje S knihou "Nová naděje", jež je volným pokračováním knihy "Nové nebe", máme možnost sledovat další osudy oblíbených hrdinů, a to devět let po hrůzostrašném válečném běsnění. Samotný děj […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29562 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71848 KB. | 29.02.2024 - 06:33:24