Kritiky.cz > Recenze knih > Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli 2 - receptář plný nápadů a dobrého jídla

Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli 2 - receptář plný nápadů a dobrého jídla

Kuchyb
Kuchyb
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Není vám lhos­tej­né, co jíte a pije­te? Chcete se dozvě­dět mno­ho zají­ma­vos­tí, nau­čit se spous­ty báječ­ných recep­tů našich před­ků? Tak prá­vě Vám je urče­ně novin­ka  Co naše babič­ky umě­ly a na co my jsme zapo­mně­li 2.

Naši před­ko­vé doká­za­li vyu­žít dary zahra­dy, lesa i dvo­ra úpl­ně na maxi­mum. Pekli nej­růz­něj­ší peči­vo, zava­řo­va­li a kon­zer­vo­va­li ovo­ce, zele­ni­nu, ale také maso. Produkty pou­ží­va­li bez uži­tí pří­dat­ných a kon­zer­vač­ních látek. Vše spo­tře­bo­va­li co nejdří­ve, aby se nic nezka­zi­lo.  

Tato kni­ha vznik­la pod­le divác­ky úspěš­né­ho pořa­du České tele­vi­ze a při­ná­ší mno­ho tipů a recep­tů, jak vyu­žít dary z pří­ro­dy a díky nim se vrá­tí­te do dob vašich babi­ček a pra­ba­bi­ček. Věřte, že to bude krás­ný návrat do dob minu­lých. Kniha je napros­to skvě­lý receptář na pří­pra­vu dob­rot, vyu­ži­tí byli­nek v kuchy­ni i pří­rod­ním léči­tel­ství, návrat k tra­dič­ním meto­dám zpra­co­vá­ní potra­vin jako je kva­še­ní, naklá­dá­ní a kon­zer­va­ce.

99097064 co nase babicky umely a na co my jsme zapomneli 2

Touto kni­hou nás pro­vá­zí mode­rá­to­ři ze seri­á­lu Tereza Hátleová, Petr Pěknic a Simona Berková. Hned v úvo­du autor­ka před­sta­vu­je všech­ny tři mode­rá­to­ry. Každá kapi­to­la je podrob­ně roze­psa­ná, něco z his­to­rie cho­vu, či pěs­to­vá­ní, zají­ma­vé recep­ty s potřeb­ný­mi suro­vi­na­mi, rady a tipy, jak cho­vat různá zví­řa­ta neb pěs­to­vat zná­mé, či méně zná­mé rost­li­ny. Najdete zde také vyu­ži­tí mno­ha suro­vin k léč­bě růz­ných nedu­hů, kte­ré vás mohou trá­pit, ale pře­de­vším nespo­čet­né množ­ství infor­ma­cí, kte­ré by měla vědět kaž­dá dob­rá hos­po­dy­ně.

O čem se vlast­ně v tom­to pokra­čo­vá­ní dozví­te? O té nej­lep­ší polév­ce z rodi­ny Oukropových, o vep­řo­vém přeš­tic­kém mase, o hově­zím mase, jak vyro­bit tu nej­lep­ší šun­ku, jak uva­řit nej guláš, či usma­žit říz­ky. Také řadu recep­tů z mlé­ka, jak vyu­žít zele­ni­nu jako je např. chřest, raj­ča­ta, okur­ky nebo bram­bo­ry. Chcete se dozvě­dět něco z his­to­rie per­ní­kář­ství, výro­by vína, cho­vu včel? Několik kapi­tol se také zabý­vá růz­ný­mi bylin­ka­mi, kdy vždyc­ky naše babič­ky měly na kaž­dou nemoc něko­lik byli­nek, výro­bou kos­me­ti­ky, domá­cí­ho mazá­ní. Víte, co naše babič­ky pou­ží­va­ly za náhraž­ky? V dneš­ní době „covi­do­vé“ se mohou nesmír­ně hodit, jeli­kož mít doma vypěs­to­va­ný vlast­ní žit­ný kvá­sek, to je oprav­du umě­ní, kte­ré se vám roz­hod­ně vrá­tí v podo­bě výteč­né­ho a pře­de­vším voňa­vé­ho chle­ba. To že svět­lo a tep­lo bylo odpra­dáv­na důle­ži­tou sou­čás­tí živo­ta našich před­ků se dozví­te v před­po­sled­ní kapi­to­le. Poslední kapi­to­la pojed­ná­vá o zví­řa­tech, kte­ré jsou nej­lep­ší pří­tel člo­vě­ka. Je to pře­de­vším pes, kočka, ale tře­ba i kůň.

