Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > NOVÁ ČESKA LETNÍ FILMOVÁ KOMEDIE!

NOVÁ ČESKA LETNÍ FILMOVÁ KOMEDIE!

image001
image001
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Natáčení let­ní kome­die Bajkeři pod­le scé­ná­ře dnes jed­no­ho z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších auto­rů, Petra Kolečka, zača­lo kon­cem květ­na v praž­ských loka­cích, násled­ně se štáb pře­su­nul do Jedovnice, točit se bude celý čer­ven v půvab­ném pří­rod­ním pro­stře­dí v oko­lí Telče ale i České Kanady v již­ních Čechách. V Penzionu Panský dvůr Telč se také natá­če­la úvod­ní scé­na fil­mu.

Na kola used­la tro­ji­ce mla­dých čes­kých her­ců – Adam Mišík, Jan Komínek a Vojta Machuta. A spo­lu s nimi Hana Vagnerová, Celeste Buckingham, Pavel Nečas, Tomáš Matonoha, Václav Postránecký nebo Michal Suchánek. Režíruje debu­tu­jí­cí Martin Kopp, dopo­sud reži­sér seri­á­lů Ulice, Vinaři, Ohnivý kuře, ale také spo­lu­tvůr­ce kul­tov­ní­ho fot­ba­lo­vé­ho Vyšehradu.

„Nejsem vylo­že­ně kolař, ale něja­ký vztah k tomu mám,“ při­zná­vá reži­sér, jehož fil­mo­gra­fie nazna­ču­je jis­tý vztah ke spor­tu. „Považuju se cel­kem za spor­tov­ce, i když čím jsem star­ší, tím to je hor­ší, jako dítě jsem hrá­val tenis, bas­ket, fot­bal,“ říká MARTIN KOPP.

Bajkeři sli­bu­jí být roz­ver­nou let­ní kome­dií ve sty­lu Snowboaďáků a Rafťáků. Nevlastní brat­ři Jáchym a David spo­leč­ně s kama­rá­dem Sašou trá­ví vět­ši­nu času ve svě­tě soci­ál­ních sítí. Vztahy pro ně před­sta­vu­jí cha­ty s vir­tu­ál­ní­mi dív­ka­mi, kte­ré nikdy nevi­dě­li, obži­vu faleš­ná mód­ní show, v níž se před­stí­rá něco, co není a nej­vět­ší život­ní pro­blém pak vybi­tý mobil nebo nefunkč­ní wifi. Na nátlak rodi­čů jsou donu­ce­ni vydat se pod vede­ním Davidovy půvab­né „mace­chy“ Terezy na dvou­setki­lo­me­t­ro­vý cyk­lo­vý­let. S pře­kva­pe­ním zjiš­ťu­jí, že tam ven­ku je sku­teč­ný svět, v němž život zna­me­ná víc, než sta­tus na face­boo­ku, oprav­do­vé dív­ky vypa­da­jí poně­kud lépe, než kres­le­né akč­ní hrdin­ky počí­ta­čo­vých her a k lás­ce pat­ří také sex. Srážka se živo­tem sice nese jis­tá úska­lí, ale s humo­rem, ten­to­krá­te „Kolečkovsky“ iro­nic­kým, se dá zvlád­nout nejen výš­lap do str­mé­ho kop­ce, stav­ba sta­nu, chy­bě­jí­cí elek­tric­ká zásuv­ka, ale také sok v lás­ce.

Na otáz­ku, o čem jsou Bajkeři. má reži­sér Kopp jas­nou odpo­věď: „Bajkeři jsou hlav­ně o mla­dé gene­ra­ci, kte­ré je něja­kých sedm­náct let a o tom, že by tihle mla­dí měli občas vytáh­nout hla­vy ze svých tem­ných poko­jů, soci­ál­ních sítí, video­her, podí­vat se na čer­s­tvý vzduch a sku­teč­ně něco zažít. Samozřejmě i na soci­ál­ních sítích zaží­va­jí city, mož­ná i lás­ky, ale já si pořád mys­lím, že to není úpl­ně ono, a kon­takt ve sku­teč­né rea­li­tě je mno­hem výraz­něj­ší. A ti moji klu­ci, hlav­ní hrdi­no­vé, začnou žít.“

