Kritiky.cz > Články autora:Vendula Jindrová

Eleanor se má vážně skvěle - Literární senzace pro všechny asociály

Kdybychom moh­li za sto let nahléd­nout do sezna­mu povin­né čet­by, jsem si jis­tá, že bychom v něm, jakož­to význam­né­ho zástup­ce lite­ra­tu­ry 21. sto­le­tí, našli román „Eleanor se má váž­ně skvě­le“. Myslím... Read more »

Humbook 2017 - Rozhovor s Joelle Charbonneau

Nadchly vás kni­hy Joelle Charbonneau? Nebo bys­te se jen rádi dozvě­dě­li něco víc o živo­tě člo­vě­ka, kte­rý se živí psa­ním a pro­sla­vil se po celém svě­tě? Pak čtě­te dále! Na Humbookfestu 2017... Read more »

Humbook 2017 - Rozhovor s Jenny Han

Přináším vám dru­hé ohléd­nu­tí za lite­rár­ním fes­ti­va­lem Humbookem, kte­rý nedáv­no otřá­sl Prahou. Akce se zúčast­ni­la i ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka Jenny Han, jejíž roman­tic­ké kni­hy si oblí­bi­ly dív­ky po celém svě­tě. Můžete ji... Read more »

Reportáž: Humbook 2017

Humbook, oblí­be­ná jed­no­den­ní akce zamě­ře­ná na young adult lite­ra­tu­ru, při­lá­ka­la nejen mla­dé čte­ná­ře do praž­ských pro­stor MeetFactory. Již dru­hý roč­ník toho­to lite­rár­ní­ho fes­ti­va­lu se konal 7. 10. 2017 a nabíd­nul vel­mi láka­vý... Read more »

Listování Letní dny a noci: Dvanáct prázdninových políbení

Léto nás v posled­ních dnech začí­ná opouš­tět, a to je pod­le mě nej­lep­ší doba na to, abychom si ho při­po­me­nu­li. Jak jinak než něja­kou tema­tic­kou let­ní kni­hou! Letní dny a noci, 12... Read more »

Stačí jen chtít

Americká spi­so­va­tel­ka Joelle Charbonneau si po celém svě­tě pod­ma­ni­la spous­tu pří­z­niv­ců napí­na­vé a akč­ní young adult lite­ra­tu­ry. Kdo by neznal a nemi­lo­val Univerzitu výji­meč­ných, její slav­nou tri­lo­gii? Nyní se mrk­ne­me na zou­bek... Read more »

Rawmania

Raw recep­ty jsou tren­dy, o tom není pochyb. Co se ale na ten­to způ­sob stra­vo­vá­ní podí­vat pěk­ně poma­lu, zapo­me­nout na nád­her­né fot­ky raw dor­tů na instagra­mu a zku­sit raw pokr­mům poro­zu­mět... Read more »

Koruna

Selekce, Elita, První, Dcera a… Koruna! Ano, fanouš­ci Selekce mohou výs­kat rados­tí – nakla­da­tel­ství CooBoo ten­to rok vyda­lo dlou­ho oče­ká­va­né pokra­čo­vá­ní oblí­be­né dív­čí young adult série, kte­ré záro­veň před­sta­vu­je... Read more »

Jsou světla, která nevidíme

Který milov­ník knih ješ­tě nesly­šel chvá­lu na slav­né vele­dí­lo „Jsou svět­la, kte­rá nevi­dí­me“? Já jsem kolem této bichle, kte­rou všich­ni vyzdvi­hu­jí do nebes, krou­ži­la již něko­lik měsí­ců. No, vlast­ně... Read more »

Stříbrná zátoka

„Než jsem tě pozna­la“, best­selle­ro­vou kni­hu, kte­rá doja­la tisí­ce čte­ná­řek po celém svě­tě a byla úspěš­ně pře­ve­de­na i na fil­mo­vé plát­no, netře­ba před­sta­vo­vat. Její oce­ňo­va­ná autor­ka Jojo Moyesová se však může pyš­nit... Read more »

