Kritiky.cz > Krátké recenze > Cheryl Lee Harnish: Poselství ducha

Cheryl Lee Harnish: Poselství ducha

IMG 20221018 150651
IMG 20221018 150651
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Karty mají vel­ké ambi­ce, autor­ka o nich říká, že jsou nej­přes­něj­ší! Tak to je výzva! Výzva vel­mi hezká a ráda ji při­jí­mám. Poselství ducha vyni­ká duho­vý­mi, inter­di­men­zi­o­nál­ní­mi obráz­ky ve sty­lu, kte­rý se někdy pou­ží­vá pro růz­né medi­tač­ní pro­gra­my. Na kaž­dé kar­tě je klí­čo­vé slo­vo a mož­ná by bylo fajn, kdy­by tam byla ješ­tě větič­ka navíc. Ale neva­dí, pro bliž­ší sezná­me­ní se s kaž­dým význa­mem slou­ží kní­žeč­ka.

A ta vyso­ké oče­ká­vá­ní spl­ňu­je.

Významy karet jsou popsá­ny zhru­ba tak­to… Když něco tvo­ří­me, v něja­ké situ­a­ci jsme, cítí­me se zhru­ba tak­to a potká­vá­me se  tako­vý­mi či jiný­mi pro­blémy.  Pamatujme však na to, že se v celé situ­a­ci může zamí­chat něco, co tak dob­ře nevi­dí­me…. Jak s tím nalo­žit nebo kam se posmě­ro­vat, to už jsou pak dal­ší téma­ta.

Celý prin­cip vysvět­le­ní karet je o uve­de­ní do pro­blé­mu nebo situ­a­ce, její zhod­no­ce­ní, podí­vá­ní se do kaž­dé­ho kou­ta a poslé­ze nale­ze­ní růz­ných názna­ků řeše­ní. Které bude to pra­vé buď už cítí­me, nebo se může­me ptát dal­ších karet.

Čtyřicetčtyři karet ský­tá růz­né dru­hy výkla­dů. Od těch hlu­bo­kých a hle­da­jí­cích až to ty neja­trak­tiv­něj­ších, napří­klad „Co tě čeká“.

poselstvi ducha
posel­st­vi ducha
IMG 20221018 150651
IMG 20221018 150651

A ten si zku­sí­me, je na čtyř kar­ty:

Současná dyna­mi­ka ener­gie: Láska… mým živo­tem tedy v tuto dobu hýbe při­taž­li­vost a tou­ha pro něco se nadchnout, něco milo­vat…

Spirituální vliv: Víra… to tady může být o nut­nos­ti o sobě pře­stat pochy­bo­vat.

Vnější vliv: Manifestace… tedy schop­nost osu­du a náhod nějak zhmot­nit to, co potře­bu­je­me nebo jít dob­ré­mu napro­ti.

Nejpravděpodobnější vývoj: Vynoření…Je to o pře­kro­če­ní vlast­ní­ho stí­nu. Veřejná pro­mlu­va, pro­je­ve­ní se … „Lidé to uvi­dí… podí­vej se na obrá­zek, jsou na něm stov­ky bub­li­nek… spous­ta rados­ti a oslav. Karta také při­chá­zí, když jsme byli odváž­ní, vyjá­d­ři­li se a nyní máme sdí­let se svě­tem a lid­mi kus své­ho talen­tu, kus sebe… tvé kva­li­ty brzy vystou­pa­jí k povrchu…“

Tak to jako ukáz­ka výkla­du zní nad­mí­ru zají­ma­vě, že?

A jsou tedy nej­prav­di­věj­ší? Mám-li sou­dit dle toho­to výkla­du, jsou až zne­po­ko­ji­vě PRAVDIVÉ…

 

Autorka o kar­tách říká: „Pokaždé, když si tyto kar­ty vyklá­dám, cítím, že mě síla Ducha důvěr­ně zná a pro­mlou­vá ke mně z hlou­bi mojí duše.“

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie, www.synergiepublishing.com, 2022


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77413 s | počet dotazů: 272 | paměť: 72006 KB. | 18.04.2024 - 04:06:13