Kritiky.cz > Recenze knih > Vlaštovka v bublině - román o budoucnosti jedné rodiny

Vlaštovka v bublině - román o budoucnosti jedné rodiny

0052933567 vlastovka obalka velka
0052933567 vlastovka obalka velka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi romá­ny od čes­kých auto­rek a auto­rů? Chcete se podí­vat do budouc­nos­ti roku 2045. Markéta Lukášková je autor­kou romá­nu Vlaštovka v bub­li­ně. Pojďte se spo­leč­ně se mnou podí­vat do jed­né rodi­ny a odha­lit různá tajem­ství. 

Barbora leží v nemoc­ni­ci s dia­gnó­zou Parkinsonova nemoc s postup­nou ztrá­tou pamě­ti. Díky nové léč­bě, kte­rou zkou­ší na Barboře jeden mla­dý lékař se Barbora postup­ně zlep­šu­je a je z nemoc­ni­ce pro­puš­tě­na domů. Má dce­ru Magdu a syna Michala. Magda již stih­la postup­ně roz­pro­dat její maje­tek, jeli­kož si mys­le­la, že už se její máma z nemoc­ni­ce nevrá­tí. Autorka  stří­da­vě vyprá­ví děj v sou­čas­nos­ti v roce 2018 v kon­tras­tu s dějem v roce 2045 v budouc­nos­ti. Barbora postu­pem času se zlep­šu­jí­cím se zdra­vím začí­ná roz­plé­tat zamo­ta­né klub­ko udá­los­tí, nedo­ro­zu­mě­ních týka­jí­cích se její­ho man­žel­ství se svým man­že­lem Petrem. Podaří se jí odha­lit, jak to vlast­ně všech­no bylo a proč Petr ode­šel?

Román je oprav­du zají­ma­vou son­dou do živo­ta jed­né oby­čej­né rodi­ny v roce 2045. Velice mě zau­jal a dopo­ru­či­la bych ho všem, co v živo­tě tápou, neví si rady, jsou nespo­ko­je­ní a neví, co si s živo­tem počít.

Čtení mě bavi­lo od začát­ku až do kon­ce. Vůbec jsem se nenu­di­la a se čte­ním jsem nemoh­la pře­stat. Chtěla jsem se dozvě­dět, jak to nako­nec vše dopad­ne. Moc jsem hlav­ní hrdin­ce Barboře přá­la, aby se jí vrá­ti­la paměť a moh­la vše opět pro­ží­vat se svý­mi blíz­ký­mi napl­no.

Zaujalo mě vyprá­vě­ní autor­ky o budouc­nos­ti, jak to asi vše bude vypa­dat, že káva bude nedo­stat­ko­vé zbo­ží, kla­sic­ké mobi­ly už nebu­dou a mno­ho dal­ších vymo­že­nos­tí. Trochu mě to mož­ná i vydě­si­lo, zda tomu oprav­du bude tak. Příběh byl zají­ma­vý, k zamyš­le­ní, jaká nedo­ro­zu­mě­ní v živo­tě mohou způ­so­bit a nést si tak násled­ky na celý život. Kniha má 335 stran, roz­dě­le­na na kapi­to­ly vyprá­vě­ní teď v sou­čas­nos­ti a budouc­nos­ti zakon­če­né epi­lo­gem. Kniha má men­ší for­mát, díky tomu se mně dob­ře drže­la v ruce a pří­jem­ně čet­la.

Několik slov u autor­ce:

Markéta Lukášková pochá­zí z Českých Budějovic. Působila jako redak­tor­ka časo­pi­sů Týden, Maxim, Faktor S, ved­la Reflex.cz. Se svou prvo­ti­nou Losos v kaluži obje­la repub­li­ku v rám­ci diva­del­ní­ho pro­jek­tu Listování a napsa­la pod­le ní scé­nář, kte­rý nyní čeká na fil­mo­vé zpra­co­vá­ní. Po Lososovi násle­do­va­ly kni­hy Panda v nesná­zíchInTyMně a Vlaštovka v bub­li­ně. Markéta ve vol­ném čase zve­dá čin­ky, pro­há­ní svou fen­ku Pandu a sna­ží se šířit osvě­tu o vní­má­ní psy­chic­kých pro­blé­mů nejen skr­ze své kni­hy.

Autor: Markéta Lukášková

Žánr: román, čes­ká pró­za

Vydáno: Nakladatelství Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s., Praha 2020

Počet stran: 336

Vazba kni­hy: váza­ná s papí­ro­vým pota­hem bez lami­na­ce

ISBN: 978-80-267-1783-6


Foto: Albatros Media, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62401 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71798 KB. | 29.02.2024 - 21:53:02