Kritiky.cz > Speciály > Krotitelé duchů

Krotitelé duchů

Krot
Krot
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Krotitelé duchů je ame­ric­ká nad­při­ro­ze­ná kome­die z roku 1984, kte­rou reží­ro­val a pro­du­ko­val Ivan Reitman a scé­nář napsa­li Dan Aykroyd a Harold Ramis. Bill Murray, Aykroyd a Ramis v něm hra­jí Petera Venkmana, Raye Stantze a Egona Spenglera, tro­ji­ci excen­t­ric­kých para­psy­cho­lo­gů, kte­ří v New Yorku začnou pod­ni­kat v chy­tá­ní duchů. Ve fil­mu dále hra­jí Sigourney Weaver a Rick Moranis a ve ved­lej­ších rolích se obje­ví Annie Potts, William Atherton a Ernie Hudson.

Krotitele duchů Aykroyd kon­ci­po­val na zákla­dě své vlast­ní fas­ci­na­ce duchař­stvím jako pro­jekt, v němž by spo­lu s Johnem Belushim pro­ží­va­li dob­ro­druž­ství v čase a pro­sto­ru a bojo­va­li s nad­při­ro­ze­ný­mi hroz­ba­mi. Po Belushiho smr­ti v roce 1982, kdy byl Aykroydův kon­cept pova­žo­ván za finanč­ně neu­sku­teč­ni­tel­ný, byl najat Ramis, aby pomohl pře­psat scé­nář a zasa­dit jej do New Yorku a uči­nit jej rea­lis­tič­těj­ším. Krotitelé duchů byli prv­ním kome­di­ál­ním fil­mem, v němž byly pou­ži­ty náklad­né spe­ci­ál­ní efek­ty, a spo­leč­nost Columbia Pictures se obá­va­la poměr­ně vyso­ké­ho roz­počtu 25-30 mili­o­nů dola­rů a pří­liš nevě­ři­la v jeho kasov­ní poten­ci­ál. Natáčení pro­bí­ha­lo od říj­na 1983 do led­na 1984 v New Yorku a Los Angeles. Vzhledem ke kon­ku­ren­ci stu­dií zabý­va­jí­cích se spe­ci­ál­ní­mi efek­ty mezi růz­ný­mi fil­my, kte­ré se v té době při­pra­vo­va­ly, pou­žil Richard Edlund část roz­počtu na zalo­že­ní fil­mo­vé­ho stu­dia Boss, kte­ré k rea­li­za­ci stra­ši­del­ných vizu­ál­ních efek­tů pou­ži­lo kom­bi­na­ci prak­tic­kých efek­tů, mini­a­tur a lou­tek.

Krotitelé duchů byli uve­de­ni do kin 8. červ­na 1984 a setka­li se s vel­kým ohla­sem kri­ti­ky a sta­li se kul­tur­ním feno­mé­nem. Byl dob­ře při­jat pro svou kom­bi­na­ci kome­die, akce a horo­ru a Murrayho výkon byl čas­to vyzdvi­ho­ván. Film během své­ho prv­ní­ho uve­de­ní v kinech vydě­lal 282,2 mili­o­nu dola­rů, čímž se stal dru­hým nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem roku 1984 a v té době nej­vý­dě­leč­něj­ší kome­dií vůbec. Sedm týd­nů po sobě byl film na prv­ním mís­tě v kinech a byl jed­ním z pou­hých čtyř fil­mů, kte­ré v tom roce vydě­la­ly více než 100 mili­o­nů dola­rů. Další uve­de­ní v kinech zvý­ši­la cel­ko­vý výdě­lek na při­bliž­ně 295,2 mili­o­nu dola­rů, což z něj činí jed­nu z nej­ú­spěš­něj­ších kome­dií 80. let. V roce 2015 jej Knihovna Kongresu USA vybra­la k ucho­vá­ní v Národním fil­mo­vém regis­t­ru. Jeho ústřed­ní píseň „Ghostbusters“ od Raye Parkera Jr. se rov­něž sta­la hitem čís­lo jed­na.

Více na Kritiky.cz
Dragon Age 4 bude zasazen do impéria Tevinter. Tvrzení... Dragon Age 4 bude zasazen do impéria Tevinter. Tvrzení fanoušků definitivně potvrzuje kniha Bio...
Tajemná vražda na Manhattanu "Ta žena stále umírá." - Když se chce člověk podívat na film obsahující inteligentní h...
Ivan Zachariáš Absolvent katedry dokumentární tvorby na pražské FAMU (1996) se postupně stal jedním z nejvyhl...
Základní instinkt Díky rostoucímu zájmu bulvárních plátků o kulturní vzdělává...
Titulky k La Brea S01E05 - The Fort Část přeživších se spolu kapitánem Delgadem rozhodne prozkoumat tajemnou pevnost, kterou obje...

Úspěch Krotitelů duchů, kte­ří ovliv­ni­li popu­lár­ní kul­tu­ru a měli odda­né fanouš­ky, odstar­to­val mul­ti­me­di­ál­ní fran­ší­zu v hod­no­tě něko­li­ka mili­ard dola­rů. Ta zahr­no­va­la popu­lár­ní ani­mo­va­ný tele­viz­ní seri­ál Skuteční kro­ti­te­lé duchů (1986), jeho pokra­čo­vá­ní Extrémní kro­ti­te­lé duchů (1997), video­hry, stol­ní hry, komiksy, oble­če­ní, hud­bu a stra­ši­del­né atrak­ce. Po Krotitelích duchů násle­do­val v roce 1989 film Krotitelé duchů II, kte­rý si finanč­ně ani kri­tic­ky neve­dl tak dob­ře. Pokusy o dru­hé pokra­čo­vá­ní byly po Ramisově smr­ti v roce 2014 poza­sta­ve­ny. Reboot z roku 2016, rov­něž nazva­ný Krotitelé duchů, se dočkal smí­še­ných recen­zí a finanč­ní­ho neú­spě­chu. Druhé pokra­čo­vá­ní fil­mu z roku 1984, Krotitelé duchů:

Děj

Peter Venkman, Ray Stantz a Egon Spengler jsou pro­fe­so­ři para­psy­cho­lo­gie na Kolumbijské uni­ver­zi­tě, kte­ří zkou­ma­jí para­nor­mál­ní jevy. Po prv­ním setká­ní s duchem, kte­rý se zje­vil v newy­or­ské veřej­né knihov­ně, je děkan uni­ver­zi­ty vyho­dí a odmít­ne důvě­ry­hod­nost jejich výzku­mu. V reak­ci na to zalo­ží „Krotitele duchů“, para­nor­mál­ní vyšet­řo­va­cí a likvi­dač­ní služ­bu, kte­rá půso­bí v nepo­u­ží­va­né hasič­ské zbroj­ni­ci. Vyvíjejí špič­ko­vé zaří­ze­ní na jader­ný pohon k zachy­co­vá­ní a zadr­žo­vá­ní duchů, ačko­li zpo­čát­ku jdou obcho­dy poma­lu.

Po para­nor­mál­ním setká­ní ve svém bytě zavo­lá Krotitelům duchů vio­lon­cel­list­ka Dana Barrettová. Vypráví, že vidě­la démo­nic­ké stvo­ře­ní podob­né pso­vi, kte­ré vyslo­vi­lo jedi­né slo­vo: „Zuul“. Ray a Egon zkou­ma­jí Zuul a podrob­nos­ti o Danině budo­vě, zatím­co Peter se nabíd­ne, že si pro­hléd­ne její byt v neú­spěš­ném poku­su ji svést. Krotitelé duchů jsou naja­ti, aby z hote­lu Sedgewick odstra­ni­li nena­syt­né­ho ducha Slimera. Protože se jim nepo­da­ři­lo řád­ně otes­to­vat své vyba­ve­ní, Egon varu­je sku­pi­nu, aby nikdy nepře­kra­čo­va­la ener­ge­tic­ké prou­dy svých pro­to­no­vých zbra­ní, pro­to­že by to moh­lo způ­so­bit kata­stro­fál­ní výbuch. Chytí ducha a ulo­ží ho do ekto­ko­mo­ry pod hasič­skou zbroj­ni­cí. Nadpřirozená akti­vi­ta ve měs­tě rych­le ros­te a Krotitelé duchů se svý­mi výko­ny pro­sla­ví; aby zvlád­li ros­tou­cí poptáv­ku, najmou čtvr­té­ho čle­na, Winstona Zeddemora.

Více na Kritiky.cz
Casino Royale Tak je to tu. Nová bondovka je na světě! Taky jste se nemohli dočkat, jak dopadla výměna Pierc...
Jiří Vyorálek - Zvířecí muž Hrajete roli, kde jste nemohl používat běžné vyjadřovací prostředky. Jak obtížné bylo hr...
Chess Ultra Je to logická hra se strategickými prvky od společnosti Ripstone Ltd., která čerpá z klasické...
ZLÍNFEST - Ranní zprávy 27. května 2018 ...
Řemesla - komiks o 16 tradičních řemeslech Hledáte pro své děti zajímavou knihu o historii? Vítem co znamená šalanda, caletník či kytl...