Warner Bros. Studio - The Making of Harry Potter

Warner Bros. Studio - The Making of Harry Potter se nachá­zí asi hodi­nu ces­ty od Londýna a návštěv­ní­kům z celé­ho svě­ta je ote­vře­no již od roku 2012 . Nikdy jsem si... Read more »

Malíř vzpomínek

Zkuste si před­sta­vit lék, po jehož poži­tí bys­te si vyba­vi­li své vzpo­mín­ky na minu­lé živo­ty. Zjistili bys­te, koho jste milo­va­li, s kým, kde a kdy jste žili, a kdo byl vaším úhlav­ním nepří­te­lem.... Read more »

Panicové

Ve Francii se píše rok 1740 a mla­dý Jamie Fraser se s kama­rá­dem Ianem při­po­ju­je ke sku­pi­ně žol­dá­ků. Navzdory všem vhod­ným pří­le­ži­tos­tem ješ­tě ani jeden z mla­dých mužů nepři­šel o panic­tví a neza­čal si... Read more »

Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu

Moderní tren­dy ve stra­vo­vá­ní asi nemu­sím sáhodlou­ze před­sta­vo­vat. Nejspíš kaž­dý už sly­šel o raw (syro­vé) stra­vě, zná něja­ké­ho vege­ta­ri­á­na, jedl vegan­skou sušen­ku bez cuk­ru a ochut­nal ovoc­ný nápoj smo­o­thie. Tohoto obrov­ské­ho... Read more »

Dám ti slunce

Sourozenci Jude a Noah si jsou už od rané­ho dět­ství neu­vě­ři­tel­ně blíz­cí. A není to jen tím, že to jsou dvoj­ča­ta. Znamenají pro sebe všech­no – jsou nej­lep­ší­mi kama­rá­dy, o vše se... Read more »

Nebe je všude

Ztráta něko­ho blíz­ké­ho je vždyc­ky nepří­jem­nou dobou plnou smut­ku, stes­ku, trá­pe­ní a mno­hých změn. Sedmnáctiletá Lennie si prá­vě pro­chá­zí tako­vým obdo­bím. Dosud žila ve stí­nu své sest­ry Bailey, kte­rá pro... Read more »

Čáry života

Veronica Rothová, autor­ka Divergence - jed­né z nej­slav­něj­ších sérií vůbec, při­chá­zí na kniž­ní trh se svou novin­kou – Čárami živo­ta. Ocitáme se v gala­xii, ve kte­ré má kaž­dý člo­věk spe­ci­ál­ní dar.... Read more »

Potrhaná křídla

Potrhaná kří­d­la – ten­to název nese dal­ší kni­ha Ruty Sepetysové, oblí­be­né autor­ky neo­by­čej­ných young adult romá­nů, kte­rou může­te znát díky jejím dal­ším titu­lům „Sůl moře“ a „V šedých tónech“. Co srd­cervou­cí­ho... Read more »

Univerzita výjimečných - Zrada

Tesa úspěš­ně pro­šla Testováním – nároč­ný­mi zkouš­ka­mi, při kte­rých málem při­šla o život. Nyní se oci­tá na uni­ver­zi­tě v Tosu a sezna­mu­je se s ostat­ní­mi stu­den­ty, novým pro­stře­dím a utvá­ří si nové přá­te­le. Zároveň ji... Read more »

Kiera Cassová: Siréna

Než se Kahlen sta­la siré­nou, byla nor­mál­ní nác­ti­le­tou dív­kou a žila oby­čej­ný život. Když se ale s rodi­nou pla­ví na lodi, kte­rá se náh­le začne potá­pět, setká se s Oceánem, kte­rý ji... Read more »

Alexandra Brackenová: Pasažérka

Pasažérka. To je název kni­hy, o kte­ré jsem dopo­sud sly­še­la jen samá chvá­ly­hod­ná slo­va. Čtenáři v zahra­ni­čí vět­ši­nou jen a jen vychva­lu­jí ten­to prv­ní díl nové young adult série o ces­to­vá­ní časem. Prý... Read more »