Na kon­ci pub­li­ka­ce nalez­ne­te jmen­ný rejstřík, kte­rý vám usnad­ní ori­en­ta­ci v kni­ze. Kniha obsa­hu­je 16 kapi­tol z růz­ných oblas­tí.

Každou nedě­li v pod­ve­čer pra­vi­del­ně s man­že­lem use­dá­me k tele­vi­zi a sle­du­je­me ten­to báječ­ný pořad. Je plný nápa­dů, kte­ré roz­hod­ně vyu­ži­ji ve své kuchy­ni při zpra­co­vá­ní ovo­ce, zele­ni­ny a byli­nek ze své zahrád­ky. Celé léto se vždy při­pra­vu­ji na to, jak se říká, až se zima zeptá, co jsi dělal v létě? Zavařuji, kon­zer­vu­ji, mra­zím, suším, pros­tě vše, abych všech­ny pro­duk­ty vyu­ži­la a při­pra­vu­ji polo­to­va­ry na zimu. Pak už je vaře­ní snad­né. Vím, že je to z kva­lit­ních suro­vin. a vím, že dávám našim dětem to nej­lep­ší.

Kniha má boha­tou foto­ga­le­rii. Kniha i seri­ál v tele­vi­zi mají za cíl pod­po­řit zájem o zdra­vý život­ní styl, oži­vit to prak­tic­ké a léty pro­vě­ře­né návo­dy a recep­ty, ale také důvtip našich babi­ček, kte­ré si doká­za­ly pora­dit se vším i bez moder­ních tech­no­lo­gií za vyu­ži­tí růz­ných pří­rod­ních náhra­žek.

Publikace se mě moc líbi­la a roz­hod­ně bych ji dopo­ru­či­la všem, co rádi vaří, mají zahrád­ku, chtě­jí se něco zají­ma­vé­ho dozvě­dět a není jim lhos­tej­né, co jí a pijí. Velké plus dávám kni­ze za boha­tou foto­ga­le­rii a dále za to, že je skvě­lé mít pohro­ma­dě, v tak uce­le­né for­mě tako­vé­to množ­ství námě­tů, recep­tů i infor­ma­cí z jed­no­ho pořa­du. Tato kni­ha by roz­hod­ně nemě­la chy­bět v kni­hov­nič­ce žád­né rodi­ny. Stojí za ten záži­tek si ji něko­li­krát jen tak pro­hléd­nout a čer­pat z ní inspi­ra­ce. Co bude dnes dob­ré­ho?

Ukázka z kni­hy:

Přírodní pro­duk­ty, to zna­me­ná hos­po­dář­ské plo­di­ny, ovo­ce, zele­ni­na, léči­vé rost­li­ny ane­bo tře­ba prá­vě med, pat­ří do naše­ho jídel­níč­ku po tisí­ci­le­tí. Staly se sou­čás­tí naší kul­tu­ry a čas­to si ani neu­vě­do­mu­je­me, jak mohou být pro­spěš­né pro náš kaž­do­den­ní život. Zvlášť pokud jde o pro­duk­ty pěs­to­va­né či vyro­be­né při­ro­ze­ným způ­so­bem a bez pou­ži­tí che­mie. Naše babič­ky pou­ží­va­ly v péči o zdra­ví to, co bylo na zahrád­ce nebo v sadu. Jedním z tako­vých osvěd­če­ných lido­vých recep­tů je křen s jabl­kem a medem na rýmu a nachla­ze­ní.

 

Autor: Michaela Učňová

Ilustrace: Michaela Učňová

Žánr: kuchař­ka, receptář

Počet stran: 222

Vydáno: 2020, Edice ČT, Praha

Vazba kni­hy: pev­ná, lesk­lá, bez pře­ba­lu

ISBN: 978-80-7404-342-0


Fotka od Thanks for your Like • donati­ons wel­co­mePixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51566 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71742 KB. | 20.06.2024 - 14:43:51