Inspektor Agentury pro ochra­nu život­ní­ho pro­stře­dí Walter Peck, kte­rý je vůči Krotitelům duchů nedů­vě­ři­vý, je požá­dá o posou­ze­ní jejich vyba­ve­ní, ale Peter ho odmít­ne. Později Egon varu­je, že kapa­ci­ta záchyt­né jed­not­ky se blí­ží a nad­při­ro­ze­ná ener­gie se valí měs­tem. Peter se setká­vá s Danou a infor­mu­je ji, že Zuul byl polobůh uctí­va­ný jako slu­žeb­ník „Gozera Gozeriana“, boha destruk­ce mění­cí­ho podo­bu. Když se Dana vrá­tí domů, je posed­lá Zuulem; podob­ná enti­ta ovlá­dá i její­ho sou­se­da Louise Tullyho. Peter při­jíž­dí a nachá­zí posed­lou Danu/Zuul, kte­rá o sobě tvr­dí, že je „Strážce brá­ny“. Louis je poli­cis­ty při­ve­den k Egonovi a tvr­dí, že je „Vinz Clortho, Správce klí­čů“. Krotitelé duchů sou­hla­sí, že dvo­ji­ci udr­ží oddě­le­ně.

Peck se vra­cí s poli­cis­ty a pra­cov­ní­ky měs­ta, aby nechal Krotitele duchů zatknout a jejich zadr­žo­va­cí jed­not­ku deak­ti­vo­vat, což způ­so­bí výbuch, kte­rý zaja­té duchy osvo­bo­dí. Louis/Vinz v nasta­lém zmat­ku unik­ne a vydá se do byto­vé­ho domu za Danou/Zuul. Ve věze­ní Ray a Egon odha­lí, že Danina budo­va byla navr­že­na Ivo Šandorem, vůd­cem kul­tu uctí­va­jí­cí­ho Gozera, aby fun­go­va­la jako anté­na, kte­rá při­ta­hu­je a sou­stře­ďu­je duchov­ní ener­gii k vyvo­lá­ní Gozera a vyvo­lá­ní apo­ka­ly­psy. Tváří v tvář nad­při­ro­ze­né­mu cha­o­su v celém měs­tě Krotitelé duchů pře­svěd­čí sta­ros­tu, aby je pro­pus­til.

Krotitelé duchů se vyda­jí na stře­chu obyt­né­ho domu, zatím­co Dana/Zuul a Louis/Vinz ote­vřou brá­nu mezi dimen­ze­mi a pro­mě­ní se v démo­nic­ké psy. Gozer se obje­ví v podo­bě ženy a zaú­to­čí na Krotitele duchů, pak zmi­zí, když se poku­sí o odve­tu. Její odo­sob­ně­ný hlas poža­du­je, aby si Krotitelé duchů „vybra­li podo­bu destruk­to­ra“. Ray si nechtě­ně vzpo­me­ne na milo­va­né­ho firem­ní­ho mas­ko­ta z dět­ství a Gozer se zno­vu obje­ví v podo­bě obrov­ské­ho Stay Puft Marshmallow Mana, kte­rý začne ničit měs­to. Egon navzdo­ry své dří­věj­ší radě naří­dí týmu, aby zkří­žil své pro­to­no­vé ener­ge­tic­ké prou­dy u dimen­zi­o­nál­ní brá­ny. Výsledná explo­ze zni­čí Gozerova ava­ta­ra, vyže­ne ho zpět do jeho dimen­ze a brá­nu uza­vře. Krotitelé duchů zachrá­ní Danu a Louise z tro­sek a na uli­ci jsou vítá­ni jako hrdi­no­vé.

Více na Kritiky.cz
Star Wars: A New Hope (Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje) - Deleted Scenes První článek z nové rubriky "Smazané scény z filmů". Zopakujte si to, co se nevešlo do Star...
Simpsonovi: S30E18: Bart vs. Itchy & Scratchy České titulky pro 18. epizodu 30. sezóny...
Na internet unikly záběry z chystané free-to-play hry Tom Clancy’s The Division: Heartland od Ubisoftu. https://www.youtube.com... Na internet unikly záběry z chystané free-to-play hry Tom Clancy's The Division: Heartland od Ubi...
#2154: The New 52 - The Dark A jsme u konce! Závěrečný díl Martinovy série o New 52 je tentokrát věnovaný temnému odvě...
Danielle Steel: Přátelé navždy (2012, v ČR 2013) Ve školce na prestižní atwoodské škole se zrodilo pevné přátelství – pouto na celý živo...

Produkce

Vývoj

Krotitelé duchů byli inspi­ro­vá­ni fas­ci­na­cí a vírou Dana Aykroyda v para­nor­mál­ní jevy. Tu zdě­dil po svém otci (kte­rý napsal kni­hu Dějiny duchů), mat­ce (kte­rá tvr­di­la, že vidě­la duchy), dědeč­ko­vi (kte­rý expe­ri­men­to­val s pou­ží­vá­ním vysí­la­ček ke kon­tak­tu s mrt­vý­mi) a pra­dě­deč­ko­vi (zná­mý spi­ri­tis­ta). V roce 1981 si v časo­pi­se The Journal of the American Society for Psychical Research pře­če­tl člá­nek o kvan­to­vé fyzi­ce a para­psy­cho­lo­gii, kte­rý ho při­ve­dl na myš­len­ku chy­tat duchy. Aykroyda také zau­ja­la myš­len­ka moder­ni­zo­vat kome­di­ál­ní fil­my o duchách z polo­vi­ny 20. sto­le­tí, kte­ré nato­či­ly týmy jako Abbott a Costello (Hold That Ghost (1941)), Bob Hope (The Ghost Breakers (1940)) a The Bowery Boys (Ghost Chasers (1951)).

Aykroyd napsal scé­nář a hod­lal si ve fil­mu zahrát po boku Eddieho Murphyho a své­ho blíz­ké­ho pří­te­le a kole­gy ze Saturday Night Live (SNL) Johna Belushiho, než dru­hý jme­no­va­ný v břez­nu 1982 nešťast­nou náho­dou zemřel. Aykroyd vzpo­mí­nal, že napsal jed­nu z Belushiho hlá­šek, když mu pro­du­cent a talen­to­vý agent Bernie Brillstein zavo­lal, aby ho infor­mo­val o Belushiho smr­ti. Obrátil se na dal­ší­ho býva­lé­ho her­ce ze SNL, Billa Murrayho, kte­rý sou­hla­sil, že se k pro­jek­tu při­po­jí, i když bez výslov­né doho­dy, jak čas­to pra­co­val. Aykroyd před­lo­žil Brillsteinovi svůj kon­cept tří mužů, kte­ří pro­ná­sle­du­jí duchy, a při­po­jil skeč „Marshmallow Mana“. Přirovnal je k běž­ným pra­cov­ní­kům na hube­ní škůd­ců a řekl, že „zavo­lat Krotitele duchů je stej­né, jako nechat si odstra­nit kry­sy“. Aykroyd věřil, že Ivan Reitman je logic­kou vol­bou pro režii na zákla­dě jeho úspě­chů s fil­my jako Animal House (1978) a Stripes (1981). Reitman znal osno­vu fil­mu ješ­tě v době, kdy byl Belushi poten­ci­ál­ním čle­nem obsa­ze­ní, a ode­hrá­val se v budouc­nos­ti s mno­ha sku­pi­na­mi inter­ga­lak­tic­kých kro­ti­te­lů duchů. Měl pocit, že „jeho nato­če­ní by stá­lo něco kolem 200 mili­o­nů dola­rů“. Aykroydovo původ­ní 70 až 80stránkové zpra­co­vá­ní scé­ná­ře mělo váž­něj­ší tón a mělo být stra­ši­del­né.

Více na Kritiky.cz
Hlavní hrdinové filmu Shoky a Morthy: Poslední velká akce si splnili svůj sen, od 5. prosince jsou na NETFLIXU! Zároveň vychází DVD i soundtrack k filmu Po úspěchu v kinech si youtubeři Shoky a Morthy splnili svůj sen. Stejně jako ve filmu režisé...
Nguoi Bat Tu (2018) Šílená směs žánrů z Vietnamu a je z toho velmi působivá podívaná.Takhle měnit žánry v ...
Survivor - 19. díl (SK-33,34.) - Byl tohle opravdu Survivor? Poslední díl byl na naše poměry skvělý, až na ten totálně zpackaný konec. Než začnu dne...
O vánoční hvězdě Tuhle pohádku vyloženě utáhlo skvělé obsazení, a to hlavně duo Tereza Ramba a Vojtěch Kotek...
Elden Ring obdržel věkové doporučení od šestnácti let.... Elden Ring obdržel věkové doporučení od šestnácti let. Očekávaný soulslike titul od FromSo...

Reitman se s Aykroydem sešel v Art’s Delicatessen ve Studio City v Los Angeles a vysvět­lil mu, že jeho kon­cept by neby­lo mož­né rea­li­zo­vat. Navrhl, že zasa­ze­ní celé­ho fil­mu na Zemi by mimo­řád­né prv­ky uči­ni­lo humor­něj­ší­mi, a pokud by se od začát­ku zamě­ři­li na rea­lis­mus, pak by byl Marshmallow Man na kon­ci uvě­ři­tel­něj­ší. Reitman chtěl také podrob­ně popsat původ Krotitelů duchů před zahá­je­ním jejich pod­ni­ká­ní, když řekl, že „to byl začá­tek 80. let: všich­ni se pouš­tě­li do pod­ni­ká­ní“. Po schůz­ce se dvo­ji­ce setka­la s Haroldem Ramisem v Burbank Studios. Reitman s ním spo­lu­pra­co­val na před­cho­zích fil­mech a věřil, že doká­že lépe než Aykroyd rea­li­zo­vat tón, kte­rý zamýš­lel pro scé­nář. Reitman také cítil, že Ramis by měl ztvár­nit Krotitele duchů; poté, co si pře­če­tl scé­nář, se Ramis k pro­jek­tu oka­mži­tě při­po­jil.

