Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Transformers

Transformers

Photo © DreamWorks Pictures & Paramount Pictures
Photo © DreamWorks Pictures & Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dvě frak­ce auto­nomních robo­tic­kých orga­nis­mů z pla­ne­ty Cybertron, hod­ní Autoboti a zlí Decepticoni, se sna­ží zis­kat Prajiskru, kte­rá , kte­rá je schop­na stvo­řit svě­ty a zapl­nit je živo­tem. Zatímco Decepticoni s její pomo­cí plá­nu­jí vybu­do­vat armá­du z pozem­ských stro­jů, vyhla­dit všech­ny lidi a zís­kat tak neo­me­ze­nou moc, Autoboti se jim v tom sna­ží zabrá­nit a pří­pad­ně Prajiskru vyu­žit k obno­ve­ní Cybertronu...

Natočit vel­ko­le­pou fil­mo­vou udá­lost na moti­vy hra­ček Transformers, to se ješ­tě 15 let nazpá­tek dalo brát jako odváž­ná bojov­ka srov­na­tel­ná s poku­sy vysta­vět celo­ve­čer­ní fil­my na moti­vy Bitevní lodi, LEGU či Barbie (Greta Gerwig snad příští rok zaskó­ru­je). Přitom se ovšem zada­ři­lo a prv­ní hra­ní Transformers jsou v očích mno­ha brá­ni jako pří­klad jed­no­ho z vrchol­ných bloc­kbus­te­rů 21. sto­le­tí (i když by se vás mno­ho ame­ric­kých kri­ti­ků poku­si­lo pře­svěd­čit o pra­vém opa­ku). Kooperace reži­sé­ra Michaela Baye a pro­du­cen­ta Stevena Spielberga při­nes­lo to nej­lep­ší mož­né zla­té ovo­ce a tahle dvo­ji­ce spo­lu stvo­ři­la bra­vur­ní bloc­kbuste­ro­vou zále­ži­tost, kte­rá měla díky Spielbergově pří­tom­nos­ti kouz­lo jeho nej­lep­ších dob­ro­druž­ných fil­mů, Michael Bay poté pro sebe našel tu nej­víc ide­ál­ní lát­ku. Což doka­zu­je i fakt, že u Transformers násled­ně strá­vil dal­ších 10 let.

Michael Bay už byl teh­dy zku­še­ný fil­mař akč­ních bijá­ků, kdy měl za sebou prv­ní dva Mizery, Skálu, Armageddon i Pearl Harbor. Jeho fetiš na explo­ze, infan­til­ní humor, zábě­ry točí­cí se kolem nád­her­ně vysta­vě­ných žen­ských těl, kame­ro­vé hrát­ky a explo­ze našel ide­ál­ní zabyd­le­ní, kdy se z absurd­ní lát­ky spo­lé­ha­jí­cí na kla­sic­ký čer­no­bí­lý boj dob­ra pro­ti zlu vyklu­ba­la zále­ži­tost sto­jí­cí na per­fekt­ní řeme­sl­né strán­ce, epic­ké atmo­sfé­ře i funkč­ně budo­va­ných vzta­zích stě­žej­ních postav. Především si ovšem Bay a spol. jas­ně uvě­do­mi­li, že tako­vou lát­ku není nut­no brát napros­to váž­ně. První hra­ní Transformers tak po celou svou dobu zůstá­va­jí zábav­nou podí­va­nou, kte­rá ovšem v těch pra­vých momen­tech přes­ně ví, kdy se má řezat do kapo­ty a kdy má ben­zín stří­kat po hek­to­li­t­rech.

Existuje typ fil­mů, kte­ré člo­vě­ka chy­tí ve správ­ném věku a do jis­té míry se pro ně násled­ně mohou stát defi­nu­jí­cím. Jednotlivé gene­ra­ce tak měli své původ­ní Star Wars, Dobyvatelé ztra­ce­né archy, Blade Runnera, Barbara Conana, Návrat do budouc­nos­ti či prv­ní Matrix, pro mno­ha lidi spa­da­jí­cí do gene­ra­ce Z se při­tom nej­spíš defi­nu­jí­cí sta­li prá­vě prv­ní hra­ní Transformers. Sam Witwicky v podá­ní Shii LaBeoufa se stal sym­pa­tic­kým hrdi­nou, ve kte­rém se mohl člo­věk po vzo­ru Lukea Skywalkera či Martyho McFlye vidět, přát mu pří­jem­né chví­le s Mikaylou v podá­ní Megan Fox, mož­nost podí­let se na osu­do­vém dob­ro­druž­ství a v jádru duše dou­fat, že i on by se mohl po vzo­ru Witwickyho stát fra­je­rem, co tak tro­chu pomů­že spa­sit svět. Že prv­ní hra­ní Transformers nejsou ten typ fil­mu, kte­rý sto­jí na posta­vách? To by bylo tak tro­chu krát­ko­zra­ké.

