Kritiky.cz > Recenze knih > Děti s hvězdou - příběh útěku a naděje ve válečné Evropě

Děti s hvězdou - příběh útěku a naděje ve válečné Evropě

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Baví vás romá­ny z váleč­né doby? Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh o útě­ku i nadě­ji dvou bra­trů? Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Děti s hvězdou, jehož auto­rem je Mario Escobar, kte­rý je roz­hod­ně veli­ce sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný. 

Píše se rok 1941, stup­ňu­je se nacis­tic­ký teror a dva židov­ští brat­ři Jacob a Moses jsou sami v Paříži. Jejich rodi­če jsou dale­ko, teta, kte­rá o ně má pečo­vat, zemře­la. To aby se vyhnu­li, že budou odve­ze­ni do kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra, roz­hod­nou se utéct. Na své ces­tě za svý­mi rodi­či pozna­jí mno­ho obě­ta­vých a hod­ných lidí, díky kte­rým mají pocit, že vše není ztra­ce­no. Dramatický pří­běh dvou sou­ro­zen­ců na poza­dí hrů­zy vál­ky i nacis­tic­ké­ho oku­po­vá­ní ve vás zane­chá oprav­du sil­ný záži­tek. Pocity bez­na­dě­je, strach, to vše musí oba zaží­vat. Dává to ale chlap­cům věřit v lep­ší zítř­ky. Podaří se chlap­ců ces­tu zvlád­nout? Co vše je na ces­tě čeká? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a začtě­te se do vel­mi sil­né­ho pří­bě­hu. Rozhodně nebu­de­te lito­vat.

Kniha má cel­kem 33 kapi­tol, začí­ná podrob­ným obsa­hem s daty, kdy se daná kapi­to­la ode­hrá­va­la, map­kou stá­tů a pro­lo­gem. Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te his­to­ric­kou chro­no­lo­gii, co přes­ně se za sebou udá­lo, dále podě­ko­vá­ním všem, co se na kni­ze podí­le­li, ale také otáz­ky k dis­ku­zi, o kte­rým může­te pře­mýš­let, jak by se mohl děj romá­nu ubí­rat úpl­ně jinam. Úplně na kon­ci kni­hy je k pře­čte­ní kapi­to­la z dal­ší zají­ma­vé kni­hy pojed­ná­va­jí­cí o Osvětimi, což je Osvětimská uko­lé­bav­ka. Rozhodně též sto­jí za pře­čte­ní.

Kniha se čte veli­ce dob­ře. Je psá­na sro­zu­mi­tel­ným jazy­kem, dopl­ně­na mís­tem i datem, kde se daná část romá­nu ode­hrá­vá, což usnad­ní čte­ná­ři ori­en­ta­ci v ději. Místy mně oprav­du mra­zi­lo v zádech a říka­la si, jaká doba váleč­ná byla zlá, a co všech­no muse­ly děti zvlád­nout. Autor skvě­le zob­ra­zil sou­ro­ze­nec­kou lás­ku i jejich pou­to, bez kte­ré­ho by ces­tu roz­hod­ně nezvlád­li.

Strhující román od autor­ka best­selle­ru Osvětimská uko­lé­bav­ka, krás­ná kni­ha, kte­rá ve mně bude oprav­du dlou­ho dozní­vat. Zpočátku jsem se bála se do této kni­hy pus­tit. Prvotní ostych ale vystří­dal chtíč číst dál a dál. Už jsem pros­tě nemoh­la pře­stat, než jsem tuto kni­hu dočet­la. Autor kni­hy mě nene­chal ani na chvi­lič­ku vydech­nout. Některé pasá­že v kni­ze byly hod­ně sil­né a muse­la jsem nad nimi dlou­ho pře­mýš­let.

Ukázka z kni­hy:

Moses upus­til kufr a roz­bě­hl se. Jacob za ním. Jejich nohy dupa­ly po čer­ve­ném kober­ci. Vyběhli po scho­dech na jeviš­tě a tam zůsta­li stát, čeka­li, lapa­li po dechu a nedo­ká­za­li ze sebe vypra­vit jedi­né slo­vo.

Stojící muž se oto­čil, aby viděl, na co se to her­ci díva­jí. Žena zved­la hla­vu a upře­la svůj vlíd­ný pohled na klu­ky. Čas se na oka­mžik zasta­vil. Věčnost se scvrk­la na tuto jedi­nou chví­li. Muž odho­dil papí­ry a roz­bě­hl se k dětem. Žena ješ­tě chví­li nehyb­ně stá­la s dla­ně­mi při­tisk­nu­tý­mi k ústům a potom vykro­či­la za ním.

Historické upřes­ně­ní auto­ra:

Jacob a Moses Steinovi jsou fik­tiv­ní posta­vy, avšak jejich pří­běh vychá­zí ze zážit­ků sku­teč­ných dětí, kte­ré v tem­ných letech dru­hé svě­to­vé vál­ky puto­va­ly Evropou. Bratři jsou jakousi poctou všem těm, kte­ří doká­za­li unik­nout bom­bám a kru­té­mu sevře­ní nacis­tů, i těm, jimž se to nepo­da­ři­lo - nevin­ným živo­tům pohl­ce­ným zbě­si­lou nená­vis­tí fana­tic­kých, nelid­ských bytos­tí. Popis toho, co se dělo v Paříži - na shro­maž­diš­ti velodro­mu je prav­di­vý. Po dlou­hé dny tam byly napě­cho­vá­ny tisí­ce lidí čeka­jí­cích na pře­voz vstříc nejis­té­mu osu­du na seve­ru. Tisíce Židů ve Francii zemře­ly v ply­no­vých komo­rách nebo násled­kem špat­né­ho zachá­ze­ní a týrá­ní jejich věz­ni­te­li.

Několik slov o auto­ro­vi:

Mario Escobar, drži­tel diplo­mu v obo­ru moder­ních dějin, napsal bez­po­čet knih a člán­ků zabý­va­jí­cích se minu­los­tí kato­lic­ké církve, sou­pe­ře­ní sek­tář­ských sku­pin a také obje­ve­ní a kolo­ni­za­ce Ameriky. Escobar žije v Madridu a je váš­ni­vým milov­ní­kem his­to­rie a jejích záhad. Je žena­tý, má dce­ru a syna.

Autor: Mario Escobar

Přeložil: Vladimír Fuksa

Žánr: váleč­ný román, svě­to­vá belet­rie

Vydáno: 2020, CPress v Brně ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s se síd­lem v Praze

Počet stran: 383

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-264-3341-5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77009 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72317 KB. | 20.05.2024 - 04:11:47