Kritiky.cz > Horory > 2 Lava 2 Lantula! (2016)

2 Lava 2 Lantula! (2016)

rp 2 Lava 2 Lantula 2016.jpg
rp 2 Lava 2 Lantula 2016.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lavalantule jsou zpět a ten­to­krát budou řádit na Floridě…

Colton West se stal po zni­če­ní Lavalantulí pro někte­ré lidi hrdi­nou a pořád se věnu­je hra­ní v nepří­liš úspěš­ných fil­mech. Nyní však před ním čeká dal­ší vel­ká výzva, pro­to­že Floridu zasáh­la vlna otře­sů a k živo­tu se pro­bra­lo dal­ší hnízdo lávo­vých pavou­ků. Colton by od toho dal ten­to­krát nej­ra­dě­ji ruce pryč, ale v ohro­že­ní živo­ta se ocit­la i jeho nevlast­ní dce­ra Raya a on logic­ky nemů­že zůstat jen neči­ně při­hlí­žet. Společně se svým nej­lep­ším pří­te­lem Martym a asi­s­ten­tem Kylem se tedy vydá­va­jí vstříc nové­mu nebez­pe­čí…


Český název: Turbotarantule 2: Druhá láva
Režie: Nick Simon
Rok výro­by: 83 min
Země: USA
Hrají:
Steve Guttenberg...(Colton West)
Michele Weaver...(Raya West)
Michael Winslow...(Marty)
Marion Ramsey...(Teddy)
Jimmy Bellinger...(Kyle)
Martin Kove...(plukovník Jester)
...a dal­ší


Bylo jen otáz­kou času, kdy se trh­lí Američané roz­hod­nou nato­čit pokra­čo­vá­ní Lavalantule. Podobně uje­té fil­my jsou totiž pro ně jakým­si tren­dem, kte­rý pros­tě nemů­že skon­čit po jed­nom díle a navíc se tak dají parád­ně prát pení­ze. Jednička se sice pří­liš vlíd­né­ho při­je­tí u divá­ků nedo­čka­la a reži­sér Mendez dal od dvoj­ky ruce pryč, ale vždy se najde v té zápla­vě pod­prů­měr­ných reži­sé­rů někdo, kdo se nechá zlá­kat vůní dola­rů spo­leč­nos­ti Syfy. Bohužel je to pří­pad i něko­li­ka vyhas­lých hvězd, kte­ré mají svou nej­vět­ší slá­vu už dáv­no za sebou.
To je zřej­mě nej­vět­ší důvod proč se i ten­to­krát na pla­ce obje­vi­la tro­ji­ce her­ců, kte­ré pro­sla­vi­la bláz­ni­vá Policejní aka­de­mie. Marion Ramsey tu byla podob­ně jako v prv­ním díle sice jen dopoč­tu, ale Michael Winslow zde dostal mno­hem více pro­sto­ru a stál hlav­ní­mu hrdi­no­vi (Steve Guttenberg) věr­ně po boku až do závě­reč­ných titu­lek. Že by to však nějak výraz­ně zved­lo pres­tiž a cel­ko­vou kva­li­tu dvoj­ky se říci v žád­ném pří­pa­dě nedá. Scénář byl totiž ješ­tě tragič­těj­ší, než tomu bylo minu­le. Což je samo­zřej­mě nej­vět­ším kame­nem úra­zu.
Tvůrci se sice sna­ži­li být stej­ně „vtip­ní“ jako v před­cho­zím díle, ale dia­lo­gy byli ješ­tě stu­pid­něj­ší, pavou­ci po vizu­ál­ní strán­ce mno­hem hor­ší a už ani ten čer­ný humor neměl tako­vé účin­ky, aby se tomu divák ale­spoň z nut­nos­ti zasmál. Snad jen pří­tom­nost Aligátora Dundeeho byla pří­jem­nou (leč stej­ně trap­nou) vlož­kou. Režisér Simon ač to není žád­ný zele­náč tak tuto nepo­ve­de­nou sérii pohřbil defi­ni­tiv­ně. Hold když nemá­te po ruce ale­spoň tro­chu schop­né scé­náris­ty, tak z hov­na bič neu­ple­te­te.
2 Lava 2 Lantula! je tak v mých očích jeden z nej­hor­ších horo­ro­vých fil­mů roku 2016. Vtipnost byla zce­la pře­vál­co­vá­na trap­nos­tí. Někomu se to mož­ná bude líbit, ale já mezi pří­z­niv­ce toho­to fil­mu (potaž­mo celé série) pat­řit nebu­du!

Hodnocení:
20% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50402 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71721 KB. | 17.07.2024 - 18:16:12