Přestože scé­nář vyža­do­val znač­né změ­ny, Reitman v břez­nu 1983 před­lo­žil film výkon­né­mu ředi­te­li Columbia Pictures Franku Priceovi, kte­rý vyprá­věl, že kon­cept pova­žo­val za zábav­ný, ale samot­ný pro­jekt za kon­tro­verz­ní, pro­to­že kome­die byly pova­žo­vá­ny za kome­die se stro­pem zis­ko­vos­ti. Price tvr­dil, že film bude vyža­do­vat vel­ký roz­po­čet kvů­li spe­ci­ál­ním efek­tům a popu­lár­ní­mu obsa­ze­ní. Reitman řekl, že by moh­li pra­co­vat s 25-30 mili­o­ny dola­rů; uvá­dě­ly se růz­né část­ky. Price sou­hla­sil, pokud bude film uve­den do kin do červ­na 1984. Reitman při­znal, že si část­ku vymys­lel, vychá­zel z troj­ná­sob­ku roz­počtu fil­mu Striptýz, kte­rý se mu zdál „rozum­ný“. Na dokon­če­ní fil­mu tak zbý­va­lo tři­náct měsí­ců, aniž by byl hoto­vý scé­nář, stu­dio s efek­ty nebo datum zahá­je­ní natá­če­ní. Jako pomoc­né pro­du­cen­ty najal Joea Medjucka a Michaela C. Grosse, s nimiž spo­lu­pra­co­val již dří­ve. Generální ředi­tel spo­leč­nos­ti Columbia Fay Vincent poslal do Los Angeles své­ho práv­ní­ka Dicka Gallopa, aby Price pře­svěd­čil, aby film nere­a­li­zo­val, ale Price s tím nesou­hla­sil. Gallop se vrá­til do cen­t­rá­ly a ozná­mil Priceovi, že se „vymkl kon­t­ro­le“.

Pro film se zva­žo­va­lo něko­lik názvů, pro­to­že „Krotitelé duchů“ byli práv­ně ome­ze­ni dět­ským pořa­dem The Ghost Busters ze 70. let, kte­rý vlast­ni­la spo­leč­nost Universal Studios. Varianty zahr­no­va­ly „Ghoststoppers“, „Ghostbreakers“ a „Ghostsmashers“. Price se s Columbií roze­šel již na začát­ku pro­duk­ce Krotitelů duchů a stal se šéfem Universal Pictures, načež pro­dal Columbii titul za 500 000 dola­rů plus 1 % ze zis­ku fil­mu. Vzhledem k holly­wo­od­ským účet­ním prak­ti­kám - meto­dě, kte­rou stu­dia pou­ží­va­jí k umě­lé­mu nad­sa­zo­vá­ní nákla­dů na výro­bu fil­mu, aby ome­zi­la výpla­tu hono­rá­řů nebo daní - film tech­nic­ky nikdy nedo­sá­hl zis­ku, aby Universal měl nárok na výpla­tu.

Více na Kritiky.cz
Osamělý svobodný muž – 49 ...
Nepředstavitelné (2018) Švédové natočili solidní směsici žánrů a nebýt první pomalé půlky, je to pecka jak svi...
Nezvratný osud 3 - Final Destination 3 Filmové vyvražďovačky teenagerů jsou docela oblíbené. Ať už je honí maniak s nožem, háke...
Game of Thrones | Season 8 Episode 2 | Preview (HBO) ...
PF 2023 Rok 2022 se blíží ke konci. Proto jsem se rozhodl napsat tento krátký příspěvek! Chtěl...

Scénář

Aykroyd, Ramis a Reitman zača­li pře­pra­co­vá­vat scé­nář, nej­pr­ve v Reitmanově kan­ce­lá­ři a poté se s rodi­na­mi usa­di­li na Martha’s Vineyard v Massachusetts. Aykroyd tam měl dům a v jeho skle­pě pra­co­va­li dnem i nocí při­bliž­ně dva týd­ny. Pro pře­pra­co­vá­ní scé­ná­ře měl pocho­pe­ní, pro­to­že se pova­žo­val za scé­náris­tu „z kuchy­ně“, kte­rý vytvá­řel vtip­né situ­a­ce a para­nor­mál­ní žar­gon, zatím­co Ramis vylep­šo­val vti­py a dia­lo­gy. Psali oddě­le­ně a pak si navzá­jem pře­pi­so­va­li návrhy. Mnoho scén muse­lo být vystři­že­no, včet­ně blá­zin­ce, kde stra­ší celebri­ty, a nele­gál­ní­ho skla­diš­tě duchů na ben­zí­no­vé pum­pě v New Jersey. Když v polo­vi­ně čer­ven­ce 1983 odjíž­dě­li z Vineyardu, měli hoto­vý prv­ní návrh a začát­kem srp­na byl hoto­vý tře­tí, téměř finál­ní návrh. Když Murray poz­dě­ji po natá­če­ní fil­mu Ostří břitvy (1984) odle­těl do New Yorku, aby se setkal s Aykroydem a Ramisem, nabí­dl jen málo pří­spěv­ků ke scé­ná­ři nebo ke své posta­vě. Ramis, kte­rý pro Murrayho psal už něko­li­krát před­tím, řekl, že ví, jak s hla­sem jeho posta­vy zachá­zet.

Bylo roz­hod­nu­to už na začát­ku, že Ramisova posta­va bude moz­kem Krotitelů duchů, Aykroyd srd­cem a Murray ústy. Aykroyd se inspi­ro­val arche­ty­py z fan­tas­ti­ky, řekl: „Dejte dohro­ma­dy Petera Venkmana, Raymonda Stantze a Egona Spenglera a máte Strašáka, Lva a Plecháče.“ Aykroyd se nechal sly­šet, že se mu to poda­ři­lo. Aykroydova kon­cep­ce poža­do­va­la, aby Krotitelé duchů měli šéfa a byli říze­ni do situ­a­cí. Ramis pre­fe­ro­val, aby měli pod kon­t­ro­lou „svůj vlast­ní osud“ a roz­ho­do­va­li se sami. To ved­lo k vytvo­ře­ní výraz­něj­ších iden­tit postav: Reitman se domní­val, že nej­těž­ší při psa­ní bylo určit cíl pří­bě­hu, kdo je padouch a jeho cíl, proč se ducho­vé zje­vu­jí a jak se obje­vil vzne­še­ný Marshmallow Man.

Reitman věřil, že nej­těž­ší bylo určit cíl pří­bě­hu, kdo je padouch a jeho cíl, proč se ducho­vé zje­vu­jí a jak se obje­vil vzne­še­ný Marshmallow Man. Tato bytost byla jed­nou z mno­ha pro­pra­co­va­ných nad­při­ro­ze­ných entit v Aykroydově původ­ním zpra­co­vá­ní, původ­ně se měla vyno­řit z East River pou­hých dva­cet minut fil­mu. Reitmanovi vyční­va­la, ale zne­po­ko­jo­va­la ho kvů­li poměr­ně rea­lis­tic­ké­mu tónu, kte­rý nasa­di­li. Zatímco pro­bí­hal ten­to pro­ces, Reitman hle­dal pro film stu­dio pro spe­ci­ál­ní efek­ty a nako­nec během stej­né­ho dvou­tý­den­ní­ho obdo­bí anga­žo­val Richarda Edlunda.

Více na Kritiky.cz
Pan Dokonalý | Mr. Right [60%] Ty největší filmové trháky za posledních několik měsíců nedopadly úplně podle oček...
Polské studio People Can Fly kupuje kanadskou firmu Game On. Ta se specializuje na technologii motion-capture, filmové trailery ... Polské studio People Can Fly kupuje kanadskou firmu Game On. Ta se specializuje na technologii moti...
The Mandalorian - Chapter 16: The Rescue (S02E08) - Čeká na nás nečekané cameo. :-) Mandalorian (Pedro Pascal) a jeho spojenci se vydávají na nebezpečnou záchranu... Mandalorian: ...
NBA 2K21 na novém Xbox Series X zabere přes 121,7 GB. Verze... NBA 2K21 na novém Xbox Series X zabere přes 121,7 GB. Verze pro slabší S by mohla být o třetin...
Steven Spielberg 70 Jak je zřejmé z nadpisu, životní jubileum dnes slaví jeden z nejslavnějších režisérů vše...

Obsazení a postavy

Murray byl pova­žo­ván za zásad­ní­ho pro poten­ci­ál­ní úspěch Krotitelů duchů, ale byl zná­mý tím, že se k pro­jek­tům zava­zo­val až poz­dě. Price sou­hla­sil s finan­co­vá­ním Murrayho váš­ni­vé­ho pro­jek­tu The Razor’s Edge, pro­to­že věřil, že v pří­pa­dě neú­spě­chu při­jde jen o málo peněz, ale dou­fal, že si tím­to ges­tem zajis­tí Murrayho angaž­má v Krotitelích duchů. Do role byli zva­žo­vá­ni také Michael Keaton, Chevy Chase, Tom Hanks, Robin Williams, Steve Guttenberg a Richard Pryor. Do role Egona byli zva­žo­vá­ni Christopher Walken, John Lithgow, Christopher Lloyd, Jeff Goldblum a Keaton. Ramis se pro Egonův vzhled nechal inspi­ro­vat obál­kou časo­pi­su o abs­trakt­ní archi­tek­tu­ře, na níž byl muž v tří­díl­ném tví­do­vém oble­ku, s brý­le­mi s drá­tě­ný­mi obrouč­ka­mi a rov­ný­mi vla­sy. Křestní jmé­no posta­vy pře­vzal od maďar­ské­ho uprch­lí­ka, s nímž cho­dil do ško­ly, a pří­jme­ní od němec­ké­ho his­to­ri­ka Oswalda Spenglera. Kromě tří hlav­ních hvězd byl Medjuck z vel­ké čás­ti zod­po­věd­ný za obsa­ze­ní rolí. Ernie Hudson pro­šel pěti kon­kur­zy na posta­vu Winstona Zeddemora. Podle něj dří­věj­ší ver­ze scé­ná­ře dáva­la Winstonovi vět­ší roli odbor­ní­ka na demo­li­ce v letec­tvu s pro­pra­co­va­nou his­to­rií. Byl tou­to rolí nad­šen a sou­hla­sil s ní za polo­vi­nu své­ho obvyk­lé­ho pla­tu. Noc před začát­kem natá­če­ní dostal nový scé­nář s výraz­ně zmen­še­nou rolí; Reitman mu řekl, že stu­dio chce Murrayho roli roz­ší­řit. Aykroyd uve­dl, že to byla role urče­ná pro Eddieho Murphyho, ačko­li Reitman to vyvrá­til. Do role byli zva­žo­vá­ni také Gregory Hines a Reginald VelJohnson.