V hlav­ních rolích se před­sta­ví trio mla­dých her­ců – hvězda tele­viz­ní show Tvoje tvář má zná­mý hlas Adam Mišík, Jan Komínek, kte­rý má za sebou ved­le úloh v tele­viz­ních seri­á­lech Ulice, Znamení koně nebo Svatby v Benátkách i hlav­ní roli v pohád­ce Pravý rytíř, a Vojtěch Machuta, kte­rý si zahrál v seri­á­lech Gympl s (r)učením meze­ným nebo Vinaři. Na dív­čí sed­la zased­nou popu­lár­ní zpě­vač­ka Celeste Buckingham, hereč­ky Julie Šurková, Štěpánka Fingerhutová, kte­rou může­me znát z kome­die Dvojníci nebo ze seri­á­lu Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2 a exo­tic­ká zpě­vač­ka a taneč­ni­ce Esther Lubadika, kte­rá zau­ja­la v jed­né z řad sou­tě­že Česko Slovensko má talent.

„Já hra­ju tako­vý­ho klu­ka z tro­chu jiný­ho svě­ta, řekl bych, že je z Marsu a dosta­ne se sem na pla­ne­tu Zemi,“ před­sta­vu­je své­ho hrdi­nu ADAM MIŠÍK, kte­rý se za cyk­lis­tu nepo­va­žu­je. Jeho par­ťák JAN KOMÍNEK při­zná­vá, že pokud by měl volit mezi autem a kolem, tak před­nost dosta­ne motor. „Jako dítě jsem jez­dil ve Stromovce nebo na Letné, teh­dy ješ­tě neby­ly tak roz­ší­ře­né cyk­los­tez­ky, tak tohle byla naše mís­ta.“ Nicméně Honzův vztah ke spor­tu je klad­ný. „Já jsem hod­ně spor­to­val, hrál jsem tenis, hrál jsem fot­bal, hrál jsem flor­bal, dělal jsem kara­te, ale tohle jsem všech­no bohu­žel pře­stal dělat v dese­ti letech, kdy jsem začal točit prv­ní seri­ál Horákovi. A teď mi ten sport chy­bí, pro­to jsem začal zno­vu koneč­ně něco dělat. Začal jsem posi­lo­vat, jíst zdra­vě, a hlav­ně jsem úpl­ně pře­stal pít alko­hol, pro­to­že to orga­nis­mu nedě­lá dob­ře,“ říká fil­mo­vý Jáchym a před­sta­vu­je své­ho hrdi­nu: „Je inte­li­gent­ní, ale je to spíš tako­vý aso­ci­á­lek, v cha­to­vá­ní s hol­ka­ma se ori­en­tu­je, ale při reál­ném setká­ní není moc zdat­ný řeč­ník.“

V rolích rodi­čů a jejich part­ne­rů uvi­dí­me Hanu Vagnerovou, Pavla Nečase, Tomáše Matonohu, Vandu Hybnerovou, Michala Suchánka nebo Václava Postráneckého.

HANA VAGNEROVÁ hra­je pří­tel­ky­ni Davidova otce, kte­rá coby půvab­ný star­ší dozor vez­me tro­ji­ci klu­ků na cyk­lis­tic­kou túru, čímž jim při­pra­ví řadu per­ných chvi­lek. „To je vlast­ně straš­ně vtip­né, že už jsem v rolích dozo­ru,“ říká Hana Vagnerová, „ale vzhle­dem k tomu, že moje posta­va není žád­ná seme­t­ri­ka, tak mys­lím, že budu spíš tako­vý člá­nek toho ´tábo­ra´ a na to se těším. Mám radost, že vzni­kl hez­ký scé­nář od mého oblí­be­né­ho auto­ra Péti Kolečka a věřím, že to bude oprav­du hezká let­ní kome­die.“

Jaký je vztah hereč­ky Hany Vagnerové k cyk­lis­ti­ce? „Veskrze klad­ný,“ smě­je se. „Celá moje rodi­na totiž jez­dí na kolech a já sama jsem hod­ně jez­di­la už jako malá. Táta jez­dí hod­ně moc, ség­ra jez­dí hod­ně moc, jenom já jsem pře­sta­la, napo­sle­dy jsem jela asi před dese­ti lety, tedy pokud nepo­čí­tám měst­ská kola, kte­rá občas vyu­ži­ju. Jsem ze spor­tov­ní rodi­ny - moje sest­ra tře­ba běhá mara­to­ny – a já jsem ten nej­lí­něj­ší člá­nek. Ale sport mám ráda, cho­dím na pila­tes, tan­cu­ju a nyní jsou moje nej­vět­ší srd­cov­ka tram­po­lí­ny,“ popí­rá Hanka jed­ním dechem svůj výrok o vlast­ní lenos­ti.

