Kritiky.cz > Recenze knih > Dárek z pravé lásky: 12 zimních políbení

Dárek z pravé lásky: 12 zimních políbení

012
012
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vánoce jsou poma­lu za námi, nicmé­ně to nezna­me­ná, že nás už opus­ti­ly. Vánoční výzdo­ba na nás kou­ká z kaž­dé­ho rohu a deko­ra­ce v podo­bě andíl­ků a svě­télek se hemží všu­de, kde jen to je mož­né. Za chví­li tu máme Silvestr, pří­chod do nové­ho roku a obrov­ské výpro­de­je. K tomu dojí­dá­me domá­cí dobrouč­ké cuk­ro­ví, pálí­me svíč­ky a v tele­vi­zi sle­du­je­me pohád­ky. A hlav­ně máme koneč­ně klid a dosta­tek času, tak­že se může­me v kli­du uve­le­bit v obý­vá­ku ved­le nazdo­be­né­ho stro­meč­ku s něja­kou kni­hou v ruce. A jaká by to měla být? No jed­no­znač­ně s vánoč­ní téma­ti­kou, jinak to ani nejde v těch­to vzác­ných vánoč­ních chví­lích, kte­ré za chví­li pomi­nou. A to zna­me­ná, že je ten pra­vý čas na ote­vře­ní kou­zel­né kni­hy „Dárek z pra­vé lás­ky: 12 zim­ních polí­be­ní“.

Tato kni­ha mě osl­ni­la již v knih­ku­pec­tví, kde svým slav­nost­ním oba­lem s blýs­ka­vý­mi zla­tý­mi náde­chy nedá pokoj vašim očím. A tak při­jde­te blíž a zjis­tí­te, že na omak je pěk­ně mat­ná, pří­jem­ná a pad­ne do ruky jako uli­tá. A tak nakouk­ne­te dovnitř. A to je to nej­hez­čí ze vše­ho, pro­to­že kdo by neo­do­lal 12ti vánoč­ním povíd­kám od popu­lár­ních young adult auto­rů, kde ješ­tě kaž­dou stra­nu zdo­bí krás­né růžo­vou­č­ké lemo­vá­ní? Já jsem neo­do­la­la a pře­svěd­či­la jsem se, že to byla vel­mi dob­rá vol­ba, pro­to­že si nedo­ká­žu před­sta­vit lep­ší výběr kni­hy na před­vá­noč­ní, vánoč­ní, nebo pová­noč­ní obdo­bí.

„Dárek z pra­vé lás­ky“ sesta­vi­la zná­má ame­ri­čan­ka Stephanie Perkinsová, kte­rá se u nás sta­la oblí­be­nou a oce­ňo­va­nou autor­kou díky vol­né sérii tří knih „Polibek pro Annu“. Dílo „Dárek z pra­vé lás­ky“  obsa­hu­je cel­kem 12 poví­dek, a jak již název napo­ví­dá, sku­teč­ně jde o zim­ní polí­be­ní, ve kte­rých auto­ři nešet­ří roz­ma­ni­tou fan­ta­zií, roman­ti­kou, vánoč­ní atmo­sfé­rou, neče­ka­ně šťast­ný­mi kon­ci a parád­ní­mi klišé. Z auto­rů jsem někte­ré zna­la, a tak jsem se na jejich pří­běhy moc těši­la – mohu jme­no­vat např. zná­mou Gayle Formanovou, Jenny Hanovou nebo Rainbow Rowellovou. Ale nao­pak mě pře­kva­pi­li pro mě dosud nezná­mí spi­so­va­te­lé, jejichž povíd­ky se mi mnoh­dy zalí­bi­ly více.

Mám na mys­li nej­spíš mou nej­ob­lí­be­něj­ší a záro­veň nej­zá­bav­něj­ší a neja­trak­tiv­něj­ší povíd­ku s názvem „Kyblíky s pivem a jezu­lát­ko“ od Myry McEntireové. Svůj pří­běh zasa­di­la do diva­del­ní­ho pro­stře­dí, kte­ré vel­mi obdi­vu­ji a ráda se jím nechám inspi­ro­vat. Tudíž z toho vznik­lo něco abso­lut­ně nád­her­né­ho! Nebudu tu roze­pi­so­vat slo­hy o kaž­dé povíd­ce zvlášť, pro­to­že to bych ten­to člá­nek psa­la ješ­tě hod­ně dlou­ho. Ale jsem si napros­to jis­tá, že v žád­né jiné kni­ze nena­jde­te tolik roz­ma­ni­tých cha­rak­te­rů jed­not­li­vých postav, mno­ho skvě­lých nápa­dů a vtip­ných pří­hod, kte­ré vás roze­smě­jí od ucha k uchu. Ale co umí pře­de­vším, to je pohla­ze­ní po duši a hlav­ně navo­ze­ní té pra­vé vánoč­ní atmo­sfé­ry. Není lep­ší způ­sob, jak se nechat pohl­tit Vánocemi, než prá­vě těmi­to dva­nác­ti magic­ký­mi polib­ky.

