Kritiky.cz > Speciály > Velké dobrodružství Čtyřlístku - O TVŮRCÍCH

Velké dobrodružství Čtyřlístku - O TVŮRCÍCH

Ctyrlistek 1
Ctyrlistek 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

JAROSLAV NĚMEČEK (výtvar­ník, autor Čtyřlístku), vystu­do­val Střední umě­lec­ko­prů­mys­lo­vou ško­lu v Praze. Věnoval se kera­mi­ce, vytvo­řil pro dol­nora­kous­ké měs­to Retz kaš­nu a sochu sv. Margarety, a také spo­lu­pra­co­val na vytvá­ře­ní replik egypt­ských hro­bek. Pracoval i s dět­ským časo­pi­sem Mateřídouška.

Jeho nej­slav­něj­ší ilu­stro­va­né dílo je komiks Čtyřlístek, kte­rý pra­vi­del­ně vychá­zí již 50 let. Čtyřlístek vytvo­řil spo­leč­ně s man­žel­kou Lucií v roce 1969 na cha­lu­pě, a prv­ní pří­běh s názvem Vynálezy pro­fe­so­ra Myšpulína, o nákla­du 30 000 výtis­ků byl oka­mži­tě roze­brán. Od sed­mé­ho dílu požá­dal Jaroslav Němeček o spo­lu­prá­ci Ljubu Štíplovou, kte­rá psa­la text a se kte­rou pra­co­val až do její smr­ti v roce 2009.

Jaroslav Němeček vytvo­řil i dal­ší seri­á­ly: Kouzelník Huryjáš, Kryštof a Pidivízek, Svetřík a Flik, Rexík nebo tele­viz­ní Čertík Bertík.

MICHAL ŽABKA (reži­sér, scé­náris­ta) Vystudoval Filmovou a tele­viz­ní fakul­tu Akademie múzic­kých umě­ní v Praze (FAMU). Prvním fil­mem Babalón (1997) byla před­zna­me­ná­na jeho tvor­ba reži­sé­ra i výtvar­ní­ka ani­mo­va­ných fil­mů, násle­do­va­li lout­ko­vé fil­my Prasavci (2001) a Paní G. (2007).

Další polo­hu jeho tvor­by před­sta­vu­je „počí­ta­čo­vá lout­ka“ – 3D ani­ma­ce, pro Českou tele­vi­zi nato­čil 13dílný večer­ní­ček s názvem Tři pra­sát­ka (2011).

Film Účetní a víla (2011) byl zařa­zen v povíd­ko­vém celo­ve­čer­ním fil­mu Autopohádky (2011), násle­do­val celo­ve­čer­ní Čtyřlístek ve služ­bách krá­le (2013) a vel­mi krát­ký film Cvak! Fenomén tele­vi­ze (2013).

V letech 2014–17 nato­čil pro Českou tele­vi­zi kres­le­ný seri­ál Anča a Pepík (2017) pod­le komi­xu Lucie Lomové a se stu­di­em Animation People krát­ký lout­ko­vý film Vánoční bala­da (2017) pod­le námě­tu Břetislava Pojara.

VÍT NĚMEČEK (pro­du­cent), Vystudoval Scénografii na Střední umělecko-průmyslové ško­le (SUPŠ) v Praze a stu­do­val dále Architekturu a Design na Vysoké ško­le umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé (UMPRUM). Od roku 2002 šéf gra­fic­ké­ho oddě­le­ní vyda­va­tel­ství Motor Presse Bohemia (sou­část Motor Presse International). Od roku 2010 je výkon­ným ředi­te­lem vyda­va­tel­ství Čtyřlístek.

PETR HORÁK – Studio Alkay Animation Prague (ani­ma­ce)

Studio „Alkay Animation Prague s.r.o.“ bylo zalo­že­no roku 1999. Specializuje se na C.G.I. cha­rak­te­ro­vou ani­ma­ci, car­to­on ani­ma­ci a jejich kom­bi­na­ci. Studio je vyba­ve­no moder­ní počí­ta­čo­vou tech­no­lo­gií. Softwarem Maya, Real Flow, Syflex, Shave and Haircut a 3Delight, The Bakery urče­né­ho pro 3D ani­ma­ci, dále soft­warem Animo a Toon Boom pro kres­le­nou ani­ma­ci a soft­warem Adobe pro post­pro­duk­ci a vizu­ál­ní efek­ty. Studio má též vlast­ní digi­tál­ní 4K střiž­nu a spo­lu­pra­cu­je se zvu­ko­vým stu­di­em „Doli“, kte­ré je vyba­ve­no sys­té­mem „Logic“. Takto vyba­ve­né stu­dio se stá­vá sto­pro­cent­ně nezá­vis­lé při pro­duk­ci ani­mo­va­né­ho fil­mu. Ve stu­diu vznik­ly celo­ve­čer­ní fil­my „Čtyřlístek ve služ­bách krá­le“ a „Lichožrouti“, seri­á­ly večer­níč­ků „O Kanafáskovi“, „Tři pra­sát­ka“ a dal­ší komerč­ní i neko­merč­ní zakáz­ky.

IVAN DOLEŽÁLEK (hud­ba a zvuk)

Zpěvák, herec, hudeb­ník, skla­da­tel a textař. Komponuje fil­mo­vou hud­bu a scé­nic­kou hud­bu pro diva­dla. Složil hud­bu k mno­ha ani­mo­va­ným fil­mům, např. fil­mu Domečku, vař! (Jiří Barta), Chybička se vlou­díIn Vino Veritas (Aneta Žabková), večer­níč­ku České tele­vi­ze Tři pra­sát­ka (Michal Žabka). Hraje ve sku­pi­ně Abraxas.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41597 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72136 KB. | 25.04.2024 - 16:31:01