Do role Davidova otce, kte­rý má poně­kud zvlášt­ní záli­bu, snad i úchyl­ku a ta ho dosta­ne téměř za hra­ni­ci záko­na, hra­je TOMÁŠ MATONOHA, kte­rý s reži­sé­rem natá­čel již seri­ál Vinaři.

„Můj vztah ke kolům je vel­mi pozi­tiv­ní. Geniální vyná­lez a čím je člo­věk star­ší, tím si víc váží zdra­ví, tak­že od té doby, co mám klou­by v pořád­ku, tak se sna­žím jez­dit,“ říká Tomáš Matonoha, jemuž nejsou cizí ani dal­ší spor­tov­ní akti­vi­ty. „Mám rád celo­roč­ní spor­tov­ní akti­vi­ty, i v zimě je spous­ta zají­ma­vých spor­tů, nejen na horách, ale samo­zřej­mě kou­pa­liš­tě, bazé­ny, tělo­cvič­ny a tak dále a tak dále,“ dodá­vá herec.

Na cyk­lo výle­tě se par­tič­ka sezná­mí s týmem rych­lo­brus­la­řek, kte­ré v oko­lí Telče mají let­ní sou­stře­dě­ní. Inspirace Martinou Sáblíkovou je více než zřej­má. Drsný tré­nink děv­čat vede Záhorský nebo­li PAVEL NEČAS.

„Kola milu­ju, jez­dím od dět­ství .. , ale jez­dím tak od hos­po­dy k hos­po­dě. Mám rád ty věci oko­lo, ty par­tič­ky a když si můžu mák­nout do kopce...a mám rád, když pak za odmě­nu jedu z kop­ce. A je to báječ­ně strá­ve­ný den, “ vyzná­vá se Pavel Nečas.

Jednu z jeho svě­řen­kyň vytvo­ří popu­lár­ní zpě­vač­ka CELESTE BUCKINGHAM. „Neměla jsem ke kolům nějak obzvláš­tě sil­ný vztah, jez­dí­va­li jsme rekre­ač­ně s tatín­kem, ale teď jsem prá­vě kvů­li tomu­to fil­mu bicy­kl vytáh­la, a moc se na to těším.“ A ješ­tě své těše­ní dopl­ňu­je. „Kvůli prá­ci se pohy­bu­ji hod­ně mezi star­ší­mi lid­mi, tak se moc těším na tu par­tič­ku stej­ně sta­rých lidí, kte­rá se tu potka­la, jsme si, mys­lím, navzá­jem vel­mi sym­pa­tič­tí a bude to oprav­du jako bychom byli všich­ni někde na tábo­ře. S Adamem Mišíkem se zná­me už del­ší dobu, podob­ně jako s Esther, tak budu v dob­ré spo­leč­nos­ti,“ dodá­vá. Také Celeste má ke spor­tu blíz­ko, v dět­ství se hrá­la tře­ba base­ball nebo volej­bal, ale brzy začal vítě­zit zpěv a tanec. „Pět let jsem pro­fe­si­o­nál­ně sou­tě­ži­la v latin­sko­a­me­ric­kých a spo­le­čen­ských tan­cích, a to byl vlast­ně můj hlav­ní sport. Ale když jsem šla na střed­ní ško­lu, muse­la jsem si vybrat, zda tanec nebo zpěv a zpěv zví­tě­zil,“ říká Celeste, kte­rá hra­je Hanku. „Myslím, že vám ta posta­va bude dost sym­pa­tic­ká,“ dodá­vá s úsmě­vem.

Scénář Petra Kolečka vzkří­sil tak tro­chu jeden poně­kud zapo­me­nu­tý sport, jímž je kolo­vá. Československo býva­lo jeho vel­mo­cí pře­de­vším díky legen­dár­ním brat­řím Pospíšilovým, mno­ho­ná­sob­ným mis­trům svě­ta. Režisér Kopp si jako repre­zen­tan­ta toho­to spor­tu vybral VÁCLAVA POSTRÁNECKÉHO, jehož také vel­mi dob­ře zná ze seri­á­lu Vinaři.

