Kritiky.cz > Zajímavosti > Co jste možná nevěděli o Čtyřlístku. Myšpulín nese jméno po ovoci mišpule a proslulý rybník Blaťák je Máchovo jezero

Co jste možná nevěděli o Čtyřlístku. Myšpulín nese jméno po ovoci mišpule a proslulý rybník Blaťák je Máchovo jezero

Ctyrlistek2
Ctyrlistek2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Než 4. dub­na vyra­zí­te do kina na nový ani­mo­va­ný film Velké dob­ro­druž­ství Čtyřlístku, zkus­te si ově­řit, jak dob­ře legen­dár­ní čes­ký komiks zná­te.

Pinďa, Bobík, Myšpulín, Fifinka. Veselé a dob­ro­druž­né pří­běhy této komik­so­vé čtve­ři­ce pro­vá­ze­jí už pade­sát let něko­lik gene­ra­cí dětí. Parta zví­ře­cích přá­tel v lid­ském svě­tě vyšla z tuž­ky výtvar­ní­ka Jaroslava Němečka a on i jeho žena Lucie jsou s komik­sem spja­tí dodnes, kdy se Čtyřlístek dočkal dru­hé­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu.

Jak vznik­ly figur­ky:

Zvířátka rodi­če Němečkovi vymýš­le­li zejmé­na pro své­ho syna. „Nejdřív jsme vymys­le­li figur­ky, o půl­ho­di­ny poz­dě­ji pak během chví­le jejich jmé­na. Manželka je autor­kou Fifinky a Myšpulína – ten dostal jmé­no pod­le stro­mu mišpu­le. Já vymys­lel Bobíka a Pinďu. Bobík je pra­sát­ko, a to se pod­le mě jinak jme­no­vat nemů­že. Byl bych nerad, aby v tom někdo hle­dal jino­ta­je,“ říká autor s úsmě­vem. A kolik že posta­vič­kám vlast­ně je let? „Jsou mla­dí, musí ale mít řidi­čák, ale Pinďa zase někdy cho­dí do ško­ly. Takže s věkem je to neu­r­či­té,“ dodá­vá.

Hlavní posta­vič­ky jsou dospě­lej­ší a umě­jí to s note­boo­kem

Vzhledově se posta­vič­ky za čty­ři­a­čty­ři­cet let mír­ně změ­ni­ly, ovšem pořád nosí stej­né šaty, jez­dí stej­ným autem a domek mají zaří­ze­ný nábyt­kem, jenž je zele­ný přes­ně tak, jak si ho Jaroslav Němeček pama­tu­je ze své­ho dět­ství v dom­ku v Praze-Modřanech.

I kres­le­né posta­vič­ky ale muse­jí jít s dobou, tak­že v nověj­ších pří­bě­zích běž­ně pou­ží­va­jí tře­ba note­book nebo video. „Je to nut­nost. Bereme to i pod­le našich vnou­čat, kte­rým je deset a dva­náct, umě­jí s tím pra­co­vat a zna­jí to dale­ko lépe než my,“ vysvět­lu­je Lucie Němečková.

Místa ze Čtyřlístku

Výtvarník umís­til komik­so­vé Třeskoprsky do Doks, kde mají poblíž Němečkovi cha­lu­pu, z hra­du Bezděz se stal Bezzub a ryb­ník Blaťák je ve sku­teč­nos­ti Máchovo jeze­ro. A pro­to­že to míst­ní oby­va­te­lé dob­ře vědí, vede dnes kolem jeze­ra nauč­ná Fifinčina stez­ka, kte­rá vás dove­de až do muzea Čtyřlístku v Doksech.

O fil­mu: Na kra­ji Třeskoprsk, v malém dom­ku, byd­lí čty­ři kama­rá­di. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u tábo­ro­vé­ho ohně vzpo­mí­na­jí na dob­ro­druž­ství, kte­rá zaži­li v uply­nu­lém roce. Každý z hrdi­nů vyprá­ví pří­běh, kte­rý pova­žu­je za úpl­ně nej­lep­ší. S Pinďou zaži­je­me pove­de­ný horo­le­zec­ký výlet na Ďáblův palec, s Myšpulínem napí­na­vé pát­rá­ní po ukrut­ném Vlkodlakovi, s Bobíkem fan­tas­tic­kou ces­tu do vesmí­ru a s Fifinkou vánoč­ní návště­vu u malých čer­tí­ků. Čí pří­běh bude nej­krás­něj­ší?

Premiéra fil­mu 4. dub­na 2019.

Podívejte se na trai­ler:


Čtyřlístek sla­ví 50 let! Užijte si odpo­led­ne s Fifinkou, Bobíkem, Pinďou a Myšpulínem!
Zavítejte ve čtvr­tek 4. 4. 2019 od 14:00 hodin do pro­dej­ny hra­ček POMPO v Metropoli Zličín, kde na vás budou čekat.
Více infor­ma­cí zís­ká­te na někte­ré z více jak 100 pro­de­jen POMPO nebo na www.pompo.cz.


Výstava Čtyřlístku v Praze
U pří­le­ži­tos­ti pade­sá­ti­le­té­ho výro­čí vydá­ní prv­ní­ho čís­la komik­su Čtyřlístek se bude od 8. květ­na do 1. září 2019 konat výsta­va 50 let s Čtyřlístkem.

Základní linie výsta­vy je zamě­ře­na na dět­ské pub­li­kum a pra­cu­je s inter­ak­tiv­ní­mi prv­ky. Pozve děti do svě­ta dob­ro­druž­ství a zapo­jí je do hry, jejímž cílem bude před­sta­vit sou­čas­ným dětem svět čtve­ři­ce postav z komik­su Čtyřlístek. Výstava pro­běh­ne v Muzeu hlav­ní­ho měs­ta Prahy – Florenc. Více info http://www.muzeumprahy.cz/50-let-s-ctyrlistkem/.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Velké dobrodružství Čtyřlístku


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59785 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72126 KB. | 25.04.2024 - 16:08:32