Zároveň si ale však mys­lím, že povíd­ky se jin­dy než o Vánocích a v zimě číst neda­jí. Nedokážu si před­sta­vit něko­ho, jak čte v létě u moře tuto kni­hu. Ale jsem pře­svěd­če­ná, že „Dárek z pra­vé lás­ky“ byl sesta­ven prá­vě pro kou­zel­ný a nena­hra­di­tel­ný vánoč­ní čas, pro kte­rý je pří­mo per­fekt­ní. To kaž­dý má totiž urči­tou sla­bost, pocho­pe­ní a chuť začíst se do vánoč­ních sla­ďá­ren, kte­ré jsou protka­né pořád­nou por­cí roman­ti­ky se slad­ký­mi kon­ci, hýří­cí lás­kou, rodin­ným pou­tem, sil­ným přá­tel­stvím, nadě­jí a štěs­tím.

V této roz­ma­ni­té pub­li­ka­ci, kte­rá zasa­hu­je téměř do všech žánrů, si na své při­jde napros­to kaž­dý. Ať už je to díky povíd­kám o „kla­sic­kých“ tee­nage­rech, kte­ří popr­vé pořá­da­jí sil­vestrov­skou pár­ty, nebo o záhad­ných elfech, kte­ří pra­cu­jí po celý rok, aby pak všem dětem moh­li roz­nést dáreč­ky. Může se jed­nat ale i o uvíz­lé puber­ťá­ky v jed­nom domě. O pro­ho­ze­né leten­ky, sně­ho­vou závěj. O hod­né duchy a pře­pra­co­va­né Santy. O voňa­vé peče­ní a vaře­ní. O flir­to­vá­ní. O zná­mou zpě­vač­ku. O hro­zí­cí kata­stro­fu. Nebo o gaye, co se pře­vle­če za Santu, aby udě­lal něko­mu radost. Někomu, koho má hod­ně rád. A nejen na Vánoce, ale i na lás­ku se nás sna­ží upo­zor­nit a navna­dit kolek­tiv auto­rů. Může to být pro­střed­nic­tvím magic­kých kou­zel, shá­ně­ní vánoč­ní­ho stro­meč­ku, prá­ce ve vánoč­ní restau­ra­ci, pohá­dek plných zázra­ků, kou­zel­ných love sto­ry pro děv­ča­ta, napí­na­vých pří­bě­hů, nebo uvíz­lých a obě­ta­vých hlav­ních hrdi­nů.

Dárek z pra­vé lás­ky roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji všem mlad­ším čte­ná­řům, pro­to­že si kaž­dý najde tu svou povíd­ku, kte­rou bude mít nutká­ní číst stá­le doko­la a při­jde mu napros­to doko­na­lá. Ano, urči­tě vám všech­ny povíd­ky nezlo­mí srd­ce - i já jsem našla pár, kte­ré mi úpl­ně nesed­ly. Ale když to srov­nám, nee­xis­tu­je lep­ší kni­ha na Vánoce než tato. Anebo ji rov­nou může­te daro­vat pod vánoč­ní stro­me­ček – z toho bude nad­še­ný kaž­dý kni­ho­mol! Nejen, že vás doko­na­le nalá­ká na Vánoce a hodí kaž­dé­ho do kli­du a poho­dy, ale při­mě­je vás také věřit, být vděč­ní, děko­vat, mys­let na dru­hé a milo­vat.


  • Autor:Rainbow Rowellová, Kelly Linková, Ally Carterová, Gayle Formanová, Holly Blacková, David Levithan, Myra McEntireová, Laini Taylorová, Stephanie Perkinsová, Matt de la Pena, Jenny Hanová, Kiersten White
  • Žánr:roman­ti­ka, love sto­ry, lite­ra­tu­ra pro dív­ky
  • Nakladatelstvi:COOBOO

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85473 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71681 KB. | 14.07.2024 - 07:45:05