John Flanagan: Hraničářův učeň - První roky - Turnaj na Gorlanu

John Flanagan, kte­ré­ho mno­zí zna­jí díky jeho veleslav­né fan­ta­sy sérii „Hraničářův učeň“, se vra­cí na scé­nu! Nezavede nás nikam jinam, než prá­vě do jedi­neč­né­ho pro­stře­dí svě­ta hra­ni­čá­řů, kte­rým si... Read more »

Sarah J. Maasová: Královna stínů

Knihu v dneš­ní době napí­še kde kdo a kdeja­ké nakla­da­tel­ství se jí ujme a vydá ji. A tak není výjim­kou, když se setká­me s titu­ly, kte­ré jsou málo úspěš­né, neba­ví nás a jed­no­du­še nám nesed­nou.... Read more »

Diana Gabaldon: Vážka v jantaru

Pokračování je obec­ně vel­mi roz­po­ru­pl­né téma. Někdo ho vní­má jako zby­teč­nost a mar­ke­tingo­vý tah kvů­li zis­ku slav­né­ho auto­ra. Jiní dal­ší díly vidí jako pří­le­ži­tost zno­vu být se svý­mi oblí­be­ný­mi hrdi­ny... Read more »

Bez jablka

Blogerskými poči­ny se to v lite­rár­ním svě­tě jen hemží. Online svět je sice stá­le cool a in, ale není nad to mít svůj oblí­be­ný blog a povíd­ky pří­mo v ruce. A to díky pře­ve­de­ní... Read more »

Dárek z pravé lásky: 12 zimních políbení

Vánoce jsou poma­lu za námi, nicmé­ně to nezna­me­ná, že nás už opus­ti­ly. Vánoční výzdo­ba na nás kou­ká z kaž­dé­ho rohu a deko­ra­ce v podo­bě andíl­ků a svě­télek se hemží všu­de, kde jen to... Read more »

Cassandra Clare: Pekelné stroje 3: Mechanická princezna

Konečně je to tady! Mechanická prin­cez­na, závě­reč­ný díl tri­lo­gie Pekelné stro­je! Po mecha­nic­kém andě­lo­vi a mecha­nic­kém prin­ci se čte­ná­ři těch­to knih jis­tě nemoh­li dočkat posled­ní­ho dílu, ve kte­rém nám bude vše... Read more »

Janina Černá: Cukrfree

Bez cuk­ru si život asi těž­ko doká­že­me před­sta­vit. Teď během vánoč­ní­ho obdo­bí je nepo­stra­da­tel­nou ingre­di­en­cí do cuk­ro­ví, tep­lých nápo­jů na zahřá­tí, dor­tů, koko­sek, vanil­ko­vých rohlíč­ků a dal­ších vánoč­ních dob­rot, kte­ré... Read more »

Diana Gabaldon: Cizinka

Cizinka. Jen jed­no slo­vo, a kolik toho v sobě obsa­hu­je. Asi si říká­te, co tím mys­lím, ale po pře­čte­ní sed­mi set strán­ko­vé bichle mi dáte za prav­du, že kni­hu můžu vychva­lo­vat do... Read more »

Sarah J. Maasová: Dvůr trnů a růží

Autorka Sarah Janet Maasová si pod­ma­ni­la mno­ho čte­ná­řů neza­po­me­nu­tel­nou fan­ta­sy sérií „Skleněný trůn“, kte­rý trhá rekor­dy v pro­de­ji po celém svě­tě. I u nás tomu bylo nápo­dob­ně – od té doby, co nakla­da­tel­ství... Read more »

Renée Ahdiehová: Pomsta & rozbřesk

Máte rádi pohád­ky Tisíce a jed­né noci? Pokud tou­ží­te po pře­vy­prá­vě­né ver­zi těch­to kou­zel­ných pří­bě­hů, roz­hod­ně sáh­ně­te po novin­ce „Pomsta a roz­břesk“. V zemi Chorásán se násil­nic­ký Král krá­lů - kalif Chálid kaž­dou noc... Read more »

