Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Dějiny násilí - když se spojí David Cronenberg a Viggo Mortensen

Dějiny násilí - když se spojí David Cronenberg a Viggo Mortensen

DejinyNasili
DejinyNasili
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vážení čte­ná­ři, při­chá­zí­me s repor­tá­ží o ame­ric­kém hrdi­no­vi Tomovi Stallovi, kte­rý se nevá­hal posta­vit ban­di­tům, kte­ří při­šli do jeho baru, a doká­zal se s nimi vypo­řá­dat. Nastavujeme zrca­dlo a při­ná­ší­me zaru­če­ně jedi­nou správ­nou a objek­tiv­ní recen­zi!


Když ke sklon­ku prv­ní půl­ho­di­ny fil­mu nechá reži­sér hlav­ní­ho hrdi­nu Toma Stalla zabít oba dva gau­ne­ry, nezna­me­ná to bohu­žel o moc víc vzru­chu v tom­to poma­lém, nudí­cím a prak­tic­ky nic neře­ší­cím fil­mu. Obrat to ale zna­me­ná pro Toma. Namísto idy­lic­ké­ho rodin­né­ho živo­ta, s jehož vykres­lo­vá­ním se reži­sér patlal v úvo­du, vtrh­nou do jeho sou­kro­mí mafi­á­ni z Philadelphie. Zahlédli ho v tele­vi­zi, když ho vychva­lo­va­li coby hrdi­nu, a pozna­li v něm své­ho býva­lé­ho kum­pá­na. Je ale otáz­kou, jest­li je to omyl, ane­bo jest­li má Tom za sebou oprav­du zabi­jác­kou minu­lost…

Přiznám se, že jsem od Dějin nási­lí čekal pod­stat­ně víc než klid­né ply­nu­tí děje až do momen­tu zvra­tu a násled­né klid­né ply­nu­tí děje až do kon­ce bez výraz­něj­ší­ho výky­vu (nepočítám-li něja­kou tu bit­ku, u kte­ré bez­tak víte, jak dopad­ne).


Cronenberg schvál­ně nad­sa­zu­je a dělá si legra­ci: napří­klad pocti­vě budu­je atmo­sfé­ru idy­lic­ké­ho vzta­hu a uta­hu­je si z gau­ne­rů. Jsou to ale momen­ty, kte­ré by vyzdvih­ly kva­lit­ní film s dějěm, ale ne něco, čehož děj lze shr­nout do dvou vět… Především v jed­nom momen­tě ale Dějiny nási­lí urči­tě poba­ví: když při mafi­án­ské rvač­ce zůsta­ne hlav­ní boss ven­ku, zatím­co se jiní dva perou v domě. Zabouchly se mu dve­ře, kru­ci… no naštěs­tí má klí­če. Pech je, že prá­vě když klí­če vyta­hu­je, dve­ře se samy ote­vřou a na hla­vu mu míří bou­chač­ka…


K „vrcho­lům“ fil­mu bez­po­chy­by pat­ří natu­ra­lis­tic­ky nato­če­né sexu­ál­ní scé­ny. Jsou dvě: při prv­ní kon­čí hlav­ní pro­ta­go­nis­ti fil­mu v polo­ze 69, ve dru­hé násil­nic­ky na scho­dech. Obě jsou nata­ho­va­né přes míru, až si divá­ci vymě­ňu­jí udi­ve­né pohle­dy. Na to nejsme z fil­mů, natož ame­ric­kých, vůbec zvyklí.

Takže sečte­no a pod­tr­že­no: Dějiny nási­lí ne, pošle­te je do pro­pad­liš­tě dějin!


Podívejte se na hodnocení Dějiny násilí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58954 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72036 KB. | 16.04.2024 - 19:05:35