Daryl Hannah, Denise Crosby, Julia Roberts a Kelly LeBrock se uchá­ze­ly o roli Dany Barrett, ale pozor­nost fil­ma­řů upou­ta­la Sigourney Weaver. Proti její­mu obsa­ze­ní byl odpor kvů­li obec­ně váž­ným rolím, kte­ré hrá­la ve fil­mech Vetřelec (1979) a Nebezpečný rok (1982). Weaverová odha­li­la svou kome­di­ál­ní minu­lost, kte­rou zís­ka­la na Yale School of Drama, a během kon­kur­zu zača­la cho­dit po čtyřech a výt jako pes. Právě ona navrh­la, aby se Dana sta­la posed­lou Zuulem; pod­le Reitmana to vyře­ši­lo pro­blémy s posled­ním děj­stvím tím, že posta­vy zís­ka­ly osob­ní podíl na udá­los­tech. Weaverová také změ­ni­la povo­lá­ní posta­vy z model­ky na hudeb­ni­ci a řek­la, že Dana může být poně­kud přís­ná, ale „víte, že má duši, pro­to­že hra­je na cello“.

Více na Kritiky.cz
Frajeři ve Vegas | Last Vegas [60%] Jon Turteltaub patří mezi ty zavedenější jména v Hollywoodu. To ovšem neznamená, že by p...
GTA 6 by mělo mít inteligentnější NPC. Potvrzuje to patent,... GTA 6 by mělo mít inteligentnější NPC. Potvrzuje to patent, který si Take-Two v říjnu loňsk...
Bledé modré oko - Christian Bale spojil síly s Edgarem Allanem Poem - 70% Netflix přichází s prvním větším filmem letošního roku, a tím je Bledé modré oko (v ori...
Xbox Series S se bude v České Republice prodávat za 7 999 Kč... Xbox Series S se bude v České Republice prodávat za 7 999 Kč od 10. 11.2020...
Fire Commander je polská real-time taktická strategie s... Fire Commander je polská real-time taktická strategie s hasiči. Spravovat budeme svou centrálu, ...

Johnu Candymu byla nabíd­nu­ta role Louise Tullyho. Candy Reitmanovi řekl, že posta­vě nero­zu­mí, a navr­hl ztvár­nit Tullyho s němec­kým pří­zvu­kem a něko­li­ka němec­ký­mi ovčá­ky; tvůr­ci měli pocit, že psů je ve fil­mu už dost. Candy se roz­ho­dl o roli neu­si­lo­vat. Reitman před­tím spo­lu­pra­co­val s Rickem Moranisem a poslal mu scé­nář. Ten roli při­jal o hodi­nu poz­dě­ji. Moranis roz­vi­nul mno­ho aspek­tů své posta­vy, včet­ně toho, že z něj udě­lal účet­ní­ho, a ad-liboval dlou­hý pro­jev na Tullyho večír­ku. Sandra Bernhardová odmít­la roli sekre­tář­ky Krotitelů duchů Janine Melnitzové, kte­rou zís­ka­la Annie Pottsová. Když dora­zi­la na prv­ní natá­če­cí den, Reitman popo­hnal Pottsovou do aktu­ál­ní scé­ny. Rychle se pře­vlék­la z pou­lič­ních šatů a vypůj­či­la si brý­le, kte­ré nosi­la kosty­mér­ka a kte­ré její posta­va násled­ně nosi­la po celý film.

William Atherton byl vybrán pro roli Waltera Pecka poté, co se obje­vil v broadwa­yské hře Broadway. Peck byl popi­so­ván jako podob­ný Margaret Dumontové, kte­rá hrá­la kome­di­ál­ní pro­ti­pól brat­ří Marxů. Atherton řekl: „Nemůže to být vtip­né a já [Krotitele duchů] nepo­va­žu­ji ani v nejmen­ším za okouz­lu­jí­cí. Musím být pobou­řen“. Role sumer­ské­ho boha Gozera Gozera byla původ­ně urče­na pro Paula Reubense, před­sta­vo­va­né­ho jako archi­tek­ta v obchod­ním oble­ku. Reubens od toho­to nápa­du upus­til a při­padla jugo­sláv­ské hereč­ce Slavici Jovanové. Role se změ­ni­la na roli inspi­ro­va­nou andro­gyn­ním vzhle­dem Grace Jones a Davida Bowieho. Jako hlas Gozera byla bez náro­ku na hono­rář namlu­ve­na Paddi Edwardsová, kte­rá dabo­va­la Jovanové sil­ný slo­van­ský pří­zvuk.

Natáčení

Prvotní natá­če­ní zača­lo v New Yorku 28. říj­na 1983. Hned prv­ní den při­ve­dl Reitman na plac Murrayho, kte­rý si ješ­tě nebyl jis­tý, zda četl scé­nář. Natáčení v New Yorku trva­lo při­bliž­ně šest týd­nů a skon­či­lo těs­ně před Vánocemi. Reitman si byl vědom, že musí dokon­čit newy­or­skou fázi dří­ve, než se set­ka­jí s nehos­tin­ným pro­sin­co­vým poča­sím. V té době bylo roz­hod­nu­tí natá­čet v New Yorku pova­žo­vá­no za ris­kant­ní. Na počát­ku 80. let mno­zí pova­žo­va­li měs­to za syno­ny­mum daňo­vé kata­stro­fy a nási­lí a Los Angeles bylo vní­má­no jako cen­t­rum zábav­ní­ho prů­mys­lu. V roz­ho­vo­ru z roku 2014 Reitman uve­dl, že si New York vybral, pro­to­že „jsem chtěl, aby film byl ... mým newy­or­ským fil­mem“. Jelikož Reitman pra­co­val s komi­ky, pod­po­ro­val impro­vi­za­ci, upra­vo­val více zábě­rů a pone­chá­val si herec­ké kre­a­ce, kte­ré fun­go­va­ly, ale usměr­ňo­val je zpět ke scé­ná­ři.

Více na Kritiky.cz
Ceny Akademie Oscar 2020 - Výsledky Vítězný film - ParazitNejlepší film     1917      ...
Zombik – 89 ...
Xbox Series S se bude v České Republice prodávat za 7 999 Kč... Xbox Series S se bude v České Republice prodávat za 7 999 Kč od 10. 11.2020...
Ztracená. Nenalezená. Deset let po zmizení své snoubenky je Damian Werner přesvědčen, že už ji nikdy neuvidí, a ne...
Survivor-18.epizóda(SK-31.,32.)-Ďalší odrb pre fanúšikov? 18.epizóda bola ako na hojdačke, začínal som s priemerom, počas epizódy to vyzeralo na zat...

Některé par­ty­zán­ské natá­če­ní pro­bí­ha­lo tak, že byly zachy­ce­ny spon­tán­ní scé­ny na iko­nic­kých mís­tech měs­ta, včet­ně jed­no­ho zábě­ru v Rockefellerově cen­t­ru, kde her­ce vyhá­ně­la sku­teč­ná ochran­ka. V Central Parku West byla nato­če­na scé­na, při níž kom­par­sis­té skan­do­va­li „Krotitelé duchů“ ješ­tě před­tím, než byl název vyma­zán. Medjuck kon­tak­to­val stu­dio a nalé­hal na ně, aby si zajis­ti­li povo­le­ní pou­žít toto slo­vo jako název.

Budova na adre­se Central Park West 55 slou­ži­la jako domov Weaverovy posta­vy a dějiš­tě vrchol­né bitvy Krotitelů duchů s Gozerem. Výtvarné oddě­le­ní při­da­lo dal­ší pat­ra a ozdo­by pomo­cí mat­ných maleb, mode­lů a digi­tál­ních efek­tů, aby vytvo­ři­lo ohnis­ko duchař­ské akti­vi­ty. Během natá­če­ní závě­reč­né scé­ny v budo­vě povo­li­ly měst­ské úřa­dy uzavřít při­leh­lé uli­ce v době doprav­ní špič­ky, což ovliv­ni­lo dopra­vu ve vel­ké čás­ti měs­ta. Gross pozna­me­nal, že z vrcho­lu budo­vy vidě­li doprav­ní kolo­ny až do Brooklynu. Na růz­ných mís­tech vytá­hl poli­cis­ta zbraň na taxi­ká­ře, kte­rý odmí­tl pří­kaz; při podob­ném inci­den­tu jiný poli­cis­ta vytá­hl řidi­če přes okno limu­zí­ny. Když se rozzlo­be­ní obča­né pta­li Medjucka, co se to natá­čí, obvi­nil Francise Forda Coppolu z natá­če­ní fil­mu Cotton Club (1984). Aykroyd se setkal se spi­so­va­te­lem science-fiction Isaacem Asimovem, kte­ré­ho obdi­vo­val, a ten si mu postě­žo­val: „Vy tady zne­pří­jem­ňu­je­te život, to je pros­tě hroz­né, nechá­pu, jak jim to moh­lo pro­jít!“ Aykroyd si stě­žo­val, že se mu to nelí­bí. Přímo ved­le budo­vy 55 Central Park West se nachá­zí lute­rán­ský kos­tel Nejsvětější Trojice, na kte­rý si vyšlá­pl Marshmallow Man.

