Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Strážci - Watchmen

Strážci - Watchmen

Photo © Warner Bros., Paramount Pictures / Clay Enos
Photo © Warner Bros., Paramount Pictures / Clay Enos
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zack Snyder se v Hollywoodu etablo­val jako reži­sér komik­so­vých adap­ta­cí díky fil­mu 300, kte­rý debu­to­val v roce 2006. Po jeho úspě­chu dostal do rukou scé­nář k Watchmenům a 100 mili­o­nů dola­rů na jeho rea­li­za­ci. Film, kte­rý kom­bi­nu­je filo­zo­fic­ké prv­ky s typic­kou Snyderovou vizu­ál­ní nálo­ží, při­ná­ší neotře­lý pohled na svět super­hr­di­nů na sklon­ku své slá­vy.

Zack Snyder se do Hollywoodu zapsal jako reži­sér komik­so­vých adap­ta­cí díky fil­mu 300, kte­rý byl oče­ká­va­ný již v roce 2006. Očekávání bylo vel­ké díky trai­le­rům, kte­ré sli­bo­va­ly vel­kou vizu­ál­ní nálož. Té jsme se dočka­li a ani pro­du­cen­ti nepři­šli zkrát­ka. I přes rating R, vydě­lal film o víken­do­vé ote­ví­rač­ce vel­mi pěk­ných 60 mili­o­nů dola­rů. Právě asi to byl důvod, proč se Snyderovi dostal do rukou scé­nář k Watchmenům a k němu 100 mili­o­nů dola­rů na jeho rea­li­za­ci.

Myslím, že netře­ba před­lo­hu před­sta­vo­vat. Ti, kte­ří komiks nezna­li, jis­tě už něco málo sly­še­li a fanouš­ci zna­jí jed­not­li­vá políč­ka z pamě­ti. Nejvýstižněji popsal své dílo Alan Moore: „Komiks asi může jen těž­ko něco nastar­to­vat lépe než nález mrt­vé­ho super­hr­di­ny. Jak se pří­běh poma­lu odví­jí, dostá­vá­me se čím dál hlou­bě­ji do panop­ti­ka lidí s nad­při­ro­ze­ný­mi schop­nost­mi a stře­tá­vá­me se s rea­li­tou, kte­rá se od obec­né před­sta­vy o cho­vá­ní a myš­le­ní super­hr­di­nů dost liší.“

Superhrdinové jsou totiž na pra­hu své exis­ten­ce. Svět už je nepo­tře­bu­je a oni žijí jen ze sen­ti­men­tál­ních vzpo­mí­nek, kte­ré naru­ší již zmí­ně­ná vraž­da Komedianta, za níž vidí Rorschach vel­ké spik­nu­tí. Ve sna­ze zabrá­nit tomu nej­hor­ší­mu se Rorschach poku­sí zmo­bi­li­zo­vat všech­ny své býva­lé kole­gy a zasáh­nout.

Komiks Watchmen je jedi­ným zástup­cem komik­sů, kte­rý zís­kal význam­nou lite­rár­ní cenu Hugo a jedi­ným, kte­rý časo­pis Time zařa­dil do pres­tiž­ní­ho sezna­mu stov­ky nej­lep­ších kní­žek od roku 1923 do sou­čas­nos­ti.

Netypičnost komik­so­vé­ho pří­bě­hu bude mno­ho lidí nutit k porov­ná­vá­ní s Temným rytí­řem. Superhrdinové zde nejsou s nad­při­ro­ze­ný­mi schop­nost­mi, a v tom se odrá­ží jejich myš­len­ky, pro­blémy a činy. Na roz­díl od Nolanova díla se zde potá­cí­me až ve filo­zo­fic­ké rovi­ně a spous­ta vět si zaslou­ží hlub­ší zamyš­le­ní.

Fanoušky před­cho­zí Snyderovy podí­va­né 300 potě­ší vizu­ál­ní strán­ka, kte­rá není vyu­ží­vá­na nato­lik jako tomu bylo u Thermopyl, ale pře­ce jen se v akč­ních scé­nách obje­ví. Tedy zpo­ma­le­ní, kte­ré oka­mži­kem nahra­dí efekt­ní zrych­le­ní. Naštěstí ne v tako­vé míře, aby to ruši­lo. Snyder se zno­vu pro­je­vil jako video­kli­pař, pro­to­že nej­víc se mu poved­la úvod­ní scé­na za dopro­vo­du son­gu z 60. let.

Co divák nebu­de moci zajis­té pře­hléd­nout, je mod­ré při­ro­ze­ní Doktora Manhattana a soun­d­track, neboť z plát­na se na nás valí jed­na vypa­lo­vač­ka za dru­hou. Zmiňme jenom The Sound of Silence, All Along The Watchtower, The Times They Are A-Changin“ nebo Unforgettable. (soun­d­track vyšel 2. břez­na 2009) Ale ani orchest­rál­ní soun­d­track není vůbec špat­ný a napří­klad v akč­ních sek­ven­cích půso­bí vel­mi úder­ně.

Fanoušci před­lo­hy si urči­tě při­jdou na své, pro­to­že vidět svá nej­ob­lí­be­něj­ší malo­va­ná okén­ka se hýbat, urči­tě není k zaho­ze­ní. Bohužel film přes všech­ny své kla­dy nedo­sa­hu­je úpl­ně nej­lep­ší­ho zpra­co­vá­ní (pro­to není plné hod­no­ce­ní). Těžko říct, v čem je chy­ba, jest­li v dél­ce, nebo pros­tě slo­ži­tém ději, kte­rý je sple­ti­tý a ve fil­mu jsou nedo­sta­teč­ně odli­še­na obdo­bí. To je vyře­še­no pou­ze pís­nič­ka­mi, kte­ré nemu­sí tře­ba děti znát, a tudíž neví, jest­li se jed­ná o sedm­de­sá­tá, osm­de­sá­tá, nebo šede­sá­tá léta. Tady asi zaper­lí ti, co komiks mají nastu­do­va­ný, a pro­to se v ději nebu­dou nějak ztrá­cet.

Musíme při­znat, že to Snyder utá­hl, ale je to jen díky vyni­ka­jí­cí před­lo­ze, kte­rá dělá hod­ně... A až bude­te v závě­reč­ných titul­cích hle­dat jmé­no Alana Moorea - nena­jde­te ho. Proč? Myslím, že jeho výrok: „Na ten zkur­ve­nej film se v živo­tě nepo­dí­vám.“ dává dosta­teč­nou odpo­věď.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,46465 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71809 KB. | 17.06.2024 - 22:20:22