Kritiky.cz > Recenze knih > Pes Blůma na cestě k dokonalosti: Emma Chichester Clarková

Pes Blůma na cestě k dokonalosti: Emma Chichester Clarková

fd7ebb4614083e00cc787698a260dd7e
fd7ebb4614083e00cc787698a260dd7e
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Možná dle názvu bude­te čekat vyprá­vě­ní o ces­tě psa Blůmy, jak dosá­hl doko­na­los­ti. Nenechte se zmást názvem, žád­né vyprá­vě­ní se neko­ná.

Pes Blůma ví, že kdy­by se začal učit ve stá­ří, bylo by to tro­chu poz­dě, neboť staré­ho psa už novým kous­kům nena­u­číš, a tak nic nepo­ne­chá­vá náho­dě a vydá­vá se na ces­tu k doko­na­los­ti. A pro­to­že to bere napros­to váž­ně, vzal si na pomoc kla­si­ky, zná­mé i nezná­mé, a díky jejich citá­tům se zdo­ko­na­lu­je a bere si růz­né pouč­ky k srd­ci, aby z něho byl doko­na­lý pes.

Pes Blůma má srd­ce na svém mís­tě a na své ces­tě k doko­na­los­ti postu­pu­je nej­pr­ve přes doko­na­lou pova­hu, už i on ví, „že jsou dvě mís­ta, kde musí mít pořá­dek. Duše a srd­ce.“ Dále se učí doko­na­lé­mu přá­tel­ství a lás­ce. Zároveň si je ale vědom toho, že nikdo nemů­že být doko­na­lý. Nakonec vstu­pu­je na nej­vyš­ší metu – doko­na­lý život.

Jakmile dojde­te až na konec kníž­ky, uvě­do­mí­te si, že psem Blůmou může být kdo­ko­li z nás, mno­ho lidí tou­ží po doko­na­lém živo­tě. Ale doko­na­lý život nee­xis­tu­je, neboť kaž­dý z nás má své chy­by, nedo­stat­ky, a že jde spí­še o pří­stup k naše­mu živo­tu.

Ač kníž­ka nemá žád­ný pří­běh, jis­tě potě­ší milov­ní­ky citá­tů, psů i ty, co si potře­bu­jí občas při­po­me­nout, na čem v živo­tě sku­teč­ně zále­ží v době, kdy jsme obklo­pe­ni růz­ný­mi pseu­do­hod­no­ta­mi a honí­me se za úspě­chem, peně­zi, uzná­ním a kari­é­rou. Knížka je plná kou­zel­ných obráz­ků a citá­tů od zná­mých i nezná­mých kla­si­ků. Dá se říci, že ke kaž­dé­mu citá­tu nále­ží pří­hod­ná ilu­stra­ce, kdy hlav­ní posta­vou je pes Blůma, kte­rá jej vysti­hu­je úsměv­ně.

Knížka bude urči­tě vhod­ným dár­kem pro jiné či vy sami po ní sáh­ne­te ve chví­lích, kdy se bude­te chtít tro­chu zamys­let, záro­veň si oddech­nout a vychut­nat si roz­to­mi­lé ilu­stra­ce.

A tak ať již vás vaše ces­ta zave­de kam­ko­liv, vždy po ní krá­čej­te celým svým srd­cem, stej­ně jako to dělá pes Blůma.


Autor: Emma Chichester Clarková

Nakladatelství: Plus

Počet stran: 64 stran

Žánr: humor, citá­ty, obráz­ko­vá kni­ha

Datum vydá­ní: 21.11.2016

Hodnocení: 95 %

Knihu lze zakou­pit v nakla­da­tel­ství Albatros Media


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36882 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71641 KB. | 14.07.2024 - 07:02:36