Kritiky.cz > Recenze knih > Kniha ztracených jmen - zamilovala se v době, kdy v lásku nikdo nevěřil

Kniha ztracených jmen - zamilovala se v době, kdy v lásku nikdo nevěřil

0070258796 A10150F0000567 kniha ztracenych jmen 2d
0070258796 A10150F0000567 kniha ztracenych jmen 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Kniha ztra­ce­ných jmen, kte­rý je roz­hod­ně sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný. Kristin Harmel je autor­kou toho úžas­né­ho pří­bě­hu, kte­rý vyda­lo nakla­da­tel­ství  Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros Media. 

Eva Abramsová uvi­dí foto­gra­fii v novi­nách, kte­rá roz­to­čí sled udá­los­tí a vzpo­mín­ky na dobu vál­ky v ní opět oží­va­jí. Kniha ztra­ce­ných jmen v sobě skrý­vá osud mno­ha židov­ských dětí, kte­ré se díky padě­la­ným dokla­dům dosta­ly do Švýcarska do nových rodin. Eva se vypra­ví téměř po šede­sá­ti letech od této udá­los­ti do Berlína, kde se sna­ží kni­hu obje­vit, ale také vzkaz od její lás­ky Rémyho, se kte­rým židov­ským dětem pomá­ha­la. Podaří se odkaz po její lás­ce najít? Jak to nako­nec vše dopad­ne, tak se nech­te pře­kva­pit a pojď­te se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Eva Abramsová pro vás při­pra­vi­la sil­ný, neza­po­me­nu­tel­ný pří­běh o nadě­ji, zma­ře­né lás­ce, ale i nesku­teč­né víře a odhod­lá­ní, kte­ré Evě roz­hod­ně nechy­bě­lo. Co vše pro děti udě­la­la, jaké rizi­ko pod­stu­po­va­la si dnes vůbec nedo­ká­že­me před­sta­vit.

Kniha má 32 kapi­tol, cel­kem 352 stran, ode­hrá­vá se v letech 1942 - 1944 a v roce 2005. Je zakon­če­na poznám­kou a podě­ko­vá­ním autor­ky. Na titul­ní strán­ce je mla­dá žena s čer­ve­nou kni­hou za zády, kte­rá ve mně vyvo­lá­vá poci­ty odhod­lá­ní a nadě­je.

Román mě napros­to nadchl a musím říci, že jsem jej čet­la jed­ním dechem. Některé pasá­že jsem si pře­čet­la i dva­krát, jeli­kož byly oprav­du sil­né a neza­po­me­nu­tel­né. Nádherný pří­běh o Evě, kte­rá pomá­ha­la židov­ským dětem, sama pod­stu­po­va­la vel­ké rizi­ko, kte­ré ji za to stá­lo, aby zmí­ně­né děti zachrá­ni­la. Moc jsem ji fan­di­la, aby na to nikdo nepři­šel a drže­la jsem ji pal­ce. Román se četl dob­ře, je sro­zu­mi­tel­ně psa­ný.  Od této autor­ky je to můj prv­ní román a roz­hod­ně ne posled­ní, jeli­kož styl psa­ní autor­ky je vel­mi napí­na­vý, emo­tiv­ní, plný zvra­tů a vel­ké nadě­je. Knihu dopo­ru­čím všem, co mají rádi sil­né pří­běhy z váleč­né doby.

Ukázka z kni­hy:

Těsně před půl­no­cí při­jel do sta­ni­ce vlak do Annecy a Rémy s Evou se svou novou „rodi­nou“ moh­li nastou­pit. Posledních něko­lik hodin strá­vi­li tím, že hlí­da­li spí­cí děti a šep­tem si sdě­lo­va­li, co se při­ho­di­lo v době, kdy neby­li spo­lu. Eva si chtě­la užít kaž­dou minu­tu ces­ty, ale když se děti usa­di­ly a vlak vyjel do ztem­ně­lé fran­couz­ské kra­ji­ny, pře­moh­la ji úna­va. Už dva dny nespa­la a tady s Rémym po svém boku měla pocit bez­pe­čí, jaký už neza­ži­la celé měsí­ce.

„Odpočiň si,“ řekl šep­tem, aby nevzbu­dil děti. „Budu hlí­dat. Kdyby někdo při­šel kon­t­ro­lo­vat dokla­dy, vzbu­dím tě.“

Eva se sna­ži­la potla­čit zív­nu­tí. „Taky musíš být hroz­ně una­ve­ný.“

Lehce se dotkl její tvá­ře. „Evo, pozo­ro­vat tě, jak spíš, bude pro mě dar.“

A tak asi hodi­nu spa­la opře­ná o Rémyho rame­no a poté, co se znudě­ný němec­ký poli­cis­ta zběž­ně podí­val na jejich dokla­dy, pře­mlu­vi­la ho, aby ji vystří­dal. Opřel se o ni a Eva ho hla­di­la po vla­sech a poza­sta­vo­va­la se nad zázra­kem, kte­rý je opět při­ve­dl k sobě. Ale jak dlou­ho potr­vá, než je osud zno­vu roz­dě­lí?

Několik slov u autor­ce:

Kristin Harmel vyrůs­ta­la v ame­ric­kých stá­tech Massachusetts a Ohio. Její dal­ší ces­ta ved­la na Floridu, kde vystu­do­va­la žur­na­lis­ti­ku. Po něko­li­ka letech strá­ve­ných v Paříži a Los Angeles našla domov v Orlandu, kde žije s man­že­lem a synem. Vedle čte­ní knih má v obli­bě ces­to­vá­ní, vaře­ní a degusta­ci vín. Autorka, jejíž romá­ny byly pře­lo­že­ny do tři­cít­ky jazy­ků a pro­dá­va­jí se po celém svě­tě, v minu­los­ti půso­bi­la v médi­ích, včet­ně maga­zí­nu People. Největší úspěch zazna­me­na­ly její kni­hy ode­hrá­va­jí­cí se během dru­hé svě­to­vé vál­ky Počkej na mě v Paříži (2020), Vinařova žena (2021) a Kniha ztra­ce­ných jmen (2022).

 

Autor: Kristian Harmel

Přeložila: Irmgard Kolinská

Žánr: čte­ní pro ženy, svě­to­vá belet­rie, edi­ce Druhá svě­to­vá vál­ka

Vydáno: 2022, Nakladatelství Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 352

Vazba kni­hy: váza­ná s papí­ro­vým pota­hem s lami­no­va­ným pře­ba­lem

ISBN: 978-80-267-2213-7


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79929 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71591 KB. | 21.06.2024 - 16:40:15