Kritiky.cz > Recenze knih > Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla?

Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla?

morčata e1535739638811
morčata e1535739638811
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milujete čís­la a mate­ma­ti­ku v kom­bi­na­ci se ztřeš­tě­ný­mi nápa­dy? Tak pak se vám tato kni­ha bude veli­ce zamlou­vat, pro­to­že spo­lu s ní a s čís­ly si uži­je­te spous­tu „počet­ní“ zába­vy.

Čas od času nás děti oslo­ví s otáz­kou jako napří­klad „Kolik je v pta­čím hnízdě vět­vi­ček?“ Jak dale­ko jsou od nás mra­ky? Kolik balón­ků bude potře­ba, aby mě doká­za­ly zved­nout?“ a spous­tu jiných podob­ných otá­zek. Ostatně dět­ská fan­ta­zie nezná mezí.

Kde ale hle­dat odpo­vě­di na tyto zví­da­vé otáz­ky, na kte­ré jen těž­ko doká­že­me sami odpo­vě­dět? Neházejte flin­tu do žita, pro­to­že tahle kni­ha vám uká­že, že k samot­né­mu řeše­ní těch­to podiv­ných otá­zek se lze snad­no a jed­no­du­še dopo­čí­tat sami, aniž bys­te saha­li po inter­ne­tu nebo nauč­ných pub­li­ka­cích.

Byla jsem vel­mi mile pře­kva­pe­na tím, co všech­no lze jed­no­du­še a hlav­ně zábav­nou for­mou dopo­čí­tat, jen ale vědět KDE a JAK začít, to ostat­ní se už odví­je­lo od toho ostat­ní­ho. Všechny vyřče­né otáz­ky jsou násled­ně podrob­ně krok po kro­ku roz­po­čí­ta­né a vysvět­le­né.

„Všechno se to týká mate­ma­ti­ky a všech­no je to zábav­né.“

Stejně jako já, i vy bude­te pře­kva­pe­ni tím, co všech­no za podiv­né dota­zy napadlo děti a fanouš­ky „Zábavné mate­ma­ti­ky pod pol­štář“; a co všech­no nako­nec lze spo­čí­tat a čeho vše­ho se dopo­čí­tat...

Ale pozor! V kni­ze se lehce sklouz­nout k počí­tá­ní vyso­kých čísel, ale není se čeho bát, pro­to­že bude­te kni­hou postup­ně vede­ni a pro­vá­ze­ni tak, abys­te se nau­či­li, jak jed­not­li­vé pro­blémy sami vyře­šit bez jaké­ko­liv pomo­ci. Není to úžas­né?

Příručka pro malé mate­ma­ti­ky je obo­ha­ce­ná o ztřeš­tě­né a úsměv­né obráz­ky plné bláz­nov­ství, dopl­ně­né o pře­kva­pi­vé a neče­ka­né odpo­vě­di a mate­ma­tic­ké výpo­čty. A jeli­kož „mate­ma­ti­ka před­sta­vu­je moc“, sta­ne se vám tato pub­li­ka­ce prak­tic­kým rád­cem, jak najít odpo­věď na jakou­ko­liv polo­že­nou „počet­ní“ otáz­ku.

Kniha je roz­dě­le­na do šes­ti úžas­ných kapi­tol, kte­ré jsou dále roz­dě­le­ny na pod­ka­pi­to­ly před­sta­vu­jí­cí již samot­né podiv­né otáz­ky a jejich násled­né řeše­ní.

1. kapi­to­la - Zvířecí mate­ma­ti­ka

2. kapi­to­la - Zdivočelá pří­ro­da

3. kapi­to­la - Matematika pro­chá­zí žalud­kem

4. kapi­to­la - Váš život v čís­lech

5. kapi­to­la - Země a její přá­te­lé

6. kapi­to­la - A teď počí­tej z hla­vy

A prá­vě tato posled­ní, šes­tá kapi­to­la může všem zví­da­vým dětem slou­žit jako mne­mo­tech­nic­ká pomůc­ka nebo malý tahák, pro­to­že obsa­hu­je sedm ele­gant­ních tri­ků, kte­rý­mi vaše děti ohro­mí všech­ny své kama­rá­dy, a to pře­de­vším v rych­los­ti počí­tá­ní.

Pokud vás zají­ma­jí ztřeš­tě­nos­ti, jako tře­ba kolik včel by doká­za­lo napl­nit medem celý džbá­nek, nebo kolik je na svě­tě psů, pak je tato kníž­ka plná mate­ma­ti­ky a zába­vy přes­ně pro vás, a navíc se k odpo­vě­dím sami dopo­čí­ta­jí.

KOLIK MORČAT SE VEDE DO LETADLA?

Odpovědi na nej­zá­lud­něj­ší dět­ské otáz­ky

Napsala: Laura Overdecková

Překlad: Helena Haraštová

Vydalo nakla­da­tel­ství CPRESS v Brně roku 2018

Vydání prv­ní

Počet stran: 137

ISBN: 978-80-265-0770-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64725 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71725 KB. | 14.07.2024 - 21:23:04