Kritiky.cz > Recenze knih > Dárek z pravé lásky: 12 zimních políbení

Dárek z pravé lásky: 12 zimních políbení

012
012
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vánoce jsou poma­lu za námi, nicmé­ně to nezna­me­ná, že nás už opus­ti­ly. Vánoční výzdo­ba na nás kou­ká z kaž­dé­ho rohu a deko­ra­ce v podo­bě andíl­ků a svě­télek se hemží všu­de, kde jen to je mož­né. Za chví­li tu máme Silvestr, pří­chod do nové­ho roku a obrov­ské výpro­de­je. K tomu dojí­dá­me domá­cí dobrouč­ké cuk­ro­ví, pálí­me svíč­ky a v tele­vi­zi sle­du­je­me pohád­ky. A hlav­ně máme koneč­ně klid a dosta­tek času, tak­že se může­me v kli­du uve­le­bit v obý­vá­ku ved­le nazdo­be­né­ho stro­meč­ku s něja­kou kni­hou v ruce. A jaká by to měla být? No jed­no­znač­ně s vánoč­ní téma­ti­kou, jinak to ani nejde v těch­to vzác­ných vánoč­ních chví­lích, kte­ré za chví­li pomi­nou. A to zna­me­ná, že je ten pra­vý čas na ote­vře­ní kou­zel­né kni­hy „Dárek z pra­vé lás­ky: 12 zim­ních polí­be­ní“.

Tato kni­ha mě osl­ni­la již v knih­ku­pec­tví, kde svým slav­nost­ním oba­lem s blýs­ka­vý­mi zla­tý­mi náde­chy nedá pokoj vašim očím. A tak při­jde­te blíž a zjis­tí­te, že na omak je pěk­ně mat­ná, pří­jem­ná a pad­ne do ruky jako uli­tá. A tak nakouk­ne­te dovnitř. A to je to nej­hez­čí ze vše­ho, pro­to­že kdo by neo­do­lal 12ti vánoč­ním povíd­kám od popu­lár­ních young adult auto­rů, kde ješ­tě kaž­dou stra­nu zdo­bí krás­né růžo­vou­č­ké lemo­vá­ní? Já jsem neo­do­la­la a pře­svěd­či­la jsem se, že to byla vel­mi dob­rá vol­ba, pro­to­že si nedo­ká­žu před­sta­vit lep­ší výběr kni­hy na před­vá­noč­ní, vánoč­ní, nebo pová­noč­ní obdo­bí.

„Dárek z pra­vé lás­ky“ sesta­vi­la zná­má ame­ri­čan­ka Stephanie Perkinsová, kte­rá se u nás sta­la oblí­be­nou a oce­ňo­va­nou autor­kou díky vol­né sérii tří knih „Polibek pro Annu“. Dílo „Dárek z pra­vé lás­ky“  obsa­hu­je cel­kem 12 poví­dek, a jak již název napo­ví­dá, sku­teč­ně jde o zim­ní polí­be­ní, ve kte­rých auto­ři nešet­ří roz­ma­ni­tou fan­ta­zií, roman­ti­kou, vánoč­ní atmo­sfé­rou, neče­ka­ně šťast­ný­mi kon­ci a parád­ní­mi klišé. Z auto­rů jsem někte­ré zna­la, a tak jsem se na jejich pří­běhy moc těši­la – mohu jme­no­vat např. zná­mou Gayle Formanovou, Jenny Hanovou nebo Rainbow Rowellovou. Ale nao­pak mě pře­kva­pi­li pro mě dosud nezná­mí spi­so­va­te­lé, jejichž povíd­ky se mi mnoh­dy zalí­bi­ly více.

Mám na mys­li nej­spíš mou nej­ob­lí­be­něj­ší a záro­veň nej­zá­bav­něj­ší a neja­trak­tiv­něj­ší povíd­ku s názvem „Kyblíky s pivem a jezu­lát­ko“ od Myry McEntireové. Svůj pří­běh zasa­di­la do diva­del­ní­ho pro­stře­dí, kte­ré vel­mi obdi­vu­ji a ráda se jím nechám inspi­ro­vat. Tudíž z toho vznik­lo něco abso­lut­ně nád­her­né­ho! Nebudu tu roze­pi­so­vat slo­hy o kaž­dé povíd­ce zvlášť, pro­to­že to bych ten­to člá­nek psa­la ješ­tě hod­ně dlou­ho. Ale jsem si napros­to jis­tá, že v žád­né jiné kni­ze nena­jde­te tolik roz­ma­ni­tých cha­rak­te­rů jed­not­li­vých postav, mno­ho skvě­lých nápa­dů a vtip­ných pří­hod, kte­ré vás roze­smě­jí od ucha k uchu. Ale co umí pře­de­vším, to je pohla­ze­ní po duši a hlav­ně navo­ze­ní té pra­vé vánoč­ní atmo­sfé­ry. Není lep­ší způ­sob, jak se nechat pohl­tit Vánocemi, než prá­vě těmi­to dva­nác­ti magic­ký­mi polib­ky.

