Kritiky.cz > TV Tipy > Česká televize nabídne na podzim pět nových seriálů a minisérií

Česká televize nabídne na podzim pět nových seriálů a minisérií

CerTrpaslik
CerTrpaslik
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na obra­zov­ky České tele­vi­ze zamí­ří na pod­zim mini­sé­rie Jana Hřebejka Rédl, neotře­lý pohled na čes­ké malo­měs­to v seri­á­lu Lynč, nové díly Labyrintu a První repub­li­ky i šes­ti­díl­né Zahradnictví. Devátou sezó­nou se do vysí­lá­ní vrá­tí StarDance.

„Česká tele­vi­ze nato­či­la pro nad­chá­ze­jí­cí pod­zim pět původ­ních seri­á­lů a mini­sé­rií. Spolupracovali jsme na nich nejen s před­ní­mi čes­ký­mi tvůr­ci, ale pro­stor jsme dali v této sezo­ně také mla­dým, talen­to­va­ným auto­rům. Za seri­á­lem Lynč sto­jí napří­klad sku­pi­na čer­s­tvých absol­ven­tů fil­mo­vých škol, kte­ří svůj původ­ní námět roz­ví­je­li pod vede­ním zná­mé­ho holly­wo­od­ské­ho sce­náris­ty Haroda Aptera. Podobně v Rédlovi vni­kl díky spo­je­ní reži­sé­ra Jana Hřebejka se začí­na­jí­cím, nada­ným sce­náris­tou Miro Šifrou ori­gi­nál­ní seri­á­lo­vý návrat do deva­de­sá­tých let,“ říká gene­rál­ní ředi­tel České tele­vi­ze Petr Dvořák a dodá­vá: „Seriálová a fil­mo­vá tvor­ba, zejmé­na když se její děj neo­de­hrá­vá v sou­čas­ných reá­li­ích, ale v minu­los­ti, je pro­dukč­ně nároč­ná a pat­ří k nej­ná­klad­něj­ším žánrům. Těší mě, že může­me divá­kům tako­vá díla nabí­zet, že může­me zpra­co­vá­vat čes­ké lát­ky a spo­lu­pra­co­vat s reno­mo­va­ný­mi i debu­tu­jí­cí­mi auto­ry.“

 

Čtyřdílnou mini­sé­rii Rédl, s Ondřejem Sokolem v hlav­ní roli, před­sta­ví Česká tele­vi­ze divá­kům už ten­to pod­zim. Režisér Jan Hřebejk v ní odkrý­vá poza­dí podiv­né­ho kri­mi­nál­ní­ho pří­pa­du z deva­de­sá­tých let. „Scénář mi dopo­ru­čil Petr Jarchovský s tím, že se na FAMU vysky­tl nesmír­ně talen­to­va­ný sce­náris­ta Miro Šifra, kte­rý ho napsal, a že nic podob­né­ho ješ­tě neče­tl. Jde o pří­běh, jenž je kro­mě napě­tí a humo­ru zají­ma­vý svým téma­tem. Zpracovává, jak se v nové spo­leč­nos­ti po pře­vra­tu pro­po­ju­jí zlo­čin­ci a poli­cis­té, což je téma, kte­ré mě osob­ně zvlášt­ním způ­so­bem fas­ci­nu­je,“ popi­su­je Jan Hřebejk a Ondřej Sokol ho dopl­ňu­je. „Pro mou gene­ra­ci a pro gene­ra­ci mně blíz­kou to bude hod­ně zají­ma­vá a čas­to i pře­kva­pi­vá son­da do doby vzni­ku naší stá­le ješ­tě mla­dé demo­kra­cie. Revoluce a celý násled­ný pře­rod totiž nepro­bí­hal vůbec stan­dard­ní ces­tou. Často se šíle­ně impro­vi­zo­va­lo a sta­ly se věci, kte­ré měly obrov­ský vliv i na to, v čem žije­me dnes.“

Jan Hřebejk se divá­kům na pod­zim nepřed­sta­ví jen jako reži­sér Rédla. Česká tele­vi­ze totiž nabíd­ne divá­kům i šes­ti­díl­nou sérii dvo­ji­ce Hřebejk–Jarchovský Zahradnictví, kte­rá sle­du­je život­ní pří­běh tří rodin ode­hrá­va­jí­cí se na poza­dí nej­dra­ma­tič­těj­ších dekád minu­lé­ho sto­le­tí.

Dalším novým pro­jek­tem České tele­vi­ze je osmi­díl­ný seri­ál Lynč, kte­rý se zro­dil na worksho­pu čes­kých stu­den­tů fil­mo­vých škol vede­ném ame­ric­kým sce­náris­tou Haroldem Apterem. Zpracovává téma raso­vých před­sud­ků na malém čes­kém měs­tě a před­sta­ví se v něm napří­klad Zuzana Stivínová nebo Jiří Dvořák.

Diváci nepři­jdou ani o nové díly svých oblí­be­ných seri­á­lů, na obra­zov­ce zno­vu oži­je tým vyšet­řo­va­te­lů mys­te­ri­óz­ní kri­mi­nál­ky Labyrint Jiřího Stracha i rodi­na Valentů ve tře­tí řadě První repub­li­ky.

Česká tele­vi­ze nabíd­ne také kolek­ci oce­ňo­va­ných zahra­nič­ních seri­á­lů. Desetidílného Mladého pape­že nato­čil osca­ro­vý reži­sér Paolo Sorrentino, nej­no­věj­ší adap­ta­ce romá­nu Lva Nikolajeviče Tolstého Vojna a mír se uja­la brit­ská BBC a život vel­ké­ho kubán­ské­ho dik­tá­to­ra zma­pu­je dvou­díl­ný Fidel v režii Davida Attwooda. Vrátí se ale i Saga Norénová v závě­reč­né řadě tem­né­ho skan­di­náv­ské­ho Mostu, Francis Underwood v páté sérii Domu z karet či nor­ský spi­so­va­tel Jo Nesbø s dru­hou řadou thrille­ru Okupace.

Televizní divá­ci se mohou těšit též na pre­mi­é­ry čes­kých fil­mů, kte­ré měli zatím mož­nost vidět pou­ze v kinech. Humorný pří­běh Kvarteto čtve­ři­ce kama­rá­dů hra­jí­cích ve smyč­co­vém sou­bo­ru při­blí­ží film Miroslava Krobota, kte­rý se záro­veň obje­ví jako herec ve sním­ku legen­dár­ní Agnieszky Holland Přes kos­ti mrtvých. Pro ty, kte­ří mají rádi auto­bi­o­gra­fie, je při­pra­ven posled­ní film Jana Němce Vlk z Královských Vinohrad a česko-slovenské dra­ma Eva Nová s Emílií Vášáryovou v hlav­ní roli.

Na pod­zim se na obra­zov­ky České tele­vi­ze vrá­tí v devá­té řadě StarDance.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19286 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71480 KB. | 22.06.2024 - 19:04:21