„Mě potka­lo vel­ké štěs­tí, pro­to­že hra­ju vítě­ze výcho­do­ně­mec­ké­ho pohá­ru v kolo­vé. Čili je to tako­vá dru­há čes­ká liga, kou­sí­ček za bra­t­ry Pospíšilovými,“ říká herec a pro­zra­zu­je také svůj téměř pro­fe­si­o­nál­ní vztah k cyk­lis­ti­ce „Já jsem se jako kluk dokon­ce pokou­šel o závod­ní dráhu na straš­nic­kém velodro­mu a do mého, nyní již vyso­ké­ho věku je kolo mým odda­ným pří­te­lem, tak­že v oko­lí Říčan mne může potkat spous­ta dal­ších fan­dů cyk­lis­ti­ky. Zůstal jsem kolu věr­ný. Mám ho moc rád.“

Kolová zlá­ka­la do fil­mu také MICHALA SUCHÁNKA. „Já mám cyk­lis­ti­ku rád, ale jako­že hod­ně a vlast­ně na to jsem se nechal nalá­kat. na tu kolo­vou, pro­to­že Češi dali svě­tu kolo­vou a košan­du, a to mys­lím, že je vel­ký čin …“ říká Michal Suchánek, kte­rý hra­je ve fil­mu part­ne­ra Vandy Hybnerové. Poněkud ušlápnu­tý muž se při neko­neč­ném tur­na­ji v kolo­vé nad lah­ví něče­ho ostřej­ší­ho spřá­te­lí s jejím býva­lým man­že­lem. A Michal Suchánek doklá­dá, že kaž­dá role je výzva: „Hraju Dušana. Dušan je dob­rej chlap …teď hra­ju ožra­lý­ho Dušana, a to se mi hra­je dob­ře, ale jest­li půjde Dušan do knihov­ny nebo Technickýho muzea, to nevím, jak zvlád­nu.“

Tak tro­chu výji­meč­nou pozi­ci ve fil­mu má VANDA HYBNEROVÁ, coby Davidova mat­ka a býva­lá man­žel­ka Tomáše Matonohy. Syn žije ve stří­da­vé péči rodi­čů, tak­že trá­ví čas chví­li s vel­mi vol­no­myš­len­kář­ským otcem a chví­li s matkou-psychiatričkou a její­mi nesne­si­tel­ný­mi roz­bo­ry. Vanda ve fil­mu není na kolo nuce­na used­nout, a sama při­zná­vá, že dává před­nost jiným akti­vi­tám. „Můj vztah ke kolům je ten, že potře­bu­ju, aby moje kolo mělo čty­ři nohy, nej­lé­pe kopy­ta. Já jsem se nau­či­la jez­dit na kole až asi ve čtr­nác­ti letech, když mi mamin­ka dovez­la z Polska tako­vou oran­žo­vou sklá­dač­ku, kte­rou mám dosud. Takže nejsem váš­ni­vý cyk­lis­ta a ani pro ten­to film vlast­ně můj vztah ke kolům není pod­stat­ný, pro­to­že moje poša­ha­ná psy­chi­atrič­ka se spíš živí tím, co říkám než tím, co dělá.“

Známá milov­ni­ce koní se však nevy­hý­bá ani dal­ším spor­tům: „Já mám ráda léto a mám ráda vlast­ně úpl­ně všech­ny akti­vi­ty, kte­ré k tomu pat­ří, a dokon­ce čím jsem star­ší, tak tím se pouš­tím do nebez­peč­něj­ších akti­vit, pro­to­že vím, že už toho živo­ta tolik nezbý­vá... Takže jsem se zača­la učit sur­fo­vat, na wake­bo­ar­du - jsou to teda spíš vod­ní spor­ty, ale jinak samo­zřej­mě mě celý život pro­vá­ze­jí koně, tak­že s těma trá­vím vět­ši­nu prázd­nin.“

Komedie Bajkeři s muzi­kou Jana P. Muchowa sli­bu­je i duet Mišík/Buckingham a také jed­no hudeb­ní pře­kva­pe­ní. Producentem fil­mu je Tomáš Vican, kte­rý stál za „vinař­ský­mi“ vese­lo­hra­mi Bobule, dra­ma­tem Lidice nebo tele­viz­ním seri­á­lem Vinaři, hlav­ním part­ne­rem fil­mu je tele­vi­ze Prima a na Slovensku TV JOJ.

Partnery fil­mu jsou kola Scott, Panský Dvůr Telč a agen­tu­ra CzechTourism.

V kinech si s kome­dií Bajkeři bude­te moci pro­dlou­žit léto od 19. říj­na, kdy film do kin uve­de dis­tri­buč­ní spo­leč­nost Falcon.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58604 s | počet dotazů: 274 | paměť: 72357 KB. | 22.07.2024 - 04:03:36