Více na Kritiky.cz
Chalupa-dvě ženy, dva odlišné světy, jeden muž Hledáte silný příběh se zajímavou zápletkou? Milujete romány českých autorek? Tak právě ...
Hravá logopedie 2., upravované vydání Nesmírně důležitá je schopnost souvislého vyjadřování. Děti v dnešní době mluví v hol...
Thor: Láska jako hrom Fáze 4 je v Marvelu bez debat nejslabší (Black Widow, Eternals i Dr. Strange jsou průměrnými k...
Hitman III oficiálně dorazí 20. ledna příštího roku a... Hitman III oficiálně dorazí 20. ledna příštího roku a bude dostupný ve standardní, deluxe e...
Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%) Ruku hore ten, kto je dokonalý! Pravdepodobne by sa na túto výzvu neprihlásil nikto. Niektorí ...

Zároveň si ale však mys­lím, že povíd­ky se jin­dy než o Vánocích a v zimě číst neda­jí. Nedokážu si před­sta­vit něko­ho, jak čte v létě u moře tuto kni­hu. Ale jsem pře­svěd­če­ná, že „Dárek z pra­vé lás­ky“ byl sesta­ven prá­vě pro kou­zel­ný a nena­hra­di­tel­ný vánoč­ní čas, pro kte­rý je pří­mo per­fekt­ní. To kaž­dý má totiž urči­tou sla­bost, pocho­pe­ní a chuť začíst se do vánoč­ních sla­ďá­ren, kte­ré jsou protka­né pořád­nou por­cí roman­ti­ky se slad­ký­mi kon­ci, hýří­cí lás­kou, rodin­ným pou­tem, sil­ným přá­tel­stvím, nadě­jí a štěs­tím.

V této roz­ma­ni­té pub­li­ka­ci, kte­rá zasa­hu­je téměř do všech žánrů, si na své při­jde napros­to kaž­dý. Ať už je to díky povíd­kám o „kla­sic­kých“ tee­nage­rech, kte­ří popr­vé pořá­da­jí sil­vestrov­skou pár­ty, nebo o záhad­ných elfech, kte­ří pra­cu­jí po celý rok, aby pak všem dětem moh­li roz­nést dáreč­ky. Může se jed­nat ale i o uvíz­lé puber­ťá­ky v jed­nom domě. O pro­ho­ze­né leten­ky, sně­ho­vou závěj. O hod­né duchy a pře­pra­co­va­né Santy. O voňa­vé peče­ní a vaře­ní. O flir­to­vá­ní. O zná­mou zpě­vač­ku. O hro­zí­cí kata­stro­fu. Nebo o gaye, co se pře­vle­če za Santu, aby udě­lal něko­mu radost. Někomu, koho má hod­ně rád. A nejen na Vánoce, ale i na lás­ku se nás sna­ží upo­zor­nit a navna­dit kolek­tiv auto­rů. Může to být pro­střed­nic­tvím magic­kých kou­zel, shá­ně­ní vánoč­ní­ho stro­meč­ku, prá­ce ve vánoč­ní restau­ra­ci, pohá­dek plných zázra­ků, kou­zel­ných love sto­ry pro děv­ča­ta, napí­na­vých pří­bě­hů, nebo uvíz­lých a obě­ta­vých hlav­ních hrdi­nů.

Dárek z pra­vé lás­ky roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji všem mlad­ším čte­ná­řům, pro­to­že si kaž­dý najde tu svou povíd­ku, kte­rou bude mít nutká­ní číst stá­le doko­la a při­jde mu napros­to doko­na­lá. Ano, urči­tě vám všech­ny povíd­ky nezlo­mí srd­ce - i já jsem našla pár, kte­ré mi úpl­ně nesed­ly. Ale když to srov­nám, nee­xis­tu­je lep­ší kni­ha na Vánoce než tato. Anebo ji rov­nou může­te daro­vat pod vánoč­ní stro­me­ček – z toho bude nad­še­ný kaž­dý kni­ho­mol! Nejen, že vás doko­na­le nalá­ká na Vánoce a hodí kaž­dé­ho do kli­du a poho­dy, ale při­mě­je vás také věřit, být vděč­ní, děko­vat, mys­let na dru­hé a milo­vat.

Více na Kritiky.cz
HHC - nový kanabinoid s podobnými účinky jako THC Co je HHC a proč je tak populární? Jaké jsou jeho hlavní vlastnosti a účinky? Kde se dá koup...
Square Enix oznámilo Life is Strange: True Colors. Ve hře... Square Enix oznámilo Life is Strange: True Colors. Ve hře budeme hrát Alex Chen, která umí čí...
Hádanky a úkoly pro sportovce šikuly -knížka, která rozhýbe vaše děti Ve zdravém těle zdravý duch. Pro někoho možná otřepaná fráze. Pro děti je ale pohyb velice...
Sledujte šéfredaktora Jiřího Borového na Facebooku Dneska jsem si vytvořil svoji "novinářskou" stránku na facebooku. Budu moc rád, když si ji př...
Zrodila se Astrid Než se zrodila Astrid Lindgrenová žila, byla ve švédském městečku Vimmerby jedna mladá zprv...

  • Autor:Rainbow Rowellová, Kelly Linková, Ally Carterová, Gayle Formanová, Holly Blacková, David Levithan, Myra McEntireová, Laini Taylorová, Stephanie Perkinsová, Matt de la Pena, Jenny Hanová, Kiersten White
  • Žánr:roman­ti­ka, love sto­ry, lite­ra­tu­ra pro dív­ky
  • Nakladatelstvi:COOBOO

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69336 s | počet dotazů: 301 | paměť: 69960 KB. | 03.12.2023 - 07:42:56