Dalšími mís­ty byly New York City Hall, New York Public Library, Lincoln Center for the Performing Arts, Columbus Circle, Irving Trust Bank na Páté ave­nue a Tavern on the Green. Jako síd­lo Krotitelů duchů slou­ži­la hasič­ská zbroj­ni­ce Hook and Ladder Company 8 ve čtvr­ti Tribeca. Kolumbijská uni­ver­zi­ta povo­li­la, aby její Havemeyer Hall nahra­di­la fik­tiv­ní Weaver Hall, pod pod­mín­kou, že uni­ver­zi­ta nebu­de uve­de­na jmé­nem.

Natáčení se pře­su­nu­lo do Los Angeles a pokra­čo­va­lo mezi Vánocemi a Novým rokem. Vzhledem k tomu, že film vyu­ží­val prak­tic­ké efek­ty, bylo zapo­tře­bí kva­li­fi­ko­va­ných tech­ni­ků, kte­ří byd­le­li pře­váž­ně ve měs­tě, a zvu­ko­vých kulis, kte­ré v New Yorku nee­xis­to­va­ly. Přestože se film Krotitelé duchů ode­hrá­val v Los Angeles, vět­ši­na jeho zábě­rů se natá­če­la v Los Angeles nebo na pla­ce v Burbank Studios. Lokační skau­ti hle­da­li budo­vy, kte­ré by moh­ly kopí­ro­vat inte­ri­é­ry budov natá­če­ných v New Yorku. Reitman se poku­sil vyu­žít inte­ri­ér budo­vy Hook and Ladder 8, ale nemohl ji dosta­teč­ně dlou­ho zabí­rat, pro­to­že se jed­na­lo o aktiv­ní hasič­skou sta­ni­ci. Záběry inte­ri­é­ru hasič­ské zbroj­ni­ce byly mís­to toho poří­ze­ny ve vyřa­ze­ném hasič­ském domě č. 23 v cen­t­ru Los Angeles. Konstrukce budo­vy, zatím­co v New Yorku běž­ná, byla v Los Angeles rari­tou. V poza­dí kan­ce­lá­ře Krotitelů duchů vise­la archiv­ní foto­gra­fie aktiv­ní posád­ky v Hasičském domě č. 23 z roku 1915.

Více na Kritiky.cz
PHILIPPE MUYL – THE NIGHTINGALE - Zlín Film Festival 2014 ...
Trikový popisuje historii o tom, jak se zmenšují lidé ve filmech ...
Epic Games rozdává Torchlight II. Ten je zároveň... Epic Games rozdává Torchlight II. Ten je zároveň předposlední hrou zdarma v rámci vánoční ...
Razer představil své žvýkačky Respawn. Ty vám za pomocí... Razer představil své žvýkačky Respawn. Ty vám za pomocí vitamínu B pomůžou k lepším reak...
Ahsoka Po úvodních svižných epizodách jsme opět upadli do slabší průměrnosti, kdy epizody plyn...

Zatímco natá­če­ní pro­bí­ha­lo v hlav­ní čítár­ně newy­or­ské veřej­né knihov­ny (natá­če­ní moh­lo pro­bí­hat pou­ze v ran­ních hodi­nách a muse­lo být ukon­če­no do 10:00), sklep­ní kni­hov­ní regá­ly zastu­po­va­la losan­ge­leská Ústřední knihov­na, pro­to­že pod­le Reitmana byly zamě­ni­tel­né. Hotel Millennium Biltmore zastou­pil scé­ny ode­hrá­va­jí­cí se ve fik­tiv­ním hote­lu Sedgewick. Hlavní natá­če­ní skon­či­lo na kon­ci led­na 1984, po 55 až 62 dnech natá­če­ní.

Postprodukce

Krátký pro­dukč­ní plán a blí­ží­cí se datum pre­mi­é­ry zna­me­na­ly, že Reitman film během natá­če­ní upra­vo­val. Často byl čas jen na něko­lik zábě­rů. Pro Reitmana bylo někdy natá­če­ní fil­mu plné­ho efek­tů frustru­jí­cí, pro­to­že spe­ci­ál­ní efek­ty muse­ly být pře­dem sto­ry­bo­ar­do­vá­ny a nato­če­ny; nee­xis­to­va­la mož­nost vrá­tit se a vyro­bit nové scé­ny. Gross to popsal tak­to: „Vypracujete sto­ry­bo­ard pře­dem, to je jako střih pře­dem. Máte scé­nu, oni ji schvá­lí a my strá­ví­me devět měsí­ců tím, že bude­me dělat ten střih. Neexistují žád­né dru­hé zábě­ry, žád­né out­ta­ky, žád­ný záběr. Můžete stří­hat, ale nemů­že­te při­dá­vat. To [Reitmana] tak ome­zo­va­lo, že mu to oprav­du vadi­lo.“

Vymazaná scé­na se týka­la seg­men­tu ve „Fort Detmerring“, kde má Ray sexu­ál­ní styk s žen­ským duchem. Scéna měla před­sta­vit Aykroydův milost­ný zájem. Ramis se však domní­val, že je pro rych­le ply­nou­cí děj zby­teč­ná, a tak Reitman mís­to toho pou­žil zábě­ry jako sno­vou sek­ven­ci během mon­tá­že v polo­vi­ně fil­mu. Střihač Sheldon Kahn posí­lal Reitmanovi během natá­če­ní čer­no­bí­lé kotou­če se sek­ven­ce­mi. Nejenže mu umož­ni­ly pro­vést změ­ny, ale pod­le jeho názo­ru mu také pomoh­ly pocho­pit, jak lépe zrych­lit tem­po fil­mu. Kahn dokon­čil prv­ní kom­plet­ní střih fil­mu tři týd­ny po skon­če­ní natá­če­ní. Konečný sestřih fil­mu trvá 105 minut.

Hudba

Hudbu ke Krotitelům duchů slo­žil Elmer Bernstein a hrál ji 72členný Hollywood Studio Symphony orchest­ra v The Village v západ­ním Los Angeles v Kalifornii. Orchestraci vytvo­ři­li David Spear a Bernsteinův syn Peter. Elmer Bernstein již dří­ve slo­žil hud­bu k něko­li­ka Reitmanovým fil­mům a k pro­jek­tu se při­po­jil již na počát­ku, ješ­tě před­tím, než bylo pode­psá­no obsa­ze­ní. Reitman chtěl zemi­tou, rea­lis­tic­kou hud­bu a nechtěl, aby hud­ba divá­kům říka­la, kdy je něco vtip­né. Bernstein pou­žil ondes Martenot (což je vlast­ně klá­ve­so­vá obdo­ba the­re­mi­nu), aby dosá­hl „stra­ši­del­né­ho“ efek­tu. Bernstein musel při­vézt hudeb­ní­ka z Anglie, aby na nástroj hrál, pro­to­že vyško­le­ných ondis­tů bylo málo. Použil také tři syn­te­zá­to­ry Yamaha DX7. V roz­ho­vo­ru z roku 1985 Bernstein ozna­čil Krotitele duchů za nej­ob­tíž­něj­ší hud­bu, kte­rou kdy napsal, pro­to­že pro něj bylo nároč­né vyvá­žit růz­né kome­di­ál­ní a váž­né tóny fil­mu. Pro Krotitele duchů vytvo­řil „mra­vo­kár­né“ téma, kte­ré popsal jako „roz­to­mi­lé, aniž by bylo oprav­du mimo“. V posled­ních čás­tech fil­mu se mu hud­ba sklá­da­la snad­ně­ji, jeho cílem bylo, aby film zněl „úžas­ně a mystic­ky“.

Více na Kritiky.cz
Bledé modré oko - vyšetřování dle Edgara Allana Poea - 60 % Tak máme na Netflixu detektivku. A dokonce i trochu mysteriózní detektivku. Tou je Bledé modré ...
Dvojník – odvaha čelit zrcadlu Finská kinematografie je ve stínu svých severských sousedů. Pro Filmfanatica přesto není pole...
Tým The Initiative nabírá 16 nových zaměstnanců, kteří... Tým The Initiative nabírá 16 nových zaměstnanců, kteří mají zkušenosti z Respawn, Crystal ...
Deadpool - screeny z traileru ...
Bláznivá, zatracená láska - Film je nenáročný skoro na všechno! Příběh začíná posezením v restauraci, kdy se čtyřicetiletému Calovi ( Steve Carell) náhle...