Postav je ve fil­mu mno­ho, záplet­ka poma­lu houst­ne s dal­ší­mi pří­va­ly nových infor­ma­cí, při­tom všem to ovšem do sebe v prů­bě­hu vše krás­ně zapad­ne a všech­ny lid­ské stě­žej­ní posta­vy si doká­ží obhá­jit svou exis­ten­ci a do osu­do­vé bitvy o pla­ne­tu Zemi se též solid­ně zapsat. První Bayovi Transformers jsou čis­tá bay­o­vi­na, kte­rá pre­zen­tu­je tu nej­čist­ší podo­bu Bayhemu, pře­de­vším jde ovšem o Bayhem v jeho nej­krás­něj­ší podo­bě. Scénář dvo­ji­ce Robert Orci/Alex Kurtzman dodal spous­ty funkč­ních hlá­šek, už při vymýš­le­ní akč­ních scén a nákre­sech sto­ry­bo­ar­dů se nej­spíš tvůr­ci doká­za­li nále­ži­tě vyblb­nout a pak už jen sta­čí si sed­nout a kochat se vyni­ka­jí­cí­mi kame­ro­vý­mi jíz­da­mi, sty­lo­vý­mi a funkč­ní­mi zpo­ma­lo­vač­ka­mi a cel­ko­vým nád­her­ným vizu­á­lem. A v prů­bě­hu se pře­svěd­čo­vat o tom, že jsou prv­ní hra­ní Transformers pro mno­hé mil­ní­kem z pocho­pi­tel­ných důvo­dů.

Autobotů i Deceptikonů je v souč­tu málo, při­tom je kaž­dý z nich výraz­ný a dá se v nich snad­no ori­en­to­vat. Prakticky kaž­dá akč­ní sek­ven­ce je nato­če­ná skvost­ně. Řádění Scorponoka v pouš­ti, náha­něč­ka s Bonecrusherem na dál­ni­ci a pře­de­vším finál­ní bitva dodnes pat­ří mezi ty nej­lep­ší akč­ní momen­ty 21. sto­le­tí, kte­ré i přes vět­ší mega­lo­man­ství, víc Autobotů i Deceptikonů a vět­ší atrak­ce nedo­ká­za­lo v rám­ci série dodnes trumf­nout (a to se Transformers 3 sna­ži­li oprav­du hod­ně). Už samot­ný kon­cept obřích robo­tů, kte­ří se mění v auta zní tak tro­chu stře­le­ně, na tom­to námě­tu se ovšem sku­teč­ně doká­zal vysta­vět skvě­lý bloc­kbus­ter, kdy je v roz­ho­du­jí­cí momen­ty čas na krás­ně budo­va­nou roman­ci, fak­tor lid­ství a pře­de­vším uvě­do­mě­ní si toho, že má prv­ní auto v živo­tě člo­vě­ka význam­nou roli.

Genialita prv­ních hra­ných Transformers tkví prá­vě v samot­ných zákla­dech, kdy scé­nář svou inte­li­gen­cí odpo­ví­dá samot­né lát­ce, humor je po vzo­ru Míšy Baye jed­no­du­še bru­tál­ně infan­til­ní, posta­vy jsou při­tom do jis­té míry tak tro­chu kari­ka­tur­ní (a přes­to skvě­le zahra­ní) a v jádru tak Transformers doká­žou tak tro­chu při­po­me­nout i tře­ba Den nezá­vis­los­ti Rolanda Emmericha. Autoboti a Deceptikoni byli k živo­tu při­ve­de­ni ve výteč­né for­mě, soun­d­track Stevea Jablonskyho je při­tom skvě­le dopro­vá­zel. Bay se mohl tak tro­chu vrá­tit ke svým koře­nům kli­pa­ře, aby nato­čil jed­nu vel­ko­le­pou akč­ní šle­hu, kte­rá doká­za­la vyra­zit dech i něko­li­krát za minu­tu a tuč­né ukous­nu­té sous­to bylo teh­dy spolknu­to s grá­cií. Vzpamatovat se z toho vše­ho ovšem bylo těž­ké i v moment, kdy zača­lo hrát „What I’ve Done´´ od Linkin Park (skvě­lá pís­nič­ka hod­na dopro­vo­du závě­ru skvě­lé­ho fil­mu).

Že už jsou z těch ple­chá­čů z Cybertronu po letech tak tro­chu racho­ti­ny? První díl z roku 2007 jim po letech doká­že vrá­tit lesk i v očích těch nej­vět­ších odpůr­ců série. Druzí až pátí Bayovi Transformers doká­za­li v letech 2009-2017 kri­tic­kou i divác­kou obec roz­dě­lit ješ­tě o pozná­ní sil­ně­ji než v pří­pa­dě prv­ní­ho fil­mu, dodnes se ovšem vět­ši­na shod­ne na tom, že prv­ní díl zůstá­vá tím nej­lep­ší. Pro mno­hé při­tom v kon­tex­tu nejde o pochva­lu, pro mno­hé ovšem prv­ní Transformers zůstá­va­jí vrchol­nou bloc­kbuste­ro­vou šle­hou...

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Podívejte se na hodnocení Transformers na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56133 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71875 KB. | 14.07.2024 - 13:10:05