Victoria Aveyardová: Křišťálový meč

Mare Barrowová opět na scé­ně! Rudá krá­lov­na se navra­cí v pokra­čo­vá­ní s názvem Křišťálový meč. Bude dru­hý díl ale­spoň šla­pat na nohy tomu prv­ní­mu, kte­rým geni­ál­ní autor­ka Victoria Aveyardoá ohro­mi­la čte­ná­ře... Read more »

J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě

Kdo neza­zna­me­nal roz­ruch v posled­ní době kolem Harryho Pottera, jako by nebyl. Premiéra diva­del­ní hry v Londýně a násled­ný pro­dej osmé­ho dílu opět roz­ví­ři­ly potte­rov­ské šílen­ství po celém svě­tě. V dal­ší díl asi nedou­fal... Read more »

Kiera Cassová: Šťastně až navěky

Přečetli jste celou sérii Selekci už něko­li­krát a také vám stá­le tolik schá­zí America, Maxon, Aspen, Marlee a dal­ší hrdi­no­vé? Nyní může­te jásat, pro­to­že nedáv­no nakla­da­tel­ství CooBoo vyda­lo „Šťastně až navě­ky“... Read more »

Humbook 2016

Na sobot­ní datum 15. 10. 2016 čeka­li mno­zí mla­dí čte­ná­ři. A to kvů­li Humbooku, u nás his­to­ric­ky prv­ní­mu lite­rár­ní­mu fes­ti­va­lu pro mla­dé čte­ná­ře – zamě­řu­jí­cí se na young adult lite­ra­tu­ru, kte­rá v posled­ních letech... Read more »

Sarah J. Maasová: Dědička ohně

Vražedkyně Celaena Sardothien, kte­rá si jis­tě mno­hé pod­ma­ni­la díky Skleněnému trů­nu, úvod­ní­mu dílu celé fan­ta­sy série, se nám v plné síle uka­zu­je již potře­tí, ten­to­krát jako Dědička ohně! Dědička ohně... Read more »

Lee Harper: Postav hlídku

Postav hlíd­ku je pokra­čo­vá­ním úspěš­né kni­hy Jako zabít ptáč­ka. Dalo by se říct, že se jed­ná sice o jaký­si dru­hý díl, ale zají­ma­vé je to, že Postav hlíd­ku autor­ka Harper... Read more »

Lee Harper: Jako zabít ptáčka

Asi kaž­dý někdy už sly­šel o Harper Lee. Minimálně vám toto jmé­no musí být pově­do­mé. U mě to neby­lo jinak, Harper Lee a kla­sic­kou ame­ric­kou moder­ní lite­rár­ní tvor­bu mám spo­je­nou prá­vě s tou­to... Read more »

Lahodně s Ellou/Lahodně s Ellou každý den

Jídelníček a jíd­lo obec­ně tvo­ří jed­nu z nej­dů­le­ži­těj­ších základ­ních lid­ských potřeb. Snídaně, sva­či­na, oběd, sva­či­na, veče­ře. V živo­tě běž­né­ho člo­vě­ka je jíd­lo na tako­vém­to den­ním pořád­ku. A logic­ky – když se s ním setká­vá­me... Read more »

Holden Wendy: Narodili se, aby přežili

Mateřství a děti při­ná­še­jí štěs­tí. Zrození nové­ho potom­ka je vždy pře­lo­mo­vým oka­mži­kem v živo­tech mno­ha lidí oko­lo. Děťátko zna­me­ná nadě­ji, i když se spous­tou sta­ros­tí. Ale to k tomu už při­ro­ze­ně pat­ří. Jinak... Read more »