Brzy Reitman a Bernstein dis­ku­to­va­li o tom, že by v Krotitelích duchů měla na urči­tých mís­tech zaznít popu­lár­ní hud­ba, kte­rá by dopl­ni­la Bernsteinovu původ­ní hud­bu. Patří mezi ně i sklad­ba „Magic“ od Micka Smileyho, kte­rá hra­je během scé­ny, kdy jsou ducho­vé vypuš­tě­ni ze síd­la Krotitelů duchů. Bernsteinův hlav­ní motiv pro Krotitele duchů byl poz­dě­ji nahra­zen sklad­bou „Ghostbusters“ od Raye Parkera Jr. Bernsteinovi se osob­ně nelí­bi­lo pou­ži­tí těch­to pís­ní, zejmé­na „Magic“, ale řekl: „Je vel­mi těž­ké pole­mi­zo­vat s něčím tako­vým, jako je [„Krotitelé duchů“], když je to v prv­ní desít­ce hit­pa­rád.“

Hudba byla vyža­do­vá­na pro mon­táž upro­střed fil­mu a „I Want a New Drug“ od Huey Lewis and the News byla pou­ži­ta jako dočas­ná náhra­da kvů­li své­mu vhod­né­mu tem­pu. Reitman byl poz­dě­ji sezná­men s Parkerem Jr. a ten vytvo­řil sklad­bu „Ghostbusters“ s podob­ným rif­fem, kte­rý se hodil k mon­tá­ži. Před zapo­je­ním Parkera Jr. bylo pro Krotitele duchů vyvi­nu­to růz­ný­mi uměl­ci při­bliž­ně 50 až 60 růz­ných zně­lek, žád­ná však neby­la shle­dá­na vhod­nou. Huey Lewis byl oslo­ven, aby slo­žil zněl­ku k fil­mu, ale byl již zavá­zán pra­cí na fil­mu Návrat do budouc­nos­ti (1985).

Design

Během tři­nác­ti­mě­síč­ní pro­duk­ce fil­mu pra­co­va­la všech­na hlav­ní stu­dia zabý­va­jí­cí se spe­ci­ál­ní­mi efek­ty na jiných fil­mech. Ta, kte­rá zůsta­la, byla pří­liš malá na to, aby moh­la pra­co­vat na při­bliž­ně 630 jed­not­li­vých efek­to­vých zábě­rech potřeb­ných pro Krotitele duchů. Ve stej­né době plá­no­val kame­ra­man spe­ci­ál­ních efek­tů Richard Edlund opus­tit spo­leč­nost Industrial Light and Magic (ILM) a zalo­žit si vlast­ní fir­mu. Reitman pře­svěd­čil spo­leč­nost Columbia, aby ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), kte­rá také potře­bo­va­la stu­dio pro tvor­bu efek­tů, poskyt­la Edlundovi zálo­hu 5 mili­o­nů dola­rů na zalo­že­ní jeho vlast­ní spo­leč­nos­ti Boss Film Studios. Podle Edlunda práv­ní­ci spo­tře­bo­va­li vět­ši­nu času na dokon­če­ní smlou­vy, tak­že na vybu­do­vá­ní efek­to­vé­ho stu­dia, nato­če­ní scén a slo­že­ní sním­ků zbý­va­lo pou­hých deset měsí­ců. Tým Boss Film Studios byl roz­dě­len na dokon­če­ní pra­cí na Krotitelích duchů a vědec­ko­fan­tas­tic­kém fil­mu 2010 spo­leč­nos­ti MGM: The Year We Make Contact. Efekty za 5 mili­o­nů dola­rů při­šly na 700 000 dola­rů nad roz­po­čet. Přísný har­mo­no­gram natá­če­ní zna­me­nal, že vět­ši­na efek­to­vých zábě­rů byla poří­ze­na na jeden záběr. Gross dohlí­žel jak na vznik fil­mo­vých stu­dií Boss, tak na nají­má­ní mno­ha kon­cep­tu­ál­ních desig­né­rů, včet­ně komik­so­vých výtvar­ní­ků Tanina Liberatoreho (jehož prá­ce zůsta­la nevy­u­ži­ta) a Bernieho Wrightsona (kte­rý pomohl vymys­let něko­lik návrhů duchů) a sto­ry­bo­ar­dis­ty Thoma Enriqueze, jehož návrhy při­spě­ly k „ducho­vi s cibu­lo­vou hla­vou“.

Více na Kritiky.cz
Potvrzeno: Russell Crowe bude oceněn na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2023 Russell Crowe včera oznámil, že vystoupí v Karlových Varech během Mezinárodního filmového f...
Simon Lancaster - Na co lidí slyší Simon Lancaster je odborník na komunikáciu naslovovzatý. Existuje skutočne mnoho príručiek o ...
Nové Město nad Metují zámek - Zámecké trhy s přehlídkou auto a moto veteránů (KHV Metuje) Během víkendové dovolené (22. 4.) ve městě Nové Město nad Metují jsme se zúčastnili akce...
Jediný důvod proč si Keanu Reeves dle svých slov zopakuje... Jediný důvod proč si Keanu Reeves dle svých slov zopakuje roli Nea v Matrixu 4 je nádherný sc...
Videonovinky na říjen Slzy slunce, Krásná pokojská a další...

Efekty příšer

Edlundova před­cho­zí prá­ce na nad­při­ro­ze­ném horo­ru Poltergeist (1982) poslou­ži­la jako refe­ren­ce pro návrhy duchů v Krotitelích duchů. Podle Grosse bylo obtíž­né vyvá­žit, aby ducho­vé před­sta­vo­va­li sku­teč­nou hroz­bu, a záro­veň se hodi­li do kome­di­ál­něj­ší­ho tónu fil­mu. Výtvarník spe­ci­ál­ních efek­tů Steve Johnson na pla­ce vymo­de­lo­val nena­žra­né­ho, sliz­ké­ho, zele­né­ho ducha, kte­ré­mu se teh­dy kvů­li nepří­jem­né­mu zápa­chu lout­ky říka­lo „duch cibu­lo­vé hla­vy“. Stvoření dosta­lo jmé­no „Slimer“ v ani­mo­va­ném tele­viz­ním seri­á­lu Skuteční kro­ti­te­lé duchů z roku 1986. Návrh Slimera trval šest měsí­ců a stál při­bliž­ně 300 000 dola­rů. Poté, co se Johnson kvů­li zása­hům vede­ní sna­žil návrh dokon­čit, vzal si nejmé­ně tři gra­my koka­i­nu a finál­ní návrh dokon­čil za jed­nu noc, čás­teč­ně na zákla­dě Aykroydova a Ramisova přá­ní, aby tvor vzdal poctu Belushimu. Loutku z pěno­vé gumy v plné veli­kos­ti nosil Mark Wilson a natá­če­lo se na čer­ném poza­dí. Loutkáři mani­pu­lo­va­li s pohy­by mode­lu pomo­cí kabe­lů.

Aykroyd pově­řil své­ho pří­te­le, ozna­čo­va­né­ho jako Viking, návrhem Marshmallow Mana, při­čemž poža­do­val kom­bi­na­ci Michelin Mana a Pillsbury Doughboye v námoř­nic­ké čepi­ci. Oblek Marshmallow Mana sestro­jil a ztvár­nil herec a tvůr­ce spe­ci­ál­ních efek­tů Bill Bryan, kte­rý svou chůzi vymo­de­lo­val pod­le Godzilly. Pěnových oble­ků bylo osm­náct, kaž­dý stál 25 000 až 30 000 dola­rů; sedm­náct z nich, kte­ré nosil kaska­dér Tommy Cesar, bylo v rám­ci natá­če­ní spá­le­no. Bryan pou­ží­val oddě­le­ný pří­vod vzdu­chu kvů­li toxi­ci­tě pěny. Ke kos­tý­mu byly vyro­be­ny tři růz­né hla­vy z pěny a sklo­la­mi­ná­tu s růz­ný­mi výra­zy a pohy­by ovlá­da­ný­mi lano­vý­mi mecha­nismy. Kostým se natá­čel na poza­dí zmen­še­ných mode­lů, aby byl efekt dokon­čen. Tým efek­tů sehnal pou­ze jeden model poli­cej­ní­ho auta ve správ­ném měřít­ku, a tak jich kou­pil něko­lik a upra­vil je tak, aby před­sta­vo­va­ly různá vozi­dla. Voda z prask­lé­ho hyd­ran­tu zasa­že­né­ho dál­ko­vě ovlá­da­ným autem byla ve sku­teč­nos­ti písek, pro­to­že voda se nezmen­šo­va­la. „Marshmallow“ prší­cí na dav po jeho zni­če­ní byla pěna na hole­ní. Poté, co Atherton viděl zamýš­le­ných 150 liber (68 kg) pěny na hole­ní, kte­rá měla být pou­ži­ta, trval na jejím vyzkou­še­ní. Hmotnost sra­zi­la kaska­dé­ra k zemi a nako­nec pou­ži­li jen 75 liber (34 kg). Krém půso­bil po hodi­nách natá­če­ní jako dráž­di­dlo kůže a někte­rým her­cům způ­so­bil vyráž­ku.

Více na Kritiky.cz
Strážkyně podsvětí - kniha Pan s paní Emersonovou byli manželé a momentálně se nacházeli v Káhiře, na čemž nebylo nic...
Nezlomný - O PRODUKCI Louie se setká s „Jolly“: Zrodilo se přátelství „Svět, který jsme objevili, v...
Atlas mraků | Cloud Atlas [90%] Atlas mraků http://www.csfd.cz/film/290326-atlas-mraku/ http://www.imdb.com/title/tt1371111/ A...
Tři bratři Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, ab...
Vem si mou duši - Otec Vřískotů, dědeček filmového žánru, který je považován,...

