Kritiky.cz > Recenze knih > Gábi, schovej se-příběh o jedné židovské rodině za druhé světové války

Gábi, schovej se-příběh o jedné židovské rodině za druhé světové války

pictureprovider
pictureprovider
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte zají­ma­vý pří­běh pro své děti? Chcete jim vysvět­lit pro­ble­ma­ti­ku živo­ta Židů za dru­hé svě­to­vé vál­ky a neví­te jak na to? Kathy Kacer je kanad­ská spi­so­va­tel­ka, kte­rá se zamě­řu­je na pře­dá­vá­ní prav­di­vých infor­ma­cí o holo­kaus­tu dětem. Pojďte si spo­leč­ně se mnou pře­číst reál­ný pří­běh o dru­hé svě­to­vé vál­ce. 

Gábi je oby­čej­ná hol­ka, kte­rá cho­dí do ško­ly, má své kama­rád­ky, hlav­ně Ninu, a žije oby­čej­ný život v jed­nom malém měs­teč­ku na Slovensku. V Evropě začí­ná řádí dru­há svě­to­vá vál­ka a Gábi začí­ná spo­leč­ně se svou kama­rád­kou Maryškou, tak­též Židovkou pozná­vat násled­ky vál­ky na vlast­ní kůži. Jiné děti se jim začí­na­jí stra­nit, jejich rodi­če jim to zaka­zu­jí, aby se stý­ka­li se Židovkami, nesmě­jí cho­dit do oby­čej­né ško­ly. Gábi při­chá­zí o svou kama­rád­ku Ninu a je z toho vel­mi špat­ná. Do toho ji umí­rá její tatí­nek a mamin­ka na vše zůstá­vá sama. Teď při­chá­zí ta doba, kdy se Gábi musí oprav­du scho­vat. Podaří se jí i mamin­ce s nadě­jí a vírou se vyrov­nat s nena­dá­lou situ­a­cí? Tak to už s nech­te pře­kva­pit a začtě­te se do této kni­hy.

Kniha se mně vel­mi líbi­la. Námět kni­hy je vel­mi smut­ný, reál­ný. Bohužel vál­ka se niko­ho na nic nepta­la a bra­la s sebou úpl­ně všech­no. V hodi­nách děje­pi­su jsme se o vál­ce toho moc nedo­zvě­dě­li. Až jsem sama dospě­la, zača­la jsem kni­hy s téma­ti­kou vál­ky číst. Ty hrů­zy, kte­ré muse­li lidé pro­ží­vat si vůbec nedo­ká­že­me před­sta­vit. Naše děti mohou v tele­vi­zi pří­pad­ně na inter­ne­tu zahléd­nout růz­né doku­men­ty, či zprá­vy z vál­ky. Samotné tomu bohu­žel nero­zu­mí. Tato kni­ha je urče­na dětem od 9 do 13 let, a nejen jim. Všechny věko­vé kate­go­rie si mohou tuto kni­hu pře­číst, uvě­do­mí si, jak vál­ky vní­ma­jí děti toho­to věku a zapře­mýš­let, co a jak dětem ohled­ně vál­ky a holo­kaus­tu vysvět­lit. Prozatím jsem se na kniž­ním trhu s podob­nou kni­hou nese­tka­la. Myslím si, že je dob­ře, že se do toho Kathy Kacer pus­ti­la a dětem vál­ku se vším všu­dy při­blí­ži­la. Kniha má 15 kapi­tol, je sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, s drob­ný­mi ilu­stra­ce­mi, kte­ré dotvá­ří celý ráz kni­hy. Autorka veli­ce dob­ře posla­la to, co muse­ly děti v té době zaží­vat, jaké měly sta­ros­ti, čeho se bály a že scho­vat se bylo oprav­du těž­ké.

V pat­nác­ti kapi­to­lách, na 128 stra­nách kni­ha čer­pá z reál­ných zku­še­nos­tí mat­ky autor­ky, kte­rá vyprá­ví o době, kdy hra na scho­vá­va­nou neby­la pou­ze dět­skou zába­vou.

Kniha je uče­na dětem od 9 do 13 let.

Ukázka z kni­hy:

V komo­dě jsem se cíti­la hůř než minu­le. proč nás nena­padlo dát sem pol­štář nebo něco jiné­ho měk­ké­ho, k čemu bych se moh­la při­tu­lit? Kromě dře­va a hře­bí­ků tu neby­lo nic. Ovinula jsem si paže­mi tělo, abych si při­pa­da­la v bez­pe­čí, ale nesta­či­lo to. Přesvědčovala jsem sama sebe, že když vykřik­nu, mamin­ka se pro mě při­jde, ote­vře dřív­ka a obe­jme mě. Potřebovala jsem vzduch, ale žád­ný tu nebyl. Možná kdy­bych dvíř­ka moh­la jen na chvil­ku otevřít, zhlu­bo­ka se nadech­nout a pak zase zavřít, udě­la­lo by se mi líp. Ale co to bylo za nápad? Myšlenky mi divo­ce víři­ly hla­vou. Věděla jsem, že nemůžu nic dělat. Vojáci se blí­ží a já musím zůstat kde jsem.

Zanedlouho jsem usly­še­la hla­si­té buše­ní na domov­ní dve­ře. Ozývaly se drs­ně, hlu­bo­ké hla­sy, ale slo­va jsem nedo­ká­za­la roze­znat. Občas hla­sy zesí­li­ly a mísi­ly se s hla­sem mamin­ky, kte­rá říka­la něco, čemu jsem nero­zu­mě­la. Zdálo se mi, že sly­ším, jak někdo kři­čí „hol­ka“ a pak „hle­dej,“ ale neby­la jsem si tím jis­tá. Znělo to, jako by v domě bylo hod­ně lidí. Slyšela jsem, jak se ote­ví­ra­jí a zaví­ra­jí dve­ře od skří­ní. kaž­dou chví­li se mi zdá­lo, že sly­ším ránu, jako by se něco roz­bi­lo.

Několik slov o autor­ce a ilu­strá­tor­ce:

Kathy Kacer je kanad­ská spi­so­va­tel­ka, zamě­řu­jí­cí se pře­de­vším na pře­dá­vá­ní prav­di­vých infor­ma­cí o holo­kaus­tu dětem. Získala něko­lik oce­ně­ní a její kni­hy byly pře­lo­že­ny do mno­ha jazy­ků.

Ester Kuchynková se věnu­je kres­le­ní ilu­stra­cí a komik­sů pro dět­ské kni­hy a časo­pi­sy.

Autorka: Kathy Kacer

Ilustrace: Ester Kuchynková

Přeložila: Viola Somogyi

Žánr: kni­ha pro děti a mlá­dež, ang­lic­ká pró­za, belet­rie

Vydáno: 2023, Portál, Praha

Počet stran: 128

Vazba kni­hy: pev­ná  s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-262-2017-6

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94975 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71765 KB. | 14.07.2024 - 06:30:15