Robert Galbraith: Ve službách zla

Nezapomenutelná dvo­ji­ce detek­tiv Cormoran Strike spo­leč­ně s asi­s­tent­kou Robin již potře­tí! Ve služ­bách zla je název, kte­rý tuto kni­hu vysti­hu­je doko­na­le. Robin totiž jed­no­ho dne dora­zí balí­ček a neskrý­vá se v něm... Read more »

Milfaitová Blanka: Příběh opravdové vášně

Blanku Milfaitovou jsem do pře­čte­ní její kni­hy nezna­la. A to i přes­to, že pat­ří k zná­mým osob­nos­tem, je drži­tel­kou něko­li­ka pres­tiž­ních „mar­me­lá­do­vých“ oce­ně­ní (dokon­ce i za nej­lep­ší mar­me­lá­du na svě­tě!), má svou kavár­nič­ku... Read more »

Kiera Cassová: Dcera

Opět America, Maxon a Aspen na scé­ně! Že by toho už bylo dost? Podle mě Selekce napros­to sta­či­la – copak uchvá­tit nespo­čet čte­ná­řek, kte­ré se do této napí­na­vé tri­lo­gie zami­lo­va­ly,... Read more »

Deníky Poliny Žerebcovové

Deníky Poliny Žerebcovové ukrý­va­jí Polinin život­ní pří­běh – děv­čát­ka upro­střed čečen­ské vál­ky. Polina vyrost­la a žila v Grozném, hlav­ním měs­tě Čečenské auto­nomní repub­li­ky Ruské fede­ra­ce. Její dět­ství, potyč­ky s kama­rá­dy, prv­ní lás­ka... Read more »

Kiera Cassová: První

Princeznovská série pokra­ču­je! Tentokrát se jed­ná o tře­tí díl, kte­rý se pyš­ní vzne­še­ným názvem První. Původně Selekce měla být tri­lo­gie, tudíž toto měl být posled­ní díl. A vlast­ně to stá­le je... Read more »

Kiera Cassová: Elita

Elita je pokra­čo­vá­ní úspěš­né Selekce. Z 35 sou­tě­ží­cích dívek zby­lo jen šest. Na kte­rou ze zbý­va­jí­cích sle­čen se usmě­je štěs­tí? Která se pro­vdá za okouz­lu­jí­cí­ho prin­ce Maxona a sta­ne se prin­cez­nou... Read more »

Joelle Charbonneau: Univerzita výjimečných - Zkouška

Univerzita výji­meč­ných je nová tří­díl­ná série, kte­rá se může řadit hned ved­le knih typu Hunger games, Selekce, Rudá Královna, Labyrint, Divergence, Adaptace… moh­la bych vyjme­no­vá­vat nej­spíš do neko­neč­na, jeli­kož... Read more »

Kiera Cassová: Selekce

Selekce je prv­ním dílem slav­né stej­no­jmen­né prin­cez­nov­ské ságy. Třpytivé šaty, roz­leh­lý krá­lov­ský palác, 35 dívek, „boj“ o prin­ce a krá­lov­skou koru­nu a slav­nost­ní spo­le­čen­ské udá­los­ti – to jsou hlav­ní před­nos­ti Selekce. Původně... Read more »

Paullina Simonsová: Bellagrand

Bellagrand je pří­bě­hem váš­ni­vé ital­ky Giny, kte­rá imi­gru­je do Ameriky a zde se potká s Harrym, kte­rý pochá­zí z vyš­ší vrst­vy a chce změ­nit svět. A tak sle­du­je­me, jak se na počát­ku dva­cá­té­ho sto­le­tí... Read more »

Robert Galbraith: Hedvábník

Hedvábník je po úspěš­ném „Volání Kukačky“ dru­hým pří­pa­dem Cormorana Strika. A jaká že je záplet­ka ten­to­krát? Podivínský spi­so­va­tel Owen Quine se ztra­tí, a tak si jeho žena najme sou­kro­mé­ho detek­ti­va Strika, aby... Read more »
Stránka načtena za 4,44290 s | počet dotazů: 223 | paměť: 48596 KB. | 14.06.2024 - 21:44:46