Johnson také vymo­de­lo­val lout­ku zom­bie taxi­ká­ře. Byla to jedi­ná lout­ka, kte­rá se natá­če­la v New Yorku. Johnson ji vytvo­řil pod­le lout­ky oživlé mrt­vo­ly, kte­rou vytvo­řil pro film Americký vlkodlak v Londýně (1981). Johnson a Wilson spo­lu­pra­co­va­li na fil­mu Duch z knihov­ny a vytvo­ři­li lout­ku ovlá­da­nou až 20 kabe­ly pro­chá­ze­jí­cí­mi tru­pem, kte­ré ovlá­da­ly tako­vé aspek­ty, jako je pohyb hla­vy, rukou a odta­ho­vá­ní gumo­vé kůže od tru­pu, čímž se lout­ka pro­mě­ni­la z huma­no­i­da v oblud­né­ho ghúla. Původní lout­ka Library Ghost byla pova­žo­vá­na za pří­liš děsi­vou pro mlad­ší pub­li­kum a byla zno­vu pou­ži­ta ve fil­mu Fright Night (1985). Scéna s kni­hov­ním kata­lo­gem byla nato­če­na živě ve třech zábě­rech, při­čemž štáb fou­kal vzduch mědě­ný­mi trub­ka­mi, aby se kar­ty dosta­ly do vzdu­chu. Ty muse­ly být pro kaž­dý záběr sebrá­ny a zno­vu slo­že­ny. Reitman pou­žil sesta­vu s více kame­ra­mi, aby se zamě­řil na kni­hov­ni­ci a kar­ty léta­jí­cí kolem ní, a šir­ší cel­ko­vý záběr. Vznášející se kni­hy byly zavě­še­ny na pro­váz­cích.

Randy Cook byl zod­po­věd­ný za vytvo­ře­ní stop-motion lou­tek Gozerových při­slu­ho­va­čů Zuula a Vinze, psů hrů­zy, v pohy­bu. Model byl těž­ký a těž­ko­pád­ný a natá­če­ní jeho pohy­bu po scé­ně o dél­ce 9,1 m (30 stop) pro scé­nu, kdy pro­ná­sle­du­je Louise Tullyho přes uli­ci, trva­lo téměř tři­cet hodin. Při scé­ně, kdy je Dana při­špen­dle­na démo­nic­ký­ma ruka­ma k žid­li před dveř­mi pro­zá­ře­ný­mi svět­lem, byl pod­le Reitmana ovliv­něn fil­mem Blízká setká­ní tře­tí­ho dru­hu (1977). Byly pou­ži­ty gumo­vé dve­ře, kte­ré umož­ňo­va­ly zkres­le­ní, jako by se jimi něco sna­ži­lo pro­jít, zatím­co úchy­ty ukry­té v pro­padle pod židlí se jimi pro­dí­ra­jí, zatím­co mají na rukou démo­nic­ké ruka­vi­ce s psí­mi nož­ka­mi. Film byl nato­čen ješ­tě před nástu­pem počí­ta­čem gene­ro­va­ných obra­zů (CGI), a pro­to muse­li být všich­ni ducho­vé, kte­ří neby­li lout­ko­ví, ani­mo­va­ní. Vytvoření jed­né sekun­dy zábě­ru trva­lo až tři týd­ny. Slavica Jovanová pro roli Gozera nosi­la čer­ve­né kon­takt­ní čoč­ky, kte­ré jí způ­so­bo­va­ly vel­kou bolest, a pro pohyb po scé­ně měla na sobě postroj.

Více na Kritiky.cz
Kousek nebe Podtitul filmu Kousek nebe zní: "Není na světě místo, kde by nás nemohla potkat láska". Oním...
Indiana Jones na Blu-ray Všechny čtyři díly jsou na moderním nosiči digitálně vyčištěny a přináší dokonalý ob...
Patrola | End of Watch [85%] Patrola http://www.csfd.cz/film/295879-patrola/ http://www.imdb.com/title/tt1855199/ Alternativ...
Na nože | Knives Out Na nože -  © 2020 Lionsgate / Vertical Entertainment  Rian Johnson se po k...
Mahershala Ali údajně obdržel nabídku na roli Joela Millera... Mahershala Ali údajně obdržel nabídku na roli Joela Millera v chystané seriálové adaptaci vid...

Technologie a vybavení

Hardwarový kon­zul­tant Stephen Dane byl zod­po­věd­ný za návrh vět­ši­ny iko­nic­ké­ho vyba­ve­ní Krotitelů duchů, včet­ně „pro­to­no­vých balíč­ků“, kte­ré se pou­ží­va­ly k potla­čo­vá­ní duchů, pas­tí na duchy a jejich vozi­dla, Ectomobilu. Toto vyba­ve­ní muse­lo být navr­že­no a vyro­be­no během šes­ti týd­nů před začát­kem natá­če­ní v září 1983. „Protonové balíč­ky“, inspi­ro­va­né vojen­ským pla­me­no­me­tem, se sklá­da­ly z ruč­ní „neu­tri­no­vé hůl­ky“ stří­le­jí­cí proud pro­to­nů, kte­rá byla hadi­cí při­po­je­na k bato­hu, jenž údaj­ně obsa­ho­val jader­ný urych­lo­vač. Dane řekl, že „šel domů, sehnal pěno­vé kous­ky a pros­tě nahá­zel dohro­ma­dy hro­ma­du věcí, aby zís­kal ten vzhled. Bylo to vyso­ce opra­co­va­né, ale muse­lo to vypa­dat hoto­vě a jako vojen­ský pře­by­tek.“

Po Reitmanových úpra­vách desig­nu byly mode­ly „pro­to­no­vých balíč­ků“ na obra­zov­ce vyro­be­ny ze sklo­la­mi­ná­to­vé­ho pláš­tě s hli­ní­ko­vou zad­ní deskou při­šrou­bo­va­nou k rámu bato­hu armá­dy Spojených stá­tů. Každý batoh vážil s insta­lo­va­ný­mi bate­ri­e­mi pro osvět­le­ní při­bliž­ně 30 liber (14 kg) a během dlou­hé­ho natá­če­ní namá­hal záda her­ců. Byly vyro­be­ny dvě leh­čí ver­ze; dutá s povr­cho­vý­mi detai­ly pro širo­ké zábě­ry a ver­ze z pěno­vé gumy pro akč­ní scé­ny. Sklolaminátové rekvi­zi­ty vytvo­řil vedou­cí spe­ci­ál­ních efek­tů Chuck Gaspar pod­le Daneova návr­hu. Gaspar pou­žil gumo­vé for­my k vytvo­ře­ní iden­tic­kých sklo­la­mi­ná­to­vých sko­ře­pin. „Neutrinová hůl­ka“ měla na špič­ce žárov­ku, kte­rá ani­má­to­rům posky­to­va­la výcho­zí bod pro prou­dy pro­to­nů. K prak­tic­ké­mu vytvo­ře­ní poško­ze­ní pro­to­no­vý­mi prou­dy byly pou­ži­ty faleš­né stě­ny protka­né pyro­tech­ni­kou. Rekvizita „měři­če psy­cho­ki­ne­tic­ké ener­gie“ (dále jen „měřič PKE“) byla posta­ve­na s pou­ži­tím ruč­ní­ho leš­ti­če bot Iona SP-1 jako základ­ny, na kte­rou byla při­pev­ně­na svět­la a elek­tro­ni­ka. Technologie byla navr­že­na tak, aby neby­la pří­liš efekt­ní ani ele­gant­ní, což zdů­raz­ňo­va­lo vědec­ké záze­mí postav v kom­bi­na­ci s podo­mác­ku vyro­be­ným vyba­ve­ním.

Více na Kritiky.cz
Titulky k Dr. Death S01E03 - Dock Ellis Titulky pro vás přeložili **GaRaN_** a** Clear.** Pěknou zábavu přejeme! :-) ...
Speciál o Útěk z vězení Speciál o Útěk z vězení 2.3.2007 ...
Top říjen 2016 Nejčtenější články napsané v říjnu 2016....
25. Český lev - PŘEHLED NOMINACÍ NEJLEPŠÍ FILM Bába z ledu – producenti Pavel Strnad, Petr Oukropec Kvarteto – producent...
Přelet nad kukaččím hnízdem Přelet nad kukaččím hnízdem (One Flew Over the Cuckoo's Nest) je americký psychologický komed...

Ektomobil byl v prv­ní ver­zi Aykroydova scé­ná­ře a on a John Daveikis vytvo­ři­li něko­lik raných kon­cep­tů vozu. Dane vypra­co­val zce­la detail­ní výkre­sy inte­ri­é­ru a exte­ri­é­ru a dohlí­žel na pře­mě­nu pře­stav­by sanit­ky Cadillac Miller-Meteor z roku 1959 na Ectomobil. Podle Aykroyda bylo sku­teč­né vozi­dlo „sanit­ka, kte­rou jsme pře­sta­vě­li na pohřeb­ní vůz a pak jsme ji pře­dě­la­li na sanit­ku“. První kon­cep­ty počí­ta­ly s čer­ným vozem s fia­lo­vý­mi a bílý­mi stro­bo­sko­py, kte­ré mu dodá­va­ly nad­při­ro­ze­nou záři, ale od toho­to nápa­du se upus­ti­lo poté, co kame­ra­man László Kovács pozna­me­nal, že tma­vý lak by se v noci dob­ře nena­tá­čel. Koncept měl také fan­tas­tic­ké vlast­nos­ti, jako napří­klad schop­nost dema­te­ri­a­li­za­ce a mezi­di­men­zi­o­nál­ní­ho ces­to­vá­ní. Byla zakou­pe­na dvě vozi­dla, jed­no pro scé­ny před modi­fi­ka­cí. Dane navr­hl jeho high-tech střeš­ní sou­sta­vu s objek­ty včet­ně smě­ro­vé anté­ny, kli­ma­ti­zač­ní jed­not­ky, úlož­ných boxů a rado­mu. Vzhledem ke své veli­kos­ti byl střeš­ní nosič dopra­ven na Manhattan leta­dlem, zatím­co vůz byl na východ­ní pobře­ží pře­pra­ven vla­kem. Zvukový desig­nér Richard Beggs vytvo­řil siré­nu z nahráv­ky leo­par­dí­ho vrče­ní, kte­rou sestří­hal a pře­hrál pozpát­ku.

