Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Neuvěřitelný Hulk

Neuvěřitelný Hulk

Hulk
Hulk
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

První fil­mo­vé zpra­co­vá­ní dopadlo vel­mi roz­pa­či­tě. Mnoha lidem po shléd­nu­tí původ­ní­ho fil­mu zůsta­la v ústech hoř­ká pachuť, kte­rou nesplách­la ani pořád­ná dáv­ka MARTINI. A to se samo­zřej­mě dotklo i finál­ních výděl­ků, kte­ré kles­ly hlu­bo­ko na dno. Starý dob­rý Hulk si jen tak tak vydě­lal na své zapla­ce­ní, natož aby něco vydě­lal. Když to tak vez­mu, vlast­ně nikdo nebyl spo­ko­jen. Odborná veřej­nost odsou­di­la roz­vlek­lost psy­cho­lo­gic­kých pasá­ží a málo sli­bo­va­né hrubé akce. Distributor a potaž­mo i samot­ný Marvel byl zas zkla­mán po strán­ce finanč­ní. Každopádně, s vol­ným pokra­čo­vá­ním sním­ku v této podo­bě se nepo­čí­ta­lo ani náho­dou.

Takže se udě­lal jedi­ný dob­rý krok, kte­rý byl v dané situ­a­ci mož­ný – restart celé série a jede se opět od samé­ho začát­ku. V prv­ní řadě je dob­ré si při­po­me­nout, že Neuvěřitelný Hulk nemá návaz­nost se svým o pár let star­ším kole­gou. Díky zmi­ňo­va­né­mu restar­tu se opět jede od nuly, se zbru­su novým reži­sé­rem, scé­náris­tou a herec­kým obsa­ze­ním. A nut­no uznat, že to celé­mu pro­jek­tu jen pro­spě­lo. Na kaž­dém kro­ku je cítit pomy­sl­ný svě­ží vítr, spous­ta sek­ven­cí z fil­mu mě osob­ně utkvě­la v pamě­ti. Všechno to půso­bí cel­kem vel­ko­le­pým dojmem, což také jen při­spě­je k dob­ru věci. Je veli­ce zají­ma­vé, že po roz­hod­nu­tí kon­cer­nu Marvel, že se o fil­mo­vé zpra­co­vá­ní posta­rá pří­mo ono samo, tak­to mar­kant­ně vzrost­la cel­ko­vá kva­li­ta jejich nových pře­dě­lá­vek. Mohli jsme si toho všim­nout již u mega úspěš­né­ho Iron Mana a lze před­po­klá­dat, že to dopad­ne stej­ně i v tom­to pří­pa­dě. Za což jsem upřím­ně rád.

Abych řekl prav­du, původ­ně jsem měl oba­vy, jak si reži­sér Louis Leterrier pora­dí s tak roz­sáh­lým pro­jek­tem. Jeho Kurýři byly sice fajn, ale tohle je pře­ci jen tro­chu jiné kafe. Tady jde o vyso­ce oče­ká­va­ný sní­mek s roz­poč­tem takřka 150 mili­ó­nů, a to už chce pořád­nou dáv­ku odva­hy a hlav­ně talen­tu, aby to všec­ko vyšlo. A jak se zdá, Louis, kte­rý je půvo­dem z Francie, nej­spíš jedl hod­ně žabích ste­hýnek, pro­to­že mu všech­ny jeho plá­ny do put­ní­ku vyšly. Hulk se po prv­ním neú­spěch pře­sou­vá do fil­mo­vé eli­ty, kam zajis­té po prá­vu pat­ří. Konečně se z něho sta­ne celo­svě­to­vý hit, kte­rý si vydě­lá nejmé­ně na dal­ší pokra­čo­vá­ní.

Co se týká tech­nic­ké strán­ky, nemám zde co vyčíst. Jak už jsem psal o pár řádek výše, za roz­po­čet se poří­di­la oprav­du skvost­ná podí­va­ná, na kte­rou jen tak neza­po­me­ne­te. Navíc, je vše dopro­vá­ze­no skvě­lou hud­bou, tri­ko­vé efek­ty vypa­da­jí výbor­ně, her­ci hra­jí dob­ře. Jen jsem ze začát­ku měl men­ší oba­vy, zda Edward Norton nebu­de na tuhle roli moc měkej. Ani neví­te, jak rád říkám, že jsem neměl prav­du - naštěs­tí pro nás, nebyl. Dokonce půso­bil drs­něj­ším dojmem, než Uwe Boll, když posí­lal do prde­le Michaela Baye. To tedy, klo­bouk dolů. Liv Tyler napro­ti tomu kaž­dou chví­li dělá melod­ra­ma­tic­ké kuku­če, na což se zase hez­ky kou­ká. Takže ve výsled­ku je tahle dvo­ji­ce hod­ně šmrn­cov­ní.

Myslím, že dějo­vou strán­ku tady nemá cenu nějak pitvat. Téměř kaž­dý ví, o co tady při­bliž­ně půjde. A kdo neví, ten se to v kině dozví. Samozřejmě děj tu je jen tako­vý dopl­něk k totál­ní destruk­ci vše­ho mož­né­ho. Je to tako­vé lepi­dlo, co drží tenhle výtvor v cel­ku. A že je to pev­né lepi­dlo. Dámy a páno­vé, tohle je skvě­lý let­ní hit. A ješ­tě jsem nevi­děl niko­ho, kdo by neměl rád skvě­lé fil­mo­vé hity, navíc v suchém létě. Takže rych­le si běž­te zacvi­čit do kli­ma­ti­zo­va­né­ho kina, a já si jdu zkous­nout zele­ný jabko…:)

S vel­kou slá­vou mohu pro­hlá­sit, že restart neza­bí­rá jen na PC, ale i na fil­mo­vé hrdi­ny. Znovu naho­ze­ní Hulka se poved­lo na výbor­nou a tak vám doká­že, že zele­ná síla Persilu není zda­le­ka tou nej­sil­něj­ší. Jednoduše řeče­no, bude­te se bavit od začát­ku do kon­ce, a o to tu jde pře­de­vším...


Photo © Universal Pictures


Podívejte se na hodnocení Neuvěřitelný Hulk na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,40540 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71716 KB. | 14.07.2024 - 22:24:00