Kritiky.cz > Recenze knih > Cassandra Clare: Pekelné stroje 3: Mechanická princezna

Cassandra Clare: Pekelné stroje 3: Mechanická princezna

016
016
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Konečně je to tady! Mechanická prin­cez­na, závě­reč­ný díl tri­lo­gie Pekelné stro­je! Po mecha­nic­kém andě­lo­vi a mecha­nic­kém prin­ci se čte­ná­ři těch­to knih jis­tě nemoh­li dočkat posled­ní­ho dílu, ve kte­rém nám bude vše koneč­ně objas­ně­no - pře­de­vším s kým Tessa nako­nec skon­čí a zda bude zlý Mortmain i s celou armá­dou pekel­ných stro­jů pora­žen. Nebo těmi pora­že­ný­mi budou nao­pak lov­ci stí­nů?

Po dru­hém dílu nás v mecha­nic­ké prin­cezně neče­ká nejen roz­ře­še­ní všech otá­zek a pekel­ných zádrhe­lů. Ocitáme se totiž rov­nou v cha­o­tic­kém dění Institutu, pro­to­že vrcho­lí Tessiny pří­pra­vy na svat­bu s Jemem, Charlotte čeká dítě a do toho se v lon­dýn­ském Institutu ješ­tě zabydlu­jí dal­ší dva lov­ci stí­nů – brat­ři Gideon a Gabriel Lightwoodovi. A pokud zná­te zákeř­né­ho a kru­té­ho Mortmaina, tak jis­tě tuší­te, že jeho tou­ha po Tesse a zlik­vi­do­vá­ní lov­ců stí­nů vůbec nepo­mi­nu­la, nao­pak se zvět­šu­je. Jak jsme se moh­li dovtí­pit z před­cho­zí­ho mecha­nic­ké­ho počte­níč­ka, Mortmain chce vše, co si zama­ne, a tak nám zbý­vá hádat, zda Tessa jeho lžím, sli­bům a intri­kám pod­leh­ne, nebo se nene­chá ovliv­nit jeho moc­ný­mi tri­ky? Ale jak dlou­ho vydr­ží vzdo­ro­vat?

Já jsem se sama na Mechanickou prin­cez­nu nemoh­la dočkat a zhlt­la jsem ji během chvil­ky, což je důka­zem, že Cassandra Clareová opět nešet­ři­la gra­du­jí­cím napě­tím, neu­stá­va­jí­cí­mi boji, pře­kva­pi­vý­mi udá­lost­mi, roman­tic­ký­mi momen­ty a slo­ži­tý­mi kom­pli­ka­ce­mi, kte­rý­mi čte­ná­ře doká­že doslo­va při­ko­vat k pří­bě­hu. Ale přes jedi­neč­né spi­so­va­tel­či­no kouz­lo musím podotknout, že na to, jak bra­vur­ně Cassandra umí psát (její styl oprav­du obdi­vu­ji celým svým srd­cem!), tak byl ale začá­tek poně­kud mrt­vol­něj­ší. Vím, že autor­ka doká­že psát geni­ál­ně, správ­ný­mi slov­ní­mi hříč­ka­mi je schop­ná do cen­t­ra dění pří­bě­hu dostat ihned kte­ré­ho­ko­li smr­tel­ní­ka. Ale počá­teč­ní kapi­to­ly Mechanické prin­cez­ny mi při­šly poně­kud táh­lé, a přes­to­že došlo k boji na život a na smrt s obro­vi­tým čer­vem již na prv­ních stra­nách, stá­le mi tam chy­bě­la ta kou­zel­ná jis­kra a nezkrot­né tem­po, kvů­li kte­rým jsem si zami­lo­va­la sérii Pekelné stro­je. Ale těch jsem se dočka­la vzá­pě­tí, jen se obje­vi­ly vzhle­dem k před­cho­zím dílům tro­chu poz­dě­ji.

Jinak ale pří­běh neměl abso­lut­ně žád­nou chy­bič­ku a já bych ho ohod­no­ti­la plným počtem bodů, pro­to­že přes­ně to si zaslou­ží. A to rov­nou na plné čáře! Byl nesku­teč­ně napí­na­vý, vše­mi smě­ry vtip­ný a plný zábav­ných pís­ní a bás­ni­ček, kte­rý­mi autor­ka ozvlášt­ňo­va­la tak­též před­cho­zí díly. Nechybělo ješ­tě bliž­ší při­blí­že­ní svě­ta lov­ců stí­nů, jejich sple­ti­té vzta­hy, záko­ny a povin­nos­ti. Nebezpečných bojů a napí­na­vých scén bylo také více než je zdrá­vo, tak­že milov­ní­ci napě­tí a neče­ka­ných zvra­tů si zajis­té při­jdou na své. Ve svém živlu budou i nena­pra­vi­tel­né roman­tic­ké duše, kte­ré budou nad­še­né z milost­né­ho troj­ú­hel­ní­ku: Tess – Jem – Will.

Upřímně jsem se i přes veš­ke­rou sna­hu neod­vá­ži­la ani u toho­to závě­reč­né­ho dílu hádat, zda Tess dá před­nost las­ka­vé­mu Jemovi, kte­rý všem rád a s ocho­tou pomů­že, a nebo radě­ji nevy­po­či­ta­tel­né­mu Willovi, kte­rý si k sobě jen tak niko­ho nepus­tí. Nakonec jsem zjis­ti­la, že by mé odha­dy roz­hod­ně neby­ly správ­né a dovo­lím si tvr­dit, že asi nikdo neu­hád­ne to, co si pro čte­ná­ře autor­ka při­pra­vi­la.

Na sérii Pekelné stro­je kaž­dé­mu řek­nu vel­ké ANO a dopo­ru­čím ji komu­ko­liv. Jedná se o mis­trov­ské roman­tic­ké dílo s prv­ky fan­ta­sy, zasa­ze­né v pře­krás­ném pro­stře­dí magic­ké­ho a taju­pl­né­ho his­to­ric­ké­ho Londýna. Budete se smát, až za bři­cho se popa­dat. Budete snít a dou­fat v šťast­ný konec. Hrdiny si zami­lu­je­te, bude­te s nimi pro­ží­vat kaž­dou chvi­lič­ku, ale bude­te mít někdy záro­veň i tou­hu je popad­nout a něčím praš­tit. Budete pře­kva­pe­ni, bude­te si drá­sat ner­vy. Budete milo­vat Willa i Jema najed­nou, přes­to­že se bude­te sna­žit najít toho lep­ší­ho. Ale zjis­tí­te, že mezi Willem a Jemem se pros­tě nedá jen tak roz­hod­nout. A nako­nec zjis­tí­te, že milu­je­te celý svět lov­ců stí­nů a je vám sak­ra líto, že Mechanickou prin­cez­nou to kon­čí. Ale tak už to je, a tak vám nezby­de nic jiné­ho, než si pove­de­nou tře­tí kni­hu vychut­nat plný­mi douš­ky, stej­ně jako já.


Kniha ke kou­pi na Dobre-knihy.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25114 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71658 KB. | 18.06.2024 - 05:04:41