Logo a kulisy

Aykroyd ve scé­ná­ři popsal oble­če­ní a vozi­dlo Krotitelů duchů jako opat­ře­né žád­ným sym­bo­lem s uvěz­ně­ným duchem, při­čemž původ­ní kon­cept při­psal Vikingům. Konečný návrh při­pa­dl Grossovi, kte­rý se při­hlá­sil jako umě­lec­ký ředi­tel. Protože logo bude potře­ba pro rekvi­zi­ty a kuli­sy, bylo tře­ba ho rych­le dokon­čit, a tak Gross spo­lu­pra­co­val s výtvar­ní­kem spo­leč­nos­ti Boss Film a kon­zul­tan­tem v oblas­ti cre­a­tu­re desig­nu Brentem Boatesem, kte­rý nakres­lil koneč­ný kon­cept, a spo­leč­nost R/GA logo ani­mo­va­la pro úvod fil­mu. Podle Grosse exis­tu­jí dvě ver­ze loga, při­čemž jed­na má přes dia­go­nál­ní část nápis „ghost­bus­ters“. Grossovi se nelí­bi­lo, jak to vypa­dá, a mís­to toho pře­vrá­til dia­go­nál­ní pruh tak, aby se četl zle­va naho­ru dopra­va dolů, ale poz­dě­ji nápis odstra­ni­li. Podle Grosse se jed­ná o správ­nou ver­zi nápi­su, kte­rá se pou­ží­va­la v celé Evropě. Ve Spojených stá­tech se pou­ží­va­la ver­ze zle­va dolů do pra­va naho­ru, pro­to­že tako­vý byl tam­ní design sym­bo­lu Ne.

Více na Kritiky.cz
O neposlušných kůzlátkách Krátká pohádka o kůzlátkách, která neposlechla maminku a otevřela vlkovi, je jedna z nejzn...
Příští měsíc si členové Xbox Live Gold budou moci zdarma... Příští měsíc si členové Xbox Live Gold budou moci zdarma stáhnout hry Maid of Sker, Costume...
Strážci galaxie | Guardians of the Galaxy [80%] Ne zrovna málo lidí předpovídalo, že se ze Strážců galaxie stane první klopýtnutí kolo...
Sillent Hill Poslední dobou se stále častěji setkáváme s úkazem, který v některých z nás zpočátku vy...
Zrození planety opic [100%] Tohle je film, od kterého snad opravdu nikdo nic nečekal - maximálně se v kontextu s ním zmohl ...

Medjuck také najal Johna DeCuira jako pro­dukč­ní­ho desig­né­ra. Ve scé­ná­ři neby­lo uve­de­no, kde se Gozer obje­ví, a DeCuir nama­lo­val na vrchol budo­vy Dany vel­ké křiš­ťá­lo­vé dve­ře, kte­ré se ote­ví­ra­ly, jak bylo napsá­no ve scé­ná­ři. Fiktivní stře­cha domu 55 Central Park West byla posta­ve­na ve 12. eta­pě na pozem­ku Burbank Studios. Jednalo se o jed­nu z nej­vět­ších posta­ve­ných kulis v his­to­rii fil­mu a byla obklo­pe­na 360stupňovou cyk­lo­rá­mo­vou mal­bou. Osvětlení pou­ži­té v celém obra­ze spo­tře­bo­vá­va­lo tolik ener­gie, že zby­tek stu­dia musel být v době jeho pou­ží­vá­ní odsta­ven a při­dá­ny dal­ší čty­ři gene­rá­to­ry. Pro oži­ve­ní kulis byly na pro­váz­cích zavě­še­ny malé mode­ly, napří­klad leta­dla. Kulisy byly posta­ve­ny tři pat­ra nad zemí, aby bylo mož­né natá­čet z níz­kých úhlů.

První tři pat­ra a ulič­ní fron­ta Daniny budo­vy byly zno­vu vytvo­ře­ny jako kuli­sy pro natá­če­ní, včet­ně vrchol­né scé­ny zemětře­se­ní, kdy byla pou­ži­ta hyd­rau­li­ka ke zved­nu­tí roz­bi­tých čás­tí uli­ce. Rozbité kusy chod­ní­ku a sil­ni­ce byly umís­tě­ny mimo sku­teč­nou loka­ci, aby vzni­kl ply­nu­lý pře­chod mezi obě­ma zábě­ry. DeCuir řekl: „Na úpra­vu uli­ce měli jed­nu noc. Když šli lidé v pod­ve­čer domů, všech­no bylo nor­mál­ní, a když ráno vyšly sta­ré paní ven­čit psy, celá uli­ce vybuch­la. Lidé si prý stě­žo­va­li na newy­or­ském poli­cej­ním oddě­le­ní a jejich ústřed­na se roz­sví­ti­la“. Při scé­ně, kdy Danin byt explo­du­je smě­rem ven, stál Weaver na pla­ce, když se kaska­dér­ský kou­sek ode­hrá­val. Stejně tak scé­na, kdy se Weaver otá­čí ve vzdu­chu, byla pro­ve­de­na na pla­ce pomo­cí odlit­ku těla a mecha­nic­ké ruky ukry­té v závě­sech, což je trik, kte­rý se Reitman nau­čil při prá­ci s kou­zel­ní­kem Dougem Henningem.


 • Photo © Columbia Pictures
 • Zdroj: Anglická Wikipedie

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Krotitelé duchů


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Krotitelé duchů10. června 2021 Krotitelé duchů Tři nezaměstnaní parapsychologové Venkman (Bill Murray), Stantz (Dan Aykroyd) a Spengler (Harold Ramis) se dávají dohromady a vytvářejí tým Krotitelů duchů. Vybaveni ektoplazmovými kanóny, […] Posted in Retro filmové recenze
 • Krotitelé duchů II6. ledna 2022 Krotitelé duchů II Krotitelé duchů II je americká nadpřirozená komedie z roku 1989, kterou režíroval a produkoval Ivan Reitman a scénář napsali Dan Aykroyd a Harold Ramis. Ve filmu hrají Bill Murray, Dan […] Posted in Speciály
 • Krotitelé duchů - 0 %6. ledna 2022 Krotitelé duchů - 0 % Hollywood bývával továrnou na sny. Ale to už je dávno. Dnes jsou filmy dost často remaky, rebooty, nebo jinými podobnými vykrádačkami starých hitů. A nejinak tomu je i u  Ghostbusters, […] Posted in Retro filmové recenze
 • Krotitelé duchů: Odkaz - 70 %6. ledna 2022 Krotitelé duchů: Odkaz - 70 % Svobodná matka Callie (Carrie Coon) se se svými dvěma dětmi Trevorem (Finn Wolfhard) a Phoebe (Mckenna Grace) přestěhuje na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s původními […] Posted in Filmové recenze
 • Avatar [90 %]13. prosince 2022 Avatar [90 %] Po dvanácti letech pečlivých příprav k nám James Cameron přichází se svou stylizovanou hrou na Indiány, ve které se Costnerův poručík Dunbar zamiluje do Disneyovy Pocahontas a stane se […] Posted in Retro filmové recenze
 • Avatar - Nejúspěšnější film Jamese Camerona8. prosince 2022 Avatar - Nejúspěšnější film Jamese Camerona Hype,hype,hype... to bylo slovo, které ve spojení s Avatarem bylo v poslední době skloňované víc než Pomeje s Bartoškou. Narozdíl od Pomejeho ale Avatar svůj hype ustál, to, co se odehrává […] Posted in Retro filmové recenze
 • Smrtonosná past 225. října 2021 Smrtonosná past 2 Smrtonosná past 2 je americký akční thriller z roku 1990 a druhý díl filmové série Smrtonosná past. Film byl uveden do kin 4. července 1990 ve Spojených státech. Film režíroval Renny […] Posted in Speciály
 • Smrtonosná past24. října 2021 Smrtonosná past Smrtonosná past je americký akční film z roku 1988, který režíroval John McTiernan a scénář napsali Jeb Stuart a Steven E. de Souza. Je natočen podle románu Rodericka Thorpa z roku 1979 […] Posted in Speciály
 • Na Hromnice o den více - Nejklasičtější film o časové smyčce.11. února 2021 Na Hromnice o den více - Nejklasičtější film o časové smyčce. Samolibý a vším otrávený moderátor počasí Phil Connors (Bill Murray) je pověřen natočením reportáže o každoročních oslavách Hromnic. Na cestě z města Punxusutawney se dostane do ohromné […] Posted in Retro filmové recenze
 • Krotitelé duchů - 60 %27. července 2016 Krotitelé duchů - 60 % Erin Gilbertová je mladá žena, která učí na univerzitě v New Yorku fyziku a je zcela oddána vědě. Jednoho dne ji ale navštíví Ed Mulgrave, který potřebuje ověřit, zda v domě Aldridgeových […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,12648 s | počet dotazů: 469 | paměť: 72649 KB. | 01.12.2023 - 04:01:47